TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 06/10/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26311

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile diğer yan kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer yan kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, komite, komisyon, il temsilcisi, organizatör, eğitimci, antrenör, takım direktörü, sporcu, idareci, menajer, gözetmen, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, komiser, direktör ve benzeri kişileri, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu,

    c) FIA: Uluslararası Otomobil Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını,

    d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    g) Spor Dalı: Otomobil Sporlarını,

    ğ) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyonun yapılandırılması ile bu yapılandırma içerisinde yer alacak birimlerin kurulması, kaldırılması veya değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir.

    (2) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Federasyonun teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden teşekkül eder.

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu,

    ç) Disiplin Kurulu,

    d) Spor Kurulu,

    e) Genel Sekreterlik,

    f) Yan Kurullar,

    g) İdari birimler.

    (3) Federasyon teşkilatının, (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler dışındaki kurul ve birimlerinin; görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir.

    (4) (Ek:R.G.-29/4/2009-27214) Spor Kurulu, FIA'nın spor talimat ve eklerine göre hazırlanmış ulusal spor talimatlarını uygular.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır:

    a) Otomobil sporları yarışmalarının, Federasyon, FIA ve diğer benzeri kuruluşların kural ve yönetmeliklerine uygun olarak Türkiye'de yürütülmesini, otomobil sporlarının yurt düzeyine yayılmasını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamak,

    b) FIA ve ilgili diğer kuruluşlar ile eşgüdümü sağlayarak, işbirliği yapmak ve Türkiye'yi otomobil sporları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

    c)Yurt dışındaki ve yurt içindeki otomobil sporları ilgili gelişmeleri izlemek, yarışma ve diğer organizasyonlar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak,

    ç) Ulusal ve uluslararası teşkilatlarla da işbirliği yaparak, yarışma, organizasyon veya faaliyetler düzenlemek, bunların devamlılığını sağlamak, bunlara yarışmacı, direktör, komiser, menajer, gözetmen, temsilci, yönetici, eğitimci ve uzman personel göndermek veya görevlendirmesini yapmak,

    d) Otomobil sporuna ilgi duyan sporcuların, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yetiştirilerek, eğitilmesini sağlamak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek. Kurallarda öngörülen şartları yerine getiren sporculara her türlü lisans, izin veya belgeyi vermek,

    e) Otomobil sporu ile ilgili araç ve malzemelerin standartlarını, uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    f) Federasyon teşkilatında çalışacak personeli atamak ve teşkilat birimleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak,

    g) Otomobil sporunun geliştirilmesi ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yönerge veya talimatlar çıkarmak ve uygulanmasını sağlamak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214)

    (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ve yapılması için gereken tüm işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

    (2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) FIA'nın yönetim kurulu üyeleri ile direktör, gözcü ve gözetmenleri görevlendirmekle yetkili kurul üyeleri,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

    f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    g) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    ğ) Otomobil sporlarına hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış ferdi veya takım halinde;

    1) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş sporcular,

    3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş üye.

    ı) Kulüp temsilcileri.

    (3) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurula katılacak kulüplerden, organizatör lisansı alarak Federasyon faaliyetlerine katılmış ve halen faaliyetlerine devam eden, ulusal şampiyona yarışması düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği beş üye, mahalli yarışmalar düzenleyenlerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği üç üye ile organizatör lisansına sahip diğer kulüplerin başkanları ve yönetim kurullarının belirleyeceği bir üye genel kurulda oy kullanabilir.

    (4) İl müdürlerinin tespitinde;

    a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

    b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü,

    (5) Vakıfların belirlenmesinde;

    a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanılıyor olması,

    c) Yıllık gelirinin en az %50'sini Otomobil Federasyonuna bağlı spor dallarına harcaması

    şartları aranır.

    (6) Sporcuların seçiminde sırasıyla Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu varsa, oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    (7) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

    (8) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ç) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme Kurulu raporunu kabul veya ret etmek,

    f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Profesyonel şube kurmak,

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Mali genel kurul

    MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu, Mali Genel Kurulu iki yılda bir, Aralık ayından önce ilan edeceği bir günde toplar.

    (2) Mali Genel Kurulda, bir önceki yıla ilişkin Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ile Denetleme Kurulu raporlarının ibrası ve bir sonraki yılın bütçesi oylanarak karara bağlanır.

    Genel kurul toplantı zamanı ve şekli

    MADDE 10 - (1) Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Federasyon Genel Kurulu; Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

    (2) Olağan Genel Kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (3) Olağanüstü Genel Kurul,

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim Kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    ç) Mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresini tamamlamak için seçim yapmak,

    üzere toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

    (5) Üçüncü fıkranın (ç) bendinde yer alan durumda başkanlık görevini başkan vekili ve yönetim kurulunun görevini ise denetleme kurulu yürütür.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı gündemi haricinde başka konu görüşülemez.

    Genel kurulun toplantıya çağrılması ve toplantı yeri

    MADDE 11 - (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214)

    (1) Genel kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

    (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılacağı yer ve tarih de belirtilir.

    (3) Federasyon faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurula katılacak üyelerin listesi

    MADDE 12 - (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

    (2) Üye listesinde, üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum veya kuruluş belirtilir.

    Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel Kurul üyesi olamaz.

    (3) Üye listesi Genel Kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (4) Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür. Listeye, ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Genel Kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözümlenir.

    (5) Genel Kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, dağılma ya da başka nedenlerle hukuki varlıklarını ya da sıfatlarını kaybettiklerinde, üye seçme hakkını kaybederler.

    (6) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine aynı usulle yenisi belirlenir.

    (7) Genel Kurula katılma hakkı kazanan üyeler için, Genel Kurul Üyelik Belgesi düzenlenir.

    Toplantıya katılma

    MADDE 13 - (1) Genel Kurul üyeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar.

    (2) Üyeler toplantı salonuna girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz ederek, üye listesinde adlarının hizasını imzalar ve Genel Kurul Üyelik Belgesini alırlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 14 - (1) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

    Çoğunluğun tespiti

    MADDE 15 - (1) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya Başkan vekili tarafından, toplantıya katılan üye listesinin incelemesi yolu ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 16 - (1) Başkanlık Divanı, Başkan, Başkan vekili ile iki sekreterden oluşur. Başkanlık Divanı seçimi, tek adayın bulunması halinde açık oy, birden fazla adayın bulunması halinde ise gizli oyla yapılır.

    (2) Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.

    (3) Başkanlık Divanı, gerek görürse Genel Kurul çalışmaları için yeteri kadar komisyon oluşturabilir.

    Gündemin tespiti, açıklanması ve gündeme madde eklenmesi

    MADDE 17 - (1) Toplantının gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Divan Başkanı, daha önce ilan edilmiş gündemi Genel Kurula açıklar.

    (2) Gündeme 3289 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak yayımlanan Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin önergeler, Genel Kurul üye tam sayısının en az beşte biri tarafından, oturumun açılmasından sonra verilebilir. Bu önergeler açık oya sunulur, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilen önergeler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri ve daha önce ilan edilen gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra ele alınır.

    (3) Olağanüstü Genel Kurulda, yalnızca daha önce ilanda belirtilmiş gündem maddeleri görüşülebilir; gündeme madde eklenmesine ilişkin önergeler işleme konulmaz.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 18 - (1) Başkanlık Divanı, Federasyon Ana Statüsünün hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür.

    (2) Genel Kurul tutanakları, Divan Başkanı ile üyeleri tarafından, toplantının sonunda imzalanır. Bu tutanakların birer örneği toplantıdan en geç yedi gün sonra Federasyona teslim edilir.

    (3) Başkanlık Divanı, görüşmelerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılması için gereken önlemleri alır, toplantının düzen ve güvenliğini bozanlara uyarma cezası verebilir.

    (4) Başkanlık Divanı, uyarma cezasına rağmen toplantıyı sürekli olarak bozanlar hakkında, toplantıdan çıkarma kararı alabilir. Bu karar, Başkanlık Divanındaki üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (5) Toplantıdan çıkarma kararı, Başkanlık Divanının görevlendireceği kişiler tarafından derhal yerine getirilir. Toplantıdan çıkarılanlar, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 19 - (1) Başkanlık Divanı; yerini aldıktan ve Genel Kurul dosyasını inceleyip Kanun ve Çerçeve Statüye uygunluğunu saptadıktan sonra, gündemi okur, oya sunar ve gündem maddelerine geçer.

    (2) Söz isteyen üyelere, yazılma sırasına göre, bunlardan organlar, komisyon sözcüleri ve sataşma ile usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verilir.

    (3) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz.

    (4) Divan Başkanı tarafsızdır ve tarafsızlığını görüşmeler süresince de korur.

    (5) Başkanlık Divanı, Genel Kurula katılan üyelerin %25'inin yazılı isteği üzerine veya gerekli görmesi halinde, görüşme açılmaksızın yapılacak oylama ile konuşma süresi sınırlandırabilir.

    (6) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeleri, Genel Kurul sırasında üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sordukları soruları yanıtlamakla yükümlüdür.

    (7) Başkanlık Divanı, sorulan sorulardan amacını aşanlar ile toplantı gündemi ile ilgili olmayanların cevaplandırılmamasına karar verir.

    (8) Gündem maddelerine ilişkin değişiklik önergeleri yazılı olarak verilir.

    (9) Başkanlık Divanı, her bir önerge için, önerge sahibi ile önerge lehine veya aleyhine konuşacak birer kişiye söz verdikten sonra, önergeyi oya koyar ve oylama sonucuna göre önergenin red veya kabulüne karar verilir.

    (10) Kapalı Oturum, görüşme yeterliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili önergeler yazılı olarak verilir. Yazılı olarak verilmeyen önergeler hakkında işlem yapılamaz.

    (11) Genel Kurulda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ya da toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun vereceği, yazılı bir önerge ile belirli bir konu görüşülünceye kadar veya süresiz olarak kapalı oturum isteyebilir.

    (12) Bu önerge görüşme açılmaksızın oya konulur. Önergenin kabulü halinde Genel Kurul üyeleri ile görevli Federasyon çalışanları dışında kalanlar salondan çıkarılır.

    (13) Genel Kurul, çalışmaları kolaylaştırmak için belirli görevlerle yardımcı komisyonlar kurabilir.

    (14) Bu komisyonlar Başkanlık Divanının gözetim ve denetimi altında görevlerini yaparlar.

    (15) Bir konu görüşülüp, karara bağlandıktan sonra aynı konu tekrar görüşülemez.

    (16) Bütçe görüşmelerinde, bütçenin tümüyle ilgili olarak, yeni bir kaynak gösterilmeden giderleri artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerge verilemez.

    Federasyon genel kurulunda seçilecek kurullara aday olma

    MADDE 20 - (1) (Değişik.R.G.-29/4/2009-27214) Federasyon başkan adayının, genel kurul üyesi olması zorunludur. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üye adaylarının 1/3 ünün genel kurul üyesi, 2/3 ünün ise konusunda deneyimli kişilerden olması zorunludur.

    (2) Süresi dolan Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri yeniden aday olabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Seçim İşleri

    Aday olma ve seçim listesinin düzenlenmesi

    MADDE 21 - (1) Başkan adayları, adaylık başvuruları ile birlikte oy pusulalarını ve Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üye seçimi için önerdikleri asil ve yedek adayları gösteren listeleri Genel Kurul gündeminde yer alan seçim maddesine geçilmesinden önce Başkanlık Divanına teslim ederler.

    (2) Adaylar tarafından Başkanlık Divanına tevdi olunan oy pusulaları divanca mühürlenir. Bir kişi birden fazla listede aday olabilir.

    (3) Divan Başkanı, Başkan adaylık başvurularındaki sıraya göre, kendisine teslim edilen oy pusulalarını ve Kurullar için aday listelerini oy verme kabinlerine koydurur.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 22 - (1) Divan Başkanı, Başkan adaylarına yirmi dakikayı geçmemek üzere Genel Kurula hitap etmeleri için söz verir. Aday sayısının üçten fazla olması halinde bu süre Başkanlık Divanı tarafından azaltılabilir. Başkan adaylarının konuşma sırası ad çekme yöntemiyle belirlenir.

    (2) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel Kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (3) Her sandık başında, Başkan adayının adını Divan Başkanına bildirdiği, bir gözlemci bulunur.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 23 - (1) Divan Başkanı oy kullanma işleminin başlangıç ve bitiş saatini ilan eder. Bu süre Divan Başkanı tarafından gerekli görülürse iki saate kadar ve bir kereye mahsus olmak üzere uzatabilir. Genel Kurul üyeleri, Genel Kurul listesindeki sıraya göre ad ve soyadı okunarak çağrılır.

    (2) Seçimler gizli oy, açık tasnif ilkesi uyarınca yapılır.

    (3) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Üye, kabinde bulunan oy pusulalarından tercih ettiği listeyi mühürleyip zarfa koyar ve daha sonra zarfı seçim sandığına atar. Oy pusulalarına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

    (4) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf verilmez.

    (5) Üyeler, bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel Kurul listesini imzalar. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 24 - (1) Divan Başkanı tarafından ilan edilen oy kullanma işleminin sona erme saatinin dolmasıyla sandıklar kapatılır ve Divan Başkanı oy verme işleminin sona erdiğini açıklar.

    (2) Sandıklar, Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir. Zarf sayısının oy kullanan üye sayısından fazla olması halinde, zarflar açılmadan, sandıktan fazla zarf sayısınca Divan Başkanı tarafından rasgele seçilecek zarflar imha edilir ve zarf sayısı ile oy kullanan üye sayısı eşitlenir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı pusuladan birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki oy pusulası çıktığında, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur'a ile belirlenir.

    (5) (Mülga:R.G.-29/4/2009-27214)

    Seçim sonuçlarının ilanı ve toplantının kapatılması

    MADDE 25 - (1) Seçim sonuçları, Divan Başkanı tarafından Genel Kurul üyelerine açıklanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra, Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu, Yan Kurullar ve

    Tahkim Kurulu

    Federasyon başkanı

    MADDE 26 - (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214)

    (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    g) 35 yaşını doldurmuş olmak,

    ğ) Genel kurul üyesi olmak.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

    ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

    d) Diploma veya kurumca onaylı sureti.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve 10.000,00 TL'lik adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (5) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 27 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini Kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve bunun için gerekli harcamaların yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Yönetim Kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    g) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Başkan vekili

    MADDE 28 - (1) Başkan vekili, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan tarafından atanır. Başkanın yokluğunda görevlerini Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır.

    Yönetim kurulu

    MADDE 29 - (1) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile Genel Kurulun seçeceği sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Genel Kurul ayrıca sekiz yedek üye de seçer.

    (2) Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (3) Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurulda oy çokluğu ile seçilir. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerin Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi iseler seçilmekle bu sıfatları sona erer.

    (4) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü, istifası veya yönetim kurulundan düşürülmesi halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm, istifa ve düşürülme gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 30 - (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214)

    (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) FIA'nın Federasyona vermiş olduğu yetkileri kullanmak,

    b) Kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları şampiyonalara göre ayırmak, şampiyonaları düzenlemek ve düzenletmek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    c) Kulüplerin otomobil sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

    ç) Kulüpleri, sporcuları, marka ve takımları ile çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    d) Yarışma ve eğitim ile ilgili tesisleri yapmak veya yaptırmak,

    e) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak, tesis kiralamak, işletmek ve işlettirmek,

    f) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak,

    g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve otomobil sporları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ğ) Otomobil sporları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    i) Bütçeyi hazırlamak, bütçe kalemleri arasında değişiklik yapmak ve yeni bütçe kalemleri açmak,

    j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    k) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 31 - (1) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Yönetim kurulu, en az yılda altı defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlamış sayılır.

    (3) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve Başkan vekili tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 32 - (1) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlara öncelik vermek kaydıyla en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    gerekmektedir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    (6) Denetleme Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 33 - (1) Denetleme Kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul, gerek görmesi halinde uzman bilirkişilerden de yararlanabilir. Bilirkişilere ödenen ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce göndermek zorundadır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 34 - (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir Başkan ve Başkan vekili ile bir Raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak yanında, Kurulun en az bir üyesinin Hukuk Fakültesi mezunu olması şarttır.

    (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Disiplin Kurulu; kulüpler, otomobil sporları ile ilgili faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcu, lider, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (5) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Disiplin kurulu toplantısı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Disiplin kurulu dosya ulaştıktan sonra on beş gün içinde kararını verir.

    (6) Gündem Başkan tarafından düzenlenir ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (7) Disiplin suçu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

    (8) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Disiplin kuruluna sevk, yönetim kurulu veya spor kurulu tarafından yapılabilir.

    Yan kurullar

    MADDE 35 - (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulunun onayını almak şartı ile aşağıda yer alan veya gerekli göreceği diğer yan kurulları kurabilir.

    a) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Satın Alma Kurulu,

    b) Eğitim Kurulu,

    c) Merkez Gözetmen Kurulu,

    ç) Hukuk Kurulu,

    d) Milli Temyiz Kurulu,

    e) Sağlık Kurulu,

    f) Teknik ve Homologasyon Kurulu,

    g) Teftiş Kurulu,

    ğ) (Mülga:R.G.-29/4/2009-27214)

    (2) Yan Kurulların üye sayısı, kurulun göreceği hizmetin aksamadan yürütülmesi amacı göz önünde bulundurularak belirlenir.

    Yan kurulların görev ve çalışmaları

    MADDE 36 - (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214)

    (1) Yan kurullar, kendi çalışma ve ihtisas alanlarına giren konularda, gerek Federasyonca verilen, gerek çalışma esaslarında belirlenen görevler hakkındaki görüş, öneri ve raporlarını Federasyon Başkanına veya yönetim kuruluna verirler.

    Tahkim kurulu

    MADDE 37 - (1) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, direktör, gözcü, gözetmen idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Yurt İçi ve Yurt Dışı Teşkilatı

    Federasyonun yurt içi teşkilatı

    MADDE 38 - (1) Yönetim Kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde fahri otomobil sporları temsilcisi ve gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir.

    (2) Bu temsilcilikler, Federasyonun vereceği görevleri yerine getirir, görev sahasındaki önemli olay ve sorunları Federasyona intikal ettirir, otomobil sporlarının gelişmesi için kendisine verilen görevleri yapar.

    (3) Kurulacak yurt içi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    Federasyonun yurt dışı teşkilatı

    MADDE 39 - (1) Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, Spordan sorumlu Bakanın kararına tabidir.

    ALTINCI BÖLÜM :Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 40 - (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Federasyon Başkanı harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya tam yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgeleri başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanır.

    (4) Federasyon bütçesinin en az %15'i eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    (5) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde otomobil sporları ile ilgili malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (6) Federasyonun tüm gelirleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 41 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Tescil ve vize ücretleri,

    d) Sponsorluk gelirleri,

    e) Reklâm, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

    f) Ceza ve itiraz gelirleri,

    g) Yardım ve bağışlar,

    ğ) Kira ve işletme gelirleri,

    h) Diğer gelirler.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 42 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    YEDİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Son Hükümler

    Kulüpler

    MADDE 43 - (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214)

    (1) Kulüplerin otomobil sporları ile ilgili şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Otomobil sporları ile ilgili faaliyetlerinde bulunan kulüplerin tescil işlemleri, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununda belirlenen tescil şart ve esaslarını yerine getirdikten sonra yapılır.

    (3) Kulüpler her yıl Federasyondan organizasyon aidatını ödeyerek, Organizatör Lisansı alır. Bu lisansların geçerlilik süresi lisans alınan yılın son günü sona erer.

    (4) Kulüpler, her yarışma için ayrı ayrı olmak üzere yarışma bedeli öder ve yarışma yapma izni alırlar. Her yıl için, Organizatör Lisansını almayan veya her yarışma için yarışma aidatı ödemeyen kulüp yarışma yapamaz.

    Otomobil sporları kulüplerinin iktisadi işletme kurması

    MADDE 44 - (1) Federasyon veya otomobil sporları dalında faaliyet gösteren kulüpler, iktisadi işletme kurabilirler.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 45 - (1) Otomobil sporları yarışmalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzenlenmesine ve programlanmasına, münhasıran Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür. Yönetim kurulu bu yetkisini kullanırken, Türk Otomobil Sporlarının, kulüplerin ve Federasyonun yararlarını ön planda tutar.

    (3) (Değişik:R.G.-29/4/2009-27214) Federasyonca yayınlanmasına izin verilmeyen otomobil sporları yarışmaları televizyon ve radyodan yayınlanamaz.

    (4) Yayınların yapılmasında uygulanacak esas ve usuller ile yayın kuruluşları ile kulüplere uygulanacak müeyyideler, yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yayın talimatı ile belirlenir.

    (5) Yarışmaların televizyon ve radyodan yayın hakkının devri için kulüpler adına şartname tanzimine, ihale ve sözleşme yapmaya Federasyon yetkilidir.

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 46 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun değişik Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (4) Federasyon; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistik bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Talimatlar

    MADDE 47 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitesinde ilan edilir.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 48 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 49 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 50 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

       Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'ninAna Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

       TarihiTarihi SayısıSayısı

       6/10/20066/10/2006 2631126311

       Ana Statüde Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'ninAna Statüde Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

       TarihiTarihi SayısıSayısı

    1.1. 29/4/200929/4/2009 2721427214

    2.2.       

    Mevzuat Kanunlar