28/5/2004 GÜN VE 25475 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN 26/1/2004 GÜN VE 16 SAYILI ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUN 21 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESPİT EDİL

    28/5/2004 Gün Ve 25475 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 26/1/2004 Gün Ve 16 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunun 21 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim Ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26857

    Madde 1 - Anılan İlke Kararının "Başarılı Sayılmak İçin Gerekli Not Oranı ve İş Yüzdesi" başlıklı 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Ayrıca üç yıllık süre içinde emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde 750, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemelerinde 2250, Asliye Ceza, Fikri ve Sinai Haklar Ceza ve Çocuk Mahkemelerinde 2100, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret ve Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemelerinde 1500, Tüketici Mahkemesinde 2200, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1500, İcra Ceza işlerinde 3750 ve İcra Hukuk işlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Cumhuriyet Savcılıklarına geçen yıllardan devreden ve gelen işlerden ise 3600 hazırlık, 12000 ilamat evrakını sonuçlandıran ve sicilindeki belgelere göre üstün bir liyakat gösterdiğine kanaat getirilenlerin de başarılı olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay'da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre % 2'yi geçmemesi gerekir."

    Madde 2 - Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete' de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar