İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN FRENLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

    İki Veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (93/14/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24944

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların fren sistemleri bakımından araç tipinin aksam tip onay ına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, fren sistemi konusunda iki veya üç tekerlekli motorlu araç tipine Aksam Tip Onay ı Belgesi verilmesi işlemlerine dair hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik: RG-30/04/2007-26508)

    Bu Yönetmelik;

    a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu Maddesine dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 93/14/EEC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2006/27/EC direktifine paralel olarak,

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b) AT : Avrupa Topluluğunu,

    c) Onay Kuruluşu: Bir aracın, aksamın veya ayrı teknik ünitenin tip onayından bütün yönleri ile sorumlu olan, onay belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu , teknik servisleri görevlendiren yetkili merci olan Bakanlığı,

    d) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşu adına deneylerin veya incelemelerin yapılmasında, bir test laboratuarı olarak Onay Kuruluşunca görevlendirilen kurum veya kuruluşu; bu görevin Onay Kuruluşunun kendisi tarafından da yerine getirilebildiğini,

    e) İmalatçı: İki veya üç tekerlekli motorlu araçları veya aksam veya ayrı teknik üniteleri imal eden, tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluşu,

    f) MOTOY: Avrupa Topluluğunun 92/61/AT sayılı İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar Tip Onay ı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

    g) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT sayılı Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay ı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

    h) Tip Onayı: Bir aracın, bu Yönetmelikte teknik şartlara uygunluğunun belgelenmesi işlemini,

    i) Araç: Araç sınıflarından birine dahil olup, MOTOY'da yapılan tanımlamaya uygun olarak şase üzerine imal edilen iki ve üç tekerlekli mopedler, iki, üç ve dört tekerlekli motosikletler ve sepetli motosikletleri,

    j) Aksam: Aracın bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve söz konusu yönetmeliğe göre bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabilen bir üniteyi,

    k) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    l) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    m) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onay ı Başvurusu

    Madde 5- Tip Onay ı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Araç için Tip Onay ı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onay ın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Belirli bir tipe ait tip onay ı başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

    Tip Onay ı İşlemleri

    Madde 6- Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen teknik özellikleri sağlayan aracın herhangi bir tipi için MOTOY'un 6 ncı Maddesine ve bu Yönetmeliğe göre tip onay ı işlemlerini yerine getirir ve Ek I, İlave 4'de örneği bulunan Aksam Tip Onay ı Belgesini ve Tip Onay ı Numarasını verir.

    Eşdeğer Belgeler

    Madde 7- Bu Yönetmelik, MOTOY'un 12 nci Maddesine göre Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun R-78 numaralı Teknik Düzenlemesinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan en son versiyonu ile eşdeğer olup, alternatif olarak R-78'e göre verilen tip onayı belgeleri ve aksam tip onay işaretleri eşdeğer olarak kabul edilir.

    Yetkili Kuruluşlar

    Madde 8 - (Değişik: RG-30/04/2007-26508)

    Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Piyasaya arz ve Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

    Piyasaya arz ve tedbirler

    Madde 9- Fren sistemi konusunda iki veya üç tekerlekli bir motorlu araçların piyasaya arz edilmesini düzenleyen prosedürler ve tip onayına uygunsuzluk halinde alınan tedbirler MOTOY'da belirtildiği şekilde yapılır.

    Bildirimler

    Madde 10- Bildirimlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) 93/14/EEC sayılı AT direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu ve Onay Kuruluşu ile görevlendirilen teknik hizmetler kuruluşunun adı ve adresi AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

    b) Onay Kuruluşu, Tip Onayı Belgesi verdiği veya reddettiği her araç tipinin doldurulmuş Tip Onayı Belgesinin bir kopyasını bir ay içinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirir.

    c) Onay Kuruluşunca, bu Yönetmelik hükümlerine göre Tip Onayı Belgesinin reddi veya geri çekilmesi veya tescilin reddi, geri çekilmesi veya satışın yasaklanması gibi alınan kararların dayandırıldığı nedenler ilgili tarafa bildirilir. Ayrıca yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alınan kararlarla ilgili tanınan süreler belirtilir.

    Muafiyetler

    Madde 11- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Fren sistemi konusunda teknolojik olarak gelişmiş bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar için Tip Onay ı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, bunlara Ulusal Tip Onay ı Belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    c) Onay Kuruluşu; ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçları bu Yönetmeliğin şartlarından muaf tutabilir.

    Eklerin Uyarlanması

    Madde 12- Bu Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde belirtilen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik Düzenlemesindeki her türlü değişikliği dikkate alarak, bu Yönetmeliğin eklerinin teknik ilerlemelere uyarlanması gerekli her türlü değişiklik, MOTOY'un 12 nci ve MARTOY'un 15 inci Maddesinde belirtilen Komitenin çalışma prosedürüne uygun olarak yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Ulusal Tip Onay ı Belgesi alacak yeni iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar için imalatçılar, 31/12/2004 tarihinden sonra bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onay ı Belgesi almak zorundadır.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış araçlar için imalatçılar, 31/12/2005 tarihinden itibaren bu Yönetmeliğe göre Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi taktirde bu araçların Ulusal Tip Onayı Belgesi iptal edilir.

    Geçici Madde 3 - (Değişik:R.G.-14/1/2008-26756)

    Bu Yönetmeliğin Avrupa Birliğinin 2006/27/EC sayılı direktifi doğrultusunda değiştirilen hükümleri, AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi alacak araçlar için zorunlu olarak uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    _________

    (1) 14/1/2008 tarihli ve 26756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yapılan değişiklik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar