TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 23/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26355

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları ve kulüp, sporcu, antrenör, eğitmen, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) CMAS: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Sualtı Etkinlikleri Federasyonunu,

    c) Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

    d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    f) IJSBA: Federasyonun üyesi olduğu Uuslararası Jet Ski Federasyonunu,

    g) ILS: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,

    ğ) IWSF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Su Kayağı Federasyonunu,

    h) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    ı) Spor Dalı: Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarını,

    i) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, eğitmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon; merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri yönetim kurulunca belirlenir.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    oluşur.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun görevleri şunlardır;

    a) Spor dalının yurt düzeyinde dengeli bir biçimde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu amaçla eğitimler ve seminerler düzenlemek,

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, çalışma ve diğer etkinlikleri programlayıp bunların uygulamalarını denetlemek,

    c) Antrenörlerin, eğitmenlerin ve hakemlerin eğitim ve seminerlerle yetiştirilmelerini, eğitilmelerini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını sürekli izlemek, gerektiğinde yurt dışındaki eğitim ve seminerlere göndermek,

    ç) Ülke içinde spor dalının yarışmalarını düzenlemek ve düzenlenen tüm yarışmaların sürekliliğini sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    d) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    e) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını saptayarak, bunların yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmasını sağlamak,

    f) Kulüpler ya da il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    g) Üyesi olduğu uluslararası federasyonun izni ile uluslararası eğitim, seminer, panel, sempozyum, yarışma ve diğer spor organizasyonlarını düzenlemek,

    ğ) Uluslararası yarışmalara katılacak olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve göndermek,

    h) Spor dalı ile ilgili yarışmaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    ı) Sonuçlara göre başarılı sporcuları izlemek ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli önlemleri almak,

    i) Her düzeydeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    j) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiksel çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, slayt, kitap ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    k) Spor dalı ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    l) İllerdeki spor dalı temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve iletişim içinde çalışmalarını sağlamak,

    m) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan kulüpler, turistik, ticari ve sportif amaçlı dalış merkezleri, cankurtarma ve ilkyardım eğitim merkezleri ile su sporları merkezlerinin çalışabilmeleri için gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak, çalışmaları için yetki belgesi vermek,

    n) Federasyona gelir sağlamak amacıyla; taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması, kitap, broşür basımı ve yayımı çalışmalarını yürütmek,

    o) Yurt içinde Federasyonca veya diğer gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek her türlü Federasyonu ilgilendiren etkinliklerin izinlerini vermek veya gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu kararıyla bu yetkiyi il temsilcilerine veya il müdürlerine vermek,

    ö) Sualtı sporlarını geliştirmek için öğretim kurumları, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla ortak programlar ve bilimsel araştırmalar yapmak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yapılır.

    (2) Genel kurul, çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdürlerinden oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,

    e) Uluslararası Federasyonların (CMAS, ILS, IWSF, IJSBA) Dünya ve Avrupa yönetim kurullarında üyelik yapanlar,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek koşuluyla, önceki yıllarda asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla, ilgili spor dalında oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

    1) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    3) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan kura ile belirlenecek beş kişi,

    4) Büyükler kategorisinde en az üç yıl milli takımda teknik direktörlük veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye,

    5) Faal olmamak kaydıyla; en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye.

    ğ) Kulüp temsilcileri;

    1) Genel kurulun yapıldığı tarihten önceki iki sezon içinde paletli yüzme, sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, zıpkınla balıkavı, serbest dalış ve su kayağı spor dalında büyükler kategorisinde takım müsabakalarına üst üste katılmış olan kulüplerden ikişer temsilci, sadece paletli yüzme branşında genel kurulun yapıldığı tarihten önceki iki sezon içinde üst üste katıldığı takım yarışlarında bayrak yarışına katılmayan kulüplere ise birer temsilci,

    2) (ğ) bendinin (1) nolu alt bendinde belirtilen takım müsabakalarında Türkiye takım şampiyonu olan kulüplerden şampiyon oldukları son iki sezonda her sezon şampiyonluğu için ayrıca ikişer temsilci.

    ı) (ğ) bendinin (1) nolu alt bendinde belirtilen faaliyetlere katılan kulüplerin, bünyelerinde genel kurulun yapıldığı yıl için yetki belgesi almış olan dalış merkezi bulunan kulüpler 1 delege.

    (3) İl müdürlerinin tespitinde; en fazla sporcusu olan üç il müdürü ve bunun dışındaki illerden coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    (4) Sporcuların seçiminde sırasıyla dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    (5) Genel kurulu oluşturan üyelerin en az % 60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    (6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana statüyü yapmak ya da değiştirmek,

    b) Başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması ve bunlarla ilgili borçlanmalar için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtde üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir Kasım ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır.

    (2) Mali genel kurul ise; her iki yılda bir Kasım ayı içinde yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki iki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki iki yılın bütçesi onaylanır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alması,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam genel kurul delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı başvurusu üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu raporu da ibra edilmemiş ise bu durumda Başkanlık ve denetleme kurulunun görevlerini genel kurula kadar genel kurul başkanlık divanı yürütür.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde; genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten sonra en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda toplantı gündemi dışında başka konu görüşülemez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, izleyen gün genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı genel kurulda yapılan seçimle belirlenen yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asıl üye sayılarının toplamının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

    (9) Genel kurulun mevzuata aykırı biçimde yapıldığının denetim elemanlarınca saptanması durumunda, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    c) En az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak,

    ç) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    d) İdari tahkikat sonucu veya Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu Federasyon Başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

    e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    f) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamış olmak.

    (2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday olduğuna ilişkin başvurusunu yapar ve 2.000.-YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırır.

    (3) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimiyle aynı günde yapılır.

    (4) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan yardımcılarından biri yürütür. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından atanır.

    (5) Başkanın ölümü veya istifası durumunda, üç ay içinde tekrar seçim yapılması koşuluyla, bu görevi başkan yardımcılarından birisi yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa, yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    (6) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    c) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    ç) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    d) Vergi ve sigorta borcu bulunmadığına dair belge,

    e) En az bir yabancı dili bildiğine dair belge,

    f) Fakülte veya yüksekokul mezuniyet belgesi.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun çalışmalarını yasalara uygun olarak bu Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu çalışmalar için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan yardımcısına devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna önermek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan yardımcılarını belirlemek,

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında ortak kararlar almak, tahsis edilen kadroların atamalarını yapmak,

    ğ) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, biri başkan olmak üzere ondördü genel kurul tarafından seçilen onbeş asıl ile yine genel kurul tarafından seçilen on yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerindeki koşullar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam dörde inmesi durumunda, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren spor dallarındaki kulüplerin kayıt ve tescillerini yapmak,

    b) Federasyona bağlı faaliyet gösteren spor dalları ile ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü önlemi almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek,

    c) Lisans, bröve ve yetki belgelerinden alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını belirlemek,

    ç) Kulüplerin donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, çalışma ve taahhütlerini denetlemek,

    d) Kulüpleri, idarecileri, idari, teknik elemanları ve diğer görevlileri ödüllendirmek,

    e) Faaliyetlerde güvenlik ve sağlık ile ilgili önlemleri almak ve aldırmak,

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı, borçlanması ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve Federasyon faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri gereksinimlerini sağlamak,

    g) Federasyonun taşra ve yurt dışı teşkilatını kurmak,

    ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyon ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek,

    h) Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    ı) Başkan tarafından önerilen yan kurulları onaylamak,

    i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    j) Bütçeyi hazırlamak,

    k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak işe alınacak görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini saptamak,

    n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, ödül ve yardımla ilgili olan talimatları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    o) Müsabakaların sonuçlarını tescil etmek,

    ö) Kanun, bu Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir. Ayrıca, bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak İcra Kurulu Koordinatörü atayabilir ve sınırlarını belirleyeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Gerektiğinde ayda bir veya iki ayda bir de toplanabilir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, nedenleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve/veya İcra Kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası durumunda yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerindeki şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.

    (3) Kurul en çok üç ayda bir toplanır, mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir kurul başkanı seçerler.

    (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını saptar. Her iki yılda bir hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir.

    (2) Denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden önce otuz gün içerisinde göndermek ve Federasyonun resmi internet sayfasında yayınlamak zorundadır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir kurul başkanı ve dört asıl, beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından kurul başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası durumunda yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde belirtilen koşulları taşımasının yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla birlikte bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olması gerekir.

    (4) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste üç veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Kurul, Federasyonun faaliyet gösterdiği spor dallarında sporcular, hakem, antrenör, eğitmen, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, kurul başkanının çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

    (7) Gündem, kurul başkanı tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (8) Disiplin suçunu oluşturan fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, eğitmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, eğitmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, teknik, eğitim, organizasyon, hukuk, mali, sağlık, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer kurullar, Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter ile idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari ve teknik personelin amiridir, Başkan tarafından görevlendirilir.

    (4) Genel sekreter; Federasyon ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Başkana karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Yurt içi ve yurt dışı teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun iş ve işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi için gerek görülen illerde Federasyon temsilcilikleri kurulur. Bu temsilcilikler, Federasyonun vereceği görevleri yerine getirir, görev alanındaki önemli olay ve sorunları Federasyona bildirirler. Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının gelişmesi için kendisine verilen görevleri yapar.

    (2) Yönetim kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (2) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile tahmini bütçe, toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Genel kurul listesine, ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm ve ihraç gibi nedenlerle sona ermesi durumunda, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları geçerli oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması durumunda en fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer kararların alınması ise genel kurula katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile saptanır.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birinin açılış konuşması ile başlar. Genel kurul açıldıktan sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere kurullar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, istekleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma isteklerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması nedeni ile görüşmelerin uzaması durumunda, sıradaki konuşmalar bitirilmeden görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu durumunda divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü durumunda o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon Başkanı adayının genel kurul üyesi olması koşulu aranır. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması koşulu aranmaz.

    (2) Federasyon Başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyeler, Federasyon spor dallarında faaliyet gösteren kulüplerdeki yönetim görevlerinden ayrılırlar.

    Seçim listeleri ile oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi bir bütün olarak birlikte yapılır.

    (2) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim edebilirler. Adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Teslim alınan listeler duyurulur. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan başkanı, başkan adaylarına ad çekerek sırayla söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi onbeş dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; Başkan adaylarının adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır. Başkanlığa tek aday olduğunda genel kurulun onayı ile açık oylama yapılabilir.

    (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Kabinde bulunan listenin zarfa konulması, zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını yitirir.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı saptanır, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf gelişigüzel seçilir ve fazla zarflar açılmadan yokedilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar yokedilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik durumunda, eşit oy almış adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kura çekilir.

    (5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe yönergesine göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan yardımcısına devredebilir. Harcama onayları genel sekreterin teklifi, başkan veya başkan yardımcısının oluru ile alınır. Harcama evrakları mutemetçe düzenlenerek imzalanır.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Turnuvalardan alınacak katkı payları,

    ç) Dalış merkezlerinden, cankurtarma ve ilkyardım merkezlerinden, su sporları merkezlerinden ve benzeri yerlere verilecek bröve ile yetki belgelerinden alınacak ücretler,

    d) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    e) Sponsorluk gelirleri,

    f) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    g) Ceza ve itiraz gelirleri,

    ğ) Yardım ve bağışlar,

    h) Kira ve işletme gelirleri,

    ı) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, personel istihdam etmeye, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının malzemelerini ithal etmeye, yurt dışı müsabakalar sırasında gerekli olan malzemeleri temin etmeye ve nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyonun isteği durumunda, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkuller bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsis edilebilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı durumunda, bakım onarım masrafları ve tesislerde işe alınacak personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden yararlanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile saptanır.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi koşullarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne koşullarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz.

    (4) Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Kulüpler

    MADDE 38 - (1) Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının kulüpleri ve sahaları Federasyon tarafından tescil edilir. Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının faaliyetinde bulunan ticari işletme vasfındaki dalış merkezleri, cankurtarma ve ilkyardım merkezleri ile su sporları merkezleri, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil koşul ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve yetki belgesi verilir.

    Sualtı sporları kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - (1) Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı dalında faaliyet gösteren kulüpler, bu şubelerini yasalarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi durumunda, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - (1) Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken; Donanımlı dalış, sualtı görüntüleme, sualtında hedef vurma, navigasyon, cankurtarma ve ilkyardım, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisi, jetski, su kayağı, serbest dalış ve zıpkınla balıkavı sporlarının kulüplerinin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 41 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan yönetmelik dışındaki talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar