MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARININ STANDARTLAŞTIRILMASI VE NUMARALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARININ STANDARTLAŞTIRILMASI VE NUMARALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Milli Eğitim Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/02/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17616

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç

    Madde 1- Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının düzenli olarak izlenebilmesi, belirli bir sistemle arşivlenebilmesi için numaralandırılması ve standartlaştırılmasına ilişkin esasları belirler.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik Bakanlıkça yayımlanacak ders kitabı, yardımcı ve kaynak kitap, bilim ve kültür eserleri, periyodik eserler, tanıtıcı yayınlar ile mevzuata ilişkin yayınları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu yönetmelik 1739 sayılı "Milli Eğitim Temel Kanunu" ile 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na dayalı olarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen "Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı anlaşılır.

    Başlıklar

    Madde 5- Bölüm ve madde başlıkları incelemeyi kolaylaştırmak için konulmuş olup, yönetmelik metninin dışındadır.

    İKİNCİ BÖLÜM:Yayın dizileri

    Madde 6- Bakanlık yayınları aşağıda belirtilen dizilere göre sınıflandırılır,

    a. Ders kitapları dizisi,

    b.Yardımcı ve kaynak kitaplar dizisi,

    c. Bilim ve kültür eserleri dizisi,

    d. Mevzuat dizisi,

    e. Periyodik eserler dizisi,

    f. Tanıtıcı yayınlar dizisi.

    Dizilerin kapsamı

    Madde 7- Diziler, aşağıda konuları belirtilen eserleri kapsar :

    a. Ders kitapları dizisi : Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş Bakanlıkça yayımlanacak, öğretimde

    okutulma zorunluluğu olan kitapları kapsar,

    b. Yardımcı ve kaynak kitaplar dizisi : Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş, Bakanlıkça

    yayımlanacak, öğretimde yararlanılabilecek öğretmen kılavuz kitapları, testler vb. kitapları kapsar,

    c. Bilim ve kültür eserleri dizisi : Talim ve Terbiye Kurulu ile ihtisas kurul ve komisyonlarının kararlarına dayalı olarak Bakanlıkça yayımlanacak telif ve tercüme eserleri kapsar.

    d. Mevzuat Dizisi: Bakanlıkça yayımlanacak yasa, tüzük, yönetmelik ve okulların öğretim programlarını

    kapsar.

    e. Periyodik eserler dizisi : Bakanlıkça yayımlanacak dergi ve ansiklopedileri kapsar.

    f. Tanıtıcı Yayınlar dizisi: Bakanlıkça yayımlanacak araştırma, inceleme, yıllık, istatistiki bilgiler vb.

    yayınları kapsar. Daire içi hizmet amacına yönelik broşür, afiş, levha vb. yayınlara numara verilmez.

    Yayınların numaralandırılması

    Madde 8- Bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen dizilerde Bakanlıkça yayımlanacak tüm eserlere

    (Değişik ibare:R.G.-29/1/2009-27125) Yayımlar Dairesi Başkanlığınca genel yayın numarası, dizi nu

    marası ve seri numarası olmak üzere üç numara verilir.

    Genel yayın numarası : Dizilerin tümünde yayımlanacak eserlerin yayımla

    madaki sıra

    numarasıdır.

    Dizi numarası : Dizilerin her birinde yayımlanacak eserlerin yayımlamadaki sıra numarasıdır.

    Seri numarası : Bir dizinin kapsamına giren serilerin her birinde yayımlana

    cak eserlerin, yayımlamadaki sıra numarasıdır.

    Madde 9- Bakanlıkça yayımlanacak eserlerin hangi dizi ve bu dizi içinde hangi seride yayımlanacağı, o eserin bastırılmasına karar veren ilgili kurul veya kurumlarca belirlenir.

    Yayın boyutları

    Madde 10- (Değişik:R.G.-29/1/2009-27125)

    Ders kitapları programda belirtilen ebatlarda, kültür eserleri ise Yayın Kurullarının veya Yayımlar

    Dairesi Başkanlığının uygun gördüğü ebatlarda basılır.

    Kapaklar

    Madde 11- (Değişik:R.G.-29/1/2009-27125)

    Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen dizilerin her biri için ayrı, standart veya farklı bir iç ve dış

    kapak şekilleri kullanılabilir.

    Madde 12- (Değişik:R.G.-29/1/2009-27125)

    Kitap kapakları, Yayımlar Dairesi Başkanlığınca hazırlattırılabileceği gibi yazar veya yazarları

    tarafından da hazırlanabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tebliğler dergisi

    Madde 13- Bu yönetmelik Tebliğler Dergisi'ni kapsamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük

    Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15- Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar