TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURULTAYI YÖNETMELİĞİ

    Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 17/12/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22850

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Kooperatifçilik Kurultayı'nın oluşturul

    ması ve işleyişi ile ilgili çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 -Bu Yönetmelik, 24/6/1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 80 inci maddesi uyarınca 10/2/1995 tarih ve 95/6593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy

    la yürürlüğe konulan Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü'nün 9 uncu maddesi

    ne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    İlgili Bakanlıklar : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

    Tarım ve Köy işleri Bakanlığı.

    İlgili Bakan   : Toplantı çağrısını yapan

    Sanayi ve Ticaret Bakanı,

    Tarım ve Köy işleri Bakanı,

    Kurultay   : Türk Kooperatifçilik Kurultayı, Kooperatif : Kooperatif ve üst kuruluşları,

    anlamında kullanılmıştır

    İKİNCİ BÖLÜM :Kuruluş Kurultay

    Madde 4 - Kurultay, Türk kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayıcı her türlü görüş, araştırma, inceleme sonuçlarını açıklamak, tanışmak, kooperatifçilikle ilgili aksaklık ve so

    runları saptayıp çözüm yollarını göstermek amacıyla toplanır ve gerekli kararlan alır.

    Kurultay kararlan tavsiye niteliğindedir. Kurultayın Oluşumu

    Madde 5 - Kurultay, ilgili bakanın başkanlığında, ilgili bakanın bulunmadığı durum

    larda ilgili bakanlık müsteşarının başkanlığında, aşağıda belirlenen üyelerden oluşur.

    Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu üyeleri,

    İlgili bakanlıklardan: müsteşar, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkana, araş

    tırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanı, birinci hukuk müşaviri, genel müdürler, ba

    ğımsız daire başkanlar, kooperatiflerle ilgili kontrolörler birim başkanı, teftiş kurulu başka

    nının belirleyeceği beş müfettiş, ilgili genel müdürlükçe belirlenecek beş kontrolör, Ankara,İstanbul, İzmir il müdürleri, ayrıca seçilecek yedi il müdürü,

    Başbakanlıktan iki üye,

    Orman ve Çevre Bakanlıklarından birer üye,

    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarından birer üye,

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığından bir üye,

    Büyük şehir belediyelerinden birer üye,

    h) Kooperatifçilik eğitimi yapan üniversitelerden birer üye,

    i) Kooperatif merkez birliklerinden üçer üye, merkez birliği kumlusunu oluşturama

    mış kooperatif türlerinden ilgili bakanlıklarca belirlenecek beşer birlikten birer üye.

    j) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Ma

    li Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği iie Türkiye Barolar Birliğinden birer üye,

    k) Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonlarından birer üye,

    1) En çok şube ve üyeye sahip Tüketici Demeğinden bir üye.

    Diğer Konuşmacı ve Katılımcılar

    Madde 6 - Kurultayı düzenleyen bakanlık; bildiri sunmak, görüş belirtmek ya da gözlemci olarak gerekli gördüğü yetkililerle uzmanları da toplantıya davet edebilir.

    Ancak bunlar oy kullanamazlar,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Çalışma Usulü Kurultayın Toplanması

    Madde 7 - Kurultay, ilgili bakanlığın çağrısıyla en az beş yılda bir dönüşümlü ola

    rak toplanır. Çağrıyı yapan bakanlık, toplantı tarihini, yerini ve gündemini belirler.

    Toplantı gündemi saptanırken, diğer ilgili bakanlık ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'nin görüşü alınır.

    Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, üyelere en az üç ay önceden duyurulur. İlgili bakan, gerek görürse, kurultayı olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

    Kurultay Ön Hazırlıkları

    Madde 8 - Kurultay Genel Sekreterliğince, gündemle ilgili olarak saptama ve görüş belirlemek üzere ön komisyon çalışmalın yapılabilir.

    Bu çalışmalar, ilgili bakanlıklar, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, ayrıca gerekli görülebilecek diğer üye temsilcileriyle birlikte yürütülür.

    Hazırlanacak raporlar. Kurultay üyelerine gönderilir.

    Kurultayın Çalışma Usulü

    Madde 9 - Kurultay, aşağıdaki kurallara göre çalışır

    a)Oturumları; ilgili bakan, yokluğunda ilgili bakanlık müsteşarı yönelir. Kurultay; ilk oturumda, biri ilgili bakanlık mensubu üyeler arasından olmak üzere, iki başkan vekili ile üç yazman seçer.

    Gündemdeki konularla ilgili olarak komisyonlar kurulur. Komisyonların üyeleri Kurultay Başkanınca belirlenir.

    Komisyon rapor ve tutanakları, komisyon başkanı ya da sözcüsü tarafından Kurul

    taya sunulur. Görüşülerek karara bağlanır.

    Komisyonlar

    Madde 10 - Komisyonların çalışmasında şu kurallar göz önünde tutulur

    a)Her komisyon; ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman seçer. Gerekirse bir sözcü belirler.

    b)Komisyon çoğunlukla toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır, bir tutanağa bağlanır. Oylarda eşitlik durumunda, komisyon başkanının katıldığı görüş benimsenmiş sayılır.

    Her komisyon, kendi konusuyla ilgili çalışmaları yapar, raporunu Başkanlığın belirlediği süre içinde bitirir. İsteyen üye, imzası altında karşı görüş belirtebilir.

    Komisyonlar, hazırladıkları imzalı rapor ve tutanakları, gecikmeden Genel Sekreterliğe teslim eder.

    Genci Sekreterlik

    Madde 1 - Kurultayın genel sekreterlik işleri ilgili bakanlıkta kooperatiflerle ilgili genel müdürlükçe yürütülür.

    Genel Sekreter ve yardımcıları, ilgili bakanlıkça belirlenir. Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır

    Kurultay'ın toplanması için gerekli hazırlıkları yapmak, toplantı gündemi ile tari

    hînin saptanmasını sağlamak,

    Gündem ve eklerini. Kurultay üyeleri ile ilgililere göndermek,

    Gündem konulan ile İlgili metinlerin hazırlanmasına yardımcı olmak.

    Kurulmuş komisyonlar arasında eşgüdümü sağlamak,

    Kurultay sonuç bildirisinin hazırlanmasına yardımcı olmak.

    f) Toplantının düzeni ve başarılı geçmesi için gerekli her türlü önlemi almak,

    g) Toplantı bildirilerinin, Kurultay kararlarının, ilgili diğer metinlerin basım ve dağı

    tımını sağlamak.

    Yayın ve Dağıtım

    Madde 12 -Toplantıya sunulmuş bildiriler, komisyon raporları, tutanaklar, alınan kararlar, ilgili diğer belge ve bilgiler, tümü ile ya da özet olarak, ilgili bakanlıkça yayınlana

    bilir ve dağıtılabilir.

    Yayın ve dağıtım hakkı, ilgili bakanlığa aittir. Giderler

    Madde 13 - Kurultay ile ilgili tüm giderler, ilgili bakanlığın bu amaçla oluşturulmuş fon ya da bütçesinden karşılanır. Ancak, toplantıya katılan üyeler ve katılımcılara yol gider

    leri ve gündelikleri kurumlarınca karşılanır.

    Kurultayla ilgili giderlerin karşılanması mevzuatına uygun olarak ilgili Bakanlıkça belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Son Hükümler

    Geçici Madde l - İlk Kurultay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir. Yürürlük

    Madde 14 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet

    melik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 -Yönetmelik hükümlerini, "Sanayi ve Ticaret Bakanı" ile 'Tarım ve Köyişleri Bakanı" birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar