TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personel Yönetmeliği

    Türk Patent Enstitüsü

    Resmi Gazete Tarihi: 31/08/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22390

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Patent Enstitüsü personelinin ücret ve mali haklar dışında, hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve diğer özlük işlerini düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672)

    Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Patent Enstitüsünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilen personeli kapsar.

    Enstitüde görev yapan kariyer uzman ve uzman yardımcısı personel hakkında, ilgili yönetmeliklerinde ve diğer düzenlemelerde yer almayan hususlarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununun 6 ncı ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a)    Enstitü   :Türk Patent Enstitüsü,

    b)   Başkan   :Türk Patent Enstitüsü Başkanı,

    c)   Yönetim Kurulu   :Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu,

    d) (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Atamaya Yetkili Makam: Yönetim Kurulu,

    e) (Teselsül: RG 16/12/2004 - 25672) Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve    uygulayan ve

    bu çerçeve içinde çalışan Enstitü üniteleri,

    f)(Teselsül: RG 16/12/2004 - 25672) Personel      :Bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışanlar,

    anlamında kullanılmıştır.

    Personel Politikası

    Madde 5- Enstitü'nün personel politikası, Enstitü Başkanlığı'nca saptanır ve yürütülür.

    Personel Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması

    Madde 6- Personel politikasının geliştirilmesinde ve uygulanmasında başta Enstitü Başkanlığı olmak üzere Tüm Enstitü çalışanları sorumludur.

    Personel Politikasının İlkeleri

    Madde 7- Enstitü'nün, personel politikasının dayandığı başlıca temel esaslar şunlardır:

    a)    Enstitü'nün, tüm personeline mesleki bilgi ve yeteneklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,

    b)    Yapılan hizmetin özelliğine uygun ve güvenli çalışma şartları sağlamak,

    c)    Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,

    d)    Başarılı personeli ödüllendirmek, imkanları ölçüsünde görgü ve bilgilerini artırmak,

    e) Personeli ilgilendiren konuları, personele zamanında iletmek.

    f) Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve beşeri ilişkiler kurulmasını sağlamak.

    Seçim ve Atama

    Madde 8 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) İlk kez veya yeniden Enstitü'de işe alınacaklar ile başka kurumlardan naklen atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, 11/8/2004 tarihli ve 25550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ile 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Atamaya Yetkili Organlar

    Madde 9- Atamalar, (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) 5000 sayılı Kanun uyarınca aşağıdaki şekilde yapılır.

    a)Enstitü Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Enstitü Başkan Yardımcısı (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) 3 yıl süre için müşterek kararla atanır.

    b) Müşterek Kararname ile atananlar dışındakiler Başkanın teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile atanırlar.

    Atamaların Tebliği ve İşe Başlama

    Madde 10 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672)

    Enstitü'de bir göreve ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlardan gerekli nitelikleri taşıyan ve atanması uygun görülenlere bu durum yazılı olarak bildirilir.

    Bu kişilerden;

    a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

    b) Başka yerdeki görevlere atananlar ise, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

    izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

    Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan, belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yukarıda belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamaya engel hali iki ayı aştığı takdirde, atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal edilir.

    İKİNCİ BÖLÜM :Adaylık :Adaylığın Tanımı

    Madde 11- Adaylık, göreve ilk kez giren personelin işe uyumunu sağlamak ve işi sürdürmesinde yarar olup olmadığına karar vermek için öngörülen bir izleme ve deneme süresidir. Daha önce asaleti onanmış personel daha sonra sınıf ve görev değiştirmesi halinde asil olarak atanır.

    Adaylığın Süresi

    Madde 12- İlk kez işe alınacak personel, aday olarak atanır. Adaylık süresi, hizmetin özelliklerine göre, en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Bu süre içinde personel başka kurumlara nakil yapılamaz.

    Adayların Yetiştirilmesi ve Sorumluluk

    Madde 13- Adayların yetiştirilmesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55 inci Maddesi uyarınca 27/6/1983 tarih ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine göre (Mülga İbare: RG 16/12/2004 - 25672) yürütülür.

    Adaylıkta Değerlendirilecek Süreler

    Madde 14- Hakkında sicil raporu düzenlenecek adayların, sicil amirlerinin yanında çalışırken aldığı mazeret izinleri, doktor raporuna dayanan tedavisi ve hastalık izni, eğitim ve manevra amacıyla silah altında geçen süreleri ile hizmetiçi eğitimde geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi için gereken 1 yıllık süreye dahildir.

    İkinci Adaylık Süresi

    Madde 15- İlk adaylık süresi 1 yıl olup, bu süre sonunda yapılan değerlendirmede başarı gösteremeyenlere, mevcut kadro olanakları gözönüne almak şartı ile başka birimde değişik bir sicil amirinin yanında 1 yıllık ikinci bir adaylık süresi geçirtilir.

    Adayların Görevine Son Verilmesi

    Madde 16- Adayların görevine aşağıdaki hallerde son verilir :

    a) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) her birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tesbit edilenlerin son sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makamın onayı ile,

    b) Adaylardan en çok 2 yıl içinde asil memur olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların; sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili makamın onayı ile,

    görevlerine son verilir.

    Bu şekilde görevlerine son verilenler, 657 sayılı Kanunun 56 ncı ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmeliğin 24 üncü Maddesi uyarınca derhal Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilir.

    Adaylık süresi içinde veya sonunda sağlık nedenleri dışında yukarıdaki hükümlere göre görevlerine son verilenler 3 yıl süre ile yeniden memurluğa alınamazlar.

    Adaylıkta Geçen Sürenin Değerlendirilmesi ve Asaletin Onaylanması

    Madde 17- Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar, girebilecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. Aday personele asaletleri onanıncaya kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanmaz.

    Adaylık süresini doldurmuş ve asil memurluğa atanmak üzere başarıları saptanmış ve olumlu sicli almış bulunanların, ilgili birim yöneticisinin önerisi, Personel Dairesi Başkanlığı'nın teklifi ile atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makam tarafından asaleti onaylanır ve onay tarihi itibariyle asli memurluğa atanır. Asaleti onaylanan memurun adaylıkta geçirmiş oldukları süreler kademe ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

    Asil Memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

    Yemin

    Madde 18- Asaleti onaylanan personele en geç 1 ay içinde düzenlenecek bir törenle yetkili amirlerin önünde aşağıdaki şekilde yemin ettirilir ve yemin belgesi imzalatılarak ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Yemin belgesi çekinceli olarak imzalanamaz.

    Asaleti onaylanan memurun sadakat yemini şöyledir:

    "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Hizmetiçi Eğitim

    Tanım ve Uygulama

    Madde 19- Hizmetiçi Eğitim 19/10/1983 tarih ve 18196 sayılı Resm iGazete'de yayınlanan Devlet Memurları Eğitim Genel Planı çerçevesinde Enstitü Personelinin görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışların olumlu yönde geliştirilmesi, üst görevlere hazırlanması ile hizmete verim, tasarruf ve etkinlik sağlayan çalışmalardır. Bu çalışmalar Enstitü "Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği" uyarınca yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :İlerlemeler ve Yükselmeler

    Tanım

    Madde 20- a) Kademe İlerlemesi; derece içerisinde, görevin önemi ve sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

    b) Derece Yükselmesi; personelin yetki ve sorumluluğunda bir değişiklik olmaksızın, aylığının üst dereceye yükselmesi veya yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir göreve geçmesidir.

    Kademe İlerlemesinde Usul ve Şartlar, Onay Mercii

    Madde 21- Kademe ilerlemesinde usul ve şartlar;

    a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

    b) O yıl içinde olumlu sicil almış olması,

    c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması gerekir.

    (Değişik İkinci Fıkra: RG 16/12/2004 - 25672) Yukarıda belirlenen şartları taşıyan her sınıf ve derecedeki personel, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileriki kademeye ilerlemiş sayılır. Ancak, kademe ilerlemesine hak kazanamayan personel her ay toplu onayla belirlenir. Bu personel arasında, kademe ilerlemesi yapmış sayılan personel varsa, bunların kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Kademe ilerlemesinde onay mercii, atamaya yetkili makamdır.

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64 üncü Maddesine 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9 uncu Maddesiyle eklenen, 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olan personelin aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

    Derece Yükselmesinde Usul ve Şartlar, Onay Mercii

    Madde 22- Derece yükselmesinde usul ve şartlar :

    a) Üst derecelerden boş kadronun,

    b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

    c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

    d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun tespit edilmiş,

    olması şarttır.

    Derece yükselmesinde onay mercii atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makamdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci Maddesinin B bendine göre aylık alanlar hariç tutulur.

    Aylığa Hak Kazanma

    Madde 23- Kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi yapan memur,

    a) Kademe ilerlemesinde; ilerlemeye hak kazandığı tarihi takip eden ay başından itibaren, aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa,

    b) Derece yükselmesinde;

    1) (Değişik Alt Bent: RG 16/12/2004 - 25672) Derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren yükseldiği derecenin 657 sayılı Kanunun 161 inci maddesine göre hak kazandığı kademesine ait aylığa,

    2) (Değişik Alt Bent: RG 16/12/2004 - 25672) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılan derece yükselmesinde ise, göreve başladığı tarihi takip eden ay sonu itibariyle ve göreve başladığı günden itibaren atandığı derecenin hak kazandığı kademesine ait aylığa,

    hak kazanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Yer Değiştirme

    Tanım

    Madde 24 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Yer değiştirme; personelin görev, sorumluluk ve aylık dereceleri bakımından bir kadrodan daha üst, aynı veya başka bir yerdeki benzer diğer bir kadroya atanmasıdır. Yer değiştirmeler, görevde yükselme suretiyle, personelin istemiyle veya hizmet gereği atamaya yetkili makamın onayı ile yapılır. Görevde yükselme dışındaki atamalarda personelin bağlı bulunduğu birim amirinin muvafakatı gerekir.

    Hizmet Gereği Yer Değiştirme

    Madde 25- Hizmet gereği yer değiştirme;

    a) İş gücü ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanması,

    b) Üst görevlere aday elemanlarının, farklı görevlerde görevlendirme yoluyla Enstitü'yü çeşitli yönleriyle tanımaları,

    c) Hakkında yapılan teftiş veya soruşturmanın güvenlik içinde yürütülmesi bakımından memurun görev yerinde kalmasının sakınca yaratabileceği durumların önlenmesi,

    amacıyla (Ek İbare: RG 16/12/2004 - 25672) kadroları üzerinde kalmak şartıyla geçici görevlendirme şeklinde yapılır.

    (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Personelin İstemi ve Görevde Yükselme Suretiyle Kurum İçi Yer Değiştirme

    Madde 26 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672)

    Enstitü birimlerinde bir kadro boşaldığında, gerekli özellikleri taşıyan ve bu kadroya yer değiştirmek suretiyle gelmek isteyenler, birimlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili makamın onayı ile atanabilir.

    Enstitü kadrolarında görev yapmakta olan personelin görevde yükselme suretiyle üst unvanlı kadrolara atanmaları 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda girmiş oldukları sınav sonucuna göre atamaya yetkili makamın onayı ile yapılır.

    Kamu Kuruluşları Arasında Yer Değiştirme

    Madde 27- Diğer kamu kuruluşlarından Enstitü'ye geçmek isteyenler ile Enstitüden diğer kamu kuruluşlarına geçmek isteyenlerin atamaları her iki kurumun atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makamlarının muvafakatı ile mümkündür. İzin almadan görevlerinden çekilenler, görevden çekildikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 97 nci Maddesindeki süreler geçmeden Enstitü'ye atanamazlar, atanmışlarsa atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makamın onayı ile görevlerine son verilir.

    Bilgi ve becerilerinin artırılması yada yeni nitelikler kazandırılması amacıyla Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nce düzenlenen lisans üstü (Master) Eğitim Programına veya diğer kuruluşlardaki Bilim Uzmanlığı Eğitimi ile (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü tarafından yabancı dil kurslarına gönderilen personelin, öğrenim gördükleri süreler kadar Enstitüde çalışması gerekir. Bu süreler içerisinde başka kurumlara naklen geçmek isteyenlere muvafakat verilmez.

    ALTINCI BÖLÜM :Ödüllendirme

    Yazılı Övgü ve Ödül Verilmesi

    Madde 28- Görevini zamanında ve noksansız yerine getirmek, personelin normal sorumluluğu olup, ödüllendirmeyi gerektirmez.

    Ancak, görevlerinde olağanüstü gayret ve başarısı görülen personele amirlerinin önerisi üzerine veya doğrudan doğruya atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makam tarafından yazılı övgü verilebilir.

    Verilmesine neden olan hizmet ve başarı yazılı övgüde belirtilir. Yazılı övgü sicile işlenir ve personelin yükselme işleminde dikkate alınır.

    YEDİNCİ BÖLÜM :Personel Hak ve Sorumlulukları

    Genel Haklar

    Madde 29- a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki yazılı haller dışında personelin işine son verilemez. Esas olan personelin hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmette bulunduğu sürece görevine devam etmesidir.

    b) Enstitü personeli, yetkili amir ve mercilere yazılı olarak vermek ve istifası kabul edilmek şartıyla görevinden çekilme hakkına sahiptir.

    Ancak, Enstitü personeli kasıtlı olarak ve hizmeti aksatacak biçimde topluca görevden çekilemez.

    c) Enstitü personeli (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) 5000 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bunların öngördüğü yönetmeliklerle sağlanan her türlü haktan yararlanır.

    d) Enstitü'de çalışanların bu Yönetmelikle belirlenen süre ve şartlarda izin hakları vardır.

    e) Enstitü personeli siyasi amaç taşımaksızın aralarında dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak ve korumak amacı ile kanunla belirlenmiş dernek ve sendikaları kurabilir, üye olabilirler.

    f) Enstitü personeli, Enstitü ile ilgili resmi ve özel işlerinden dolayı müracaat ve şikayetlerini "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapabilir.

    Ödev ve Sorumluluklar

    Madde 30- Enstitü personelinin başlıca ödev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Sadakat: Enstitü personeli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadır.

    Enstitü personeli bu hususu 19 uncu Maddede öngörülen usul ve esaslara göre yapılacak yemin töreninde amirleri önünde belirtir ve yemin belgesini imzalar.

    b) Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık: Enstitü personeli, siyasi partilere üye olamaz, herhangi bir siyasi partinin, kişi ya da kuruluşun yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine getirirken ayrım yapamaz; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz. Enstitü personeli, her durumda Devletin menfaatlerini korumak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına aykırı olan, ülkenin

    bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz; aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz bunlara yardım edemez.

    c) Davranış ve İşbirliği: Enstitü personeli, resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadır. Personelin aynı kuruluş mensubu olmanın şuuru içinde karşılıklı sevgi ve saygı ve çalışması görevlerinde birbirine yardım ve kolaylık göstermesi esastır.

    Enstitü personeli, yurt içinde ve dışında Enstitü'nün itibarını ve meslek haysiyetini zedeleyici eylem ve davranışlarda bulunamaz.

    d) Amirin yükümlülüğü: Personel, amir oldukları hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevleri eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmaktan, mahiyetindeki memurları yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

    Amir, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amir yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

    e) Meslek anlayışı: Enstitü personeli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerini iyi, doğru, tam ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

    Personelin genel ve mesleki çalışmalardan başka görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik hükümetlerini verilecek genel ve özel talimatlarla emirleri bilmesi, mesleki ve mevzuat ve uygulamayı izlemesi Enstitü'nün gerekli göreceği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmalarına katılması esastır.

    f) Çalışma koşullarına uyma: Enstitü personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına ve belirlenen çalışma saatlerine uymakla, Enstitünün belirleyeceği yer ve görevde sağlayacağı olanaklar içinde çalışmak ve görevine muntazam olarak devam etmekle yükümlüdür.

    g) Devlet malını koruma ve iade: Enstitü personeli kendisine teslim edilen Devlet malını korumak ve heran hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen yerlerde kullanmak, yetki verilen mahaller dışına çıkarmamak, hususi işlerinde kullanmamak görevleri gereği kendisine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevi sona erdiği zaman vermek zorundadır. Bu zorunluluk personelin mirasçılarını da kapsar.

    h) Kişisel ve mali sorumluluk: Enstitü personeli görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek zorundadır.

    Görevleri ile ilgili olarak Enstitü'ye ve üçüncü şahıslara vereceği zararlardan ötürü Enstitüye karşı sorumludur. Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu doğan zararın bu personel tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine göre ödemesi esastır.

    ı) Mal bildirimi: Enstitü personeli kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır, taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında 2871 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca mal bildirimi verir.

    Yasaklar

    Madde 31- Enstitü personeline yasaklanan başlıca hususlar şunlardır:

    a) Toplum eylem ve grev: Enstitü personeli şikayet hakkını topluca kullanamaz, hizmeti aksatacak eylem veya hareketlerde bulunamaz, görevden topluca çekilemez, boykot ve direniş yapamaz, görevini savsaklayamaz. Greve karar veremez, grev düzenleyemez, grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemez.

    b) Ticaret ve diğer kazanç getiri faaliyetlerle uğraşma: Enstitü personeli doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ticaretle uğraşamaz, çalışma saatleri dışında da olsa, gerçek ve tüzel kişilerin herhangi bir işinde ücretli ya da ücretsiz çalışamaz, her türlü sürekli yayınların sahibi ya da sorumlu yazı işleri müdürü olamaz, Enstitü'nün açtığı eksiltme ve artırmalara Enstitü personeli ile eş ve çocukları katılamaz. Ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gözetim ve denetiminde bulunan kurum ve kuruluşların, ya da kanun, tüzük veya yönetmeliklerde belirlenen esaslar çerçevesinde Enstitü görevleri içerisinde sayılan kurum ve kuruluşların yönetim ve denetiminde bulunmak bu yasakların dışındadır.

    c) Borçlanma, hediye alma, menfaat sağlama: Enstitü personeli karşılıksız olarak borçlanamaz, doğrudan doğruya veya aracı eli ile hediye isteyemez ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul edemez veya iş sahiplerinden borç para isteyemez ve alamaz. Amir mahiyetindeki memurdan özel çıkar sağlayacak bir istemde bulunamaz, hediyesini kabul edemez, borç alamaz.

    d) Gizli bilgileri açıklama: Her kademedeki Enstitü personeli, görevleri ile ilgili gizli bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ilgili mercilerin yazılı izni olmadan hiç bir nedenle açıklayamaz. Ayrıca görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına izinsiz bilgi veya demeç veremez.

    e) İl hudutları dışına çıkma: Enstitü personeli resmi tatil günlerinde il hudutlarını yetkili amirin izni olmadan terk edemez.

    f) İkamet Yeri: Enstitü personelinin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmeleri zorunludur. Ancak görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla belediye hudutları dışında ikamet etmelerine (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü Başkanınca izin verilebilir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :İzinler

    Yıllık İzin

    Madde 32- Yıllık izin, bir yıllık çalışma karşılığı personelin hak kazandığı aylıklı izin süresidir.

    (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü personelinin yıllık izin süresi, toplam hizmeti (hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri ile askerlik süresi dahil) 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için 20 gün, on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür.

    (Ek: RG 16/12/2004 - 25672) Zorunlu hallerde, ikinci fıkrada yer alan sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

    (Ek: RG 16/12/2004 - 25672) Yıllık izin kullanacak olan personel gerek duyulması halinde kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgileri yazılı olarak bağlı olduğu birim amirine bildirir.

    (Ek: RG 16/12/2004 - 25672) Hizmet süresi bir yıldan az olan personel yıllık izin kullanamaz. Personel, bir yıllık hizmet süresini tamamladığı tarihte, içinde bulunulan yıl için yıllık izne hak kazanır. Bir sonraki yıl için ise, ilk izne hak kazanılan tarihi izleyen Ocak ayının ilk gününden itibaren hak kazanılır. İzleyen yıllara ait izinlere de aynı şekilde hak kazanılır.

    (Ek: RG 16/12/2004 - 25672) Ayrıca, özürsüz veya izinsiz olarak göreve gelmeyen veya izin süresini geçiren personelin görevi başında bulunmadığı günler disiplin cezası uygulanmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yıllık izinlerden mahsup edilir.

    Yıllık İzinlerin Kullanılışı

    Madde 33 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672)

    Yıllık izinler personelin talepleri göz önüne alınarak, Enstitü'nün hizmetlerinin aksamaması kaydıyla ve yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Yıllık izine ayrılmak isteyen personel önce iznini geçireceği adresi belirten bir dilekçe ile ilk amirine başvurur. İlk amir, talebi uygun görüşle izin vermeye yetkili makama iletir. Personel, izin talebi yetkili makamca onaylanıp kendisine duyurulmadan görevinden ayrılamaz. Enstitü personeli yıllık izinlerini kullanırken, zorunlu hallerde, izin veren amirleri tarafından görevlerine çağrılabilirler. Bu durumda personel, hastalık, yolların kapanması, doğal afetler gibi elde olmayan ve resmi belge ile kanıtlanan nedenler dışında göreve dönmek zorundadırlar.

    Yıllık izinlerin kullanılmasında işin aksamaması esastır. Birbirini izleyen iki yıla ait yıllık izinlerin tümü ya da bir bölümü birleştirilerek kullanılabilir. Ancak, önceki yılın izni ile birleştirilerek kısmen ya da tamamen kullanılmamış olan izinlerden yalnız cari yıla ait olan izin bir sonraki yıla aktarılır.

    Yıllık izinde iken usulüne uygun olarak alınan tabip veya sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan hastalık izin süreleri yıllık izni böler. Ancak, hastalık izin süresi ile kullanılmış olan yıllık izin süresi toplamının, yıllık izin onayında belirtilen toplam izin süresini aşması halinde, hastalık izninin bitiminde göreve başlanılması gerekir.

    Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hallerde yıllık iznin kullanılmayan kısmı, yetkili amirin uygun göreceği zamanlarda kullanılabilir.

    İzin Vermeye Yetkili Merciler

    Madde 34 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672)

    Enstitü personelinin yıllık izinleri ile bir günden fazla mazeret izinleri Enstitü Başkanınca veya yetkili kıldığı makamlarca, bir gün veya bir günden daha az izinler ise Daire başkanları veya uygun göreceği amirler tarafından verilir.

    Yıllık ve mazeret izin belgeleri ile bir gün veya bir günden daha az izinlere ait belgeler aynı gün, personelin göreve başlama yazıları ise göreve başladığı gün Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Mazeret İzni

    Madde 35- a) (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672)

    Yıllık izin hakkı bulunmayan veya aday olan personele Enstitü Başkanınca bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri sebebiyle 10 gün mazeret izni verilebilir.

    Zorunlu durumlarda aynı usulle 10 gün daha izin verilebilir. Ancak, bu ikinci 10 günlük mazeret izni hak edilecek yıllık izinden mahsup edilir. Aday memurların mahsup edilecek yıllık izin hakları olmadığından dolayı bunlara ikinci 10 günlük mazeret izni verilmez. Mazeret izni kullanmakta iken usulüne uygun olarak alınan raporla kullanılacak sıhhi izin süresi mazeret iznini bölmez.

    Mazeret izni, personelin izin talep dilekçesinde belirttiği adreste kullanılır.

    b) Personele isteği üzerine:

    1) Karısının doğum yapması halinde 3 gün izin,

    2) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 5 gün izin,

    3) Kadın personele, doğumdan önce 3 hafta, doğumdan sonra 6 hafta, bu izni izleyen 6 aylık sürede 1,5 saate kadar süt izni

    verilir.

    Aylıksız İzin

    Madde 36- Personelin bakmaya zorunlu olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartı ile personelin yazılı istemi üzerine, (Mülga İbare: RG 16/12/2004 - 25672) en çok 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Personele 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca bir defada kullanılmak üzere 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak Sıkıyönetim ve Olağanüstü hal ilanı durumunda, 72 nci Madde kapsamında belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Ücretsiz izin süresince personelin bu Yönetmelikle belirtilen yükümlülükleri devam eder. Ücret ve ücrete ilişkin diğer hakları işlemez.

    Ayrıca doğum yapan personele isterse en çok 12 aya, yetiştirilmek üzere bursla gidenler dahil olmak üzere yurt dışına veya yurt içine sürekli görevle atanan personelin memur eşlerine, her defasında 1 yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

    Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin sonunda görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılır.

    Yukarıdaki fıkralara göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünde eski derecelerinde değerlendirilir.

    Muvazzaf askerliğe giden memurlar, askerlik süresince kadrosu saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. Bunlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 83 üncü Maddesi hükümleri saklıdır.

    Hastalık İzni

    Madde 37- Hastalık izinlerine ilişkin raporların sürelerine göre aşağıda yazılı hekimler veya sağlık kurumlarından alınmış olmas ışarttır.

    a) 20 güne kadar olan süreler için Enstitü hekimleri veya bu hekimlerce gösterilen lüzum üzerine hastayı muayene eden hekimler veya resmi hastanelerden alınması,

    b) (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü hekimleri tarafından veya sevk edildikleri resmi sağlık kurumlarında tek hekim tarafından kısım kısım veya toptan 20 güne kadar rapor verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevine başlayamayan personelin almış olduğu raporun 20 günü aşan kısmının geçerli sayılabilmesi için alınan son raporun resmi sağlık kurullarınca onaylanmış olması,

    gerekir.

    Yurt dışında hastalananlar için yerel usule göre verilmiş raporlara dayanılarak işlem yapılır.

    Yılda toplam 40 günü aşan aralıklı olarak alınan raporların geçerli sayılabilmesi için, bu süreyi aşan ilk ve müteakip raporların resmi sağlık kurumlarının sağlık kurullarınca onaylanması gerekir.

    Hastalık İzni Süresi

    Madde 38- Enstitü personeline verilecek olan hastalık izninin süreleri;

    a) Hizmeti 10 yıla kadar olanlara 6 aya kadar

    b) Hizmeti 10 yıldan fazla olanlara 12 aya kadar,

    c) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar,

    izin verilebilir.

    Bu memurların hastalık sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin sürelerinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kuruluşlarının raporu ile tesbit edilenlerin

    sağlık izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarınca saptananlar, tekrar görev istedikleri takdirde eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar.

    Görev Başında Kazaya ve Saldırıya Uğrama

    Madde 39- Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan personel ile görevleri sırasında, görevleri nedeniyle bir kazaya uğrayan personel hizmet süreleri ne olursa olsun iyileşene kadar izinli sayılır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM :Vekalet İşleri Vekil Çalıştırabilecek Durumlar

    Madde 40- Atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makam,

    a) Yıllık, hastalık yada mazeret izinlerini kullanan,

    b) Görevden uzaklaştırılan,

    c) Geçici süre ile askere alınan,

    d) Görevle dış ülkeler giden,

    e) Yurt içinde geçici görevle asıl işinden ayrılan,

    f) Özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak başka bir kamu kuruluşunda görevlendirilen,

    personel yerine vekil atayabilir.

    Açık olupta asil olarak atama yapılmayan kadrolarada vekil atanabilir.

    ONUNCU BÖLÜM :Askerlik İşlemleri

    Muvazzaf Askerlik Görevi

    Madde 41- Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan personel, askerlik süresince kadrosu saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

    Muvazzaf askerlik hizmeti için görevden ayrılıp da bu hizmetlerini tamamlayarak memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Enstitü'ye başvurmak kaydıyla başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde göreve başlatılırlar. 30 gün içinde başvurmayanlar askerlik bitim tarihi itibariyle görevden çekilmiş sayılır.

    Bu haktan yararlanmak için personelin, ayrılış sırasında vereceği izin dilekçesinde askere gitmek üzere ayrıldığını açıkça belirtmesi gerekir.

    Muvazzaf Askerlik Dışında Silah Altına Alınma

    Madde 42- Savaş ve barışta muvazzaf askerlik hizmeti dışında silah altına alınan Enstitü personeli, silah altında bulunduğu sürece izinli sayılır. Silah altına alınanların kademe ve derece ilerlemeleri, kıdemleri, intibakları ile aylıklarının ödenmesi hakkında, Devlet Memurlarına uygulanan esaslar dahilinde işlem yapılır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM :Disiplin

    Disiplin Cezalarının Tanımı

    Madde 43- Enstitü hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla meslek gereklerini, kanun ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri Yurt içinde ve dışında yerine getirmeyenlere, zorunlu kıldığı hususlara uymayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, (Mülga İbare: RG 16/12/2004 - 25672) durumun niteliğine, eylemin önem ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede sıralanan disiplin cezalarından biri verilir.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri

    Madde 44- Disiplin cezaları şunlardır.

    a) Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğini, yazı ile bildirilmesidir.

    b) Kınama: Personelin görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

    c) Aylıktan Kesme: Personelin brüt aylığından 1/30, 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    d) Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Eylemin ağırlık derecesine göre personelin, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

    (d) bendinde yazılı, ceza o süre içerisinde personelin, derece yükselmesini (Mülga İbare: RG 16/12/2004 - 25672) önler.

    e) Devlet Memurluğundan Çıkarma: Personelin bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

    Disiplin Hükümleri

    Madde 45- Enstitü personeline verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve durumlar, disiplin kovuşturması, cezaların verilmesi, disiplin kurallarının kuruluşları gibi konularda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

    ONİKİNCİ BÖLÜM :Personelin Enstitü ile İlişiğinin Sona Ermesi

    İlişiğin Kesilmesi Nedenleri

    Madde 46- Aşağıdaki hallerde personelin Enstitü ile ilişiği sona erer.

    a) Çekilme,

    b) Çekilmiş sayılma ve görevi terk,

    c) Emeklilik,

    d) Görevden çıkarma,

    e) Başka bir kuruluşa nakil,

    f) İşe alınma şartlarını yitirme,

    g) Ölüm.

    Çekilme - Çekilmiş Sayılma - Görevi Terk

    Madde 47- Enstitü personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilir.

    a) Enstitü personeli, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği takdirde üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Bu hususlara uyan personel mali sorumlulukları saklı kalmak üzere 6 ayı geçmeden,

    b) Enstitü personeli, mezuniyetsiz veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Bu durumda olanlar ile görevden çekilme isteğinin kabul edildiği kendilerine tebliğ edilmeden görevlerini bırakanlar 1 yıl geçmeden,

    c) Çekilen Enstitü personelinden devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Belirtilen sürelere uymadan görevlerini terk edenler 3 yıl geçmeden,

    memurluğa alınmazlar.

    d) Savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki personel, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakmazlar. Bu hususa aykırı hareket edenler hiç bir suretle Devlet Memurluğuna alınmazlar.

    Memurluktan Çekilenlerin ve Çekilmiş Sayılanların

    Yeniden Atanmaları

    Madde 48- İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya bu Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla 47 nci Maddedeki süreler gözönüne tutularak ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfa eşit derecedeki kadrolara atanabilir.

    Re'sen veya İstek Üzerine Emeklilik

    Madde 49- Enstitü personeli 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda gösterilmiş bulunan süreleri doldurduklarında;

    İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biriyle emekliye ayrılma halinde, (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü Başkanının onayı ile emekliye sevk edilir.

    Sicilleri Nedeniyle Göreve Son Verme

    Madde 50 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Olumsuz sicil alan personel yazı ile uyarılır. İki yıl üst üste olumsuz sicil alan personel, başka bir sicil amirinin yanında denenir. Son sicil amirinde de olumsuz sicil alan personelin atamaya yetkili makamın onayı ile görevine son verilerek, hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilik hükümleri uygulanır.

    Malüllük

    Madde 51- Malül sayılma şartları :

    a) Adi Malüllük : Hastalık nedeniyle görevine devam edemeyen personel, bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirlenen sürelerden fazla devam eden aynı hastalığı nedeni ile raporlarının T.C. Emekli Sandığı Sağlık Kurulunun kabülü şartı ve (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü Başkanı onayı ile adi malül olarak,

    b) Vazife Malüllüğü: Personelin hastalığı veya malüliyeti yukarıdaki fıkrada yazılı hastalıklar dışında:

    1) Vazifesini yaptığı sırada vazifesinde,

    2) Vazifesi dışında Enstitü'nün verdiği herhangi bir işi yaparken bu işten,

    3) Enstitü'nün çıkarlarını korumak amacı ile bir iş yaparken,

    4) İşe başlamadan önce, iş sonunda veya iş bitirdikten sonra o işyerinde meydana gelen veya çalışma sırasında ileri gelen kazadan, doğmuş olursa (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü Başkanı kabul ve onayı ile vazife malülü olarak,

    emekliye sevk edilir.

    Disiplin Cezası Verilerek Görevden Çıkarma

    Madde 52- Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenen ve görevden çıkarmayı gerektiren eylem ve hareketlerde bulunduğu saptanan personelin görevine, Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ve atamaya yetkili makamın onayı ile son verilir.

    Başka Bir Kuruluşa Nakil Suretiyle İlişiğin Sona Ermesi

    Madde 53- Bu Yönetmeliğin 27 nci Maddesinde belirtildiği gibi atamaya yetkili (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) makam tarafından uygun görülmek suretiyle başka bir kuruluşa nakli yapılan personelin Enstitü ile ilişiği kesilir.

    İşe Alınma Şartlarından Birini Kaybetme

    Madde 54- İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya bu koşullardan herhangi birini sonradan kaybeden personelin, (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) atamaya yetkili makamın onayı ile Enstitü ile ilişiği kesilir.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Siciller

    Özlük Dosyası

    Madde 55- Enstitü'de görevli her personel için bir özlük dosyası açılır.

    Bu dosyada şu yazı ve belgeler bulundurulur.

    a) İş isteme dilekçesi,

    b) (Değişik Bent: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü'ce işe alınanlardan istenen belgeler,

    c) Evvelce çalıştığı yerlerden getirilen sicil özetleri, bunların dayandığı özlük dosyaları,

    d) Bonservis ve basılı eserleri,

    e) Devlet yabancı dil sınavı başarı belgesi ve örneği,

    f) Medeni hali, adı ve soyadı, doğum tarihi ve yer değişikliği ile ilgili belge ve bildirimler,

    g) Atama, yükselme, nakil, yıllık izin, vekalet ve diğer olurlar ile bunlarla ilgili yazışmalar,

    h) Aylık durumunu ve emekliliğe esas aylığını gösterir cetveller veya yazılar,

    ı) Kazandığı mükafatlar, takdirnameler,

    i) Personelin şahsı ile ilgili her türlü haberleşme yazıları,

    j) Referans mektupları,

    k) (Mülga: RG 16/12/2004 - 25672)

    l) Mahkeme kararları,

    m) Hizmetle ilgili taahhüt, senet ve belgeler,

    n) (Mülga: RG 16/12/2004 - 25672)

    o) Sıhhi izin raporları,

    ö) Hizmetiçi eğitim kursu başarı belgesi,

    p) Bakmakla yükümlü olduğu kimseler,

    r) Kütük sıra numarası,

    s) Öğrenim durumu ile yaptığı lisans üstü eğitim, staj ve incelemeleri,

    ş) Askerlik durumu,

    t) Sınav belgeleri,

    u) Sağlık durumuna ait belgeler.

    Özlük dosyasına konulacak evrak ve belgelerin suret olması halinde asılları ile karşılaştırılmak suretiyle kontrolünün yapılması gerekir.

    Özlük dosyaları personelin sicillerinin bir parçası sayılır. Gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir.

    Sicil Dosyaları

    Madde 56 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Her personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına; sicil raporları, müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve mal beyannameleri konulur.

    Özlük ve Sicil Dosyalarının Önemi

    Madde 57- Enstitü personelinin ehliyetlerinin tesbitinde kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayırma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Kurum değiştiren memurların özlük ve sicil dosyaları yeni kurumlarına eksiksiz olarak gönderilir.

    Özlük Dosyalarının Saklanması ve Kimlere Gösterileceği

    Madde 58- Özlük dosyalarının gizliliği esastır. Bu dosyalar Personel Dairesi Başkanlığı'nda gizlilik esaslarına uyulmak ve sorumluluğu bu birimde konu ile görevlendirilecek servis personeline ait olmak üzere kilit altında saklanır. Özlük dosyaları, yönetim kurulu üyeleri, (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Enstitü Başkanı ve Başkan yardımcıları, disiplin kurulları, müfettiş ve tahkikle

    görevli olanlar ile gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirleri dışında kimseye verilmez ve gösterilmez.

    Sicil Özeti

    Madde 59- Her personel için öğrenim, eğitim, hizmet, ödül, ceza ve benzeri durumlarını gösteren iki sicil özeti düzenlenir. Sicil özeti personelin özlük dosyasının bir özeti niteliğindedir. Personelin başka bir kuruluşa geçmesi için muvafakat istenmesi ve atamaya yetkili makamlarca bu isteğin uygun görülmesi halinde, onaylanmış sicil özeti gönderilir. Diğer kuruluştan atamanın yapıldığının bildirilmesi üzerine dizi pusulası yapılarak özlük ve gizli sicil dosyası devren gönderilir. Başka bir kuruluştan Enstitü'de bir göreve atanacak yada atanan personel için de aynı işlemler uygulanır.

    Memur Kütüğü

    Madde 60- Enstitü personeli, Personel Dairesi Başkanlığı'nca tutulan kütüğe kaydedilir ve bir sicil numarası verilir. Personel ile ilgili yazışmalarda sicil numarasıda belirtilir. Personelin Enstitü'den ayrılmasından sonra dahi sicil numarası başkasına verilmez. Ayrıca personelin tekrar Enstitü'de görevlendirilmesi halinde eski sicil numarası verilir. Özlük dosyaları bu numaralara göre sıraya konur.

    Memur Kimlik Kartı

    Madde 61 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Personele Enstitü'ce, hem kimlik belgesi olarak kullanılmak hem de hizmet binasında tanıtım kartı olarak kullanılmak üzere kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden, çaldıran veya zayi eden personel, durumu kimlik kartının cinsi, seri numarası ve diğer bilgileri ile birlikte mahallin genel güvenlik (polis-jandarma) gücüne bildirdikten ve mahalli güvenlik güçlerinden de kayda geçtiğine dair bir belge aldıktan sonra yeni kimlik kartı almak üzere Personel Dairesi Başkanlığına başvurur. Bu personele talebi üzerine Personel Dairesi Başkanlığınca ikinci defa kimlik kartı verilir. Bu karta ikinci defa verildiğine dair not düşülür ve bu husus İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

    Özlük Dosyasındaki Fotoğraflar

    Madde 62- Enstitü'de çalışan personelin, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olarak çektirilmiş fotoğraflarından bir tanesi sicil özetine yapıştırılır. Her beş yılda bir yeni bir fotoğraf istenerek sicil özetine yapıştırma işlemi sürdürülür.

    Bunun için son rakamı sıfır (0) veya 5 olan yılların Mart ayı sonuna kadar birimler mensuplarının 6 adet 4,5x6 ebadında fotoğraflarını temin ederek Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderirler.

    Ayrılan ve Ölenlerin Dosyası

    Madde 63- Herhangi bir sebeple Enstitü'den ayrılan ve ölenlerin özlük dosyaları arşive kaldırılır. Başka kuruluşa naklen gidenlerin dosyaları 27 nci Madde uyarınca devredilir.

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Gizli Sicil Raporlarının Doldurulmasına Dair Usul ve Esaslar

    Gizli Sicil Dosyalarının İçeriği

    Madde 64- Her personelin özlük dosyasından başka birde gizli sicil dosyası bulunur. Bu dosyalarda personelin şahsi durumlarına, ahlaki temayüllerine, kabiliyetlerine, verimlilik ve idarecilik vasıflarına bilgilerine ve sair malümata dair amirler tarafından verilen gizli sicil raporları ile müfettişler tarafından verilen raporlar muhafaza edilir. Yetkili amirler tarafından doldurulacak gizli sicil raporları zarflara konulup mühürlendikten sonra Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

    Gizli Raporların Saklanması

    Madde 65- Gizli sicil dosyaları, Personel Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında kilitli bir kasa veya çelik dolapta muhafaza edilir.

    Personel Dairesi Başkanı'na ait gizli sicil dosyası Enstitü Başkanlığı'nca muhafaza edilir.

    Gizli Sicillerin Kimlere Gösterileceği

    Madde 66- Gizli Siciller Enstitü Başkanı ve Başkan Yardımcılarından başkasına gösterilmez. Ancak lüzumunda toplantı halinde Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurullarına, Personel Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü tarafından gösterilir.

    Enstitü Başkanlığı'nca havale edilmiş tahkikatlarla ilgili olarak yazılı istekleri halinde gizli sicil dosyaları müfettişlerede gösterilebilir.

    Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı

    Madde 67- Personel için verilecek gizli sicil raporları, her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur. Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü, tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim edilmesi şarttır.

    Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içerisinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan adayların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.

    Bir yıldan çok, iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının sözkonusu olduğu tarihte doldurulur.

    Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre

    Madde 68- Haklarında sicil raporu düzenlenecek personelin, değerlendirilmesini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

    Üç sicil amiri bulunan personel hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.

    İki sicil amiri bulunan personel hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.

    Sicil amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekiller tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur.

    Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunamazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere personel ile en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.

    Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde ve eğitim ve manevra amacıyla silah altında geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadarki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olması şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır.

    Görevden Ayrılış Halinde Sicil Raporlarının Doldurulması

    Madde 69- Bir görevde 6 ay veya daha fazla bulunup başka göreve atananların sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden onbeş gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim edilir.

    Sicil raporlarının doldurma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları memurların sicil raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim ederler.

    Sicil Raporlarının Doldurulmasında Uygulanacak Not Usulü ve

    Notların Derecelendirilmesi

    Madde 70- Sicil amirleri, sicil raporunun personelin mesleki, yöneticilik ve yurt dışı görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların herbirini ihtiva ettikleri unsurları esas almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek personelin sicil notunu tesbit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi sureti ile de memurun sicil notu ortalaması bulunur ve bu sicil notu ortalaması :

    a) 60 dan 75 e kadar olanlar orta, 75 dahil,

    b) 76 dan 89 a kadar olanlar iyi, 89 dahil,

    c) 90 dan 100 e kadar olanlar çok iyi,

    derecede başarılı olmuş, olumlu, 59 ve daha aşağıda notlar alanlar ise yetersiz görülmüş olumsuz sicil almış sayılır.

    Sicil notu ve ortalaması alınırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

    Personel Genel Durum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

    Madde 71- Sicil amirleri sicil raporunu doldurduğu her personeli;

    a) Dış görünüş, kılık, kıyafet,

    b) Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti,

    c) Azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada güvenilirlik ve beşeri münasebetlerdeki başarısı,

    d) Alkol, kumar ve başka alışkanlıkları memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürmek halleri,

    e) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları

    bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Değerlendirme sonucuna göre personelin olumlu yönleri ile olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşüceler sicil raporunun şahsiyet değerlendirilmesine ait bölümüne ayrı ayrı açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır.

    Sicil amirlerinin personelin genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not takdirlerinde dikkate alınır.

    Sicil Raporlarının Dolduruluş Şekli

    Madde 72- Sicil raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti kazıntı yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir fazla ve yanlış

    yazılan kelime veya notlar okunacak surette çizilerek doğrusu yazıldıkan sonra keyfiyet imza ile tevsik edilir.

    Sicil amirleri; Bu Yönetmeliğin 70 inci Maddesinin birinci fıkrası uyarınca tesbit edecekleri sicil notunu kendileri hesaplıyarak sicil raporunun ilgili bölümüne yazarlar. Personel sicil notu ortalamaları Personel Dairesi Başkanı veya görevlendireceği Şube Müdürü tarafından sicil raporunun ilgili bölümüne yazılır.

    Sicil Amirinin Sorumlulukları

    Madde 73- Sicil amirleri sicil raporlarını, itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken, Devlete sadakat ve bağlılığı, memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini; güvenilir ve yetenekli personelin yükselmelerini, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır.

    Sicil amirlerinin mahiyetlerinde çalışan personeli değerlendirmedeki başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

    Garez ve özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

    Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli Sayılmayacağı Haller

    Madde 74- Her derecedeki sicil amirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak personel hakkında sicil raporlarında yaptıkları değerlendirmeler birbirinden bağımsız olarak ve 70 inci Madde hükümlerine göre etkili ve geçerlidir. Personelin sicil notu, sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tesbit edilir. Ancak birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin personelin sicilinin olumlu ve olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatına müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır.

    Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi esas alınır.

    Garez veya özel maksatla personel hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan sicil amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak personel hakkında varsa diğer sicil amiri veya amirlerinin değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak buna göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak memur lehine yaptığı anlaşılan değerlendirmelerde geçersiz sayılır. Bu takdirde de diğer

    değerlendirmeler başka değerlendirme yapılmamışsa memurun son 3 yıla ait sicil raporlarının hakkında daha az sayıda sicil raporu doldurulmuş olanların mevcut sicil raporlarının ortalamasına göre işlem yapılır.

    Yetersiz Personelin Uyarılması

    Madde 75- Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için sicil raporlarının muhafazası ile görevli Personel Dairesi Başkanlığı'na en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde Enstitü (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Başkanınca gizli bir yazı ile uyarılırlar.

    Uyarılan Personelin İtiraz Hakkı

    Madde 76- 75 inci Madde gereğince uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden 1 ay içinde Enstitü (Değişik İbare: RG 16/12/2004 - 25672) Başkanına itirazda bulunabilirler.

    Uyarı ve İtirazlara Dair Usul ve Esaslar

    Madde 77- İtirazlar sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlıklara karşı yazılı olarak yapılır.

    İtirazlar Enstitü Başkanı veya görevlendireceği ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amiriyle aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenebilir. İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

    İnceleme sonucuna göre, Enstitü Başkanı kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir.

    İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alanlar

    Madde 78- İki defa üst üste olumsuz sicil alanlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümleri uygulanır.

    Sicil Amirleri

    Madde 79- Enstitü'de çalışan personelin mesleki ehliyetlerini, şahsi kusur ve meziyetlerini tesbit yetkisi tanınan Sicil Amirleri Türk Patent Enstitü Sicil Amirleri Yönetmeliği ile belirlenir.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM :Diğer Hükümler

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 80 - (Değişik: RG 16/12/2004 - 25672) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5000 sayılı Kanun, Enstitü tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış bulunan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 81- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 82- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar