ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği(1)(2)

    Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 06/09/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20627

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nda disiplin amirlerinin tayini, tespiti ve uygulanacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinde 1 inci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in 1 inci maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan:

    Başkan : Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanını,

    Disiplin Amiri: Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini, ifade eder.

    Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tespitine İlişkin Esaslar

    Madde 5- Başkan, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir.

    Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Çeşitli Hükümler

    Madde 6- (Değişik:RG-31/08/1993-21684)

    Birim amirleri ekli cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

    Ekli cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

    Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ile "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı yürütür.

    _____________

    (1) "Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği" olan bu Yönetmeliğin adı; 31/08/1993 tarihli ve 21684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

    (2) Bu Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinde geçen "Başbakanlık" ibaresi; 31/08/1993 tarihli ve 21684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle maddeler metninden çıkarılmıştır.

    ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

    (Değişik:RG-31/08/1993-21684)

    Birimler Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    MERKEZ TEŞKİLAT

    BAŞKANLIK MAKAMI

    Başkan Bakan

    Başkan Yardımcısı Başkan

    Diğer Personel Başkan Yardımcısı Başkan

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    I.Hukuk Müşaviri Başkan

    Diğer Personel I.Hukuk Müşaviri Başkan

    DAİRE BAŞKANLIKLARI

    Daire Başkanı Başkan Yardımcısı Başkan

    Şube Müdürü Daire Başkanı Başkan Yardımcısı

    Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı

    MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI

    DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI

    ÖZEL ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜKLERİ

    Özel Çevre Koruma Müdürü: Başkan Yardımcısı Başkan

    Özel Çevre Koruma Müdür Yard.:Özel Çevre Koruma Müdürü Başkan Yardımcısı

    Şube Müdürü Özel Çevre Koruma Özel Çevre Koruma

    Müdür Yard. Müdürü

    Diğer Personel Şube Müdürü Özel Çevre Koruma

    Müdür Yardımcısı

    Mevzuat Kanunlar