MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 29/11/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21773

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 - Bu Yönetmelik M.T.A. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma usül ve esaslarını düzenler.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, M.T.A. Genel Müdürlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel MüdürlükGenel Müdürlük M.T.A. Genel Müdürlüğü, M.T.A. Genel Müdürlüğü,

    Genel MüdürGenel Müdür M.T.A. Genel Müdürü, M.T.A. Genel Müdürü,

    Teftiş KuruluTeftiş Kurulu Genel Müdürlük Teftiş Kurulu, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu,

    Kurul BaşkanıKurul Başkanı Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanı,

    Refakat MüfettişiRefakat Müfettişi Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Başmüfettişler, Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Başmüfettişler,

    MüfettişMüfettiş Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettişler ve Müfettişler, Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettişler ve Müfettişler,

    Müfettiş YardımcısıMüfettiş Yardımcısı Re'sen teftişe yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcıları, Re'sen teftişe yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcıları,

    Kurul BürosuKurul Bürosu Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliği,

    Kurul Bürosu PersoneliKurul Bürosu Personeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli, Şef, Sekreter, Memur ve Daktilograf kadrosundaki personel,Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli, Şef, Sekreter, Memur ve Daktilograf kadrosundaki personel,

    anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 4 - Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettişler,

    c) Müfettişler,

    d) Müfettiş Yardımcıları,

    e) Kurul bürosu personelinden,

    oluşur.

    Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettiş teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar. Müfettişlere Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir yerden emir verilemez.

    Görev Merkezi

    Madde 5 - Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dadır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri

    Madde 6 - Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapmak,

    b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerektiğinde öneriler hazırlayarak Genel Müdüre sunmak,

    c) Kanun, tüzük, yönetmeliklerle öngörülen ve Genel Müdürce verilen benzeri görevleri yapmak,

    İKİNCİ BÖLÜM : Kurul Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Kurul Başkanının Atanması

    Madde 7 - Kurul Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisini kazanmış Müfettişler arasından atanır. Atamada Müfettişin kıdem ve başarı derecesi dikkate alınır.

    Kurul Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8 - Kurul Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar;

    a) Kurul Başkanlığının 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek,

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Müfettişliğe atanacaklar hakkında yazılı görüş bildirmek,

    e) Yıllı Teftiş Programlarını hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanmış Teftiş Programının uygulanmasını sağlamak, uygulama sırasında doğacak aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    f) genel Müdürün teftiş, inceleme soruşturma emirleri üzerine Müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek,

    g) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporda belirtilen kanaate ilişkin görüş birliğine varılmadığı hallerde Başkanlık görüşünü de ekleyerek Genel Müdüre sunmak, ilgili yerlere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.

    h) Gerektiğinde bir işin bir Müfettişten alınıp diğerine verilmesini re'sen yapmak,

    ı) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    j) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

    k) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin arttırılması, teftiş metodlarının geliştirilmesi, modern sevk ve idare ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin öğrenilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışında açılmış bulunan kurs, seminer, konferans ve toplantılara katılmalarını sağlamak,

    ı) Mevzuatın, Müfettişler tarafından değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

    m) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenleyerek Genel Müdüre sunmak,

    n) Genel Müdürün vereceği benzeri diğer görevleri yapmak,

    Kurul Başkanı, kendisine verilen ve Başkanlığa ait görevlerin yerine getirilmesinde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludur.

    Kurul Başkanına Yardım

    Madde 9 - Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Müfettişi Genel Müdürün onayı ile "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

    Kurul Başkanına Vekalet

    Madde 10 - Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşaltılması hallerinde, Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden biri Genel Müdürün onayı ile Başkan vekili olarak görevlendirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 11 - Müfettişler Genel Müdür adına;

    a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

    b) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini bir rapor halinde Kurul Başkanlığına bildirmek,

    c) Teftiş ve incelemeler sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Kurul Başkanına bildirmek,

    d) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    e) Kurul Başkanınca verilecek kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar yapmak,

    f) Görevlilerin sorumluluğunda bulunan para, pul, ambar, depo ve her türlü menkul kıymetleri saymak ve bunlarla ilgili belgeleri incelemek,

    g) Görev sırasında tespit ettikleri Türk Ceza Kanunu kapsamına giren fiil ve hareketleri derhal Kurul Başkanı kanalıyla Genel Müdüre bildirmekle birlikte gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde re'sen harekete geçip işlemleri ikmal etmek,

    h) gerektiğinde teftiş veya soruşturmaya başlanan yerdeki görevlilere verilmiş yıllık izinlerin kullanılmasını (hastalık ve benzeri zaruri sebepler için verilenler hariç) teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelemek,

    ı) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili inceleme ve soruşturmaları bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapmak,

    j) Soruşturma konusunun özel bir ihtisası gerektirmesi veya böyle bir istidat göstermesi hallerinde durumu Kurul Başkanına bildirerek Başkanlık kanalıyla Genel Müdürden Bilirkişi tayini ya da Bilirkişi Heyetinin teşkilini istemek,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler ayrıca, görevleri sırasında lüzumlu gördükleri yardımlarla, her türlü işlemlere ait evrak, kayıt ve belgelerin örneklerini ve bunlar herhangi bir yolsuzluğun gerçek delilini teşkil ettiği taktirde asıllarını bütün resmi daire ve kuruluşlardan, kamu yararına çalışan derneklerden ve fertlerle hususi müesseselerden istemek hakkına sahiptirler.

    Müfettişler, yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının Görev, yetki ve Sorumlulukları

    Madde 12 - Müfettiş Yardımcıları, Kurul Başkanının veya birlikte çalıştığı Müfettişin vereceği işleri yapmakla görevlidirler.

    Müfettiş Yardımcılarının 11 inci maddede sayılan görevleri yapabilmeleri ve yetkileri kullanabilmeleri, kendilerine re'sen teftiş yetkisi verilmesiyle mümkündür.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 13 - Müfettişler görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri görevden uzaklaştırabilirler;

    a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş , inceleme ve soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini Müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçeleri ile birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

    Teftiş ve soruşturma sonucunda suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan personel, Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında işledikleri suçların cins ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri

    Görevlendirme

    Madde 14 - Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin neticelerini Kurul Başkanına bildirirler.

    Müfettişlerin Birlikte Çalışmaları

    Madde 15 - Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerinin gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler. Grup Başkanları, işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında inceleme ve soruşturmalara verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin ederler.

    Grup Başkanları çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya istek halinde Kurul Başkanlığına özet bilgi veya özel rapor verirler.

    İşlerin Süresinde Bitirilmemesi ve Devri

    Madde 16 - Müfettişler, kendilerine verilen işleri Kurul Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kurul Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerdeki işleri Kurul Başkanının yazılı emri veya izni ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettişçe, işin konusu ve bu güne kadar yapılan çalışmalar ile son durum hakkında bir "Devir Notu" hazırlanır.

    Müfettişlerin Uymaları Gereken Hususlar

    Madde 17 - Müfettişler;

    a) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kurallarına uymak ve görevlerini yerine getirirken hiçbir etki altında kalmaksızın tarafsız olarak davranmak zorundadırlar,

    b) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları yerlerde görevlilerin icraatına karışamazlar,

    c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine, belirli bir dönemin işlemlerinin teftiş edildiğini gösteren açıklamalar dışında ilave ve düzeltme yapamazlar,

    d) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına söylemezler,

    e) Görevleri nedeniyle öğrendikleri gizli hususları, yaptıkları soruşturmalarla ilgili konuları açıklayamazlar,

    f) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler, Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kurul Bürosu

    Kurul Bürosu Personelinin Görev, yetki ve Sorumlulukları

    Madde 18 - Kurul Bürosu; Kurul Başkanının emri altında bir şef, yeterli sayıda memur ve daktilograflardan oluşur. Görevleri şunlardır;

    a) Kurul Başkanlığına gelen her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını hazırlamak,

    b) Müfettişlerden gelen raporları kaydetmek, ilgili olduğu yerlere sevk işlemlerini yapmak, sonuçlarını izlemek,

    c) İşlemleri biten raporların ve evrakın dosyalama işlemlerini yapmak ve muhafaza etmek,

    d) Kurulun ayniyat işlemlerini yürütmek,

    e) Kurulun daktilo hizmetlerini yerine getirmek,

    f) Kurul Başkanının vereceği diğer işleri yapmak.

    Büro personeli, Başkan ve Başkana yardım ile görevlendirilen Refakat Müfettişlerine karşı sorumludurlar.

    Kurul Bürosuna atanacak memurların ketum ve sır saklama özellikleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca dikkate alınır ve Kurul Başkanının uygun görmesi kaydıyla büroya atanırlar.

    Büro personeli görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Teftiş Edilenlerin Yükümlülüğü

    Madde 19 - Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi bulunan her kademede görevli memur ve diğer personel;

    a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetlerle her türlü ayniyatı ve bunlarla ilgili kayıt, belge ve defterleri, gizli de olsa bütün evrakı ilk talepte Müfettişe göstermek veya vermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak,

    b) İlgili birimlerin yöneticileri, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri ile göreve ilişkin gerekli araç ve gereçleri sağlamak, gerekli diğer tedbirleri almak,

    c) Müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek,

    d) Müfettişin isteği üzerine ilgili birimlerdeki personelin yıllık izinlerini durdurmak veya daha önce izne ayrılmış olanlardan gerekli görülenleri çağırmak,

    zorundadırlar.

    ( c ) bendine göre asılları alınan evrak ve belgelerin Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklamak üzere ilgililere verilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığına Giriş

    Madde 20 - Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    (Ek: RG-31/12/2001-24627) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavına, 17/01/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yükümleri çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) de Başarılı Olanlar Arasından, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) Kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurumun belirttiği şartları haiz olanlar ve bu sınavda Kurumca belirtilen ağırlıkta KMS puanı alanlar kabul edilir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavı, gerekli görüldüğü taktirde giriş sınavı olarak da uygulanır.

    (Değişik: RG-23/01/2003-25002) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavına, 18/03/2002 tarihi ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Tarafından yapılan KPS sınavı gerekli görüldüğü taktirde giriş sınavı olarak da uygulanır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu

    Madde 21 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul; Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca ikide yedek üye tespit edilir.

    (Ek fıkra: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Sınav Kurulu, yazılı sınav sorularını ve/veya sözlü sınav konularını hazırlar veya hazırlatır, sınavları düzenler, gerçekleştirir ve değerlendirir.

    (Ek fıkra: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./2. md.) Sınavların yönetim sorumluluğu sınav kuruluna ait olmak üzere sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'ye veya Üniversitelere hazırlatılabilir veya uygulatılabilir.

    Sınav İlanı

    Madde 22 - Giriş sınavlarının açılış tarihleri, yapılacağı yer ve giriş şartları resmi ve günlük gazetelerde ilan olunur.

    İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılar.

    Adayların müracaat ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Sınavlar, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Sınava Giriş Şartları

    Madde 23 - Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    Değişiklik; 31/12/2001 tarih, 24627 sayılı resmi Gazetede yayınlanmıştır. (ı maddesi eklenmiştir.)

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

    c) Fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

    d) Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık, Fen Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı bir fakülteden birini bitirmiş olmak,

    e) Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu husus Kurul Başkanlığınca yapılır),

    f) Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,

    g) Daha önce yapılmış olan Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,

    h) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, gerekir.

    ı) (Değişik: RG-23/01/2003-25002) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Yapılan Kamu Personeli seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzunda ve/veya İlanlarda Teftiş Kurulunun belirttiği şartlara haiz olmak.

    Sınav İşlemleri

    Madde 24 - Sınava girmek isteyenler, Teftiş Kuruluna bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye adayın iş veya ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.

    a) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Yüksek Öğrenim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

    c) (Değişik:RG-9/5/2008-26871) Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

    d) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Askerlik durum beyanı,

    e) Altı adet vesikalık fotoğraf,

    f) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Adli sicil beyanı,

    g) Kendi el yazısı ile özgeçmiş bildirimi (Bu bildirimde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okullar ve yerler, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler).

    h) (Değişik bent: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./3. md.) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği.

    Adaylık Belgesi

    Madde 25 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Kurul Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Esası ve Yeri

    Madde 26 - Aranan şartları taşıyan istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

    Sınav Konuları

    Madde 27 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, adayın üniversite diploması dikkate alınarak, teknik veya idari gruplardan birinde seçmeli ve aşağıda belirtilen konularda yapılır.

    İdari Grup

    A - HUKUK

    a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

    b) İdari Hukuku (Genel Esaslar ve İdari yargı)

    c) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

    d) Borçlu Hukuku (Genel Esaslar)

    e) Ticaret Hukuku (Genel esaslar ve Kıymetli Evrak)

    f) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

    g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar)

    B - İKTİSAT

    a) Genel Ekonomi Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vs.)

    b) Güncel Ekonomik Sorunlar

    c) Milli Gelir

    C - MALİYE

    a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

    b) Türk Vergi Hukukunun Genel Esasları

    c) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

    D - MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe

    b) Bilanço Analizi ve Teknikleri

    E - YABANCI DİL

    a) İngilizce

    b) Fransızca

    c) Almanca

    dillerinden birisi

    (Mülga ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./4. md.)

    Teknik Grup

    A - GENEL JEOLOJİ

    B - MADEN JEOLOJİSİ

    C - MÜHESDİSLİK JEOLOJİSİ

    D - GENEL JEOFİZİK

    E - SONDAJ TEKNİĞİ

    F - YABANCI DİL

    a) İngilizce

    b) Fransızca

    c) Almanca

    dillerinden birisi.

    (Mülga ibare: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./4. md.)

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 28 - Yazılı sınav soruları, sınav kurulu tarafından adayın diplomaları dikkate alınarak 27 nci maddedeki konulara göre ayrı ayrı hazırlanır ve her soruya verilecek puanlar belirlenir. Soru kağıtları sınav kurulu tarafından imzalanır. Bu kağıtlarda sınavların ne kadar süreceği ayrıca gösterilir.

    Soru kağıtları mühürlü zarflar içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir.

    Yazılı Sınavların Yapılışı

    Madde 29 - Yazılı sınavlar sınav kurulu veya gerektiğinde Teftiş Kurulunca görevlendirilen Müfettişlerin gözetiminde yapılır. Sınava katılan adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Daha sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır.

    Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bu husus ayrı bir tutanakla tespit olunarak zarf ve tutanak sınav kurulu başkanına teslim edilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 30 - Yazılı giriş sınavını kazananlar bir yazı ile sözlü sınava davet edilirler. Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konularda yapılır. Bu sınavlarda ayrıca adayların zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

    Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 31 - (Değişik madde: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./5. md.)

    Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60 dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

    Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlükçe ilan edilir ve Kurumun resmi web sayfasından duyurulur.

    ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) giriş yazılı sınav olarak kabul edilmesi halinde adayın almış olduğu puan, yazılı sınav puanı yerine geçer.

    Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Sınavı başaranlara kurul başkanlığınca gerekli duyuru yapılır.

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    Yeterlik Sınavından Önce Teftiş Kurulundan Çıkarılma

    Madde 32 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettişlik karakter ve niteliği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 33 - Müfettiş Yardımcılarının yetişme süreleri 3 yıldır. BU süre içinde Müfettiş Yardımcılarının;

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlıklarını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    esaslarına göre yetiştirilmeleri sağlanır.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 34 - Müfettiş Yardımcıları aşağıda belirtilen programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları:

    Teftiş Kurulunun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimleri kapsar.

    b) İkinci Dönem çalışmaları:

    Müfettişlerin refakatinde teftiş, araştırma ve soruşturmalarda görevlendirilmek suretiyle mevzuat ve uygulamayı, teftiş ve soruşturma usullerini yeterli derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır.

    Yetki Verilmesi

    Madde 35 - Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına refakatlerinde çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri alınmak suretiyle Kurul Başkanlığınca bir yıllık çalışma süresi sonunda re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Atanma

    Müfettişlik Yeterlik Sınavı ve Sınav Kurulu

    Madde 36 - Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yetişme dönemi sonunda beraberinde bulunduğu Müfettiş veya Müfettişlerle Kurul Başkanının olumlu tezkiyesini almak şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre oluşturulacak kurul tarafından yapılır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavın tarihi ve yeri sınavdan iki ay önce gireceklere Kurul Başkanınca bildirilir.

    Yeterlik sınavının yapılış ve uygulamasında bu Yönetmeliğin Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı hükümleri uygulanır.

    Yeterlik Sınavı Konuları

    Madde 37 - Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan seçilerek yapılır.

    A - Genel Kültür,

    B - MTA Genel Müdürlüğü ile ilgili mevzuat

    C - Maden Kanunları ve Yönetmelikleri ile ilgili mevzuat,

    D - Personel mevzuatı,

    E - İş Kanunu,

    F - Teftiş ve Soruşturma mevzuatı ve uygulaması,

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 38 - Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notu ile yetişme notundan meydana gelir.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) Alınan notların her birinin 70'den

    b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70'den

    c) yetişme notu, yazılı sınav grubu notları ile sözlü sınav notu ortalamasının 70'den, aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu

    Madde 39 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

    a) Kurs ve seminer notu (Kurs ve seminer sonunda aldıkları notlar ortalaması),

    b) Etüd ve inceleme notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüd ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),

    c) Teftiş ve denetim notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Soruşturma notu (Yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    e) Özel not (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar).

    Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 40 - Sonuçlara itiraz halinde sınav kağıtları sınav kurulunca tekrar incelenir.

    Yeterlilik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 41 - Yeterlilik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Genel Müdürlük teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme-Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 42 - Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe atanan Müfettişlerin maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 43 - Başmüfettişliğe terfide esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Kurul Başkanı nezdinde bırakılan genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdır.

    Başmüfettişliğe atanabilmek için, Başmüfettişlik kadro derecesine atanabilme şartlarına sahip olmak gerekir.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 44 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavlarındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemi esas alınır.

    Müfettişlik sıfatı muhafaza edilmek suretiyle idarede başka bir göreve vekaleten atananlar ile bu görevi geçici olarak yürütmeye memur edilenlerin Teftiş Kurulu dışında geçen bu süreleri Müfettişlikte geçmiş sayılır.

    Müfettişliğe Yeniden Atanma

    Madde 45 - Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra Genel Müdürlük içinde veya dışında bir göreve atanan Müfettişler, Kurulda boş kadro bulunduğu ve meslekten ayrı kaldığı süre içinde Müfettişlik mesleği şeref ve onurunu zedeleyici bir hareketi bulunmadığı taktirde yeniden Müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 46 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Genel Müdürlük Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 47 - Müfettişler esas itibariyle, Genel Müdürlük birimlerinde teftiş ve denetimin etkili bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları tespit etmek, olayların ekonomik, sosyal, idari ve hukuki sebeplerini tahlil etmek, birimlerde sistemlerin iyileştirilmesi ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek için gerekli önlemlerin alınması amacını göz önünde tutarlar.

    Müfettişler bu amaçla çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı, devlet hizmetini üstün gayret ve özveri ile yapan, devlete sahip çıkan, yetkilerini kamu yararı yönünde kullanan, basireti Kurum personelinin takdir edilmeleri için nedenlerini açıklamak suretiyle tekliflerde bulunurlar. Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetleri esnasında iş verimini artıracak şekilde hareket etmeye özen gösterirler.

    Müfettişler, yapılmayan veya sürüncemede bırakılan işlerin ihmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 48 - Bilgi ve görgülerini arttırmak, eğitim amaçlı inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilirler. Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınarak Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı gerekir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

    Teftiş

    Madde 49 - Teftiş, genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının hizmet ve işlemlerinin belirli zaman aralıkları ile teftiş programı çerçevesinde denetlenmesidir.

    Merkez ve taşra teşkilatı içinde herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle denetim alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim, mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir, bir gerekçe olmaksızın, teftiş dışı tutulamaz.

    Teftiş Programı

    Madde 50 - Teftiş Kurulunun çalışmaları, yıllık olarak hazırlanan Teftiş Programına göre yürütülür.

    Teftiş programı, teftiş edilecek birimlerin her yıl en az bir defa teftiş göreceklerini sağlayacak şekilde Kurul Başkanı tarafından hazırlanarak Ocak ayından evvel Genel Müdürün onayına sunulur.

    Bu programda; teftiş yerleri, konuları, tarihleri, teftişin hangi usulle (sondaj veya tarama usulü) yapılacağı gibi hususlar belirtilir.

    Genel Müdürce onaylanan Teftiş Programı, onay tarihini takiben Müfettişlere bildirilerek uygulamaya konulur.

    İnceleme

    Madde 51 - İncelemeler;

    a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve emirlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller,

    b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususlar,

    c) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, soruşturma açılmasına gerek görülmeyen haller,

    d) Genel Müdürlükçe incelenmesi istenilen konular,

    ile ilgili olarak yapılır.

    Soruşturma

    Madde 52 - Soruşturmalar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç niteliği taşıyan veya Genel Müdürlük İç Yönetmeliklerine göre disiplin cezasını gerektiren eylem ve işlemlerle ilgili olarak yapılır.

    Soruşturma yapılması Genel Müdürün iznine bağlıdır. Ancak, teftiş ve inceleme sırasında soruşturulması gerekecek bir durumla karşılaşıldığında veya bu yönde ihbar alındığında, Kurul Başkanlığı kanalıyla Genel Müdürden izin alınarak derhal soruşturmaya başlanır. Gecikmesinde zarar meydana gelebilecek olaylarda Müfettişler, zaman geçirmeden soruşturmaya başlar ve durumu en seri vasıta ile Kurul Başkanlığına bildirir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 53 - Müfettişler, çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı teftiş Raporu,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Genel Durum Raporu,

    d) Soruşturma Raporu,

    e) Personel Denetleme Raporu

    düzenler.

    Cevaplı Teftiş raporu

    Madde 54 - Cevaplı teftiş Raporları, yapılan normal teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve teftiş edilen birimlerce düzeltilmesi gereken iş ve işlemler hakkında dört nüsha olarak ve merkez birimlerinin görevleri itibariyle bölümler halinde düzenlenir.

    A - Cevaplı Teftiş Raporlarında:

    a) Teftiş emrinin tarihi ve numarası, teftiş edilen birimin adı, teftiş edilen görevlilerin adları ve ünvanları, teftiş devresi, teftişe başlama ve bitiriş tarihleri, ilk maddede belirtilir.

    b) Teftiş sırasında görülen eksiklikler, yanlışlıklar ve uygunsuzluklar gösterilir.

    c) Eksik ve yanlış bulunan konuların hangi mevzuat ve hükümleri ile ilgili olduğu belirtilir.

    d) İlgili memurlar ve işyeri amirinin açıklamaları yer alır.

    e) Müfettişin son görüş ve teklifleri ile bu hususta yapılması gereken iş ve işlemler açıkça belirtilir.

    Cevaplı teftiş raporları, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirler tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur. Cevapların açık ve eleştiri maddesinin tam karşılığı olması gereklidir.

    Müfettiş, verilen cevapları da dikkate alarak eleştirilen konularda yapılması gereken işlemlerle ilgili son önerilerini de belirtmek suretiyle hazırladığı raporun 3 nüshasını Kurul Başkanlığına verir.

    B - Cevaplı teftiş raporlarının ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Kurul Başkanlığına bilgi verir.

    C - Cevaplı teftiş raporlarında teftiş edilen birimlerin tüm işlemlerinin incelendiğinin rapordan anlaşılması lazımdır. Bu nedenle, işlemlerde görülen aksaklıkların yanısıra iyi ve övgüye değer hareket ve işlemlerin de raporda belirtilmesi gerekir.

    D - Cevaplı teftiş raporlarının son önerilerinde yapılması istenen işler hakkında kısa, özlü, açık ve talimat teşkil edecek bir ifade kullanılır. Bu arada soruşturma açılması gereği ile karşılaşılınca hangi hususun ne yönden soruşturulmasının gerektiği ve ilgilisi açıkça belirtilmek suretiyle durum Kurul Başkanlığına bir yazı ile bildirilir.

    E - Teftiş ile ilgili belge ve varsa diğer tutanaklar rapora eklenir.

    İnceleme Raporu

    Madde 55 - İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen hususlarda yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenir.

    İnceleme raporlarında; inceleme emri, incelemenin konusu,yapılan araştırma ve incelemeler, Müfettişin görüş ve önerileri belirtilir.

    İnceleme raporları, biri Müfettişte kalmak üzere dört nüsha düzenlenir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 56 - Genel durum raporu, Teftişlerin sonuçları hakkında düzenlenen teftiş raporları olup, raporda aşağıdaki hususlara yer verilir.

    a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birimler,

    b) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    c) Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve özellikleri yönünden yeterli olup olmadıkları,

    d) İşyeri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları,

    e) Önceki teftiş raporlarında önerilen hususların yerine getirilip getirilmediği,

    f) Teftiş edilen birimlerle ilgili gerekli görülen diğer hususlar.

    Bu raporlarda 4 nüsha olarak düzenlenerek biri müfettişte kalmak üzere 3 nüshası teftişi müteakip en geç 10 gün içinde Kurul Başkanlığına verilir.

    Soruşturma Raporu

    Madde 57 - Soruşturma raporlarında; soruşturma emri, hakkında soruşturma yapılanlar ve bunların sicil durumları, soruşturmanın konusu, suçun hangi kanun veya yönetmelik maddesi kapsamına girdiği, ifade, savunma ve delillerin değerlendirilmesi, Müfettişin kanaati yer alır.

    Müfettiş soruşturmayı bitirdikten sonra en çok 15 gün içerisinde soruşturma raporunu 4 nüsha olarak düzenleyip, 3 nüshasını Kurul Başkanına verir. Raporlar Kurul Başkanınca Genel Müdür onayına sunulur.

    Ancak, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda öngörülen fiiller hakkında yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen soruşturma rapor ve eklerinin asılları ilgililer hakkında adli takibat yapılmak üzere Müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası da Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir.

    Personel Denetleme Raporu

    Madde 58 - Personel Denetleme Raporu, teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında Müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır. Bu formlarda, teftiş edilen birimlerin amir ve memurlarının;

    a) Mesleki bilgileri, mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları, intizam ve enerjileri, yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zeka ve kavrayış kabiliyetleri,

    d) Amir-memur ilişki ve davranışları,

    e) Çevre ve ilişkileri, yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevlerinde başarı dereceleri, hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevleri yüklenip yüklenemeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları,

    hususlarında Müfettişin objektif bilgi ve müşahadelere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel Denetleme Raporları, Müfettiş tarafından, kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip her biri üzerinde ilgili personelin adı soyadı, ünvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında denetleme raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Kurul Başkanlığına verilir.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Müfettişlik Kimlik Belgesi ve Mühür

    Madde 59 - Müfettişlere ve yetkili kılınan Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış birer kimlik belgesi ve mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir.

    Haberleşme ve Yazışma

    Madde 60 - Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını aynı gün Kurul Başkanına telefon veya telgrafla bildirirler.

    Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili olarak; kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, Bakanlık ve Genel Müdürlüklerin merkez ve yırt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük aracılığı ile yaparlar.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.

    (Ek: RG-14/08/1997-23080) Bu madde hükmünün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde, aynı Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin (d), ( c ) ve (h) bentlerindeki niteliklere haiz, Genel Müdürlük de en az 1 yıl Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Bölge Müdürü görevlerine asaleten yürütmüş gizli sicil raporları çok iyi veya iyi olanlardan, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır cezalardan birini almamış olanlar Genel Müdürün oluru ile müfettişliğe atanabilirler.

    Geçici Madde 2 - (Ek: RG-20/11/2003-25295)

    Bu Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin ( e ) ve (h) bentlerindeki niteliklere haiz, Maden tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde, mühendis veya yüksek mühendis olup Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı veya Bölge Müdürü görevlerini en az 1 yıl süre ile asaleten yürütmüş, gizli sicil raporları çok iyi veya iyi olanlardan; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır cezalardan birini almamış olanlar, bu hükmünün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Genel Müdürün oluru ile müfettişliğe atanabilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yürürlük

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 61 - Genel Müdürlük Müdürler encümeninin 8/7/1974 gün ve 1237 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 62 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 63 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar