MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 03/06/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20890

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 17.09.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Genel Yönetmelik"in değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi

    Madde 4- Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların astlık-üstlük sırası Ek listede gösterildiği gibi belirlenmiştir.

    Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.

    Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.

    Üst disiplin amirleri tarafından yukarıdaki fıkrada açıklandığı tarzda ve ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz varsa bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna yapılır.

    Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.

    Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri

    Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.

    Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hâller

    Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 7- 02.06.1986 tarih ve 2211 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar