TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 18/11/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26350

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Halter Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Halter Federasyonu Genel Kurulu, Federasyon Başkanını, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan Sorumlu Bakanı,

    b) EWF: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası Avrupa Halter Teşkilatını,

    c) Federasyon: Türkiye Halter Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Halter Federasyonu Başkanını,

    d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    f) IWF: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası Dünya Halter Teşkilatını,

    g) Tahkim Kurulu: Özerk Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını,

    ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1)Türkiye Halter Federasyonunun merkezi Ankara'dadır. Türkiye Halter Federasyonu, merkez, yurt içi ve yurt dışı teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

    (2) Federasyonun organları;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dışilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar,

    e) Genel Sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (3) Federasyon organlarının; ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Türkiye Halter Federasyonunun görevleri şunlardır;

    a) Halter sporunun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki halter ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerin uygulanması için seminerler düzenlemek, her yaş gurubu için her türlü halter turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip uygulamalarını kontrol etmek,

    c) Antrenör, hakem ve gözlemcilerin yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    ç) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek ve düzenlenen tüm müsabaka ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    d) Yabancı ülkelerdeki halter ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    e) Halter malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

    g) Kulüpler ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Uluslararası Federasyonların izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

    ı) Yurt içinde düzenlenecek her türlü halter yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    k) Halter ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) İllerdeki halter temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    m) Lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak altışar aylık dönemlerde Genel Müdürlüğe göndermek.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) (Değişik:RG-9/4/2009-27195) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ve yapılması için gerekli tüm işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Genel kurul; en az 120, en fazla 250 delegeden oluşur.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    f) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    g) Bağlı oldukları uluslararası federasyonların dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

    ğ) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    h) (Değişik birinci paragraf:RG-9/4/2009-27195) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

    ı) kulüp temsilcileri,

    (3) İl müdürlerinin tespitinde;

    a) En fazla sporcusu olan üç il müdürü,

    b) Bu fıkranın bir nolu alt bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    (4) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    (5) (Değişik:RG-9/4/2009-27195) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde; seçim yılı ve bir önceki yılda Federasyonun düzenlediği kulüplerarası müsabakalardan her yıl için en az bir tanesine katılan ve puan alan kulüpler esas alınır.

    (6) Katıldığı yıllarda ve branşlarda ilk beş dereceyi alan takımlara ilave puan verilecek ve temsilci adetleri belli bir oranlamayla belirlenecektir.

    (7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul Üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ç) (Değişik:RG-9/4/2009-27195) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı - satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) (Değişik:RG-9/4/2009-27195) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Gerekli görülen hallerde genel kurul çalışmaları sırasında komisyonlar kurmak,

    g) (Mülga:RG-9/4/2009-27195)

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    ı) Kanunla ve bu Ana Statü ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) (ç), (g) ve (ğ) bendlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    3) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    (4) (Mülga:RG-9/4/2009-27195)

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Olağan genel kurul toplantısı, yapılacak ilk genel kurul dışında, yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) (Değişik birinci paragraf:RG-9/4/2009-27195) Mali genel kurul, olağan genel kurulu takip eden ikinci yılın ikinci yarısında yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Olağan genel kurulun yapıldığı yıllardaki mali genel kurul olağan genel kurulla birlikte yapılır.

    a) Mali genel kurulda, bir önceki yılın bilançosu ve mali tabloları ile bir sonraki yılın bütçesi ve varsa yetki maddeleri görüşülür,

    b) Bilanço ve mali tablo uygun görülmesi halinde ibra edilir,

    c) Bir sonraki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır.

    (3) Olağanüstü Genel Kurul;

    a) Spordan Sorumlu Devlet Bakanı çağrısı üzerine,

    b) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,

    c) Toplam delege sayısının yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı üzerine,

    toplanır.

    ç) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    (6) (Mülga:RG-9/4/2009-27195)

    (7) (Mülga:RG-9/4/2009-27195)

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (Değişik:RG-9/4/2009-27195)

    (1) Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır.

    a) T.C. Vatandaşı olmak.

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak.

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

    d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.

    e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cezalar hariç olmak üzere; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olması,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

    (2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

    Federasyon başkanın görev süresi ve görevleri

    MADDE 11 - (1) Federasyon Başkanın Görev Süresi;

    a) Başkanın görev süresi dört yıldır,

    b) Başkanın meşru nedenlerle görevinde bulunamaması halinde görevi başkanvekili yürütür,

    c) Başkanvekili başkan tarafından atanır ve görev süresi de ayrıca belirlenir.

    (2) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, bu Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan vekilini belirlemek,

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ğ) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    (3) (Ek:RG-9/4/2009-27195) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilmezler.

    Yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar ve seçimi

    MADDE 12 - (Değişik:RG-9/4/2009-27195)

    (1) Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) T.C. Vatandaşı olmak.

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak.

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

    d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.

    e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    (2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar, hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

    (3) Yönetim kurulunun seçimi;

    a) Yönetim kurulu 15 üyeden oluşur ve Başkan ve yönetim kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi aynı anda yapılır,

    b) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır,

    c) Yönetim kurulunun asıl üyelerinin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır,

    ç) Yönetim kurulunun asıl ve yedek üyelerden oluşan üye sayısı beş üyeye inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren branşlardaki kulüplerin tescilini yapmak,

    b) Kulüplerin yarışmalara katılmaları ile ilgili teklifleri karara bağlamak,

    c) Müsabakaların sonuçlarını tescil etmek,

    ç) Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    d) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    e) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve halter ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    f) Halter ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

    g) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    ğ) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile halter alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    h) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    ı) Federasyon bütçesini hazırlamak,

    i) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    j) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    k) Federasyon bütçesi ve bütçe dışı harcamalar için, Başkan ile birlikte bir veya birden fazla kişiye harcama yetkisi vermek,

    l) Federasyonun yarışmalarda uygulanacak mevzuatı hazırlamak, kabul etmek ve yayınlamasını sağlamak,

    m) Dopingle ilgili kontrolleri yaptırtmak ve sonuçlarını karara bağlamak,

    n) Federasyonun merkez ve taşra teşkilatında görev alacak personel sayısını, diğer görevlileri belirlemek, bu personelin sözleşme ücretlerini, sosyal haklarını, geçici görev yolluklarını, iaşe ibade bedellerini, fazla mesailerini belirlemek ve ödenmesini sağlamak,

    o) Halter ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücreti ve yaş sınırlarını tesbit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vize işlemlerinden ücret almak,

    ö) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve halter faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

    p) Federasyonun ek bütçe ve yatırım taleplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    r) İlgili kanunlar, bu Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, ayda en az bir defa gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanır, toplantı üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile yapılır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin, üyeliği sona erer. Üye mazeretini toplantı gününden önce yazılı olarak Başkana bildirilir. Mazeretin haklılığına yönetim kurulunca görüşülerek karar verilir.

    (3) Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyeler tarafından imzalanır.

    Denetleme kurulu üyelerinde aranacak şartlar, seçimi ve görev süresi

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

    gerekmektedir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun toplantı şartı ve görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla yılda en az dört defa toplanır.

    (2) Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan seçer.

    b) Kurul kararlarını çoğunlukla alır.

    c) Kurul Genel Kurul adına federasyonun mali işlemlerini denetler.

    ç) Harcama belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol eder.

    d) Yıllık hazırlanan denetleme raporunu mali Genel Kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman kişilerden yararlanabilir.

    e) Kurulun gerekli görmesi halinde federasyon görevlilerinden harcamalarla ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir.

    f) Denetleme kurulu raporunu, mali genel kurul veya genel kurul toplantı günü asarak ve dağıtarak duyurur. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımasının yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak; veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, halter faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, antrenörler, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

    (7) Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Cezalar

    MADDE 18 - (1) Halter faaliyet ve çalışmalarında, kulüpler, sporcular ve diğer görevliler tarafından yapılan sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti, tescil lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

    (2) Uygulanacak para cezası, 5.000 YTL'yi geçemez, bu miktar her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

    Tahkim kurulu

    MADDE 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (3) (Ek:RG-9/4/2009-27195) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Halter Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Diğer kurullar

    MADDE 20 - (1) Hakem, eğitim, program, teknik, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 21 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir. Teknik yönetici ve öğreticiler yönetim kurulu üyeleri ve Federasyon Başkanına bağlıdırlar.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Başkana karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 22 - (1) Yönetim Kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, gerekli görülen bölgelerde bölge direktörü, illerde halter il temsilcisi veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir. Bunlara ek olarak il düzenleme kurulları oluşturabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 23 - (1) (Mülga:RG-9/4/2009-27195)

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az (Değişik ibare:RG-9/4/2009-27195) otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 24 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve on gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararını verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 25 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde en fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, Divan Başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 26 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan Vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 27 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 28 - (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 29 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 30 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 31 - (1) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde seçim takviminde belirtilen tarihte genel sekreterliğe yazılı olarak teslim ederler. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları ilgili kurul inceleyerek karara bağlar.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 32 - (1) Divan başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Konuşma süresi 30 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 33 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) (Değişik:RG-9/4/2009-27195) ) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege oy vermek istediği listeye kabindeki "evet" mührünü basmak ve listeyi zarfa koyarak sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yapılmaz.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 34 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra veya divanca belirlenen sürenin bitiminde sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rastgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 35 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 36 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

    ç) Sporcu ve diğer görevlilerin tescil, vize ücretleri.

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10'u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler.

    e) Faaliyet gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ.

    f) Sponsorluk gelirleri.

    g) Reklâm, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h) Yardım ve bağışlar.

    ı) Kira ve işletme gelirleri.

    i) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 37 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde halter malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 38 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun değişik ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Kulüpler

    MADDE 39 - (1) Halter kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir. Halter faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Halter kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 40 - (1) Halter dalında faaliyet gösteren kulüpler, halter şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde halterin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 41 - (1) Halter faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk halterinin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 42 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere, Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halter Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar