BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT)

    Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26392

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak üzere seri olarak üretilen, basit basınçlı kapların uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik ayrıca;

    a) Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan,

    b) Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşan,

    c) Kabın azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V'nin çarpımı) 10.000 bar

    litreden fazla olmayan,

    ç) Asgari çalışma sıcaklığı -50

    C'den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300

    C'den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100

    C'den fazla olmayan, kapları kapsar.

    (3) Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) Basit basınçlı kap : Bu Yönetmelik kapsamında tasarımlanıp üretilen ve bundan sonra "kap" olarak ifade edilecek olan kapları,

    c) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

    ç) Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tasarım ve Üretim, Piyasaya Arz, Standartlar,

    Bildirimler, Uygunsuzluklar ve Önlemler

    Hizmete sunulma

    MADDE 5 - (1), Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kapların piyasaya arz edilebilmesi için, gereği gibi tesis ve muhafaza edildiği ve amacına uygun olarak kullanıldığı takdirde kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye sokmamalarını sağlayacak bütün gerekli önlemler ilgililerce alınmalıdır.

    (2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak değişikliğe uğratılmamış kapları kullanan işçilerin güvenliğine ilişkin diğer düzenleme hükümleri saklıdır.

    Tasarım ve üretim

    MADDE 6 - (1) PS ile V'nin çarpımının 50 bar

    litreden fazla olması durumunda, kaplar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I)'de belirtilen temel emniyet gereklerini sağlamalıdır.

    (2) PS ile V'nin çarpımının 50 bar

    litre veya daha az olması durumunda, kaplar Türkiye'deki veya Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki geçerli mühendislik uygulamalarına uygun olarak imal edilmeli ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen CE uygunluk işareti hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen işareti taşımalıdır.

    Piyasaya arz

    MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyan kapların piyasaya arzı ve hizmete sunulması engellenmez.

    Standartlar

    MADDE 8 - (1) CE uygunluk işaretini taşıyan kapların üçüncü bölümde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğin bütün hükümlerine uygun olduğu kabul edilir. Uyumlaştırılmış Avrupa standartlarını uyumlaştıran ulusal standartlara uyan kapların, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

    (2) İmalatçının, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartlara hiç ya da kısmen uymaması veya söz konusu kaplarla ilgili her hangi bir teknik düzenleme veya standardın bulunmaması halinde; örnek kaba AT tip inceleme belgesinin verilmesinin ardından CE uygunluk işaretinin de verilmesi ile, kabın bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen temel güvenlik gereklerine uygun olduğu kabul edilir.

    (3) Şayet kaplar, CE uygunluk işaretinin zorunlu tutulduğu başka Yönetmeliklerin de kapsamında ise, söz konusu kaplar bu yönetmeliklerin gereklerine de uymak zorundadır.

    (4) Ancak yukarıda sözü edilen yönetmeliklerden biri veya birkaçında geçiş süreci öngörülmüşse ve imalatçıya uyacağı yönetmeliği seçme serbestisi tanınıyor ise, CE uygunluk işareti yalnızca imalatçının uyduğu yönetmelik koşullarına uygunluğu gösterecektir. Bu durumda, kap hangi yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş ise bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan ilgili numaralar yönetmeliğin öngördüğü ve kapların yanında verilen uyarı ve talimatlarda yer alır.

    Bildirimler

    MADDE 9 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartların, 6 ncı maddede yer alan temel gerekleri tam olarak sağlayamadığını tespit ederse, sebeplerini belirterek konuyu Komisyonun 98/34/EC sayılı direktifine göre oluşturulan komiteye Müsteşarlık aracılığıyla bildirir.

    Uygunsuzluklar ve önlemler

    MADDE 10 - (1) Bakanlık, CE uygunluk işaretini taşıyan ve amaca uygun olarak kullanılan kapların insanlar, evcil hayvanlar ve eşyaların emniyeti için tehlike oluşturduğunu tespit ettiği taktirde; bu kapları piyasadan çekmek veya piyasaya sunulmalarını yasaklamak veya kısıtlamak için kanunlarla verilen yetkilerini kullanarak gerekli tedbirleri alır.

    (2) Aşağıdaki hususlarla ilgili uygunsuzlukların görülmesi halinde Bakanlık, aldığı tedbirleri ve uygunsuzluğa ilişkin aldığı gerekçeli kararını Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir ve gelişmeler ile ilgili bilgileri muhafaza eder.

    a) Kabın bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen standartları karşılamadığı durumlarda, 6 ncı maddede belirtilen gerekleri sağlamasında eksiklik bulunması.

    b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen standartların yanlış uygulanması.

    c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen standartların yetersiz olması.

    (3) Kabın bu Yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata göre gerekli ölçütleri karşılamadığı halde CE uygunluk işareti taşıması durumunda, Bakanlık işareti iliştirenlerle ilgili gerekli işlemi yapar ve Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Değerlendirme İşlemleri ve Üretimde Uygunsuzluğa İlişkin Hükümler

    Belgelendirme işlemleri

    MADDE 11 - (1) PS ile V'nin çarpımının 50 bar

    litreden fazla olduğu durumlarda basınçlı kabın üretimine başlamadan önce;

    a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin seçimine bağlı olarak,

    1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen onaylanmış kuruluşa bilgi verme ve bu kuruluştan tasarımı ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde belirtilen üretim programının incelenmesinden sonra, programın yeterli olduğunu onaylayan bir uygunluk belgesi alma,

    2) Kabın bir prototipini bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen AT Tip İncelemesine sunma, işlemlerinden birini yapar.

    b) Kabın bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara hiç ya da kısmen uymaması durumunda, imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen AT tip incelemesi için onaylanmış kuruluşa bir örnek kap gönderir.

    (2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış standartlara veya onaylanmış örnek kaba göre imal edilen kaplar, piyasaya sunulmadan önce;

    a) PS ile V'nin çarpımının 3000 bar

    litreden fazla olduğu durumlarda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen AT doğrulamasına,

    b) PS ile V'nin çarpımının 3000 bar

    litreden az, 50 bar

    litreden fazla olduğu durumlarda, imalatçının seçimine bağlı olarak;

    1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde düzenlenen AT uygunluk beyanı, 2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen AT doğrulaması, işlemlerinden birine tâbi olacaktır.

    (3) Bu maddede belirtilen belgelendirme işlemleri ile ilgili kayıtlar ve yazışmalar, Türkçe veya onaylanmış kuruluşun kabul ettiği bir dilde yapılır.

    Bildirimler

    MADDE 12 - (1) Bakanlık; bu Yönetmeliğin 11 inci maddede belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için, onaylanmış kuruluşların hangi özel görevler için onaylandığını, onaylanmış kuruluşa Komisyon tarafından önceden hangi kimlik kayıt numarasının verildiğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını sağlar ve durumu Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

    (2) Bu kuruluşlar tayin edilirken Bakanlık tarafından dikkate alınacak asgari ölçütler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-III)'te belirtilmiştir.

    (3) Onaylanmış kuruluşların Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-III)'te belirtilen ölçütleri sağlayamadığının tespit edilmesi halinde, onay Bakanlıkça geri alınır ve durum Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

    AT tip incelemesi

    MADDE 13 - (1) AT tip incelemesi, bir örnek kabın bu yönetmelik hükümlerine uygunluğunun tespiti ve belgelendirilmesine ilişkin onaylanmış kuruluşça yapılan işlemdir.

    (2) AT tip incelemesi için başvuru, imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, bir kap partisini temsil eden bir örnek kap ile ilgili olarak tek bir onaylanmış kuruluşa aşağıdaki bilgi ve belgelerle yapılacaktır.

    a) İmalatçının veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin adı, adresi ve kapların imal yeri.

    b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde açıklanan tasarım ve üretim programı ve örnek kap.

    (3) Onaylanmış kuruluş AT tip incelemesini yaparken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir.

    a) Uygunluğun kontrolü amacıyla tasarım ve üretim programının incelenmesi ve örnek kabın muayenesi.

    b) Kabın tasarım ve üretim programına uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve kap için tasarımlanan çalışma şartları altında emniyetle kullanılıp kullanılmayacağının kontrolü.

    c) Kabın kendisi ile ilgili temel gereklere uygunluğunun kontrolü amacıyla gerekli muayene ve testlerin yapılması.

    (4) Örnek kabın, bu Yönetmelikte düzenlenen şartları karşılaması halinde, onaylanmış kuruluş bir AT tip inceleme belgesi düzenleyerek başvuru sahibine verir. Bu belgede, yapılan muayenenin sonucu ile kabın tâbi olabileceği diğer şartlar belirtilir ve onaylanmış örnek kabın tanımlanması için gerekli tanım ve çizimler bulunur. Bakanlık, Komisyon ve diğer ilgililerin gerekçeli talepleri halinde, üretim programı ile yapılan muayene ve testlerle ilgili raporların suretini istek sahiplerine verir.

    (5) Onaylanmış kuruluş tarafından AT tip inceleme belgesi başvurusunun reddine veya söz konusu belgenin iptaline karar verilmesi halinde, Bakanlık bu kararı gerekçeleri ile birlikte Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

    AT doğrulaması

    MADDE 14 - (1) AT doğrulaması; bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca muayene edilen kapların, AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe veya kabın tasarım ve üretim programının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde belirtilen yönteme uygun olduğunu imalatçının veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcinin, kap için bir uygunluk belgesi düzenlendikten sonra beyan ve garanti ettiği işlemdir.

    (2) İmalatçı, kapların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ya da bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde belirtilen tasarım ve üretim programına uygunluğunu sağlamak üzere, üretim sürecinde gerekli tedbirleri alır. İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilci her kaba CE uygunluk işaretini iliştirir ve uygunluk beyanı hazırlar.

    (3) Kapların bu Yönetmeliğe uygunluğunun sağlanması için, onaylanmış kuruluş, imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi aşağıdaki işlemleri yapar.

    a) İmalatçı kapları tek tip partiler halinde onaylanmış kuruluşa sunar ve üretim sürecinde her partinin tek tip olmasını sağlayacak önlemleri alır.

    b) Bu partiler; 13 üncü maddede belirtilen AT tip inceleme belgesi veya onaylanan tipe uygun üretilmemiş ise, partilere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde belirtilen tasarım ve üretim programının birer nüshası eklenir. Bu durumda onaylanmış kuruluş AT doğrulamasından önce, uygunluğu belgelendirmek için programı inceler.

    c) Partinin incelemesinde onaylanmış kuruluş kapların tasarım ve üretim programlarına göre üretilip üretilmediğini kontrol eder; partideki her bir kabın sağlamlığının kontrolü amacıyla kabın tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir Ph basıncında bir hidrostatik ya da pnömatik test uygular. Pnömatik test, ilgili mevzuatla düzenlenmiş test güvenlik yöntemlerine göre yapılır. Ayrıca, onaylanmış kuruluş, kaynak kalitesini incelemek için imalatçının seçimine göre, üretimi temsil edecek biçimde hazırlanmış bir test parçası üzerinde ya da parti içindeki bir kaptan alınan örnek üzerinde kontroller yapar. Deneyler uzunlamasına kaynak dikişleri üzerinde gerçekleştirilir. Fakat, uzunlamasına ya da çevresel kaynaklar için farklı kaynak teknikleri kullanıldığında, testler çevresel kaynaklar üzerinde tekrar edilir. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-I)'in 2 nci maddesinin birinci bendinin ikinci alt bendinde belirtilen kapların, (EK-I)'in aynı maddesindeki gereklere uygunluklarının kontrolü için, onaylanmış kuruluş her bir partiden rast gele alınan beş kap üzerinde hidrostatik test yapar.

    ç) Onaylanmış kuruluş, testleri geçen partilerdeki her kaba, imalatçı tarafından tanıtım numarasının iliştirilmesini sağlar ve uygulanan kontrollerle ilgili bir yazılı uygunluk belgesi düzenler. Hidrostatik test ya da pnömatik testten başarılı olarak geçen partideki bütün kaplar pazara arz edilebilir. Partinin testleri geçememesi durumunda onaylanmış kuruluş ya da Bakanlık bu partinin pazara sunulmasını önlemek için gerekli önlemleri alır. Bir imalatçıya ait partilerin sıkça reddedilmesi durumunda, onaylanmış kuruluş imalatçıya ait istatistiksel doğrulamayı durdurur. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında olmak üzere, üretim sürecinde ürünlerine onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını iliştirebilir.

    d) İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, bu maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen onaylanmış kuruluşların uygunluk sertifikalarını, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmeleri durumunda ibraz etmek zorundadır.

    AT uygunluk beyanı

    MADDE 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiren bir imalatçı, Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde belirtilen tasarım ve üretim programına veya bir onaylanmış örnek kaba uygunluğu beyan ettiği kaplara, 19 uncu madde uyarınca CE uygunluk işaretini iliştirir.

    (2) AT uygunluk beyanı ile imalatçı, PS ile V'nin çarpımının 200 bar

    litreden fazla olduğu durumlarda, AT gözetimine tâbi tutulur.

    (3) AT gözetiminin amacı, imalatçının bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerini, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında düzenlendiği şekilde tam olarak yerine getirmesini sağlamaktır. Gözetim, kapların onaylanmış bir örnek kaba uygun olarak imal edilmiş olması halinde, 13 üncü maddede belirtilen AT Tip inceleme belgesini veren onaylanmış kuruluş tarafından; diğer hallerde ise 11 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak tasarım ve üretim programının gönderildiği onaylanmış kuruluş tarafından yapılır.

    AT uygunluk beyanı işlemleri

    MADDE 16 - (1) İmalatçı, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen yöntemi kullanması halinde üretime başlamadan önce, kapların 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartlara veya onaylanmış örnek kaba uygunluğunu sağlamak için kullanılacak önceden belirlenmiş sistematik önlemleri ve üretim işlemlerini açıklayan bir belgeyi, AT tip inceleme belgesini veya uygunluk belgesini veren onaylanmış kuruluşa gönderir. Bu belgede aşağıda belirtilen bilgiler bulunur.

    a) Kapların yapısına uygun üretim usulleri ve kontrollerinin açıklaması.

    b) Üretim esnasında yapılacak olan uygunluk muayenesi ve testleri ile bunların yapılış sıklığını açıklayan bir inceleme belgesi.

    c) Üretilen her kap üzerinde, yukarıda belirtilen inceleme dokümanına uygun olarak muayene ve testler ile hidrostatik testin veya bu Yönetmelik çerçevesinde yapılan tasarım basıncının 1.5 katına eşdeğer bir test basıncının uygulanacağı pnömatik testin, bu muayeneler ile testlerin üretim personelinden bağımsız olan kalifiye personel sorumluluğunda yapılacağına ve bir rapor halinde bildirileceğine dair taahhütname.

    ç) Üretim ve depolama yerlerinin adresleri ve üretimin başlama tarihi.

    (2) PS ile V'nin çarpımının 200 bar

    litreden fazla olması durumunda imalatçılar, AT gözetiminden sorumlu kuruluşun, muayene maksadı ile belirtilen imalat ve depolama yerlerine girerek numune kapları seçmesine ve almasına izin vermek, tasarım ve imalât programını, inceleme raporunu, AT tip inceleme belgesini veya varsa uygunluk belgesini, yapılan muayene ve testlere ait bir raporu ve istenecek diğer tüm bilgi ve belgeleri vermek, zorundadır.

    Üretimde uygunsuzluk

    MADDE 17 - (1) AT tip inceleme belgesini veya uygunluk belgesini veren onaylanmış kuruluş, üretimin başlayacağı tarihten önce, kapların onaylı bir örnek kaba göre üretilmediği durumlarda, kapların uygunluğunu tasdik etmek amacıyla, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belge ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'nin 3 üncü maddesinde belirtilen tasarım ve imalat programına göre işlem yapar.

    (2) PS ile V'nin çarpımının 200 bar

    litreden fazla olması durumunda, onaylanmış kuruluş üretim esnasında;

    a) İmalatçının seri olarak imal ettiği kapların, 16 ncı maddenin birinci fıkrası gereğince fiilen kontrol edilmesini sağlama,

    b) Kapların üretildiği veya depolandığı yerlerden muayene amacıyla rast gele numuneler alma, işlemlerini yapar.

    (3) Onaylanmış kuruluş inceleme raporunun bir nüshasını Bakanlığa ve talep edilmesi halinde diğer onaylanmış kuruluşlara göndermek zorundadır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : CE Uygunluk İşareti ve Cezai Hükümler

    CE uygunluk işaretinin usulsüz kullanımı

    MADDE 18 - (1) Bakanlık tarafından CE uygunluk işaretinin usulsüz olarak kullanıldığının tespit edilmesi halinde; imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi CE uygunluk işareti ile ilgili hükümleri dikkate alarak, ürününün uygun hale getirilmesini ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uygulanmadan ihlalin sona erdirilmesini sağlamalıdır.

    (2) Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, Bakanlık bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün pazara arzını sınırlamak, yasaklamak ya da pazardan toplatmak için tüm önlemleri alır.

    CE uygunluk işaretinin verilmesi

    MADDE 19- (1) CE uygunluk işareti ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EKII)'nin 1 inci maddesinde belirtilen ibareler; kaba kolayca görülebilecek, okunabilecek ve silinmeyecek şekilde basılır ya da herhangi bir şekilde çıkarılamayacak durumda kaba tutturulmuş bir veri plakasına iliştirilir.

    (2) CE uygunluk işareti bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-II)'de örneği gösterilen şekilde "CE" harflerinden oluşur. CE uygunluk işaretinden sonra AT doğrulaması ve AT gözetiminden sorumlu onaylanmış kuruluşun 12 nci maddede belirtilen kimlik kayıt numarası yazılır.

    (3) Kapların üzerine, CE uygunluk işaretinin anlamı ve yazı şekli bakımından üçüncü kişileri yanıltıcı işaretler konulması yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellemediği sürece kapların ya da veri plakasının üzerine diğer işaretler yerleştirilebilir.

    Cezai hükümler

    MADDE 20- (1) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kararların bildirimi

    MADDE 21 - (1) Bir kabın piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına kısıtlamalar getiren Bakanlıkça bu Yönetmelik gereğince alınmış herhangi bir kararın dayandığı kesin gerekçeler belirtilir. Bu kararlar gecikmeksizin Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve ilgili tarafa karara karşı başvurulabilecek yasal yollar ve süreler de belirtilmek koşuluyla bildirilir.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    MADDE 22 - (1) 31/3/2002 tarihli ve 24712 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe diğer düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

    Yürürlük

    MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar