RADYO VE TELEVİZYON VERİCİ TESİSLERİNİN TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVREDİLMESİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası    : 4397

    Kanun Kabul Tarihi   : 06/07/1999

    Resmi Gazete Tarihi    : 10/07/1999

    Resmi Gazete Sayısı   : 23751

    Madde 1 - 3517 sayılı Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Anayasa Mahkemesinin 18.5.1990 tarihli ve E.1989/9, K.1990/8 sayılı kararıyla iptal edilmiş bulunan hükümleri uyarınca, T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne devredilen bütün radyo ve televizyon verici ve aktarıcı istasyonları, program linkleri, TV yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler (uydu uplinkleri ile Türksat ve diğer uydu sistemlerine ait transponderler ve karasal program linkleri hariç), bunlara ait taşınır ve taşınmaz mallar, her türlü teçhizat, yedekler, enerji nakil hatları, antenler, mefruşat, araç ve gereçler, yeni kurulacak tesisler için edinilmiş bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin devir tarihinden sonra radyo ve televizyon için edindiği istasyonlar, münhasıran bu istasyonlar ile ilgili hizmetlere ait televizyon ve radyo yayınlarının uydudan alınmasında kullanılan sistemler, program linkleri, enerji nakil hatları, antenler, yeni kurulacak tesisler için edinilmiş veya 23.6.1999 tarihine kadar siparişi verilerek taahhüde bağlanmış bulunanlar da dahil olmak üzere her türlü taşınır ve taşınmaz mallar 31.12.1999 tarihine kadar, net aktif değeri (katma değer vergisi dahil) Hazine tarafından karşılanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilecek kamu konutlarındaki Türk Telekomünikasyon A.Ş. personelinin ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine ait kamu konutlarındaki radyo ve televizyon hizmetlerinde görevli veya bu hizmetlerle ilgili personelin bu konutlarda oturma süreleri ve şartları Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun birlikte yapacakları bir protokolle belirlenir.

    Bu Kanuna göre yapılacak devir işleminden sonra Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından müştereken kullanıma devam edilecek tesislerin kullanımı ve işletilmesi esasları 31.12.1999 tarihine kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle belirlenir.

    Devredilen istasyonlar için Telsiz Genel Müdürlüğünce Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine verilmiş olan frekans tahsis ve tescilleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal eder.

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne bir protokol ile devredilen personel de dahil olmak üzere 23.6.1999 tarihi itibariyle devir konusu hizmetlerde ekli listede yer alan kadro ve pozisyonlarda görevli olanlar (askerlik hizmetini yapmakta olanlar dahil) kadro ve pozisyonları ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna devredilir. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında görev yapmakta olanlar 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre istihdam edilmeye devam olunur.

    Madde 2 - 3 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Kanunun 9 ve 59 uncu maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 4 ila 6 - (4/12/1984 tarih ve 3093 sayılı Kanunun 4,5 ve 10 uncu maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir. )

    Madde 7 - (29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir. )

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunda öngörülen devir, bir protokolle 31.12.1999 tarihine kadar yapılır. Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek protokol ve kağıtlar her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan istisnadır.

    Geçici Madde 2 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında 12.1.1989 tarihli ve 3517 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 3517 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan mevcut borç ve alacaklar karşılıklı olarak silinmiştir.

    Türk Telekomünikasyon A.Ş. silinen alacak miktarını gider olarak yazar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ise silinen aynı miktardaki borçları Hazineninpayı olarak Kurum sermayesine ekler.

    Geçici Madde 3 - 1 inci maddede devredilecekleri belirtilen istasyon, tesis ve hizmetlerle ilgili olarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılmış sözleşmeler, kredi anlaşmaları, devam eden yatırım projeleri, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna geçer.

    Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilecek maddi duran varlıkların amortismanlar ve yeniden değerleme artış fonundan karşılanamayan bölümü Hazinece Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ödenir.

    Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce devir alınan aktif değerler aynı bedel üzerinden Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine eklenir.

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NDEN, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLEN KADROLAR

    UNVANI DERECESİ ADEDİ

    DAİRE BAŞKANI 1 1

    DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI 1 2

    BÖLGE VERİCİLER MÜDÜRÜ 1 7

    BÖLGE VERİCİLER MÜDÜR YRD. 1 1

    MÜDÜR 1 26

    MÜDÜR 3 8

    MÜDÜR 5 1

    ŞUBE MÜDÜRÜ 1 5

    TOPLAM : 51

    TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NDEN, TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLEN KADROLAR

    UNVANI ADEDİ

    AMİR 14

    ŞEF 47

    MEMUR 114

    AMBAR MEMURU 11

    BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3

    VEZNEDAR 7

    ŞOFÖR 119

    TEKNİSYEN YARDIMCISI 47

    GRUP BAŞMÜHENDİSİ 3

    BAŞMÜHENDİS 3

    TEKNİK UZMAN 143

    MÜHENDİS 43

    MİMAR 1

    BAŞTEKNİSYEN 110

    TEKNİKER 105

    TEKNİSYEN 294

    HİZMETLİ 61

    TELEKOM MUHAFIZI 401

    KORUMA VE GÜVENLİK GÖR. 172

    KORUMA VE GÜVENLİK GÖR. 50 (+)

    BAHÇIVAN 1

    TOPLAM : 1783

    GENEL TOPLAM 1834

    ----------

    (+) 13.12.1998 tarihinde sınavları yapılmış ancak, güvenlik soruşturmaları henüz tamamlanmamış, 50 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosudur.

    Mevzuat Kanunlar