YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

    Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21796

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin Disiplin Amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 17.9.1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik'in 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

    Bakan

    Milli Eğitim Bakanını,Milli Eğitim Bakanını,

    Genel Müdür

    :: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

    D isiplin AmiriD isiplin Amiri :: Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

    ifade eder.

    Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tespitine İlişkin Esaslar

    Madde 5- Genel Müdür, teşkilatta görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir. Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası (EK-1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 17.9.1982 gün ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 7- Bakan onayı ile 5.10.1990 tarihinde yürürlüğe konulan Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar