TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 17/03/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25758

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Briç Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - Bu Ana Statü, Türkiye Briç Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - Bu Ana Statüde geçen;

    Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    Federasyon: Türkiye Briç Federasyonunu,

    Uluslararası Federasyon: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,

    Federasyon Başkanı: Türkiye Briç Federasyonu Başkanını,

    Spor Dalı: Briç sporunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - Federasyonun merkezi Ankaradadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

    Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu,

    d) Disiplin Kurulu,

    e) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer kurullar,

    f) Genel Sekreterlik,

    g) İdari birimlerden

    teşekkül eder.

    (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - Türkiye Briç Federasyonunun görevleri şunlardır;

    a) Sporun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki briçle ilgili gelişmeleri izlemek, yarışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

    c) Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    d) Ülke içinde yarışmalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    e) Yabancı ülkelerdeki briçle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Briç malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    g) Kulüpler ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    h) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    ı) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek ve seçilen takımları yarışmalara hazırlamak,

    i) Briç yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    j) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    l) Briç ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    m) Briçte belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    n) İllerdeki Briç temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (Değişik: RG-25/1/2008-26767)

    Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanmasıyla ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür.

    Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

    f) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4)Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan (Mülga ibare:R.G.-17/4/2009-27203) (

    ) beş kişi.

    g) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    ğ) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    h) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    ı) Seçimin yapılacağı sezonda ve önceki sezonda düzenlenen kulüpler arası Türkiye şampiyonalarının her ikisine de katılmış kulüpler arasında;

    1) Federasyon yönetim kurulunca, genel kurul kararının alındığı tarih itibari ile tamamlanmış son şampiyonanın Türkiye final grubuna katılıp ilk sekize giren kulüplerden;

    a) Finalist iki kulüp beşer üye,

    b) Yarı finalist iki kulüp dörder üye,

    c) Çeyrek finalist dört kulüp üçer üye

    ile temsil edilir.

    2) Federasyon yönetim kurulunca, genel kurul kararının alındığı tarih itibari ile tamamlanmış son şampiyonanın Türkiye final grubuna katılıp ilk sekize giremeyen kulüplerin her birinden ikişer üye,

    3) Federasyon yönetim kurulunca, genel kurul kararının alındığı tarih itibari ile tamamlanmış son şampiyonanın eleme müsabakalarına katılıp, Türkiye final grubuna katılma hakkı kazanamayan kulüplerin her birinden birer üye.

    i) (Mülga:R.G.-17/4/2009-27203)

    J) Briç spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacı ile kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye.

    Vakıfların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınır;

    1) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    2) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

    3) Yıllık gelirinin en az % 50'sini briç spor dalına harcaması.

    İl müdürlerinin tespitinde;

    a) (Değişik:R.G.-17/4/2009-27203) En fazla nüfusu olan üç gençlik ve spor il müdürü,

    b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır. Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar, genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - Genel Kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    d) (Değişik: RG-25/1/2008-26767) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı (Mülga ibare:R.G.-17/4/2009-27203) (

    ) için yetki vermek,

    e) Yönetim kuruluna taşınmaz mal, alım satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak üzere yetki vermek,

    f) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,

    g) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    h) (Değişik:R.G.-17/4/2009-27203) Profesyonel şube kurmak,

    ı) (Değişik: RG-09/11/2006-26341) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    i) (Ek: R.G-09/11/2006-26341) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak,

    k) (Ek: R.G-25/1/2008-26767) İlgili branşta profesyonel şube kurmak; Yönetim kuruluna, bağlı spor dallarında profesyonel şube kurma yetkisi genel kurulca verilir, alınan yetki doğrultusunda yönetim kurulu profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak sureti ile karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer. Profesyonel şubenin kurulması ile Federasyonda iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    (Değişik ikinci fıkra:R.G.-17/4/2009-27203) Birinci fıkranın (d) ve (ı) bentlerindeki konularda genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (Değişik birinci fıkra: R.G-09/11/2006-26341) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul; dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-09/11/2006-26341) Mali genel kurul ise; iki yılda bir ağustos ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda içinde bulunulan ve bir öncesi yılların bütçeleri görüşülerek karara bağlanır ve takip eden iki yılın bütçeleri üzerinde düzenleme yapılır ve onaylanır.

    Olağanüstü Genel Kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim Kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel Kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü Genel Kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini ise Genel Kurula kadar Denetleme Kurulu yürütür.

    Ancak, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, Genel Kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaz.

    Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü Genel Kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

    Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    Genel Müdürlük, Genel Kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel Kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda Genel Kurulun iptali istenilir.

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (Değişik:R.G.-25/1/2008-26767)

    Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeni ile takibata uğramamış olmak,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya Özerk Federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve itiraz cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasında seçenek yatırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

    Olimpiyat ve Büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonlarında birinci olanlar, hakkında bu maddenin (b) fıkrası hükmü uygulanmaz.

    Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun ondört üyesinin seçimiyle beraber yapılır.

    Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanvekili yürütür. Başkanvekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkanvekili, başkan tarafından atanır. Başkanvekilinin Federasyon Başkanında aranan şartları taşıması gerekir.

    Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkanvekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Federasyon başkan adaylarının Türkiye Briç Federasyonu yönetim kurulunca belirlenecek meblağı, genel kurul tarihinden en az yedi gün önce Türkiye Briç Federasyonunun banka hesabına yatırmaları gerekir.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

    d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    e) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, Yönetim Kuruluna teklif etmek,

    f) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    g) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkanvekiline devretmek,

    h) Başkanvekilini belirlemek,

    ı) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için Yönetim Kuruluna teklif götürmek,

    i) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (Değişik:R.G.-25/1/2008-26767) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ile genel kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır.

    Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Briç kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    c) Briç ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek,

    d) Kulüplerin briç dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

    e) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak,

    g) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve briç faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve briç ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    i) Briç ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

    j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile briç alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    l) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak,

    m) Bütçeyi hazırlamak,

    n) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    o) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek en fazla üç görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

    s) İlgili kanunlarında, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

    Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (Değişik birinci fıkra:R.G.-25/1/2008-26767) Denetleme kurulu, beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üyedir. Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer. Denetleme kurulu asıl ve yedek üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar ile birlikte üyelerden en az ikisinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

    Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

    (Mülga dördüncü fıkra:R.G.-17/4/2009-27203)

    Kurul, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunar.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel Kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu Genel Kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asil, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından Başkanvekili ve bir Raportör seçerler. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asil üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar aranır. Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    Disiplin Kurulu; kulüpler, briç faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    Disiplin Kurulu, ayda bir ve gerektiğinde toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 18 - Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (Ek üçüncü fıkra:R.G.-25/1/2008-26767) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler.

    (Ek dördüncü fıkra:R.G.-25/1/2008-26767) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin kararı verir. Ancak; bu kararlara karşı Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonlar mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.

    Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel Sekreter ve İdari Birimler

    MADDE 20 - Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    Genel Sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde briç il temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan federasyon temsilcilikleri kurulur. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - Genel Kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (Değişik ikinci fıkra:R.G.-25/1/2008-26767) Genel kurul çağrısı ve gündemi toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (Değişik üçüncü fıkra:R.G.-25/1/2008-26767) Federasyonun faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    Listenin ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (Değişik ikinci fıkra:R.G.-17/4/2009-27203) Başkanlık seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit aday olunmaz. Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır.

    Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı (Mülga ibare:R.G.-17/4/2009-27203) (

    ) için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için Genel Kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - Federasyon, Genel Kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel Kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - Genel Kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    Genel Kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır . Başkanlık Divanı üyeleri Genel Kurul delegesi olmak zorundadır.

    Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    Bu tutanakların birer kopyası Genel Kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel Kurulun oylamasına başvurabilir.

    Genel Kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel Kurula açıklar.

    Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel Kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel Kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel Kurulca belirlenir.

    Genel Kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel Kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurulları üyeliği için adayların Genel Kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    Denetleme Kuruluna aday olanların mali konularda ihtisas sahibi olması şarttır.

    Federasyon Başkanı veya Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeliğine seçilenler ile Başkan vekilliğine veya Hakem Kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüpleri ile olan ilişkileri kesilir.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (Değişik:R.G.-17/4/2009-27203)

    Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Başvuru için teslim süresi divan başkanı tarafından ilan edilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Adaylık başvurularının onaylanmasından sonra divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler oy pusulalarını hazırlarlar.

    Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    Bu konuşma süresi 30 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel Kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel Kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (Değişik:R.G.-17/4/2009-27203)

    Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "Evet" mührünü basmak ve zarf içinde sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

    Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

    Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (Değişik beşinci fıkra:R.G.-25/1/2008-26767) Seçimlerde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

    (Mülga altıncı fıkra:R.G.-17/4/2009-27203)

    Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel Kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter veya Başkan Vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı,

    d) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    e) Sponsorluk gelirleri,

    f) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    g) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h) Yardım ve bağışlar,

    i) Kira ve işletme gelirleri,

    j) Diğer gelirler.

    Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (Değişik üçüncü fıkra:R.G.-17/4/2009-27203) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Çeşitli Hükümler

    Genel müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun 5105 sayılı Kanun ile değişik ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (Ek beşinci fıkra: RG-09/11/2006-26341) Federasyon; lisanslı sporculara ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Kulüpler

    MADDE 38 - Briç kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin briç şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    Briç faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Briç kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - Briç dalında faaliyet gösteren kulüpler, briç şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde briçin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - Briç yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Bu yetki kullanılırken, Türk briçinin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 41 - Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları Genel Kurulun onayına sunulur. (Değişik son cümle:R.G.-17/4/2009-27203) Talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 43 - Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar