MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ

    Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26/11/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21417

    BİRİNCİBÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul buyurdukları 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Öğretmenler Gününün amaçlarını, kutlama kurullarının görev, yetki sorumlulukları ile Kutlama Gününe ilişkin esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Öğretmenler Gününün Amacı

    Madde 4- Öğretmenler Gününün amacı;

    a) Bütün öğretmenlerin Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk'ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik ve beraberliklerini sürekli kılmak,

    b) Öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek ve meslekî dayanışmayı canlı tutmak,

    c) Mesleğe yeni giren aday öğretmenlerin yemin etmelerini sağlamak, mesleklerinin yüceliği şuurunu vermek,

    d)Mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak,

    e) Öğretmen ve öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve bu konu hakkında kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hale getirmek,

    f) Öğretmenlik mesleğinin toplumumuzdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak,

    g) Öğretmen, öğrenci ve veli bütünlüğünü canlı tutmak,

    h) Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına örnek olacak şekilde tanıtmaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kutlama Faaliyetleri

    Madde 5- Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde, illerde, ilçelerde ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlama kurullarınca düzenlenen programlara göre törenler yapılır. Ayrıca, okullarda ve okulu bulunan diğer kurumlarda da törenler düzenlenir.

    Kutlama törenleri, kutlama kurullarınca kararlaştırılacak okul veya uygun görülecek yerlerde yapılır.

    Törenlere, emekli, çalışmakta olan öğretmenler ile diğer davetliler katılırlar.

    Öğretmenler Günü Kutlama Programları

    Madde 6- Öğretmenler günü kutlama programında;

    a) Anıtkabir'e, Atatürk Anıtları ve büstlerine çelenk konularak Atatürk'e, Türk Millî Eğitimine hizmetleri geçen, şehit olan ve ebediyete intikal eden Türk öğretmenlerine saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşının söylenmesi,

    b) Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması,

    c) Öğretmenlik mesleği ile ilgili temsillerin verilmesi,

    d) Edebiyat, sanat ve bilim alanlarında, öğretmeni ve öğretmenlik mesleğini konu alan yarışmalar düzenlenmesi ve derece alanların ödüllendirilmesi,

    e) Öğrencilerin kutlama faaliyetlerine daha çok katılımlarının sağlanması amacıyla, okullarda öğrenciler arasında düzeylerine göre öğretmenlik mesleği ile ilgili şiir, kompozisyon, resim ve benzeri, yarışmalar düzenlenmesi, derece alanlara armağanlar verilmesi,

    f) İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerin de görev alabileceği açık oturum, panel, sempozyum, konferans, inceleme ve benzeri etkinliklere yer verilmesi,

    g) Emekli öğretmenlerle halen görevde bulunan öğretmenler ve velilerin öğretmenlik mesleği ve eğitim-öğretimle ilgili hatıralarını anlatması,

    h) Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, TRT ve basın ile halkın öğretmenler gününe katılımlarının sağlanması,

    ı) Folklor ve spor gösterilerinin yapılması,

    gibi faaliyetlere yer verilir.

    Madde 7- 24 Kasım günü, eğitim kurumlarında öğretmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılır. Yapılacak kutlama faaliyetleri gündüz ve gece sürdürülebileceği gibi, kutlama programının daha geniş bir zamanı gerektirmesi veya kutlama gününün resmî tatil gününe ya da resmî tatil günü arifesine rastlaması halinde bu süre genişletilebilir. Kutlama günü eğitim kurumları, Türk Bayrağı, flâmalar, afişler ve Atatürk'ün eğitimle ilgili veya öğretmenlik mesleği ile ilgili sözlerinden oluşan dövizlerle donatılır.

    Madde 8- Her yıl Öğretmenler Günü dolayısıyla; Merkez Kutlama Kurulunun yapacağı düzenlemelere göre, merkez, il, ilçe ve yurt dışındaki kutlama kurullarınca, TRT ve basın organları yoluyla günün anlam ve önemini belirten yayınlar yapılması sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kutlama Kurulları ve Görevleri

    Kutlama Kurullarının Kuruluşu

    Madde 9- Öğretmenler Günü dolayısıyla, Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde, il ve ilçe merkezleri ile yurt dışı temsilciliklerinde "Öğretmenler Günü Kutlama Kurulları" kurulur.

    İlçe Kutlama Kurulu

    Madde 10- İlçe kutlama kurulu; kaymakamın başkanlığında ilçe millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü ve halk eğitim merkezî müdürü ile ilçe eğitim müdürünün teklif edeceği ve kaymakamın uygun göreceği (Değişik ibare.R.G.-13/3/2009-27168) bir ilköğretim okulu ve bir lise ve dengi okul müdüründen oluşur.

    Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi ve öğretmen de görevlendirilebilir.

    İlçe Kutlama Kurulunun Görevleri

    Madde 11- İlçe kutlama kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Her yıl Mart ayı içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarını hazırlamak,

    b) Merkez ve il kutlama kurulları tarafından yayımlanın genelge ve emirlerin gereğini yapmak,

    c) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarını Mayıs ayı; bu konudaki çalışma raporunu da en geç Eylül ayı sonuna kadar il kutlama kuruluna göndermek,

    d) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plân ve programlarına göre Öğretmenler Gününü, anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak,

    e) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen 15 gün içinde değerlendirme raporlarını il kutlama kuruluna göndermek.

    İl Kutlama Kurulu

    Madde 12- İl Kutlama Kurulu; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında millî eğitim müdürü, ilköğretim müfettişleri kurulu başkanı, uygun görülecek bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile il millî eğitim müdürünün teklif edeceği ve valinin uygun göreceği bir ilkokul, bir ortaokul veya ilköğretim okulu ve bir orta dereceli okul müdüründen oluşur. Kurul çalışmalarına valinin veya yardımcısının katılmaması durumunda il millî eğitim müdürü kurul başkanlığı görevini yürütür.

    Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar okul yöneticisi ve öğretmen de görevlendirilebilir.

    İl Kutlama Kurulunun Görevleri

    Madde 13- İl Kutlama Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Her yıl çevre özelliklerini ve imkânlarını göz önünde bulundurarak kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarını Mart ayı içinde, bu konudaki çalışma raporunu ise en geç Eylül ayı sonuna kadar hazırlamak,

    b) Merkez kutlama kurulu tarafından hazırlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak, bu genelge ve emirleri ilçe kutlama kurularına ulaştırmak,

    c) İlçe kutlama kurullarından gelen kutlama faaliyetleri plân ve programlarını inceleyip değerlendirmek, ilin genel kutlama faaliyetlerini, yapılan plân ve programlar doğrultusunda yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,

    d) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plân ve programlarına göre Öğretmenler Gününü; anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak,

    e) Öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde yapılan çalışmaları gösteren değerlendirme raporlarını merkez kutlama kuruluna göndermek.

    Yemin Etme ve Hizmet Şeref Belgesi Verilmesi

    Madde 14 (Başlığı ile birlikte değişik: RG-19/11/2002-24941)

    Merkez İl ve İlçe Kutlama Kurulları;

    a) Kutlama törenlerinde mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin "YEMİN" etmelerini,

    b) Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için hizmet şeref belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini sağlar

    Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgeleri adreslerine gönderilir.

    Merkez Kutlama Kurulu

    Madde 15- Merkez Kutlama Kurulu; Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı, bir Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü, İlköğretim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü, Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürü, Din Öğretimi Genel Müdürü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü, Yüksek Öğretim Genel Müdürü, Dış İlişkiler Genel Müdürü, Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler, Yayımlar, İdari ve Mali İşler, İşletmeler, Sağlık İşleri ve Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlarıyla, Merkez Yürütme Birimi Başkanından oluşur.

    Bu kurula, faaliyetlerin gerektirdiği diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci davet edilebilir.

    Merkez Kutlama Kurulunun Görevleri

    Madde 16- Merkez Kutlama Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarını Mart ayı içinde hazırlamak ve bir genelge ile ilgililere duyurmak,

    b) Öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak, Türkiye genelinde yarışmalar düzenlemek, değerlendirmek, verilecek ödülleri belirlemek,

    c) Öğretmenler Günü'nün Türkiye genelinde bir program bütünlüğü içerisinde yürütülmesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak ve ilgililere duyurmak,

    d) Öğretmenler Günü kutlamaları ile ilgili olarak, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, Yüksek Öğretim Kurumu, TRT ve basınla gerekli ilişkileri kurmak,

    e) Öğretmenlik mesleğine ilişkin açık oturum, panel, sempozyum ve konferans gibi faaliyetleri düzenlemek,

    f) İl, ilçe ve yurt dışı temsilcilikleri kutlama kurullarının yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını takip etmek,

    g) Yurt içinde ve yurt dışında kutlama faaliyetlerinin yönetmelik esaslarına göre yürütülmesini sağlamak.

    Yurt Dışı Kutlama Kurulu

    Madde 17- Yurt dışı temsilciliklerimizde görevli bulunan eğitim müşavirlikleri ile eğitim ataşeliklerinde de Öğretmenler Günü kutlama kurulları oluşturulur.

    Kutlama kurulu, büyükelçi veya başkonsolosun başkanlığında ya da görevlendirecekleri kendi nezdindeki eğitim müşaviri yahut eğitim ataşesinin başkanlığında, uygun görülecek sayıda öğretmenden, öğretmen bulunmayan yerlerde ise, ataşeklik mensubu iki personelden oluşur.

    Yurt Dışı Kutlama Kurulunun Görevleri

    Madde 18- Yurt Dışı Kutlama Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Her yıl Mart ayı içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plân ve programlarını hazırlamak,

    b) Merkez Kutlama Kurulu tarafından yayımlanan genelge ve emirlerin gereğini yapmak,

    c) 24 Kasım günü, bölgelerinde düzenlenen törenlere öğretmenlerin, velilerin, çevrede bulunan Türk vatandaşlarının ve mahallî eğitimcilerin katılmalarını sağlamak ve törenlerin istenen amaca ulaşması için gerekli tedbirleri almak,

    d) 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerini izleyen bir ay içinde değerlendirme raporlarını Merkez Kutlama Kuruluna göndermek.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Merkez Yürütme Birimi ve Görevleri

    Merkez Yürütme Birimi

    Madde 19- Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri dolayısıyla Bakanlıkça yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir "Merkez Yürütme Birimi" oluşturulur.

    Gerektiğinde Merkez Yürütme Birimine yardımcı olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer dairelerden de en az şube müdürü düzeyinde geçici olarak personel görevlendirilir.

    Merkez Yürütme Biriminin Görevleri

    Madda 20- Merkez Yürütme Biriminin görevleri şunlardır:

    a) Merkez Kutlama Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

    b) Merkez Kutlama Kurulunun plân ve programlarında yer alan her türlü faaliyeti yürütmek,

    c) Millî Eğitim Bakanlığı birimleri ve diğer kurumlarla olan ilişkileri düzenlemek,

    d) Öğretmenler Günü adına alınan tüketim malzemelerinin depolanmasını ve en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,

    e) Öğretmenler Günü ile ilgili olarak yapılacak yarışmaların şartnamelerini düzenlemek ve Merkez Kutlama Kuruluna sunmak,

    f) Öğretmenler Günü kutlamalarıyla ilgili her türlü değerlendirme iş ve işlemleri yürütmek,

    Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili her türlü sekreterya işlerini yürütmek.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Hizmet Şeref Belgesi

    Öğretmenlik Mesleğine Giriş

    Madde 21- Her yıl 24 Kasım günü, Öğretmenler Günü olmanın yanında, "Öğretmenlik mesleğine yeni girenlerin yemin etme günüdür." 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlik mesleğine yeni girmiş olanlar, kutlama kurullarının yapacakları düzenlemeye göre aşağıdaki yemini ederler. "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA, ATATÜRK İNKILÂP VE İLKELERİNE, ANAYASADA İFADESİNİ BULAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE SADAKATLE BAĞLI KALACAĞIMA; TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINI TARAFSIZ VE EŞİTLİK İLKELERİNE BAĞLI KALARAK UYGULAYACAĞIMA; TÜRK MİLLETİNİN MİLLÎ, AHLÂKÎ, İNSANÎ, MANEVÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ BENİMSEYİP KORUYUP BUNLARI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIMA; İNSAN HAKLARINA VE ANAYASANIN TEMEL İLKELERİNE DAYANAN MİLLÎ, DEMOKRATİK, LÂİK BİR HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARIMI BİLEREK, BUNLARI DAVRANIŞ HALİNDE GÖSTERECEĞİME NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM".

    Hizmet Şeref Belgesi

    Madde 22- (Değişik: RG-19/11/2002-24941)

    Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakalık kadrolarından emekli olanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verilir.

    Hizmet şeref belgeleri, merkez teşkilâtında Bakan, taşra teşkilâtında valilerce verilir.

    Re'sen veya sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara "Hizmet Şeref Belgesi" verilmez.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 23- Öğretmenler Günü kutlama faaliyetleri ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında yapılacak harcamalar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden (Mülga ibare:R.G.-13/3/2009-27168)(

    ) karşılanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 24- 12 Eylül 1983 gün ve 18163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile 03/06/1985 tarih ve 2189 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırmıştır.

    Yürürlük

    Madde 25- Sayıştay ve Maliye (Mülga ibare:R.G.-13/3/2009-27168)(

    ) Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar