ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ

    Et Ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26267

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı; Kurumun yeniden yapılanarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkı yaparak tekelleşmenin önüne geçmek, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararı da gözetilerek faaliyetlerini sürdürmek ve sermaye birikimine yardımcı olmaktır.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili hususları kapsamaktadır.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statü'de geçen;

    a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketini,

    b) EBK: Et ve Balık Kurumunu,

    c) Genel Müdür: Et ve Balık Kurumunun Genel Müdürünü,

    ç) İştirak: İktisadi Devlet Teşekküllerinin veya Kamu İktisadi Kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketini,

    d) İşletme: Müesseselerinin ve bağlı ortakların mal ve hizmet üreten kombina, fabrika ve diğer birimlerini,

    e) Kuruluş: Sermayesinin tamamı Devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsünü,

    f) KHK: 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameyi,

    g) Müessese: Sermayesinin tamamı bir İktisadi Devlet Teşekkülüne veya Kamu İktisadi Kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeleri,

    ğ) Teşebbüs: İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunu,

    h) Teşekkül: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsünü,

    ı) Yönetim Kurulu: Et ve Balık Kurumunun Yönetim Kurulunu,

    i) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Teşekkülün Yapısı, Görev ve Yetkileri

    Teşekkülün yapısı

    MADDE 5 - (1) Bu Ana Statü ile teşkil olunan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK) tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

    (2) Teşekkül, KHK ve bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

    (3) Teşekkül, Sayıştayın denetimine tabi değildir.

    (4) Teşekkülün merkezi ANKARA'dadır. Teşekkülün merkezi YPK kararı ile değiştirilebilir.

    (5) Teşekkülün sermayesi 400.000.000- YTL. (Dörtyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup, tamamı Devlete aittir. Teşekkülün sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilir.

    (6) Teşekkülün ilgili olduğu bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.

    Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları

    MADDE 6 - (1) Teşekkülün temel amacı; piyasa ekonomisinin kuralları içerisinde, sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkı yaparak, tekelleşmenin önüne geçmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararı da gözetilerek faaliyetlerini sürdürmek ve sermaye birikimine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda,

    a) Kasaplık hayvan, et, balık ve kümes hayvanlarını satın almak, satmak, gerektiğinde ithal etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak ve değerlendirmek.

    b) Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili Bakanlık veya mercilerce verilecek görevleri yerine getirmek.

    c) Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak.

    ç) Halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz eden hastalıklara yakalanmış hayvanlarla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca şartlı veya mecburi kesime tabi tutulan hayvanların usulüne uygun kesimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi veya imha edilmesi.

    d) Firmalarla lisans, teknik beceri ve her türlü sınai mülkiyete dair anlaşmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusuyla ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak.

    e) Amacı ile ilgili eğitim, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

    f) Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında;

    1) Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.

    2) Gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek.

    3) Hurda ve devre dışı malzemeleri satmak.

    4) Ticaretle iştigal etmek, pazarlama faaliyetleri kapsamında satış mümessillikleri, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurabilmek ve ana bayilik ile bayilikler verebilmek.

    5) Müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler kurmak.

    6) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili her türlü taşımacılığı yapmak veya yaptırmak, bunlar ile ilgili nakil vasıtaları satın almak, satmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, depolar tesis etmek, kiralamak, kiraya vermek, soğuk depoculuk hizmetleri yapmak.

    7) Ana faaliyetlerinin tesisi için bir takım hizmetlerini taşımacılık, sosyal hizmetler, tahmil-tahliye, kesim ve parçalama, bakım-onarım ve benzeri dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle gördürebilmek.

    g) Faaliyet konularına giren işlerin ifası için; yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın alma ve satma, kiraya vermek ve kiralamak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için ipotek, ticari işletme rehni dahil leh ve aleyhte rehin vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde diğer ayni hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak.

    ğ) Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eli ile yerine getirir. Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları YPK kararı ile değiştirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Teşekkülün Organları

    Teşekkülün organları

    MADDE 7 - (1) Teşekkülün organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

    Yönetim kurulu

    MADDE 8 - (1) Teşekkül Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Yönetim Kurulu Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

    (3) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

    (4) Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere Teşekkül Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar, bir başka teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

    Yönetim kurulunun toplanması

    MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

    (2) Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul Kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge gelecek ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

    (3) Yönetim Kurulu Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

    (4) Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

    (5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlamış sayılır.

    (6) Yönetim Kurulu oyları kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

    (7) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

    (8) Bütün toplantılara Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel, mazeretlerini Yönetim Kurulu başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine KHK'de yazılı usulle başkaları atanır.

    (9) Yönetim Kurulu kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

    (10) Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gereklidir.

    (11) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanabilir.

    Genel müdürlük

    MADDE 10 - (1) Teşekkül Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

    Genel müdür

    MADDE 11 - (1) Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yetkileri hakkında ve diğer hususlarda KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

    (3) İlgili Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

    Genel müdür yardımcıları

    MADDE 12 - (1) Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları hakkında ve diğer konularda KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

    (3) Teşekkülün Genel Müdür yardımcısı sayısı YPK Kararı ile değiştirilebilir.

    Üst birimler

    MADDE 13 - (1) Teşekkülün KHK ve bu Ana Statü hükümleri dairesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, teşekkül ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel Müdürlük Üst Birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

    (2) Teşekkülün diğer birimleri ile müessese ve işletmelerdeki birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine teşekkül Genel Müdürünün onayı ile olur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Müesseseler

    Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

    MADDE 14 - (1) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur.

    Müesseselerin organları

    MADDE 15 - (1) Müesseselerin organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

    Müessese yönetim komitesi

    MADDE 16 - (1) Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Müessese Müdürünün bulunmadığı hallerde, Teşekkül Genel Müdürünün Yönetim Komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun Teşekkül mensupları arasından belirleyeceği kimse, Müessese Müdür vekili olarak yönetim komitesine başkanlık yapar.

    Müessese yönetim komitesinin toplanması

    MADDE 17 - (1) Yönetim komitesi önceden belli edilen günde ve en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme konularını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

    (2) Toplantı yeri müessese merkezidir. Teşekkül Genel Müdürünün emri ile müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanabilir.

    (3) Yönetim komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakla belirtilir.

    (4) Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

    (5) Yönetim komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim komitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

    (6) Yönetim komitesi, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde, çoğunluk sağlamış sayılır.

    (7) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve bu kararda komitece ısrar edildiği takdirde, konunun önce Teşekkül Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun Teşekkül Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta Teşekkül Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya Teşekkül Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi kararı uygulanmaz. Teşekkül Genel Müdürünün talimatına veya Teşekkül Yönetim Kurulu kararına uyulması zorunludur.

    (8) Olağanüstü hallerde bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen hususlara uyulmaz.

    Müessese müdürü

    MADDE 18 - (1) Müessese müdürünün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yetkileri hakkında KHK hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

    Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler

    MADDE 19 - (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda KHK ve ana sözleşme ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

    (2) Özel kesim; Bağlı ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise yönetim kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur.

    (3) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

    (4) Teşekkülü temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir.

    (5) Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

    (6) Bağlı ortaklık Genel Müdürü, Teşekkül ve bağlı ortaklık Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

    (7) Bağlı ortaklık, Teşekkül Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

    İştiraklere uygulanacak hükümler

    MADDE 20 - (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda KHK, bu Ana Statü ile şirket ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

    (2) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her %15 hisse için en az bir üye bulundurulur.

    (3) Teşekkülün veya bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakindeki hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20'den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

    Yönetim kurulu üyelerinin rapor vermesi

    MADDE 21 - (1) Teşekkül temsilcileri yönetim kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler.

    ALTINCI BÖLÜM :Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

    Mali hükümler, tasfiye ve denetim

    MADDE 22 - (1) Plan, Program ve Bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Teşekkül yatırım ve işletme faaliyetlerini plân, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

    (3) Teşebbüslerin bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programı takvim yılı başından en az yetmişbeş gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır.

    (4) Teşekkül ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurulunca onaylanır.

    (5) Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeler yapılır.

    (6) Teşekkül ve bağlı ortaklıkları kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneğini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna ve ilgili Bakanlığa, işletme bütçelerinin birer örneğini ise ilgili Bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderir.

    (7) Teşekkül kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderir.

    (8) Bağlı Ortaklık, projelerin hazırlanmasında teşebbüsten yardım alabilir.

    (9) İlgili Bakanlık teşekkül ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa gönderir.

    (10) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

    YEDİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Son Hükümler

    Personel hakkında uygulanacak mevzuat

    MADDE 23 - (1) Teşekkül, Müessese ve bağlı ortaklık personelinin; istihdam şekilleri, atama, ilerleme, yükselme, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda KHK ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

    Diğer hükümler

    MADDE 24 - (1) Teşekkülün amaç ve faaliyet alanı, Hazineye intikal eden hisse senetleri, Devlet malı sayılma, diğer haklar, tahvil çıkarma ve diğer konularda KHK hükümleri uygulanır.

    (2) Gerekli görüldüğü hallerde İşletmelerini müessese, bağlı ortaklık ve iştirakler şeklinde örgütlemek ve üretici birlikleri ile işbirliği içinde sektörün gelişmesine katkı yapmak.

    (3) Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devri sonunda, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesindeki beş ortak şartı aranmaz.

    Ana Statüde hüküm bulunmayan haller

    MADDE 25 - (1) Bu Ana Statüde hüküm bulunmayan hallerde KHK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

    Ana Statüye aykırı olmayan hükümler

    GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Ana Statüye aykırı olmayan mevcut yönetmelikler, sirküler ve genelgeler, usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulanmaya devam olunur.

    Yürürlük

    MADDE 26 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 27 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar