SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ

    Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak Ve Kadro Standartları Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 22093

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç veKapsam

    Madde I- Bu Yönetmelik; SağlıkBakanlığı'nın taşra teşkilatındaki sağlık ve diğerhizmetkurum ve kuruluşlarının,hizmet amaçlarına, tiplerine, yatak kapasitelerine göre sınıf

    landırılması,yataklı kurumlara ait hasta yataklarının ve bu kurum ve kuruluşlardagörevlen

    dirilecek personelin dağılımı, İlgili standartların tespiti vekadroların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımına dair usul veesasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Dayanak

    Madde 2 -Bu Yönetmelik; 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hak

    kında Kanun Hükmünce Kararname'nin 43 üncü maddesinedayanılarak çıkarılmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (Değişik madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM): Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ileri tetkik ve tedavilerin uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açabilen müstakil sağlık kurumlarını,

    b) Aile Hekimliği Birimi: Bir Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarından oluşan Aile Hekimliği pozisyonlarını,

    c) Aile Sağlığı Merkezi: Bir veya daha fazla Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından Aile Hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarını,

    ç) Bakan: Sağlık Bakanını,

    d) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    e) Devlet Hastanesi: Yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, her türlü acil vakaları, bünyelerindeki klinik veya servislerin uzmanlık dalları ile ilgili hastaların ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis ve tedavilerini yapan yataklı tedavi kurumlarını,

    f) Dispanser: Verem, sıtma ve lepra gibi hastalıklara karşı alınması gereken tedbirleri yürüten ve bu hastalıklara yakalananların tedavisini yapan yataksız tedavi kuruluşlarını,

    g) Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan sağlık kurumlarını,

    ğ) Ek Hizmet Binası: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılabilen, diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi işlemler gibi günübirlik uygulamaların yapılabildiği, çalışma saatleri dışındaki sağlık hizmetlerinin mesai dışı poliklinik uygulaması ile verildiği 24 saat esasına dayalı olarak çalışan, gerektiğinde hastaların müşahede amaçlı yatırılabildiği uzman düzeyinde sağlık hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu kurumların statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

    h) Hastane Rolleri ve Grupları: Bölgesel sağlık yapılanması içerisinde; mevcut ve yatırım planlamasında olan yataklı sağlık tesislerinin hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve bunların belirlenen rollere göre gruplandırılması, hizmet verdikleri nüfusun sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak Bakanlıkça yeniden yapılandırılan ve gruplandırılan yataklı sağlık tesislerini,

    ı) İlçe Hastanesi (Entegre): Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak karşılaşılan; acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve yatarak tıbbi teşhis ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri ve benzeri sağlık hizmetlerinin verildiği, hasta potansiyeline göre dializ ünitesi de bulundurabilen, güçlendirilmiş olarak kurulan entegre sağlık kurumunu,

    i) İlgili Birim: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşların Bakanlık merkez teşkilatında bağlı ve ilgili olduğu genel müdürlüğü veya müstakil daire başkanlığını,

    j) Kurum Amirliği: Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşları sevk, idare ve temsile yetkili makamı,

    k) Kurum veya Kuruluş: Yataklı veya yataksız sağlık, eğitim ve destek hizmet kurum ve kuruluşlarını,

    l) Özel Dal Hastanesi: Belirli yaş veya cinsiyet grubu hastalıkları ile belirli bir hastalık veya hastalıklarla ilgili olarak ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis veya tedavi yapılan yataklı tedavi kurumlarını,

    m) Özellikli Birimler: Hastane bünyesinde kurulan, hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilmiş, fiziki alan, özel teknolojik donanım ve sertifika sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni gerektiren sağlık hizmet birimlerini,

    n) Sağlık Merkezi: Acil vakaları, doğumları, ateşli hastaları, küçük cerrahi müdahaleleri ve kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayaktan veya yatırarak kabul veya tedavi eden ve ameliyathanesi bulunmayan tedavi kurumlarını,

    o) Sağlık Ocağı: Acil vakaları, ateşli hastaları ve kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayakta tedavi eden ve hastalara karşı koruyucu tedbirleri alan, gereken tedbirleri yürüten yataksız tedavi kuruluşlarını,

    ö) Sağlıkevi: Köy veya mahallelerde kurulan ve bu alanlarda ikamet eden hastaların takibini, hastalıklara karşı alınan koruyucu tedbirleri yürüten ve takip eden yataksız tedavi kuruluşlarını,

    p) Semt Polikliniği: Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak (Cezaevi Semt Poliklinikleri de dahil) açılabilen, uzman düzeyinde ayaktan muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerinin verildiği, bağlı bulunduğu kurumların statüsüne göre ikinci veya üçüncü basamak olarak değerlendirilen ek sağlık tesislerini,

    r) (Değişik bent : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/1.mad) Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan ve görevlerini yerine getirmek üzere Bakanlığın onayıyla toplum sağlığı merkezi birimi/birimleri veya sağlık istasyonu/istasyonları kurabilen sağlık kuruluşunu,

    s) Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK): Akraba dışı hematopoetik kök hücre nakli gereken hastaların tedavisi için, gönüllü verici olmak isteyenlerin doku tipleme sonuçlarının saklanması ve bunların kemik iliği nakli için gönüllü verici ihtiyacı olan hastalarla eşleştirilmesi işlemlerini yapmak, kemik iliği nakli öncesinde, nakil sırasında ve sonrasında üçüncü taraflarla koordinasyonu sağlamak amacıyla, Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren kurumu

    ş) (Ek bent : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/1.mad) EI Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren, tabiplerce 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre hizmet veren, ihtiyaç halinde D grubu hastaneye dönüştürülebilen hastaneleri,

    t) (Ek bent : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/1.mad) EII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bin ila 18 bin arasında olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre tabip düzeyinde hizmet veren hastaneleri,

    u) (Ek bent : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/1.mad) EIII Grubu İlçe Hastanesi: Toplam nüfusu 9 bine kadar olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren hastaneleri,

    ü) (Ek bent : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/1.mad) Bağlı Hastane: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir hastaneye bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak yataklı sağlık tesislerini,

    v) (Ek bent : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/1.mad) Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi: Bakanlıkça idari bakımdan müstakil, mali bakımdan, gelir-gider dengesi ve hizmet kapasitesi uygun bir sağlık tesisine veya diş hastanesine bağlanan, açılış onayı verilmiş faal durumda olan veya kuruluş aşamasındaki yeni açılacak ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen tesisleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ KISIM : Kadro Standardı veKurumların Sınıflandırılması

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kadrolara Dair Genel Esaslar

    Kadro Standartları veKadroların Sabitliği

    Madde 4 -Bu Yönetmelik ekinde yeralan cetvellerde kurum ve kuruluşların azami kadro standartları gösterilmiştir.Bu standartların üstünde veya dışında standartarttırımınaveya değişikliğine gidilemez ve personel atamasıyapılamaz.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-14/09/2004-25583)Birinci fıkradaki yasak,eğitim hastanelerinde eğitim verilmeyen birimlerinde istihdam edileceklaboratuar uzmanları ilekonsültanuzmanlar bakımındanuygulanmaz. Bu birimlerde hangi sayıda laboratuar uzmanı ilekonsültanuzmanı bulunacağı eğitim hastanelerinin fiili yataksayısı ve yatak işgal oranı göz önünde bulundurularak branşlar itibariyle beşive her semt polikliniği için birigeçmemeküzereBakanlıkça belirlenir.

    (Mülga üçüncü fıkra fıkra:RG-14/09/2004-25583)

    (Mülga dördüncü fıkra:RG-14/09/2004-25583)

    Kadro ve Görev Unvanları

    Madde 5 -Bu Yönetmelik ekinde yer alan cetvellerde, kurumlarbünyesinde istihdam edilecek personelin kadro ve görev unvanları belirtilmişolup, bu unvanları taşımayan perso

    nelin atamasıyapılamaz.

    Ancak, bu unvanlaraatanabilecek personelin bulunmaması halinde, nitelik itibarı İle en yakın eğitimve öğretim şartlarını taşıyan ve aynı kurum veya ilde görevli bulunanpersone

    lin geçici olarak görevlendirilmesi yoluna gidilebilir. Bu şekildegörevlendirilecek personel sa

    yısı, kurumdaki toplam standart personel sayısının

    /o 5'inigeçemez,

    İKİNCİ BÖLÜM : Yataklı Tedavi Kurumları ile ilgiliHükümler

    Kadro StandardınınTesbiti

    Madde 6 - (Değişik madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/2.mad.)

    Yataklı Tedavi Kurumlarından;

    a) Yataklı Tedavi Kurumları Bölümü Ek (3) sayılı,

    b Kan Merkezleri, Cezaevi Semt Polikliniği, 15 Yataklı Sağlık Merkezi, Entegre İlçe Hastaneleri, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi Ek (3-A) sayılı,

    c) Eğitim Araştırma ve Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-B-1-a) sayılı,

    ç) Devlet Hastaneleri - (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-B-1-b) sayılı,

    d) Devlet Hastaneleri - (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) Ek (3-B-2) sayılı,

    e) A Grubu Hastaneler - (Uzman Tabip Bölümü) Ek (3-C) sayılı,

    f) Özel Dal Hastaneleri - (İdari ve Diğer Sağlık Personeli Bölümü) Ek (3-D) sayılı,

    g) Genel ve Dal Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Baştabip Yardımcısı ve Hastane Müdür Yardımcısı Standartları Ek (3-E) sayılı,

    ğ) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (Ana Dal ve Yan Dal) Eğitim Personeli (Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan ve Asistan) Bölümü Ek (3-F) sayılı,

    h) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastaneleri Pratisyen Tabip Bölümü Ek (3-G) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    YatakStandartları

    Madde 7- (Değişik fıkra: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/3.mad.) Yataklı tedavi kurumlarının tiplerine göre klinik/servisleri ile bunların yatak dağılım standartları Ek (3-F) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Bu kurumlarda, Bakan onayı alınmaksızın yeniklinik/servis açılamaz; klinik ve servisler için belirtilen yatak sayısındadeğişiklik yapılamaz.

    Ancak, uzman tabip ve tabibi olmayan veya yatak işgaloranı düşük olan servislerin boş yataklarından ihtiyacı olan diğer servislerinyararlanması, kurum amirince düzenlenir.

    Özel Dal Hastanesi Bulunan YerlerdekiKurumlarınServisleri

    Madde 8 -İl ve İlçe merkezlerinde, doğum ve çocuk bakımevi,çocuk, göğüs, kemik hastalıkları hastaneleri ve benzeri özel dal hastanesimevcut ise, eğitim hastaneleri dışındaki Devlet hastanelerinde bu dallara aitservis veya servisler faaliyet gösteremez ve uzmantabibistihdam edilemez. Buservislerin yatakları, kurum amirince, hasta sirkülasyonu yoğunolan

    servislere tahsis edilir.

    Eğitim HastanelerindekiYatak Standardı

    Madde 9 -Eğitim hastanelerinineğitim verilen kliniklerinin fiili yatak sayısı, Taba

    bet UzmanlıkYönetmeliğindebelirtilen yatak sayısının altında olamaz. Buhastanelerde, fi

    zik kapasitesinin uygun olması halinde, kliniklerin yataksayısı Tababet UzmanlıkYönetmeliği'nin ilgilihükümlerinde belirtilen sayıya çıkarılır ve durum Bakanlığabildirilir.

    Yatak StandartlarındaDeğişiklik

    Madde 10 -Kurumların fizik yapı olarak gelişmelerine bağlıolarak, İlave yeni yatak

    larla birlikte toplam yatak sayısı kurumun standartyatak sayısına ulaştığı takdirde; bundan sonra ilave edilecek olan yataklar,kurum amirince, ihtiyacı olan servislere veya standardında bulunup da halenaçılmamış servislere tahsis edilir.

    Ancak, kuruma ilave edilen yatak sayısı, kurumu standartyatağı üzerindeki bir kuru

    mun standart yatak sayısına ulaştırması veya tipinindeğiştirilmesini gerektirecek şekilde ku

    rumun yatak sayısında standardınınaltına düşüş olması veya kurumun tipinde değişiklik yapılması halinde; ilgilibirimce Bakan Onayı alınır.

    Eğitim HastanelerindekiYatak İşgal Oranı

    Madde 11- Yatak işgal oranları %70'in altına düşen eğitim hastanelerindeki klinik

    lerin durumları, hastanelerinEğitim Planlama ve Koordinasyon Kurullarınca incelenir ve ya

    tak işgaloranlarının düşük olmasının sebepleri araştırılır. Klinik şefliğinin ihmaliolmaksızın ve elinde olmayan sebeplere bağlı olarak yatak işgal oranının düşükkaldığı anlaşılır ise; bu durumu giderici tedbirler Bakanlık ve kurumamirliğince alınır.

    Aksi takdirde, kurum amirliği, kliniğin kapatılmasıhususunda Tababet UzmanlıkYönetmeliği'nin ilgilihükümlerinin uygulanması için Bakanlığa teklifte bulunur. Bu kliniklerinkapatılması halinde, eğitim personeli hakkında Tababet Uzmanlık Tüzüğü veYönetmeliğihü

    kümlerine göre, asistanlar diğer eğitimhastanelerine, eğitim personeli ise diğer yataklı tedavi kurumlarına uzman hekimolarak atanırlar.

    Diğer Yataklı Tedavi Kurumlarında Yatak İşgalOranı

    Madde 12- Eğitim hastaneleridışındaki yataklı tedavi kurumlarında, yatak işgal oranı%50'nin altına düşenservislerin durumları, polikliniklerin yoğunluğu ve döner sermaye kat

    kıları dadikkate alınarak, kurum amirlerince incelenir. Yatak işgal oranının düşmesindege

    çerli gerekçeleri olmayan servislerin ilgilileri hakkında genel hükümleregöre gerekli işlemler yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yataklı Tedavi KurumlanDışındaki Kadro Standartları

    Sağlık Müdürlükleri ile Eğitim ve Araştırma Sağlık GrupBaşkanlıklarının Kadro Stan

    dardınınTesbiti

    Madde 13 -İl Sağlık Müdürlüklerininkadro standartları, ildeki mevcut toplam ya

    tak sayısı, ayakta veya yataraktedavi edilen hasta sayısı, yapılan ameliyat sayısı, nüfus yo

    ğunluğu kriterleridikkate alınarak Ek (1/A-a, b ve c) sayılı cetvellerde gösterildiği üzere üçtipdehazırlanmıştır. Eğitim veAraştırma Sağlık Grup Başkanlıklarının kadro standartları Ek (l/B) sayılıcetvelde gösterilmiştir.

    Diğer Kurumların KadroStandardınınTesbiti

    Madde 14 - (Değişik madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/4.mad.)

    Yataklı tedavi kurumları dışındaki kadro standartları;

    a) Sağlık Müdürlüğü İdari Bölümü Ek (1-A) sayılı,

    b) A, B ve C Grubu İlçelerde Uygulanacak Sağlık Grup Başkanlığı İdari Bölümü Ek (1-B) sayılı,

    c) Acil Sağlık Hizmetleri Kurumları Ek (1-C) sayılı,

    ç) Yataksız Tedavi Kurumları Bölümü Ek (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Çeşitli ve Ortak Hükümler

    Özellikli birimlerde görevlendirme usulü (Değişik başlık: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/5.mad.)

    Madde 15 - (Değişik madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/5.mad.)

    Bu Yönetmelik ekinde yer alan listelerde belirtilen kurumların bünyelerinde veya bunlara bağlı olarak açılmış veya açılması Bakanlıkça planlanan ancak Yönetmeliğe ekli cetvellerde kadro standardı belirlenmiş olan; kalp damar cerrahisi merkezi, yanık merkezi, nükleer tıp, radyoterapi, onkoloji, yoğun bakım servisi, yenidoğan yoğun bakım servisi, acil servis, üremeye yardımcı tedavi merkezi, anjiyo merkezi, perinatal merkez, genetik ve benzeri özellikli birimlerde görevlendirilecek personelin sertifikasyon durumu, unvan ve sayıları ilgili birim tarafından belirlenerek Bakan onayı alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir.

    Bakanlıkça belirlenmiş standartlar ve ilgili mevzuatına göre özellikli birimlerde görev yapması gereken sertifika sahibi personel Bakan onayı ile belirlenecek standarda göre bu birimlerde çalıştırılmak üzere görevlendirilir.

    Yeni açılacak, birleştirilecek ve kapatılacak kurum ve kuruluşlar (Değişik başlık: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/6.mad.)

    Madde 16 - (Değişik madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/6.mad.)

    Bu Yönetmeliğin yayımından sonra, kurum ve kuruluşlar Bakan Onayı ile hizmete açılır veya kapatılır.

    Kapatılan kurum, kuruluşlar ve bağlı birimler ile eğitim yetkisi kaldırılan kliniklerde görevli personelin görev yeri değişiklikleri, genel hükümlere ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaç durumuna göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce yapılır. Uzmanlık öğrencileri kendi mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.

    Eğitim hastanesi ile hizmete açılan kurum, kuruluşlar ile bağlı birimlerin personel ihtiyacı ilgili genel müdürlüğün talebi doğrultusunda Personel Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır. (Değişik ibare : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/2.mad) Kuruluş ve açılış onayı alınmamış kurumlara personel atanamaz.

    Kurumların kuruluş çalışmaları için ihtiyaç duyulan personel ile arızı sebeplerden dolayı istihdamı gereken personel, en yakın ve uygun görülecek kurumlardan geçici görevlendirme yoluyla sağlanır.

    Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine bağlı olarak açılan her bir semt polikliniği ve ek hizmet binası için birer Sorumlu Tabip görevlendirilir.

    KadrolarınTemini

    Madde 17- Kadrolar, genel hükümlere göre Bakanlık PersonelGenel Müdürlüğü'nce sağlanır.

    Kurumların Standart KadroDeğişikliği

    Madde 18 -Sınıf, tip, yatak ve ayakta veya yatarak tedavi edilenortalama yıllık has

    ta sayısı kriterlerinin değişmesi halinde, kadro standardıda Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle bu Yönetmeliğe eklicetvellere göre değiştirilir.

    Standart KadrolardaDeğişiklik Usulü(1)

    Madde 19- Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bu Yönetmeliğeekli cetvellerde gösterilen personel standartlarında, kurumun hizmet yükünün,görev fonksiyonlarının ve bu

    lunduğu yerdeki hizmeti etkileyen şartlarındeğişmesi gibi gerektirici sebeplere bağlı olarak de

    ğişiklikleryapılabilir.

    (Değişik:RG-15/5/2008-26877)Budeğişiklik; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Strateji GeliştirmeBaşkanı,1. Hukuk Müşaviri, Temel Sağlık Hizmetleri, TedaviHizmetleri ve Personel Genel Müdürleri ile kadro standardı değiştirilecek sağlıkkurum ve kuruluşlarının bağlı bulunduğu merkezbirim amirlerininkatılımı ile oluşturulacak komisyon kararı ve Devlet PersonelBaşkanlığınınuygun görüşü üzerine Bakan onayını müteakip Resmî Gazete'deyayımlanarak uygulamaya konulur.

    Standart kadro üstü personeli bulunan kurumların durumu

    Madde 19/A - (Ek madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/7.mad.)

    Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, bünyesinde bu Yönetmeliğin öngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların bu personele ait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmaları halinde; boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğer birimlere tahsis edilir.

    Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim kliniği personeli standardı

    Madde 19/B - (Ek madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/7.mad.)

    Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitim verilen kliniklerin yatak sayısı ile personel sayısı bu Yönetmelik ile belirlenen standardı aşmamak kaydıyla Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.

    Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayanların kadroları

    Madde 19/C - (Ek madde: 25/06/2010-27622 S.R.G Yön/7.mad.;Değişik madde : 29/09/2010 - 27714 S.R.G. Yön/3mad)

    Aile Hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin kadroları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunda belirtilen hakları saklı kalma kaydıyla, sözleşme imzaladıkları aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı merkezine aktarılır.

    Aile hekimliğine geçen hekimler ile aile sağlığı elemanlarının, herhangi bir nedenle sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerine standart aranmaksızın atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1-(Değişik:RG-24/07/2001-24472)

    Bu Yönetmelik yürürlüğegirdiği tarihte, bünyesinde buYönetmeliğinöngördüğü standart kadronun üstünde personeli bulunan kurumların bu personeleait standart fazlası kadroları muhafaza edilir ve bunların herhangi bir sebeplekurumdan ayrılmaları halinde; boşalan kadrolar kadro ihtiyacı bulunan diğerbirimlere tahsis edilir.

    Ancak, tıpta uzmanlıkeğitiminde aksama olmaması ve yeterli sayıda uzman tabip yetiştirilebilmesiiçin; fiilen mevcut olan asistan kadrolarının uygulanmasına devam edilir veBakanlık atamaya müsait fiili kadro bulunması halinde; bu Yönetmelik ileöngörülen standart asistan kadrosu toplamının dörtte biri kadar ilave asistankadrosunu her yıl kullanabilir.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte, eğitim hastanelerinde 6ncımadde de öngörülen yatakstandardının altında yatağı olup da, haklarında 11 inci madde hükmüuygulanamayan kliniklerin şefleri varsa; yeni açılacak eğitim hastanelerinenakledilirler. Aksi takdirde uzman hekim olarak çalışırlar. Bu durumda olanklinik şefleri, İlk açılan eğitim has

    tanelerine veya ilk boşalan klinik şefkadrolarına atanırlar.

    Geçici Madde 3-(Değişik:RG-24/07/2001-24472)

    Bakanlık, bu Yönetmelikyürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, atama yapılabilecekmevcut serbest kadrolarını bu Yönetmelikle öngörülen standart kadrolaraoranlamasını yapar ve illerin durumları ve hizmetteki önem ve önceliklerini dedikkate alarak, bu Yönetmelikte belirtilen standartlar aşılmamak kaydı ilemevcut kadroların dengeli bir şekilde illere tahsisi ve dağılımınıyapar.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 20-24/11/1974 tarih ve 15072sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı TedaviKurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, ÖzelDal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri Tabipliği, Yardıma Tıp Personeli TeknikPersonel, Hizmetliler ve Yatak KadroYönetmeliği"ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 21- BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22- BuYönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    -------------------

    (1) 28/10/2007 tarihli ve26684 sayılı Resmi Gazete ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan"Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı" ibaresi "StratejiGeliştirme Başkanı" şeklinde değiştirilmiş ve metneişlenmiştir.

    **Ekleri için lütfen R.G. bakınız.**

    **Eklerde yapılan değişiklikleri görmek için 29.09.2010 - 27714 S.R.G. ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar