İLLER BANKASI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

    İller Bankası Disiplin Yönetmeliği

    İller Bankasi Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 17946

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Banka ve bilcümle kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin, genelgelerin ve diğer mevzuatın memur olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyenlere. uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara. disiplin fiil ve hareketleri nedeniyle durumun nitéliğine ve ağırlık derecesine göre verilecek disiplin cezaları ile bu cezaları vermeye yetkili Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları. bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile hangi memurlar hakkında ne gibi cezalar verebileceklerini belirlemek amacıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun

    n değişik 1 34. maddesine dayanılarak hazırlanan Devlet Memurları.. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkındaki Yönetmelik esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, İller Bankası Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan memurlara uygulanır.

    Sözleşmeli personel ile 1 yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde İş Kanununa tabi olmaksızın çakıştırılacak personel kendi sözleşmeleri hükümlerine tabidir. Sözleşmelerinde hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller

    Madde 3 - Disiplin cezalan ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır

    A. Uyarma:

    Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde 8ankaca belirlenen usul ve e

    asların yer

    ne getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

    b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

    c) Bankaca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.

    d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

    e) Memur vakarcına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak:

    f) Görevin

    ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.

    h) Görevin

    işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    B. Kınama:

    Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında. görev mahal

    linde Bankaca belirlenen usul ve esasların yerine

    getirilmesinde. görevle ilgili resmi belge. araç ve gereçlerin korunması. kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Eşlerinin. reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede Bankaya bildirmemek.

    c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

    d) Hizmet dışında memuriyet itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    e) Bankaya ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f) Bankaya ait resmi belge. araç. gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.

    g) İş arkadaşlarını. maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz ve hareketle sataşmak.

    ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret. resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.

    j) Verilen emirlere itiraz etmek.

    k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında kanuni yollara başvurulmasına ne-den olmak,

    l) Banka ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının huzur sükun ve çalışma düzenini bozmak.

    C. Aylıktan Kesme:

    Memurun brüt aylığından 1/30 - .1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak. görev mahallinde bankaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek. görevle ilgili resmi belge, .araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapm8mak, hor kullanmak.

    b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

    c) Banka ve Devlete ait resmi belge, araç. gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda, yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

    f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin zeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,

    h) Toplu müracaat ve şikayette bulunmak,

    ı) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

    D. Kademe İlerlemesinin Durdurulması:

    Fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemenin 1 -3 yıl durdurulmasıdır. Öğrenim durumları sebebiyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan memurların, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/41ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek, Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

    c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun, çıkar sağlamak.

    d) Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil veya hareketler yapmak.

    e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı,. tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.

    f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.

    g) Yetkili olmadığı halde basına. haber ajanslarına veya radyo televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

    h) Ticaret yapmak veya memurlara yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç. din ve mezhep ayırımı yapmak. kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

    j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.

    k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak

    l) Amirine. maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit .etmek,

    m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    E. Memurluktan Çıkarma:

    Bir daha memurluğa atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

    a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Bankanın ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot işgal. engelleme.

    Yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek. bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    b)Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri. afiş. pankart, bant ve benzerlerini basmak. çoğaltmak. dağıtmak Veya bunları Banka ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

    c) Siyasi partiye girmek.

    d) Özürsüz olarak. kesintisi 10 gün veya 1 yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    e) Savaş olağanüstü hal ve genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak.

    f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

    g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, Yetki almadan gizli belgileri açıklamak.

    ı) Siyasi ve ideolojik ey1emerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

    k) 5616 5ayll

    Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı

    fiilleri işlemek,

    Yönetmelikte Belirtilmeyen Diğer Kusurlu Haller

    Madde 4 - Memurun kusurlu bir fiil ve hareketinin, bu Yönetmelikte belirtilen disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil véya hallerden hiçbirine uymaması, bu fiil veya halin cezasız. kalmasını gerektirmez. Bu takdirde kusurlu hareket, yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil veya hallerden, nitelik ve ağırlığı itibariyle hangisine yakın veya benzer görülürse ilgiliye. o fiillerde bulunanlara verilen disiplin cezası verilir.

    Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir Ve Kurullar

    Madde 5 - Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 6. maddede belirtilen Disiplin Amirleri tarafından verilir.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra Banka mevzuatına göre atamaya yetkili merciler (Yetkisine göre Müdürler Kurulu veya Genel Müdür) tarafından verilir.

    Memurluktan çıkarma cezası ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulu Kararı alındıktan sonra Banka mevzuatına göre atamaya yetkili merciler (Yetkisine göre Müdürler Kurulu veya Genel Müdür) tarafından verilir.

    Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

    Disiplin Ve Üst Disiplin Amirleri İle Bunların Vetki Görev Ve Sorumlulukları

    Madde 6 -

    1 - Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri:

    Görev ve yetki mertebeleri itibariyle memurlar ile Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri aşağıda gösterilmiştir.

    Memur Görev Unvanları Memur Görev Unvanları Disiplin AmirleriDisiplin Amirleri

       Disiplin Amiri Disiplin Amiri Üst Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri

    I. Savunma SekreteriI. Savunma Sekreteri Genel MüdürGenel Müdür BakanBakan

    II. Kurul ve Daire Başkanı, l. Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Başhekim, Tetkik ve Danışma Kurulu Üyesi II. Hukuk Müşaviri. Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı. Başmüfettiş, Müfettiş, Müşavir Avukat, Avukat Savunma Uzmanı,Hekim. Müdür, Başuzman ve UzmanII. Kurul ve Daire Başkanı, l. Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Başhekim, Tetkik ve Danışma Kurulu Üyesi II. Hukuk Müşaviri. Daire Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı. Başmüfettiş, Müfettiş, Müşavir Avukat, Avukat Savunma Uzmanı,Hekim. Müdür, Başuzman ve Uzman Genel Müd.. Yrd..

    Genel Müdür

    III. Müdür Yardımcısı. Baş kontrolör, Kontrolör. Başmühendis, Baş mimar. Baş plancı, Baş jeolog. Baş istatistikçi, Basjeomorfolog, Baş mütercim, Yüksek Mühendis - Mühendis, Yüksek Mimar - Mimar, Şehir Plancısı, Kimyager. Jeolog. Jeofizikçi. Jeomorfolog, Biyolog. Baş tekniker. Yüksek Tekniker, Tekniker, Spor Uzmanı, Şef, Şef Muavini, Memur, Daktilo ve Diğer elemanlar. III. Müdür Yardımcısı. Baş kontrolör, Kontrolör. Başmühendis, Baş mimar. Baş plancı, Baş jeolog. Baş istatistikçi, Basjeomorfolog, Baş mütercim, Yüksek Mühendis - Mühendis, Yüksek Mimar - Mimar, Şehir Plancısı, Kimyager. Jeolog. Jeofizikçi. Jeomorfolog, Biyolog. Baş tekniker. Yüksek Tekniker, Tekniker, Spor Uzmanı, Şef, Şef Muavini, Memur, Daktilo ve Diğer elemanlar. Savunma Sekreteri, Kurul ve Daire Başk. I. Hukuk Müşaviri, Bölge Müdürü, Müstakil Müdür.

    Genel Müdür Yrd.

    2 - A. Yetkileri

    Disiplin amirleri, disiplin fiil veya hareketinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından yetkisi dahilinde bulunan uyarma. kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye,

    Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile memurluktan çıkarma cezaları yerine, ret kararlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uymak. kaydı ile vermeye yetkili olduğu bir disiplin cezasını vermeye; şayet Disiplin Amirleri reddedilen memurluktan çıkarma cezası yerine vermeye yetkili olduğu cezalardan birini değil de ilgilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesi gerekeceği sonucuna varırsa. bu defa bu hususundaki görüşünü de bildiren bir yazı ekinde dosyayı Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına göndermeye,

    Üst D

    siplin Amiri ise, uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirerek verilen cez

    yı aynen kabule, hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler.

    B. Görevleri :

    a) Disiplin Amirleri, disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hareketlerle ilgili soruşturma dosyâsını süresi içerisinde tamamlatmakla.

    b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile memurluktan çıkarma cezasını gerektiren hallerde tamamlanan soruşturma dosyasını en geç 1 5 gün içerisinde Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına bir yazı ekinde göndermekle.

    c) Verilen uyarma ve kınama cezalarına, ilgililer tarafından süresi içinde yapılan itirazlara ait dilekçeleri ve cezaya ait soruşturma dosyasını en geç (Taşra Teşkilâtı için postada geçen süre hariç) 15 gün içerisinde varsa Üst Disiplin Amirinin onayına sunmakla, yoksa Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına göndermekle,

    d) Sicili Merkezîde Personel Dairesi Başkanlığında bulunan memurlara bu Yönetmelik hükümlerine göre verilip kesinleşen disiplin cezalarına ait onay asıllarını sicillerine işlenmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirmekle,

    e) Sicili Bölge Müdürlüklerince tutulan memurların bu Yönetmelik hükümlerine göre verilip kesinleşen Disiplin cezalarının Bölgelerince sicillerine işlenerek disiplin cezasına ait onayın bir Örneğini Personel Dairesi Başkanlığına göndermekle, yükümlüdürler..

    C. Sorumlulukları

    Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri. disiplin işlerinde kendilerine kanunlarla verilen yetkileri Banka ve bilcümle kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları göz önünde tutan. hakkaniyet ve eşitliği esas

    lan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile sorumludurlar.

    Bu genel sorumluluğun dışında Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri ayrıca;

    a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme. kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zamanaşımına uğramasını önlemek.

    b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili Disiplin Amirleri, soruşturma dosyasının tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde bizzat gerekli cezayı vermek,

    Uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları. cezalara ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak. zorundadırlar.

    Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görev Ve Yetkileri

    Madde 7 -

    A. Kuruluşu:

    Disiplin Kurulu, İdari Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel

    Dairesi Başkan Yardımcısı, 11. Hukuk Müşaviri veya yerine bakan Müşavir Avukat ile bir Başmüfettişten teşekkül eder. Disiplin Kurulu Başkanının vey

    Üyelerinden herhangi birinin veya birkaçının bulunmaması veya Kurula iştirak edememesi halinde, yerlerine bakanlar Kurula katılırlar.

    B. Görev ve Yetkileri:

    Disiplin Kurulu, Disiplin Amirlerinin kademe ilerlemesinin durdurulması ta-lebini ihtiva eden soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde

    a) İncelemelerini evrak üzerinde yapar ve yapılan soruşturmayı yeterli görmezse eksikliklerini tamamlatır. ilgilileri her vakit dinleyebilir,

    b) Kusuru sabit görüldüğü takdirde ilgililer hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin uygunluğuna dair kararını soruşturma dosyası ile birlikte onaylanmak üzere Banka mevzuatına göre atamaya yetkili mercilere (Yetkisine göre Müdürler Kurulu veya Genel Müdür) gönderir.

    c) Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya reddeder.

    Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görev Ve Yetkileri

    Madde 8 -

    A. Kuruluşu:

    Yüksek Disiplin Kurulu, İdari Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı. l. Hukuk Müşaviri Personel Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından iki yıllık süre için seçilecek bir Daire Başkanından teşekkül eder. .Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yüksek Disiplin Kurulunun Başkanı veya üyelerinden her hangi birinin veya birkaçının bulunmaması ve Kurula iştirak edememesi halinde, yerlerine bakanlar Kurula katılırlar.

    B. Görev ve Yetkileri:

    Yüksek Disiplin Kurulu. Disiplin Amirlerinin memurluktan çıkarma cezası verilmesi talebini ihtiva eden soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde karara bağlar.

    a) Kurul kendisine intikal eden dosyaların incelenmesi sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, Kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabetin dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

    b) Suçu sabit görülen memur hakkında memurluktan çıkarma Cezası verilmesinin uygunluğuna dair kararın soruşturma dosyası ile birlikte onaylanmak üzere Banka mevzuatına göre atamaya yetkili mercilere (Yetkisine göre Müdürler Kurulu veya Genel Müdür) gönderir.

    c) Kurulun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya redde-der.

    Kurulların Toplanması Ve Çalışması

    Madde 9 - Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu, Başkanlarının çağrısı üzerine toplanırlar. Toplantı gündemi Başkanın görüşü alınmak suretiyle Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.

    Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. Bu kurulların raportörlük ve büro işleri Personel Dairesi. Başkanlığınca yürütülür.

    Kurullar üye tam sayısı ile toplanır. Kurulların Başkan ve Üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula yerine bakanlar, seçimle gelenlerin ise yedekleri katılır.

    Kurulların Başkanlarının 16'ncı maddedeki sebeplerle toplantılara katılmamaları halinde Başkanlık görevi en kıdemli Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülür.

    Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitînde göz önünde bulundurulmaz.

    Savunma Hakkı

    Madde 10 - Memurun savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Disiplin cezasını vermeğe yetkili amirin Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulunun 10 günden az ve 30 günden fazla olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

    Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur sicil dosyası hariç soruşturma evrakını inceleme. tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

    Kurulların Görüşme Usulü

    Madde 11- Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamaya çekimser kalınamaz, Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taratın oyu üstün sayılır. Karar başkan tarafından açıklanır.

    Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

    Kararların Yazılması

    Madde 12 - Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce imzalanır.

    Kararların Tebliği

    Madde 13 - Disiplin Amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten çıkarma cezalarını müteallik kararlar tevdi edildikleri tarihten itibaren Genel Müdürlükçe 15 gün içinde tebliğe çıkarılır.

    Kurul Üyelerinin Görev Süreleri

    Madde 14 - Kurulların Başkan ve Üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır.

    Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

    Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar

    Madde 15 - Haklarında Aylıktan kesme ve daha ağır disiplin ceza

    ı uygulanmış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133'üncü maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında görevlendirilemezler.

    Kurulların Toplantılarına Katılamıyacak Olanlar

    Madde 16 - Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine. eşlerine, 2'nci dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhhî hısımlarına. disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları memurlarına ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.

    Disiplin Cezalarının Ağırlaştırılmasını Veya Hafifletilmesini Gerektiren Haller

    Madde 17 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 3'üncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışanları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalardan bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Özel Kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

    Ceza Koğuşturması İle Disiplin Koğuşturmasının Birarada Yürütülmesi

    Madde 18 - Bir memur hakkında, aynı olaydan dolayı mahkemede ceza koğuşturması başlamış olması, disiplin kocuşturmasını önlemez ve geciktirmez. Memurun mahkûm olması veya hakkında beraat, menci muhakeme yahut takipsizlik kararı ve

    rilmesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz. Ancak. mahkeme kararanın ışığı altında ilgili hakkında evvelce verilen disiplin kararı yeniden gözden geçirilebilir.

    Teftiş Ve Tahkik Dolayısıyla İntikal Edecek Konular

    Madde 19 - Teftiş ve tahkikat raporuna göre disiplin cezası verilmesi gerekli görülürse, dosya müfettişin buna ait mütalâası ile birlikte Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanlığı tarafından bu Yönetmeliğe göre disiplin cezası vermeye yetkili Disiplin Amirine veya Kurullara intikal ettirilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulur. Buna göre gereken disiplin işlemleri yürütülür.

    İtiraz

    Madde 20 - Disiplin Amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz bir üst Disiplin Amirine yapılabilir.

    Verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

    Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz halinde. îtiraz mercii kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebileceği gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

    İtiraz edilmeyen uyarma ve kınama cezası kararları ile itiraz üzerine verilen uyarma ve kınama cezası kararları kesin olup. bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

    İtiraz mercii, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararını vermek zorundadır.

    Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

    Disiplin Cezalarının Sicile Geçmesi Ve Silinmesi

    Madde 21 - Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Memurluktan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memura uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulamasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

    Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisinde davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek cezası sicilden silinir. Ve bu karar sicil dosyasına işlenir.

    Uygulama

    Madde 22 - Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır.

    Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, memurluktan çıkarılma cezası ayrıca Devlet Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler, Kurul ve Daire Başkanlığı l. Hukuk Müşavirliği ve Bölge Müdürlüğü görevlerine atanamazlar.

    Zararın Tazmini

    Madde 23 - Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketleriyle bir zarara yol açan memura, disiplin cezası verilmekle birlikte, sebep olduğu zarar da rayiç bedel üzerinden tazmin ettirilir.

    Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin 1. kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde Disiplin Amiri veya yetkili Disiplin Kurulu Kararına güre ilgili memurca ödenir.

    Zamanaşımı

    Madde 24 - Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma. kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) Memurluktan çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına,

    Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller

    n işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Geçici Madde - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin Yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 2670 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1 6/8/1 982 tarihinden önce işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hak-kında Banka Personel Yönetmeliğinin Xll. Bölümünde düzenlenen Disiplin hükümleri uygulanır.

    16/08/1982 tarihi ile bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarih arasında işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunun 31'nci maddeleriyle değişik 125'inci maddesinde belirlenen disiplin cezaları uygulanır.

    Ancak bu dönem için Banka Personel Yönetmeliğinin bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Xll. Bölümünde yer alan 95 ve 98'inci maddeleri ile teşkil edilmiş olan Kurul ve Komisyon görevli ve yetkili kılınmışlardır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 25 - Banka Personel Yönetmeliğinin DİSIPLİN KONUSU başlıklı Xll. bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar