ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ YÖNETMELİĞİ(1)

    Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Ve Başarı Değerlemesi Yönetmeliği(1)

    Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Gn. Md.

    Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24935

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan personelin sicil ve başarı değerlemesini yaparak birinci ve ikinci sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunun 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil Amirleri

    Madde 4 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan Sözleşmeli Personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirleri ekli listede gösterilmiştir.

    Sicil Raporları

    Madde 5 - Sözleşmeli personelin sicil amirleri, sicil ve başarı değerleme dönemi, sicilde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü, bunların değerlendirilmesi ve muhafaza ile görevli Makamlara dair esaslar, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu inceleyecek merciler sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususlar 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelikteki usül ve esaslara göre yürütülür.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 6 - 17/3/1995 tarihli ve 22230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    _____________________

    (1) Yönetmeliğin adı "Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği" iken; 18/08/2006 tarihli ve 26263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

   

    Mevzuat Kanunlar