İKİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER VEYA DİĞER DÜZENLEMELER KAPSAMI DIŞINDA, BELİRLİ ÜLKELER MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    İkili Anlaşmalar, Protokoller Veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim Ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik

    Dış Ticaret Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26/12/1997

    Resmi Gazete Sayısı: 23212

    BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Tanımlar Ve Genel Hükümler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik , tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartların, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi oluşturması ya da ülkenin iktisadi çıkarları açısından gerekli olması halinde, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler de dikkate alınarak, bu zarar veya zarar tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak işlemlere ve alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2- Bu Yönetmelik te yer alan:

    a) Benzer Ürün: İthalatı ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidine sebep olan ürünle aynı özellikleri taşıyan bir ürünü veya benzer özellikleri taşıyan başka bir ürünü,

    b) Kota: İthalinde miktar kısıtlaması yapılmak suretiyle korunma önlemi uygulanan tekstil ürünlerine ait bir kategori için, ilgili tedarikçi ülkeden bir takvim yılı içinde yapılmasına izin verilen ithalatın düzeyini (miktar kısıtlaması uygulamasının yıl içinde yürürlüğe konulduğu durumlarda kota düzeyi, dönemsel olarak da tespit edilebilir),

    c) Bakanlık : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,

    d) Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    e) Genel Müdürlük : Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel

    Müdürlüğünü,

    f) Kurul : İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunu,

    ifade eder.

    Uygulama Alanı

    Madde 3- a) Bu Yönetmelik hükümleri, ikili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemeler kapsamı dışında belirli ülkeler menşeli, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin XI inci Bölümünde yer alan tekstil ürünleri ile EK I B

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek1b.htm

    'de gösterilen diğer tekstil ürünlerinin (bundan sonra tekstil ürünleri olarak anılacaktır) ithalatında uygulanır.

    b) Bu Yönetmelik kapsamında alınan önlemler:

    1) Serbest Bölgelere getirilen,

    2) Gümrük Kanununun gümrük antrepolarına ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilerek gümrük antrepolarına konulan,

    3) Gümrük Kanununun geçici ithalata ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen,

    4) İlgili mevzuat kapsamında, gümrük vergilerine tabi tutulmaksızın, işlem gördükten sonra yeniden ihraç edilmek üzere ithal edilen,

    tekstil ürünlerine uygulanmaz.

    c) EK III' de belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünlerinin ithali, 14 üncü ve 17 nci maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, miktar kısıtlamasına tabi değildir.

    EK III

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek3.htm

    ' de belirtilmeyen ülkeler menşeli tekstil ürünlerinin ithalinde:

    14 üncü ve 17 nci maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak,

    2) AT/Türkiye Gümrük Birliğini düzenleyen ilgili mevzuat uyarınca, EK IV

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek4.htm

    'de belirtilen ve bu ekte gösterilen ülke menşeli tekstil ürünleri ithalatında uygulanacak gözetim ile EK V

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek5.htm

    'de belirtilen ve bu ekte gösterilen ülkeler menşeli tekstil ürünleri ithalatında uygulanacak yıllık miktar kısıtlamaları hariç olmak,

    üzere miktar kısıtlaması veya eş etkili tedbirler uygulanmaz.

    (2) numaralı bentte belirtilen miktar kısıtlamalarına ve gözetim önlemlerine tabi tutulacak ürünlerin ithaline, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında izin verilir.

    e) AT/Türkiye Gümrük Birliğini düzenleyen ilgili mevzuat uyarınca, EK VI

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek6.htm

    'da belirtilen ve bu ekte gösterilen ülke menşeli tekstil ürünleri, Kurul tarafından söz konusu ürünler için yıllık miktar kısıtlaması tespit edilmesi halinde ithal edilebilir.

    f) EK VII

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek7.htm

    'de belirtilen ve bu ekte gösterilen ülkelerde işlem görmek üzere ihraç edilerek tekrar Türkiye'ye ithal edilen tekstil ürünlerine, ilgili mevzuat kapsamında, yıllık olarak tespit edilecek seviyelerin altında kalması kaydıyla miktar kısıtlaması uygulanmaz.

    g) (d) fıkrasının (2) numaralı bendi ile 14 üncü ve 17 nci maddelerde belirtilen önlemler, önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir. Ancak bu önlemler, önlemin yürürlüğe girdiği tarihten önce sevk edilmiş veya gümrüklere gelmiş olan tekstil ürünlerine uygulanmaz.

    Sevk tarihi, söz konusu ürünlerin Türkiye'ye ihraç amacıyla ilgili tedarikçi ülkeden ulaşım aracına yüklendiği tarihtir.

    h) (b) fıkrasında belirtilen tekstil ürünlerinin, işlem görmeden veya işlenmiş halde, sonradan serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde 19 uncu madde hükümleri uygulanır ve bu ürünlere ait miktarlar, sevk edildikleri takvim yılına ait ilgili tedarikçi ülke için tespit edilmiş kotadan, şayet bu yıla ait kota tamamen kullanılmış ise takip eden yıla ait kotadan düşülür.

    Yukarıda belirtilen ürünler ile bu Yönetmelik kapsamında miktar kısıtlaması uygulanan bir kategoride yer alan ve ilgili tedarikçi ülkenin kotasından düşülerek ithal edildiği tespit edilen tekstil ürünlerinin, daha sonra üçüncü ülkelere ihraç edildiğinin dört hafta içerisinde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) bildirilerek tevsik edilmesi halinde, ihraç edilen miktarlar yeniden ilgili tedarikçi ülkenin kotasına ilave edilir.

    Ürün Tasnifi

    Madde 4- 3 üncü maddenin (a) fıkrasında belirtilen amaç doğrultusunda, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin XI inci Bölümünde yer alan tekstil ürünleri, EK I B'de gösterilen 5604.10.00, 6309.00.00 ve 63.10 gümrük tarife istatistik pozisyonlarının kapsadığı ürünler hariç olmak üzere, EK I A

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyonek1a.htm

    'da gösterildiği şekilde kategoriler bazında tasnif edilmiştir.

    Menşe Tespiti

    Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında gözetim veya korunma önlemi uygulanan tekstil ürünlerinin menşei, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenen bir menşe şahadetnamesi ile ispatlanacaktır. Bu hüküm, böyle bir belgenin ibrazı hakkındaki müteakip düzenlemeleri engellemez.

    İKİNCİ KISIM : Başvuru, İnceleme Ve Soruşturma Usul Ve Esasları

    Başvuru ve İnceleme

    Madde 6- Başvuru, tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışlar ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartlarda meydana gelen değişiklikler sonucu, ciddi zarar gördüğünü ya da ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi altında bulunduğunu iddia eden ilgili gerçek veya tüzel kişiler ya da ilgili üreticiler adına meslek kuruluşları tarafından EK II' de belirtilen bilgileri eksiksiz olarak içerecek şekilde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) yazılı olarak yapılır.

    Başvuru, EK II'de belirtilen bilgilerin eksiksiz olarak verildiğinin tespiti halinde, Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) incelemeye alınır.

    İnceleme süresi içerisinde başvurunun geri çekilmesi halinde, Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) işlemlere son verilir.

    Soruşturmanın Açılması

    Madde 7- Müsteşarlık (Genel Müdürlük), başvuru üzerine veya re'sen yapacağı incelemeyi tamamladıktan sonra, soruşturma açılıp açılmaması hususunda Kurula teklifte bulunur.

    Soruşturma açılabilmesi için, tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartlarda meydana gelen değişikliklerin benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi oluşturduğuna dair yeterli delillerin bulunması gerekir.

    Kurulun kararı soruşturma açılmaması yönünde ise, bu durum başvuru sahiplerine Müsteşarlık (Genel Müdürlük) tarafından yazılı olarak bildirilir.

    Kurulca soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, buna ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanır. Karara ilişkin ilanda; soruşturma konusu ürünler, ait oldukları kategoriler, ilgili tedarikçi ülkeler ile inceleme sırasında toplanan gizli olmayan bilgilerin bir özeti yer alır. Ayrıca, soruşturmada kullanılmak üzere ilgili tarafların konuya ilişkin bilgi ve belgeler ile görüşlerini ve dinlenmeye ilişkin talepleri olması halinde, bu hususu ilanda belirtilen süre içerisinde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) yazılı olarak iletmeleri talep edilir.

    Gerekli durumlarda, Müsteşarlık (Genel Müdürlük), ilgili taraflardan soruşturmaya ilişkin ek bilgi ve belgeler de isteyebilir.

    Bilgilerin Toplanması ve Doğrulanması

    Madde 8- Müsteşarlık (Genel Müdürlük), soruşturma sırasında sağlanan bilgilerin doğrulanması ve ek bilgi sağlanması amacıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya meslek kuruluşları nezdinde inceleme yapabilir.

    İlgili taraflardan birinin, verilen süre içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması, yanlış bilgi vermesi veya bilgi vermeyi reddetmesi ya da soruşturmayı ciddi şekilde engellediğinin anlaşılması halinde, değerlendirmeler mevcut verilere göre yapılabilir.

    Bilgilerin Gizliliği

    Madde 9- İkili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemeler kapsamı dışında, belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ithalatında gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuata ilişkin uygulamalar kapsamında alınan bilgiler sadece talep edildiği amaçlar için kullanılır.

    Açıklanmaları, bilgiyi verenin veya bilgi kaynağının menfaatlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgiler gizli kabul edilir.

    İlgili taraflar, verdikleri bilgilerin tamamen veya kısmen gizli tutulmasını talep edebilirler. Bu konuda yapılacak taleplerde, gizlilik isteğinin nedenlerinin açıklanması ve bilgilerin gizli nitelikte olmayan bir özetinin verilmesi gerekmektedir. Söz konusu özetin verilmesinin mümkün olmaması halinde, buna ilişkin gerekçeler belirtilir.

    Gizli tutulması talep edilen bilgiler, bilgileri sağlayan tarafın izni olmadan açıklanamaz. Ancak, gizlilik isteğinin nedenlerinin geçerli bulunmaması ve bilgileri sağlayan tarafın söz konusu bilgilerin herhangi bir şekilde açıklanmasını istememesi durumunda, bilgiler dikkate alınmayabilir.

    Soruşturma kapsamında alınan genel bilgilerin açıklanması ve özellikle ikili anlaşmalar, protokoller veya diğer düzenlemeler kapsamı dışında, belirli ülkeler menşeli tekstil ürünleri ithalatında gözetim ve korunma önlemleri hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan kararların gerekçelerinde yer alması, bu madde kapsamında gizli olarak mütalaa edilmez. Ancak, bu açıklamada tarafların ticari sırlarına ilişkin çıkarları gözönünde bulundurulur.

    Tarafların Dinlenmesi

    Madde 10- Müsteşarlık (Genel Müdürlük), soruşturma sonucundan doğrudan etkilenebileceğini belirten veya sözlü ifadelerinin alınması için özel sebepler bulunduğunu kanıtlayan ilgili gerçek veya tüzel kişileri, soruşturmanın açılmasına ilişkin ilanda belirtilen süre içinde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) yazılı olarak başvurmaları kaydıyla dinleyebilir.

    Bu tür görüşmeler, Müsteşarlığın (Genel Müdürlük) talebi üzerine de gerçekleştirilebilir.

    Soruşturmanın Kapatılması

    Madde 11- Soruşturma sonucunda, soruşturma konusu tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartlarda meydana gelen değişikliklerin benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde ciddi zarar, ciddi zarar tehdidi veya zarar tehdidi oluşturmadığının tespiti halinde veya başvuru konusunun ortadan kalkması durumunda, Kurul tarafından, soruşturma kapatılır.

    Başvurunun geri çekilmesi halinde, Kurul tarafından, soruşturmanın kapatılmasına karar verilebilir.

    Soruşturmaya İlişkin İlan

    Madde 12- Soruşturma sırasında alınan acil önlemlere, soruşturma sonucunda alınan önlemlere ve soruşturmanın kapatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu ilanlarda, soruşturma konusu ürünler, ait oldukları kategoriler, ilgili tedarikçi ülkeler, soruşturma ile ilgili belirlemeler ve gizli olmayan diğer bilgiler yer alır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Ciddi Zarar, Ciddi Zarar Tehdidi

    Ciddi Zarar ve Ciddi Zarar Tehdidinin Tespiti

    Madde 13- a) Yurtiçi üreticiler üzerinde oluşan ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tekstil ürünlerinin ithalatındaki artışlardan veya ithalatın gerçekleştiği şartlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespitinde, özellikle aşağıdaki faktörler dikkate alınır:

    1) Özellikle önemli bir artışa sebep olduğu durumlarda, mutlak rakamlar itibariyle ya da Türkiye'deki üretim veya tüketime oranla, ithalatın hacmi,

    2) Türkiye'deki benzer ve/veya doğrudan rakip ürünün fiyatına kıyasla, özellikle önemli bir fiyat indirimi yapıldığı durumlarda, ithal fiyatları,

    3) Söz konusu ithalatın, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi ile ilgili :

    -Üretim,

    -Kapasite kullanımı,

    -Stoklar,

    -Satışlar,

    -Pazar payı,

    -Fiyatlar (Fiyatların bastırılması ya da normalde gerçekleşecek fiyat artışlarının önlenmesi),

    -Karlar,

    -Sermayenin geri dönüşü,

    -Nakit durumu,

    -İstihdam,

    gibi ekonomik göstergelerin gelişimine etkisi.

    b) Soruşturma sırasında, EK III'de belirtilen ülkelerin özel iktisadi yapıları da dikkate alınır.

    c) Ciddi zarar tehdidi iddiası halinde, belirli bir durumun fiili bir zarara dönüşmesi ihtimalinin açıkça önceden görülüp görülmediği de incelenir. Bu durumda, aşağıda belirtilen faktörler de gözönünde bulundurulur:

    1) Türkiye'ye yönelik ihracatın artış oranı,

    2) Menşe veya ihracatçı ülkede mevcut veya yakın bir gelecekte oluşacak ihracat kapasitesi ve bundan kaynaklanan ihracatın Türkiye'ye yapılması olasılığı.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Gözetim Ve Korunma Önlemleri

    Gözetim Önlemleri

    Madde 14- Başvuru üzerine veya re'sen yapılan soruşturma sonucunda;

    a) EK III'de belirtilenler dışındaki ülkeler menşeli tekstil ürünlerinin ithalatının, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde zarar tehdidi oluşturduğunun tespit ve kararlaştırılması halinde, bu Yönetmelik le belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurul tarafından, söz konusu ürünlerin ithalinin:

    1) Geçmişe yönelik gözetime veya,

    2) İthalatın eğiliminin izlenmesi amacıyla ileriye yönelik gözetime,

    tabi tutulmasına karar verilebilir.

    b) EK III'de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünlerinin ithalatının, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde zarar tehdidi oluşturduğunun tespit ve kararlaştırılması ya da ülkenin iktisadi çıkarları açısından gerekli olması halinde, bu Yönetmelik le belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurul tarafından, söz konusu ürünlerin ithalinin:

    1) Geçmişe yönelik gözetime veya,

    2) İthalatın eğiliminin izlenmesi amacıyla ileriye yönelik gözetime,

    tabi tutulmasına karar verilebilir.

    Gözetim önlemi uygulanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanır.

    Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin (1) ve (2) numaralı altbentlerinde belirtilen gözetim önlemleri, kural olarak sınırlı bir süre için geçerlidir.

    Başvuru üzerine veya re'sen yapılan bir soruşturma sonucunda, 17 nci maddenin (b) bendinde belirtilen durumun gerçekleşmesi ihtimalinin varlığı tespit edilirse, Kurul tarafından:

    a) İleriye yönelik gözetim önlemi uygulanan tekstil ürünlerinin ithalinde ibraz edilmesi gerekli olan ithal lisanslarının geçerlilik sürelerinin sınırlandırılmasına,

    b) Bu belgenin düzenlenmesinin belirli şartlara bağlanmasına veya istisnai hallerde bir iptal hükmü eklenmesine,

    karar verilebilir.

    Buna ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlanır.

    Bu madde hükümlerine istinaden alınan önlemler, bu önlemlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithal edilen bütün tekstil ürünlerine uygulanır.

    (Değişik: RG-21/07/2000-24116) Bununla beraber, ilgili tedarikçi ülkeden halihazırda Türkiye'ye sevk edilmekte olan ve varış yeri değiştirilemeyen ürünlerin ithaline Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) düzenlenecek bir ithal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerine ibrazı halinde izin verilir.

    İleriye Yönelik Gözetim Önlemi Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

    Madde 15-(Değişik: RG-21/07/2000-24116) İleriye yönelik gözetim önlemi uygulanan tekstil ürünlerinin ithali, Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) verilecek ithal lisansının, ithalatçılar tarafından gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ilgili gümrük idarelerine ibrazı ile mümkündür. İthal lisansı, ithalatçının usulüne uygun başvurusunun Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) ulaşmasını müteakip en geç 5 (beş) işgünü içinde, talep edilen tüm miktar üzerinden ücretsiz olarak, EK VIII

    http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/cache/yonetmelik/http:/www.dtm.gov.tr/ithalat/mevzu/ikili/ekyon4ek8.htm

    'de belirtilen kurallara göre hazırlanan ve bu ekte yer alan forma göre düzenlenir.İthal lisansının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre, gerektiğinde Kurul tarafından alınacak kararla değiştirilebilir. İthal lisansları, ürünlerin yapısı ve ticari işlemlerdeki özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla, gözetim önlemi uygulanmasına ilişkin karar ile tespit edilen süreden sonra kullanılamazlar.

    İthal lisansının üzerine, bu belgenin ithalatçı için bir ithal hakkı doğurmadığına dair kayıt düşülür. İthal lisansı, ithalat düzenlemelerinde değişiklik olmadığı müddetçe geçerlidir.

    Geçmişe Yönelik Gözetim Önlemi Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

    Madde 16- (Değişik: RG-21/07/2000-24116) İthali geçmişe yönelik gözetime tabi tekstil ürünleri için Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) istatistiki kayıt tutulur. Bu ürünlerin ilgili tedarikçi ülkelerden yapılan ithalatlarına ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler aylık olarak, gümrük yükümlülüğünün doğduğu ayı takip eden ayın en geç sonuna kadar Gümrük Müsteşarlığınca, Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) gönderilir:

    a) Ürünlerin aşağıdaki hususları ihtiva eden tanımları,

    - Ticari tanımı,

    - 12'li bazda G.T.İ.P.'na göre ürün tanımı,

    b) Ürünlerin ait oldukları kategoriler,

    c) Söz konusu kategori için tespit edilen ölçü birimi cinsinden miktarları,

    d) Ürünlerin menşe ülkesi.

    Korunma Önlemleri

    Madde 17- Başvuru üzerine veya re'sen yapılan bir soruşturma sonucunda:

    a) EK III'de belirtilenler dışındaki ülkeler menşeli tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartların, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğunun tespit ve kararlaştırılması halinde, Kurul tarafından korunma önlemlerine başvurularak, ilgili ürünlerin ithalatı belirli sınırlar ve esaslar dahilinde Müsteşarlığın (Genel Müdürlük) iznine bağlanabilir.

    b) EK III'de belirtilen ülkeler menşeli tekstil ürünlerinin ithalat miktarlarında meydana gelen mutlak veya nisbi artışların ve/veya bu ürünlerin ithalatının gerçekleştiği şartların, benzer ve/veya doğrudan rakip ürünlerin yurtiçi üretimi üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğunun tespit ve kararlaştırılması ya da ülkenin iktisadi çıkarları açısından gerekli olması halinde, Kurul tarafından korunma önlemlerine başvurularak, ilgili ürünlerin ithalatı belirli sınırlar ve esaslar dahilinde Müsteşarlığın (Genel Müdürlük) iznine bağlanabilir.

    İzin mekanizması, ilgili tekstil ürünleri ithalatında bir miktar kısıtlaması düzeyinin (kota) tespiti ve dağıtılması yoluyla uygulanır.

    Kotalar, ülke/ülkeler itibariyle EK I A'da gösterilen kategoriler bazında tespit edilir.

    Kurul tarafından ithalinde miktar kısıtlaması yapılmak suretiyle korunma önlemi uygulanması kararlaştırılan tekstil ürünlerinin, ilgili tedarikçi ülkelerden yapılacak ithalatında kategoriler bazında uygulanacak kota düzeyleri, ithal lisansı başvurularına ilişkin usul ve esaslar ile kota dağıtımı için başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayımlanır.

    Bu madde hükümlerine istinaden alınan önlemler, bu önlemlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithal edilen bütün tekstil ürünlerine uygulanır.

    (Değişik: RG-21/07/2000-24116) İlgili tedarikçi ülkeden halihazırda Türkiye'ye sevk edilmekte olan ve varış yeri değiştirilemeyen ürünlerin ithaline Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) düzenlenecek bir ithal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerine ibrazı halinde izin verilecektir.

    Acil Önlemler

    Madde 18- Başvuru üzerine veya re'sen yapılan bir soruşturma sırasında, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların gerçekleştiğinin tespit edildiği ve gecikmenin onarılması güç zararlara yol açabileceği olağandışı ve kritik durumlarda, Müsteşarlığın (Genel Müdürlük) durumun aciliyetinin sebeplerini de açıklayarak, yapacağı teklif üzerine, Kurul tarafından gözetim veya korunma önlemlerinin uygulanmasına karar verilebilir. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

    Miktar Kısıtlaması Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Esaslar

    Madde 19- (Değişik: RG-21/07/2000-24116) Miktar kısıtlaması uygulanan tekstil ürünlerinin ithali, Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) verilecek ithal lisansının, ithalatçılar tarafından gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ilgili gümrük idarelerine ibrazı ile mümkündür.

    İthal lisansı, Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) kota dağıtım yönteminin belirlenmesinden ve başvuru sahiplerine dağıtılacak kota miktarlarının tespitinden sonra, usulüne uygun başvuruda bulunan ve kota tahsisi yapılan ithalatçılar adına, başvurunun Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) ulaşmasını müteakip en geç 5 (beş) işgünü içerisinde EK VIII'de yer alan forma göre düzenlenir.

    Kota tahsisinden yararlanmak ve ithal lisansı almak için ithalatçılar tarafından Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) yapılacak olan başvuru:

    a) Başvuru sahibinin adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve vergi numarasını,

    b) Muhtemel ihracatçı firmanın adını ve açık adresini,

    c) Ürünlerin menşe ülkesini ve hangi ülkeden sevk edileceğini,

    d) Ürünlerin aşağıdaki hususları ihtiva eden tanımını,

    - Ticari tanımı,

    - 12'li bazda G.T.İ.P.'na göre ürün tanımı,

    e) İlgili ürünlerin kategorisini ve söz konusu kategori için miktar kısıtlaması uygulanmasına ilişkin ilanda belirtilen ölçü birimi cinsinden miktarını,

    f) Ürünlerin değerini,

    g) İthalatçının imzası ve başvuru tarihini,

    içermelidir.

    İthal lisansının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Bu süre, gerektiğinde Kurulca alınacak kararla değiştirilebilir.

    Adına ithal lisansı düzenlenmiş ithalatçılar, bu belgeleri başka kişilere ücret karşılığında veya ücretsiz olarak devredemezler veya ödünç veremezler. İthalatçı tarafından, kota tahsisi için yapılacak başvuruya EK IX'da yer alan taahhütname eklenir.

    İthal lisanslarının 25 inci maddede belirtilen teminata bağlanmasına karar verildiği durumlarda, ithalatçı tarafından, ithal lisansı almak için yapacağı başvuruya ithalini talep ettiği ürüne ait proforma fatura ve teminatın yatırıldığını gösteren belgenin (banka dekontu) aslı eklenir.

    Miktar kısıtlaması uygulanmasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten sonra sevk edilen tekstil ürünlerine ilişkin ithalat miktarları, söz konusu ürünlerin sevk edildikleri takvim yılına ait, ilgili tedarikçi ülke için tespit edilen yıllık kota düzeyinden düşülür.

    İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen toplam miktarı tek sevkiyatta ithal etmeye mecbur tutulamazlar.

    Kota Dağıtım Yöntemleri

    Madde 20- a) Müsteşarlık (Genel Müdürlük), bir ürün kategorisi için tedarikçi ülke/ülkeler bazında tespit edilen yıllık kotayı; ithalatçılar tarafından talep edilen toplam miktar yıllık kota düzeyine eşit ya da altında ise, başvuru sırasına göre, talepleri tamamen karşılamak suretiyle dağıtır.

    b) İthalatçılar tarafından talep edilen toplam miktarın yıllık kota düzeyini aşması halinde, kota miktarı kısımlara bölünerek aşağıda belirtilen esaslara göre dağıtılır:

    Dağıtılacak kısmın bir bölümü geleneksel ithalatçılara, kalan bölümü ise diğer ithalatçılara tahsis edilebilir.

    Geleneksel ithalatçılar tarafından yapılan başvurularla talep edilen toplam miktar, bu ithalatçılar için tahsis edilen kota düzeyine eşit ya da altında ise, talepler başvuru sırasına göre tamamen karşılanır.

    Geleneksel ithalatçılar, "referans dönemi" olarak tanımlanan ve miktar kısıtlaması uygulanmasına ilişkin kararda belirtilecek olan bir veya birden fazla takvim yılı içinde, aynı ürün kategorisinden ve aynı ülkeden ithalat yapan ithalatçılardır.

    Geleneksel ithalatçılar tarafından kota dağıtımından pay almak için yapılacak başvurulara, referans döneminde ilgili kategori ve ülkeden yapmış oldukları ithalatı ispat edecek belge eklenir.

    Geleneksel ithalatçı için yapılacak kota tahsisi, ilgili kategori ve ülkeden referans döneminde gerçekleştirmiş olduğu ithalat miktarını aşamaz.

    Geleneksel ithalatçılar tarafından talep edilen toplam miktar, bu ithalatçılar için tahsis edilen miktarın üzerinde ise kota dağıtımı, her başvuru sahibinin referans döneminde ilgili kategori ve ülkeden gerçekleştirmiş olduğu ithalat miktarları dikkate alınarak yapılır.

    Diğer ithalatçılar için ayrılan bölüm ise, her başvuru sahibinin kotadan mümkün olduğunca geniş şekilde faydalandırılmasını teminen, tespit edilecek sabit bir miktarı aşmamak kaydıyla, dağıtılır. Bu sabit miktarın düzeyi, diğer ithalatçılar tarafından kullanılmayan miktarların mevcudiyeti halinde arttırılabilir.

    c) Müsteşarlık (Genel Müdürlük), bir kategoride yer alan ürün/ürünlerin yapısını dikkate alarak, farklı bir kota tahsis yöntemi belirleyebilir.

    Kullanılmayan Kotaların Yeniden Dağıtımı

    Madde 21- İthal lisansında belirtilen miktarın tamamının ya da bir kısmının ithal lisansının geçerlilik süresi içinde kullanılmaması halinde kullanılmayan bu miktarlar söz konusu yıla ait kotaya ilave edilir.

    Birinci fıkrada belirtilen kullanılmayan miktarlar ile artan kota miktarları söz konusu kota yılının bitiminden önce kullanılmalarını mümkün kılacak bir zaman zarfında Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) belirlenecek yönteme göre yeniden dağıtılır.

    İthal Lisanslarının İadesi

    Madde 22- İthal lisansları geçerlilik sürelerinin bitimini müteakip engeç 15 (onbeş) iş günü içinde ithalatçılar tarafından Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) iade edilir.

    İthal Lisanslarının Kaybı

    Madde 23- İthal lisanslarının kaybedilmesi halinde, lisans sahibinin başvurusu üzerine, Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) üzerine "kaybından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şerhi düşülerek yeni ithal lisansı düzenlenebilir. Yeniden düzenlenen ithal lisansının tarih ve sayısı, aslı ile aynı olacaktır. Ancak, lisans sahibinden, lisansın bulunması halinde kullanılmayacağına ve Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) iade edileceğine dair taahhütname alınır.

    Ekonomik Etkili Hariçte İşleme

    Madde 24- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Türkiye'ye Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde EK VII'de hariçte işleme kotası tesbit edilen ve yine aynı ekte yer alan ülkelerde işlem gördükten sonra Türkiye'ye geri ithal edilen tekstil ürünleri EK V'de belirtilen miktar kısıtlamasına tabi tutulmaz.

    Teminat

    Madde 25- İthal lisanslarının teminata bağlandığı durumlarda başvuru sahipleri, Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) yaptıkları başvuru ekinde yer alan proforma faturada belirtilen döviz cinsi üzerinden mal bedelinin % 1'i oranındaki Türk Lirası karşılığının tamamını, nakdi teminat olarak bankalara yatırır.

    Bankalarca tahsil, iade veya Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na gelir kaydedilen teminat miktarı, bu teminatın yatırıldığı tarihteki döviz kurları üzerinden hesaplanır ve müteakip kur değişmelerine tabi tutulmaz.

    İthal lisansı başvuruları sırasında yatırılan teminatın eksik olması halinde, teminatın tamamı başvuru talebinin yapıldığı gündeki cari kurdan tahsil edilir. Nakdi teminat mal bedeline mahsup edilmez.

    İthalatçı adına yapılacak kota tahsisinin ithalatçı tarafından talep edilen miktardan düşük olması halinde aradaki farka tekabül eden teminat miktarı, ithalatçı adına kota tahsisi yapılamaması halinde ise teminatın tamamı, bankalarca, başka bir işleme gerek olmaksızın ithalatçıya iade edilir.

    Teminatın tahsiline, iadesine veya gelir kaydedilmesine ilişkin bütün işlemler bankalar tarafından yürütülür.

    Teminatın Merkez Bankasına İntikali

    Madde 26- Bankalarca, tahsil olunan, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na gelir kaydedilmesi veya ilgililere iadesi gereken teminat, hafta sonlarında global olarak Merkez Bankasına devredilir veya gelir kaydettirilir veya bu Bankadan geri alınır.

    Teminatın İadesi

    Madde 27- İthal lisanslarına ilişkin bankalara yatırılan teminat:

    a) İthal lisansında belirtilen ürünlerin tamamının ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde fiilen ithal edildiğinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre bedellerinin ödendiğinin ve ilgili ithalat hesabının bankalarda kapatıldığının tevsik edilmesi,

    b) Kısmen veya tamamen kullanılmayan ithal lisanslarının 22 nci maddede belirtilen süre içerisinde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) iade edilmesi,

    c) Geçerlilik süresinin bitimi tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde müracaat edilmesi ve geçerlilik süresinin bitimi tarihinden itibaren en geç 45 (kırkbeş) gün içinde, ilgili mercilerden alınacak belge ile mücbir sebep halleri nedeniyle 22 nci maddede belirtilen süre içinde ithal lisansının Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) iade edilemediğinin tevsik edilmesi,

    şartıyla ilgililere iade edilir.

    Teminatın Gelir Kaydedilmesi

    Madde 28- Mücbir sebep halleri hariç, 22 nci maddede belirtilen süre içinde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) iade edilmeyen, kısmen veya tamamı kullanılmayan ithal lisanslarına ilişkin bankalara yatırılan teminat, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu'na gelir kaydedilir.

    BEŞİNCİ KISIM : Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

    Madde 29- Kurul, gerekli hallerde, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Müsteşarlık (Genel Müdürlük), Kurul toplantısından önce gündemde görüşülecek maddelere ilişkin özet bilgileri hazırlayarak Kurul üyelerine gönderir.

    Kurul, salt çoğunlukla toplanır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde müteakip toplantı ertesi gün yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

    Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Kurul Başkanının vermiş olduğu oy, kararı belirler.

    Kurul üyeleri dışında toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

    Kurul üyeleri, soruşturmaya konu taraflar ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245 inci maddesinde belirtilen tür ilişkide bulunduklarının tespiti halinde, toplantılara katılamazlar.

    Kurul üyesi meslek kuruluşu temsilcilerinin, soruşturma konusu benzer ve/veya doğrudan rakip ürün/ürünlerin üreticisi, ihracatçısı veya ithalatçısı olmaması ve bu malların herhangi bir şekilde ticareti ile iştigal etmemesi zorunludur. Aksi takdirde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

    ALTINCI KISIM : Diğer Hükümler

    Yaptırım

    Madde 30- Gerçek veya tüzel kişilerce bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının ya da yanıltıcı bilgi ve belge verildiğinin Müsteşarlık denetim birimince belirlenmesi durumunda, ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, başlamış bulunan işlemleri hariç, söz konusu kişilerin bu Yönetmelik çerçevesinde yapacağı müteakip ithal lisansı talepleri Müsteşarlıkça (Genel Müdürlük) 1 (bir) yıl süre ile değerlendirmeye alınmayacaktır.

    İthal lisansının EK IX'da yer alan taahhütname çerçevesinde, geçerlilik süresinin bitimini müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) iade edilmemesi halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

    İstatistiki Bilgiler

    Madde 31- a) İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin XI inci Bölümünde yer alan tekstil ürünleri ile EK I B'de gösterilen diğer tekstil ürünlerinin ithalat miktarları, Gümrük Müsteşarlığınca, her ayın bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içinde, 12'li G.T.İ.P., bu G.T.İ.P.'na ait ölçü birimi ve varsa özel ölçü birimi, yer aldığı kategori de belirtilmek suretiyle Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) bildirilir.

    b) İthali ileriye yönelik gözetime veya miktar kısıtlamasına tabi tekstil ürünlerinin ithalatıyla ilgili istatistiki veriler (ürünün ticari tanımı, 12'li G.T.İ.P., bu G.T.İ.P.'na ait ölçü birimi ve varsa özel ölçü birimi, yer aldığı kategori, ilgili kategori için belirlenen ölçü birimi cinsinden miktarı, 12'li G.T.İ.P'na ait ölçü birimi farklı ise ayrıca kilogram cinsinden miktarı, fiyatı, menşe veya ihracatçı ülkesi vs.):

    1) (Değişik: RG-21/07/2000-24116) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu ayı izleyen ayın ilk 15 (onbeş) iş günü içinde, ilgili gümrük idaresince,

    2) (Değişik: RG-21/07/2000-24116) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan ithalatçılar tarafından,

    Müsteşarlığa (Genel Müdürlük) bildirilir.

    Tebliğ

    Madde 32- Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Tebliğ çıkarmaya Müsteşarlık yetkilidir.

    Diğer Mevzuat

    Madde 33- İthalata ilişkin diğer düzenlemelerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

    Madde 34- 1/6/1995 tarih ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeili Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan işlemler kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

    Yürürlük

    Madde 35- Bu Yönetmelik 1/1/1998 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar