DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

    Diyanet İşleri Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 19/08/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20610

    ***28/02/2012 tarih ve 28218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği'nin 40. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, din konusunda toplumu aydın

    latmak, dini tefekkürü geliştirmek, dini ve milli birlik ve beraberliği temin et

    mek üzere Başkanlıkça yapılacak yazılı, sesli ve görüntülü yayınların hazır

    lanması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve basılması ile ilgili esas ve usul

    leri belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2- Bu Yönetmelik, Başkanlıkça yapılacak yayınlarla ilgili her türlü işlem ve hizmeti kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3- Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru

    luş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    "Başkanlık", Diyanet İşleri Başkanlığını,

    "Başkan", Diyanet İşleri Başkanını,

    "Kurul", Din İşleri Yüksek Kurulunu,

    "Daire Başkanlığı", Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

    "Daire Başkanı", Dini Yayınlar Dairesi Başkanını,

    "Eser", 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki eseri,

    "İşlenme", 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki işlenmeyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İnceleme Komisyonları ve İnceleme Esasları

    Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonunun Teşkili

    MADDE 5- Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonu, Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanlığın onayı ile, Daire Başkanının başkanlığında, biri Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü olmak üzere üç kişiden teşekkül eder.

    Komisyon, kararları ekseriyetle alır.

    Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonunun Görevleri

    MADDE 6- (Değişik birinci fıkra: RG-11/11/2006-26343) Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonu; Başkanlıkça yayımlanacak yazılı eserlerin Kurula intikalinden önce ilk incelemelerini yapar.

    Ancak resmi dairelerden gelen eserler ile hakkında mütalaa verilmesi istenilen eserler, aidiyeti sebebiyle doğrudan Kurula intikal ettirilir.

    Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonunun İnceleme Esasları

    MADDE 7- Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonu, Daire Başkanlığından intikal eden yazılı eserleri incelerken eserin;

    a) Din İşleri Yüksek Kurulunca incelenmeye değer olup olmadığını,

    b) Başkanlık yayın politikasına veya yayın ilkelerine uygun bulunup bulunmadığını,

    c) Başkanlığın faaliyet konularına yönelik olup olmadığını,

    d) Sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmış olup olmadığını,

    e) Resim, şekil ve çizgilerin zeka geliştirici ve basım tekniğine uygun olup olmadığını,

    f) (Değişik: RG-11/11/2006-26343) Kağıdın tek yüzüne bilgisayar ile yazılmış ve iki nüsha halinde disketi veya CD'si ile birlikte verilmiş olup olmadığını,

    dikkate alır.

    Ön İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler

    MADDE 8- Basılı Yayınlar Ön İnceleme Komisyonunca tetkik edilen yazılı eserlerin;

    a) Kurula intikali uygun görüldüğünde, Kurul'a sevkine,

    b) Kurul'a intikali uygun görülmediğinde sahibine iadesine,

    Karar verilir ve gereği için Daire Başkanlığına iade edilir.

    Kurul'a intikal ettirilecek eserler, bir onayla kurula sevk edilir. Kurulca karara bağlandıktan sonra gereği için Daire Başkanlığına gönderildiğinde, müteakip işlemler Kurul'un kararı istikametinde Daire Başkanlığı'nca yürü

    tülür. Başkanlıkça basılması uygun görülmeyen eserler sahibine iade edilir.

    Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonunun Teşkili

    MADDE 9- (Değişik birinci fıkra: RG-11/11/2006-26343) Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonu, Kurul Başkanlığının teklifi ve Başkanlığın onayı ile üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyon gerektiğinde konunun uzmanı başka kişi veya kuruluşlardan görüş isteyebilir.

    Komisyona kimin başkanlık yapacağı onayda belirtilir.

    Her süreli yayın için ayrı bir Süreli Yayın İnceleme Komisyonu kurulur.

    Komisyon, kararları ekseriyetle alır.

    Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonunun Görevleri

    MADDE 10- Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonu, Başkanlıkça yayınlanan Süreli Yayınlarda yer alacak yazı, resim, şekil ve çizgileri inceler; yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Komisyonca gerekli görüldü

    ğünde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 16 ncı maddesin

    deki esaslara göre, yazılarda kısaltmalar, çıkartmalar veya düzeltmeler ya

    pılabilir.

    Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonunun İnceleme Esasları

    MADDE 11 - (Değişik: RG-11/11/2006-26343)

    Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonu, Daire Başkanlığından intikal eden yazılı eserleri bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentlerindeki esaslara göre inceler.

    İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler

    MADDE 12- Süreli Yayınlar İnceleme Komisyonunca tetkik edilen yazı, resim, şekil ve çizgilerin;

    a) Aynen yayımı uygun görüldüğü takdirde, üzerine "Yayınlanması Uygundur" ibaresi,

    b) Gerekli düzeltme, çıkarma veya ilaveler yapıldığı takdirde, üzerine "Yapılan Değişikliklerle Yayınlanması Uygundur" ibaresi,

    c) Yayınlanması uygun görülmediği takdirde, üzerine "Yayınlanması Uygun Görülmemiştir" ibaresi, yazılarak, üyelerce imzalanır. Farklı görüş sahibi olan ayrıca kanaatini belirtir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Başkanlık Yayınlarının Hazırlanması ve Basımı

    Eserlerin Hazırlanması

    MADDE 13- Kurulca hazırlanıp yayınlanmak üzere, Daire Başkan

    lığına gönderilen eserlerden başka, Daire Başkanlığınca da şartları ve özellikleri tespit edilmek suretiyle, telif, tercüme, derleme, araştırma, ince

    leme, deneme, eleştiri, şiir, manzum eser ve benzeri fikir mahsulü yazılar ile fotoğraf, hat, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motifler gibi yazılı eserler veya işlenmeler hazırlatılabilir. Mushaf-ı Şerif ve cüzleri yazdırılabilir. Hazırlanan eserler yayımı için karar alınmak üzere Kurula gönde

    rilir.

    Basım Onayı

    MADDE 14 - (Değişik: RG-11/11/2006-26343)

    Kurulca yayımlanması uygun görülen yazılı eser ve işlenmelerin basımı, genel ve dizi numaraları ile baskı adedi Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanlığın onayı ile belirlenir.

    Şartnamelerin Hazırlanması ve İhalenin Yapılması

    MADDE 15- Baskı adedi belirlenerek, basım onayı alınan yazılı eser ve İşlenmelerin ebadı, takribi forma adedi, kağıt cinsi, kapağın cins, renk ve mizanpajı gibi teknik konular ile basım ile ilgili diğer hususları ihtiva eden şartnameler, Döner Sermaye işletme Müdürlüğü ile koordineli olarak Daire Başkanlığınca hazırlanır ve işin "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet

    meliği"ne göre ihalesi için dosya Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

    Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü belirlenen esaslara göre ihaleyi yapar ve sözleşme ile ilgili diğer işlemleri yürütür; Sözleşmenin bir örneğini ve basılacak eserin orijinalini işlerin takibi için Daire Başkanlığına gönderir. Mushaf-ı Şerif ve cüzlerinin baskılarında ayrıca Mushafları İnceleme Kurulu

    na da sözleşme örneği ile birlikte bilgi verir.

    Eserin İhaleyi Alana Teslimi

    MADDE 16- Eser veya işlenmeler, sözleşmedeki şartlara göre uygun olarak basım için Daire Başkanlığı'nca ihaleyi alan kişi veya firmaya tes

    lim edilir.

    Baskı Sırasında Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi

    MADDE 17- Eser veya işlenmelerin, sözleşme şartlarına uygun olarak basımını sağlamak üzere, ihaleyi alan kişi veya firma ile yapılması gerekli teknik çalışmaları Daire Başkanlığı yürütür ve bu çalışmalar sonuçlanınca "Basılabilir" izni verilir.

    Baskı Sonucunun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne Bildirilmesi

    MADDE 18- Eserin baskı ve cilt çalışmaları sonuçlandığında durum, Daire Başkanlığınca, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne bildirilir.

    Basılan kitapların teslim alınması, satışı, dağıtımı ve benzeri işlemler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nce yürütülür.

    Eserin Sonraki Baskıları

    MADDE 19- Baskısı yapılan eserden Mushaf-ı Şerif ve cüzleri, Meal ve ders kitaplarının baskı adedinin % 50'si, diğer kitapların % 75'i satılınca sonraki baskıları konusunda bir karar verilmesi için durum Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nce Daire Başkanlığı'na bildirilir.

    Eserin Başkanlıkça yeniden basımı düşünüldüğünde, alınacak onayda baskı adedi de belirtilir ve müellifiyle de temas kurmak suretiyle, mü

    teakip baskı için gereken işlemler Daire Başkanlığı'nca yürütülür. Eserde hiç bir değişiklik yapılmaması halinde baskı için diğer işlemlere geçilir. Müellifince değişiklikler yapıldığı takdirde ise, yeni şekliyle Kurul'a sevkedi

    lir. Kurul'un vereceği karara göre, gereği yapılır.

    Mushaf-ı Şerif ve Cüzlerinin Yazdırılması ve Bastırılması

    MADDE 20- Başkanlıkça Mushaf-ı Şerif ve cüzleri yazdırılacağı za

    man, işlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer kitapların bastırılmasındaki usule uygun olarak yürütülür ve incelenmek üzere Mushafları İnceleme Kuruluna gönderilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yayın Dizileri ile İlgili Esaslar

    Yayın Dizileri

    MADDE 21- Başkanlıkça basımına karar verilen eserler, aşağıdaki dizilerden biri içinde yayınlanır. Yayınlanacak kitaplara, mevcut yayınlardaki genel ve dizi numaralarını takip edecek tarzda, bir genel numara, bir de dizi numarası verilir. Kuran-ı Kerim ve mealleri ile sanat eserleri dizisi hariç, di

    ğer her dizi için ayrı bir kapak düzenlenmesi yapılır.

    Mevcut yayınlar da aşağıdaki dizilerden birinde yer alacak şekilde tas

    nif edilir ve genel yayın numaralarındaki öncelik esas alınarak her birine bir de dizi numarası verilir.

    Yayın dizileri şunlardır:

    a) Kaynak eserler,

    b) İlmi eserler,

    c) Halk kitapları,

    d) Cep kitapları,

    e) Çocuk kitapları,

    f) Mesleki kitaplar,

    g) İslam ve Türk Büyükleri,

    h) Edebi eserler,

    ı) Sanat eserleri.

    Dizilerin muhtevası ve ebadı

    MADDE 22 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/10/2005-25981)

    Yayınlanacak olan eserler, Başkanlıktan alınacak onay ile değişik ebatta ve farklı düzenlemelerle bastırılabilir.

    Başkanlıkça yayınlanacak;

    a) Kaynak eserler dizisinde; İslâm kültürünün kaynak eserleri,

    b) İlmi eserler dizisinde; ilmi çalışmalar, araştırma-inceleme eserleri, tercüme ilmi eserler ve benzeri kitaplar,

    c) Halk kitapları dizisinde; ilmihal kitapları, kültür kitapları ve benzeri eserler,

    d) Cep kitapları dizisinde; dini ve kültürel konularda, küçük hacimli kitaplar ile konferans ve benzeri çalışmalar,

    e) Çocuk kitapları dizisinde; dini ve kültürel konular ile edebi türlerde, eğitici, öğretici, eğlendirici, okul öncesi ve okul çağı çocuklarına hitap eder tarzda kaleme alınmış veya bu çocuklar için resimlendirilmiş, genellikle küçük hacimli kitaplar,

    f) Mesleki kitaplar dizisinde; Başkanlık faaliyetlerini veya personelini ilgilendiren konularda yazılmış kitaplar,

    g) İslâm ve Türk büyükleri dizisinde; İslâm ve Türk büyüklerinin hayatlarını, eserlerini ve etkilerini anlatan kitaplar,

    h) Edebi eserler dizisinde; dini ve milli konuları işleyen roman, hikaye, şiir ve benzeri türlerde yazılmış kitaplar,

    ı) Sanat eserleri dizisinde; İslâm ve Türk sanatları ile ilgili konularda hazırlanmış eserler

    yer alır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Diziler Dışındaki Yayınlarla İlgili Hükümler

    Süreli Yayınlar

    MADDE 23- (Değişik birinci fıkra: RG-11/11/2006-26343) Başkanlıkça, periyodik olarak toplumun din konusunda aydınlatılmasını, Başkanlık faaliyetlerinin tanıtılmasını ve Başkanlık personelinin hizmetlerinde etkili ve verimli olabilmesi için eğitimine katkıda bulunulmasını sağlamak amacıyla yazı, resim ve şekillerin yer aldığı dergi veya gazete,

    Okul öncesi ve okul çağı çocukların dini ve kültürel konularda aydınlatılmasını, eğitimlerine ve zeka yönünden gelişmelerine katkıda bulunul

    masını sağlamak amacıyla yazı, resim ve şekillerin yer aldığı çocuk dergisi,

    Dini, ilmi ve edebi konularda yazılmış araştırma ve inceleme yazıları ile bu yazılarla ilgili resim ve şekillerin yer aldığı dergi ve başka süreli yayınlar,

    yayınlanabilir.

    Diyanet Takvimi

    MADDE 24- Başkanlıkça her yıl değişik amaçlar için, farklı ebat ve düzenlemelerde, namaz vakitleri ile dini ve milli günlerin tesbitini, yayın yo

    luyla toplumun din konusunda aydınlatılmasını, Başkanlık faaliyetleri ile ya

    yınlarının tanıtılmasını sağlayacak yazı, resim ve şekiller ile diğer faydalı bilgilerin yer aldığı takvim veya takvimler yayınlanır.

    (Ek fıkra: RG-11/11/2006-26343) Takvim arkalıklarında yer alacak yazı, şekil, resim ve benzeri materyaller ile bu materyalleri hazırlayacaklar Daire Başkanlığının teklifi ve Başkanlık onayı ile belirlenir.

    Takvimlerin hazırlanması, incelenmesi ve basımı, bu Yönetmelikteki kitaplarla ilgili hükümlere tabidir.

    Broşür, Afiş ve Benzeri Yayınlar

    MADDE 25- Başkanlıkça gerekli görüldüğünde broşür, afiş, ilan ve benzeri yayınlar yapılabilir. Bu yayınlarla ilgili işlemler de konusuna göre il

    gili daire ile koordine edilmek suretiyle Yayın Dairesi Başkanlığı'nca ve bu Yönetmelikteki kitaplarla ilgili hükümlere göre yürütülür.

    Sesli ve Görüntülü Yayınlar ile İlgili Hükümler

    Sesli ve Görüntülü Yayınlar

    MADDE 26 - (Değişik: RG-11/11/2006-26343)

    Başkanlık, toplumu din konusunda aydınlatmak, dinî ve millî kültürü geliştirmek, millî birlik ve beraberliği güçlendirmek, Başkanlık faaliyetlerini tanıtmak ve Başkanlık personelinin eğitimine katkıda bulunmak gayesiyle televizyonda, radyoda yayınlanmak veya piyasaya sunulmak üzere kaset, video bant, Audio CD, VCD, DVD ve benzeri her çeşit sesli ve görüntülü yayını hazırlar veya hazırlatır.

    Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonu

    MADDE 27- Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonu, Daire Başkan

    lığı'nın teklifi ve Başkanlığın onayı ile ilgili Başkan Yardımcısının başkanlı

    ğında biri Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi biri Daire Başkanı olmak üzere en az beş kişiden teşekkül eder. Bu komisyona gerekli görüldüğünde Baş

    kanlık dışında, uzman kişilerden de üye alınabilir.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-11/11/2006-26343) Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır. Eserin yapımı için karar alınmak üzere doğrudan Kurula gönderilir.

    Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonunun Görevleri

    MADDE 28- (Değişik birinci fıkra: RG-11/11/2006-26343) Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonu, Başkanlıkça hazırlattırılacak olan proje, sinopsis veya senaryolar ile sesli ve görüntülü eserlerin Kurula intikalinden önce, ilk incelemelerini yapar.

    Başkanlıkça yayınlanması düşünülen sesli ve görüntülü yayınların ya

    rışma veya sipariş yoluyla hazırlatılması veya satın alınması konusunda gö

    rüş bildirir.

    Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonu'nun İnceleme Esasları

    MADDE 29- Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonu, kendisine intikal eden sesli ve görüntülü eserlere ait proje, sinopsis veya senaryoları ince

    lerken eserin;

    a) Toplumu din konusunda aydınlatmaya yönelik olup olmadığını,

    b) Dini ve milli kültürümüzü geliştirici ve koruyucu mahiyette bulu

    nup bulunmadığını,

    c) Başkanlığın hizmet politikasına uygun olup olmadığını,

    d) Başkanlık personeli için yardımcı ve yol gösterici olup olmadığını,

    e) Eserin tekniğine uygun bulunup bulunmadığını, sanat değeri ta

    şıyıp taşımadığını,

    dikkate alır.

    Sesli ve Görüntülü Yayınların Hazırlanması ve Yapımı

    MADDE 30- (Değişik paragraf: RG-11/11/2006-26343) Daire Başkanlığınca, Sesli ve Görüntülü Yayın Komisyonuna intikal ettirilen teklifler üzerinde Komisyonca bir inceleme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu eserin yapımı uygun görülürse bu proje, sinopsis veya senaryo, gerekli kararın alınması için Kurula, Kur'an-ı Kerim ile ilgili ise Mushafları İnceleme Kuruluna intikal ettirilir. Verilecek karara göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Daire Başkanlığı şu çalışmaları yapar:

    a) Yapımına karar verilen eserin ihalesi için bir ön çalışma yapılır veya gerekiyorsa şartname hazırlanır,

    b)Hazırlanan şartnameye göre işin ihalesi için ita amirinden alınacak onayla bir ihale komisyonu teşkil edilir ve bu komisyon marifetiyle iş ihale edilir. İhale sonunda sözleşme yapılır,

    c) Yapılan sözleşme hükümlerine göre iş takip edilir ve sonuçlan

    dırılır,

    d) Ortaya çıkan eserin TV'de gösterilmesi, radyoda seslendirilmesi ve diğer işlemleri yürütülür.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Eserlerin Genel Bütçeden Yapılması

    MADDE 31- Döner Sermaye İşletmesince bastırılan eserler dışında, Yayın Dairesi Başkanlığınca, ayrıca genel bütçeden ayrılacak ödeneklerle de yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar yapılabilir.

    Genel Bütçeden Ayrılan Ödeneklerle Yapılan Eserlerin Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine Devri

    MADDE 32- Yapımı genel bütçeden ayrılan ödeneklerle gerçekleş

    tirilen yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin Başkanlık onayı ile belirlenecek belli bir miktarı ücretsiz dağıtılabilir. Bu eserlerin geri kalanı veya çoğaltım yapılacak ise asıl nüshası, Daire Başkanlığı'nca satış ve dağıtım için Dini Ya

    yınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne devredilir.

    Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, bu eserlerin -gerektiğinde çoğaltımını da sağlayarak satış ve dağıtımını yapar. Dini Yayınlar Döner Serma

    ye İşletmesine devredilen eserin üzeri fiyatının % 5'i, devredilen miktarın maliyetine baliğ oluncaya kadar, her yıl Hazineye yatırılır.

    Telif Haklarının Belirlenmesi

    MADDE 33- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayınlanacak eser ve işlenmelere ödenecek telif ve işlenme ücretleri, "Kamu Kurum ve Kuru

    luşlarınca Ödenecek Te'lif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

    Temlikname

    MADDE 34- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayınlanacak eser ve işlenmelerin sahipleri, eserini kaç basım veya adet için, Başkanlığa devir ve temlik ettiğini bildirir noter tasdikli bir temliknameyi Başkanlığa verir. Süreli Yayınlar için verilen eser ve işlenmelerde temlikname istenmez.

    Eserlerin Muhafazası

    MADDE 35 - (Değişik: RG-11/11/2006-26343)

    Başkanlıkça yayınlanan basılı, süreli, sesli ve görüntülü bütün eser ve işlenmelerin ilk ve müteakip baskılarının her birinden ikişer adedi Daire Başkanlığınca saklanır. Ayrıca, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere; her eserden üçer adedi Başkanlık Kütüphanesine teslim edilir.

    Başkanlık Amblemi

    MADDE 36- Başkanlıkça yayınlanan bütün eserlerde Başkanlık Amb

    lemi yer alır.

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Yapılacak Basımlar

    MADDE 37- İdari ve Mali İşler Dairesince bütçeden yapılacak harca

    ma ile bastırılacak olan Bütçe Kanunu, Kesin Hesap Cetveli, çalışma prog

    ramı ve dini-milli nitelik taşımayıp hizmetin gereği olan idari ve teknik ya

    zılar ile diğer matbu evrak bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

    MADDE 38- 13/2/1980 tarih ve 16899 sayılı Resmi Gazete'de ya

    yımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği" değişiklikleriyle bir

    likte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    MADDE 39- Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın uygun görüşü alınarak hazırlanmış olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 40 - (Değişik: RG-11/11/2006-26343)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar