506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN 2167 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 32 NCİ MADDESİNİN (B) FIKRASINDA BELİRTİLEN AĞIZ PROTEZLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK YARDIMA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 Nci Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri İle İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelik

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1978

    Resmi Gazete Sayısı: 16343

    MADDE 1- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla değiştirilen 32. maddesinin (B) fıkrası hükmüne göre, Kurumun ilgili hekimlerince gerekli görülen ağız protezleri, Kurumca sağlanır, takılır, onarılır ve yenilenir.

    MADDE 2 - (Değişik: RG-22/05/2007-26529)

    Ağız protezlerine ilişkin hizmetlerin sağlık kurum ve kuruluşlarından satın alınmasına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde belirlenir.

    MADDE 3- Kurum dışı hekimlere yaptırılan ağız protezlerine ait ücretin ödenebilmesi için, ilgilinin kullanmasına lüzum gösterilen protezin uygunluğunun ilgili Kurum hekimince saptanması gereklidir.

    MADDE 4- Total ve parsiyel plastik diş protezlerinin kullanma süreleri en az 4 yıldır.

    Total veya parsiyel plastik protezlerin, sözkonusu süre sonunda, ancak kurum ilgili hekimince lüzum görülmesi halinde, onarılmaları veya yenilenmeleri mümkün bulunmaktadır.

    MADDE 5- Bu yönetmelik hükümleri 11.7.1978 tarihinden itibaren geçerlidir.

    MADDE 6 - (Ek: RG-22/05/2007-26529)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar