SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLER YÖNETMELİĞİ

    Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27513

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünde görev yapan kontrolörlerin mesleğe alınmaları, yeterlikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesi ile 6/1/1998 tarihli ve 98/10514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğünün 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

    b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    c) Denetim: Denetim, soruşturma, inceleme ve araştırma yapılmasını,

    ç) Denetim birimi koordinatörü: Kontrolörlerin çalışmalarını koordine etmek üzere görevlendirilen Başkontrolörü,

    d) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

    e) Genel Müdür: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürünü,

    f) Giriş sınavı: KPSS sınavından sonra yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

    g) Kontrolör: Başkontrolör, kontrolör ve stajyer kontrolörü,

    ğ) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    ı) Refakatte görevli kontrolör: Kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, raporlarını değerlendirmek ve denetim birimi ile ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilen kontrolörleri,

    i) Tüzük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğünü,

    j) Yardımcı personel: Denetim birimiyle ilgili işleri yapmak üzere, Genel Müdür onayıyla görevlendirilen personeli

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Yükümlülük

    Bağlılık ve teşkilat

    Madde 4 - (1) Kontrolörler doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak Bakanlık adına denetim yaparlar.

    (2) Kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek, izlemek, raporlarını değerlendirmek, büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetim birimi ile ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek ve denetim ile ilgili koordinasyonu sağlamak üzere bir Başkontrolör Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile koordinatör olarak görevlendirilir.

    (3) Kontrolörler tarafından yapılan denetimler sonucu düzenlenen raporları incelemek, değerlendirmek, eksiklik ve hata bulunan raporların düzeltilmesi için ilgililere iadesini sağlamak, çalışma ve hak ediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, verilen diğer görevleri yapmak ve çalışmalarında koordinatör olan Başkontrolöre yardımcı olmak üzere yeteri kadar kontrolör Genel Müdür onayı ile refakatte görevli kontrolör olarak görevlendirilir.

    (4) Kontrolörlerin çalışma merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile Ankara dışında da grup merkezleri kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

    Denetim birimi koordinatörü başkontrolörün görev ve yetkileri

    Madde 5 - (1) Denetim biriminde koordinatör olarak görevlendirilen Başkontrolörün görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Genel Müdür adına kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek, izlemek, çalışma yöntemlerini belirlemek, Genel Müdürlüğe gönderilen denetim raporlarını inceleyip, bildirim işlemlerini yerine getirmek, ilgili yerlere sonuçlarını iletmek, gerekli olan Bakanlık içi ve dışı yazışmaları yapmak,

    b) Denetim onayları doğrultusunda kontrolörleri görevlendirmek, görevin kontrolörlere iletilmesini sağlamak, kontrolörlerin çalışma sürelerini, yazılan raporları izlemek ve bu raporların 5 yıl süreyle arşivlenmesini sağlamak,

    c) Genel Müdürlükten alınan denetim onayları üzerine görevlendirme yazıları hazırlamak, kontrolörlerin denetim görevlerini yerine getirmelerini sağlamak ve sonucunu izlemek,

    ç) Gerek duyulması halinde yıllık genel denetim programını düzenleyip Genel Müdürün onayına sunmak ve bu programın uygulanmasını sağlamak ve sonucunu izlemek,

    d) Genel Müdürlüğe intikal eden denetim taleplerini değerlendirmek, bu taleplerden Genel Müdürlük kontrolörlerince denetlenmesi uygun görülenleri doğrudan onaya sunmak, onaya bağlanması gerek görülmeyen başvuruları cevaplandırılmak üzere ilgili birimlere iletmek, Bakanlık Teftiş Kurulunca değerlendirilmesi uygun görülenleri ise aynı yolla Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek,

    e) Genel Müdürlük kontrolörlerinden gelen raporları şekil ve esas bakımından incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, gerektiğinde raporlar hakkındaki görüşlerini belirtmek suretiyle Genel Müdüre sunmak, bildirilmesi ve talimatlandırılması gereken denetim sonuçları hakkında ilgili Genel Müdürlük Kontrolörüne bilgi verilmesini sağlamak,

    f) Mevzuatın Genel Müdürlük kontrolörleri arasında değişik yorumlandığı hallerde ve denetim uygulamalarında görüş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla görüş birliği toplantıları düzenlenmesini; Genel Müdürlüğü ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ile mahkeme kararlarının kontrolörlere duyurulmasını sağlamak,

    g) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek,

    ğ) Denetim biriminin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları; Genel Müdürlüğün durumu ile kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    h) Genel Müdürlük Kontrolörlerinin meslekte daha iyi yetişmelerini sağlamak maksadıyla gerektiğinde eğitim programları hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak ve ilerlemeleri, yükselmeleri ve yurtdışına gönderilmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

    ı) Tüketici mevzuatı ile ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek ve mevzuat değişiklikleri için oluşturulan komisyon çalışmalarına katılım sağlamak,

    i) Kontrolörlerin meslekte yetişmelerini, verimli çalışmalarını ve stajyer kontrolörlerin eğitimini sağlamak,

    j) Kontrolörlerin çalışma ve hakediş belgelerinin zamanında gönderilmesini izlemek, inceleyerek varsa eksikliklerinin giderilmesini ve hataların düzeltilmesini sağlamak,

    k) Kontrolörlerin her türlü izin başvurularını uygun görüşle Genel Müdürlüğe sunmak,

    l) Kontrolörlerce gönderilen telgraf ve yazıları düzenli olarak kayda geçirmek, dosyalamak ve saklamak,

    m) Mevzuat veya Genel Müdürce verilecek diğer benzeri işleri yapmak.

    Kontrolörlerin görev ve yetkileri

    Madde 6 - (1) Kontrolörler, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki denetimlerini Genel Müdür onayına dayanarak Bakanlık adına yaparlar.

    (2) Kontrolörlerin görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca denetimler yapmak,

    b) Fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluşmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması ve benzeri konularda denetimler yapmak,

    c) İlgililerin ceza sorumluluğunu gerektiren eylemlerinin saptanması durumunda bu durumu bir suç duyurusu raporu ile Cumhuriyet Başsavcılığına, Mülki amirlere ve Mahalli idarelere iletilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,

    ç) Yurt içinde ve yurt dışında Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak; ilgili mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklıklar hakkında raporlar hazırlamak, görüş bildirmek,

    d) Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    e) Refakatlerine verilecek stajyer kontrolörlerin meslekte yetişmelerini sağlamak,

    f) Yürüttüğü denetim görevi için, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek,

    g) Denetimle ilgili konularda, Bakanlık taşra teşkilatı yönetici ve memurlarından gerekli bilgileri yazılı ya da sözlü olarak istemek,

    ğ) Denetimleri sırasında, Bakanlığın diğer birimlerini veya diğer bakanlıkları ilgilendiren bir suç ya da işlemi tespit ettiklerinde durumu yaptıkları tespitlerle birlikte yetkililerine iletilmek üzere Genel Müdürlüğe bildirmek,

    h) Mevzuat veya Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Bilgi ve belge isteme yetkisi

    Madde 7 - (1) Kontrolörler; yürüttükleri denetim görevi için gerekli gördükleri defter ve belgeleri, denetim yaptıkları kuruluş ve kişilerden, gizli de olsa;

    a) İstemek ve incelemek,

    b) Bunların yetkililerce onaylı örneklerini almak,

    c) Bir yolsuzluğun kanıtını oluşturan defter ve belgelerin gerektiğinde asıllarını almak, bunların yerine Kontrolörlük mühür ve imzasıyla onaylı örneklerini ya da alındı belgelerini dosyasında saklamak üzere vermek,

    ç) Kasa, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak, gerektiğinde bunları mühürlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardımı istemek,

    d) Gerekli gördükleri bilgileri istemek

    yetkisine sahiptirler.

    (2) Denetlenenler; Kontrolörlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek, her türlü yazılı ve sözlü sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

    (3) Kontrolörler; gerekli gördüklerinde yazılı cevap şeklinde ya da ifade alma suretiyle ilgililerin bilgilerine başvurabilirler. İfade sahiplerinin istekleri halinde, düzenlenen tutanağın bir sureti kendilerine verilir.

    Diğer yerlerden bilgi, belge ve yardım isteme yetkisi

    Madde 8 - (1) Kontrolörler; yürüttükleri denetim görevi için, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu ve özel bankalar ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge isteyebilirler. Ancak, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yabancı ülke resmi kuruluşları ile yapılacak yazışmalar Genel Müdürlük aracılığıyla yürütülür.

    (2) Kontrolörlere, denetim görevlerinin ifası sırasında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, diğer tüzel ve gerçek kişiler gereken her türlü kolaylığı ve yardımı göstermek, çalışmalarına yardımcı olmak zorundadırlar.

    Kontrolörlerin uyacakları ilkeler

    Madde 9 - (1) Kontrolörler;

    a) Denetledikleri kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,

    b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir işaretler ile tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapmamak,

    c) Yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklamamak, gizli yazı ve gizli raporlarını büro görevlileri dışında başkalarına yazdırmamak,

    ç) Başladıkları denetim işlerine Genel Müdürlükten izin almadıkça ara vermemek,

    d) Denetimle görevli oldukları sırada, bu işlerle ilgili kişilerin evlerine konuk olmamak, hizmet ve ikramlarını beşeri ve sosyal ilişkilerin gerekli kıldığı haller dışında kabul etmemek, bu kişilerden alışveriş yapmamak, borç alıp vermemek,

    zorundadırlar.

    Kimlik belgesi ve resmi mühür

    Madde 10 - (1) Kontrolörlere; Bakan ve Genel Müdür tarafından imzalanmış mesleki kimlik cüzdanı verilir. Bu kimlik cüzdanında; Kontrolörlerin yetkileri ile denetlenenlerin ödev ve sorumlulukları açıkça belirtilir. Kurum ve kuruluşların denetimi ile incelemeler sırasında, ilgililere bu kimlik cüzdanı gösterilir.

    (2) Kontrolörlere zimmetli olarak birer resmi mühür verilir. Stajyer Kontrolörlere mühürleri, yetkileri ile birlikte verilir.

    (3) Kimlik belgeleri ve mühürler ile demirbaşlar, meslekten ayrılma halinde Genel Müdürlüğe iade edilir.

    Denetlenenlerin yükümlülükleri

    Madde 11 - (1) Denetlenen kişi veya kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ile yönetici ve ilgilileri; denetim görevinin gereği gibi yürütülebilmesi için kontrolörlere görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar.

    (2) Uygun yer bulunmadığında ya da denetime uygun koşullar olmadığında; kontrolörün sözlü veya yazılı talebi üzerine defter, dosya ve belgeler kontrolörün göstereceği çalışma yerine getirilerek kendisine teslim edilir. Gerekli sözlü ve yazılı bilgiler de istenildiğinde kontrolöre verilir.

    (3) Denetlenen kuruluşların yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri ile yönetici ve ilgilileri; denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, istendiğinde kontrolörlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar.

    (4) Denetlenenler, kontrolörlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek, her türlü yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamakla yükümlüdürler. Görevliler, bu yönde hiçbir engel gösteremez, üstlerinden izin almak gibi özürler ileri süremezler.

    (5) Denetim sırasında görevleri başında kalmaları gerekli görülenlerin izinleri, kontrolörün istemi üzerine yetkililerce ertelenir, izinli olanlar derhal çağrılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Giriş Sınavı ve Stajyer Kontrolörlüğe Atanma

    Kontrolörlüğe giriş

    Madde 12 - (1) Kontrolörlük mesleğine, sınavla stajyer kontrolör olarak girilir. Sınav, Bakanlık onayına dayanılarak açılır.

    (2) Giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

    Stajyer kontrolörlük giriş sınavına katılma koşulları

    Madde 13 - (1) Stajyer Kontrolörlük giriş sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak,

    b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerini veya yüksek okullarını ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğretim kurumlarını bitirmiş olmak,

    c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

    ç) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli olmak,

    d) Askerlik görevini yapmış, erteletmiş ya da muaf olmak,

    e) Her sınav dönemi için Genel Müdürlükçe tespit edilecek KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak

    gerekir.

    (2) Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olmamak ve KPSS başarı sıralaması esas alınmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

    Giriş sınavının duyurulması

    Madde 14 - (1) Açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

    (2) Bu ilanda; sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru bitiş tarihi ve başvuru için gerekli belgeler belirtilir.

    Giriş sınavı için istenecek belgeler

    Madde 15 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen iş talep formu ile Genel Müdürlüğe bizzat veya posta yoluyla başvururlar. İş talep formunun Genel Müdürlük evrakına en geç, sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır.

    (2) İş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenir:

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği,

    c) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

    ç) İki adet fotoğraf,

    d) Adayın özgeçmişi.

    (3) Yazılı sınavı kazanan adaylar veya sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sözlü sınavından önce Kuruma aşağıdaki belgeleri de vermek zorundadırlar.

    a) Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

    (4) Postadaki gecikmeler ile eksik belgelerle yapılmış başvurular dikkate alınmaz. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

    Adaylık belgesi ve sınavın yapılacağı yer

    Madde 16 - (1) Sınava girme koşullarını taşıyan adaylara durum; sınava gireceği yerin adresi, sınavın gün ve saati yazıyla bildirilir. Bu yazıya adayın fotoğraflı sınava giriş belgesi eklenir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi, yazılı sınav sırasında bu belgenin masa üzerinde bulundurulması zorunludur.

    (2) Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

    Giriş sınavının konuları

    Madde 17 - (1) Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

    (2) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanların sınav konuları:

    a) İktisat Grubu:

    1) İktisadi Doktrinler Tarihi

    2) Mikro İktisat

    3) Makro İktisat

    4) Para-Banka-Kredi

    5) Uluslararası İktisat

    6) Kalkınma-Büyüme

    7) Türkiye Ekonomisi

    b) Maliye Grubu:

    1) Maliye Teorisi

    2) Kamu Gelirleri

    3) Kamu Giderleri

    4) Kamu Borçları

    5) Bütçe

    6) Vergi Hukuku

    7) Maliye Politikası

    c) Hukuk Grubu:

    1) Anayasa Hukuku

    2) İdare Hukuku ve İdari Yargı

    3) Ceza Hukuku

    4) Medeni Hukuk: Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku

    5) Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri

    6) Ticaret Hukuku: Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak

    ç) Muhasebe Grubu:

    1) Genel Muhasebe

    2) Mali Tablolar Analizi

    (3) Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların sınav konuları:

    a) Temel Mühendislik Bilimleri: Fizik, Kimya, Matematik

    b) Genel İşletmecilik Bilgileri

    c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

    (4) Ortak sınav konusu:

    a) Yabancı dil: İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri.

    Sınav kurulları

    Madde 18 - (1) Giriş ve yeterlik sınav kurulları; Bakan onayı ile Genel Müdürün Başkanlığında, bir Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek bir Bakanlık Müfettişi ile iki kontrolör üyeden oluşur.

    (2) Ayrıca, Kontrolörler arasından iki yedek üye seçilir.

    Sınav kurulunun toplantı ve kararları

    Madde 19 - (1) Sınav Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

    Yazılı sınavın yapılış şekli

    Madde 20 - (1) Genel Müdürlükçe, giriş sınavına başvuran adayların KPSS numaraları, ad ve soyadları ile KPSS puanlarının doğruluğu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucunda sınav sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ÖSYM'ye bildirilir.

    (2) Sınav sonuç belgesinin tamamen sahte olduğu veya bu belgede tahrifat yapıldığı belirlenen adaylar giriş sınavına kabul edilmezler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    (3) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, yazılı sınavın yapılış şekli, yazılı sınav kâğıtlarının incelenip değerlendirilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının duyurulması hususlarında aşağıdaki hükümler uygulanır:

    a) Giriş sınavının yazılı kısmına ait sorular, sınav kurulunca önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra birlikte veya ayrı ayrı mühürlü zarflar içine konularak kurulca kararlaştırılan şekilde sınavın başlayacağı ana kadar saklanır. Soruların hazırlanmasında ve bunların saklanmasında gizlilik esastır.

    b) Sınav Kurulu, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen konulardan tek bir yazılı sınav yapılmasına karar verebileceği gibi, bazı konuların birleştirilerek veya her bir konu için ayrı bir sınav yapılmasına da karar verebilir. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılabilir.

    c) Yazılı sınavlar, Genel Müdür tarafından görevlendirilen kontrolörler ile diğer görevlilerin gözetiminde yapılır. Adayların kimlikleri tespit edildikten sonra, mühürlü ve başlıklı soru zarfları bütün adaylara gösterilerek bunların sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan en az biri tarafından da imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya Genel Müdürlük mührünü taşıyan kâğıda önceden yazılmış soruların çoğaltılmış nüshaları adaylara dağıtılır.

    ç) Cevaplar Bakanlıkça temin edilerek sınava girenlere dağıtılan mühürlü kâğıtlara yazılır. Bu kâğıtların, sağ üst köşelerine adayın adı, soyadı ve numarasının yazılması ve sınavın sonunda görevlilerin gözetiminde kapatılması zorunludur. Sınav kâğıtlarına kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kâğıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınav disiplinini bozan veya sınavda kopya çektiği anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır.

    d) Sınav süresi sınav başlamadan önce adaylara duyurulur.

    e) Yazılı sınav bitince cevap kâğıtları kapalı zarflara konulur, üzerine sınav grubu, tarihi ve yeri ile içine konulan kâğıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü salon görevlilerince mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelmiş sair kayda değer olaylar sınavı en son terk eden adayın da katılımıyla tutanağa bağlanır.

    f) Sınav açılış ve kapanış tutanakları ile soru cevap kâğıtlarının içine konulduğu zarflar, Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere Kurul Başkanına teslim edilir veya gönderilir.

    (4) Yazılı sınav kâğıtlarının incelenip değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

    a) Yazılı sınav kâğıtları kurul üyeleri tarafından topluca veya teker teker incelenerek her grup 100 puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit edilir.

    b) Bir adayın yazılı sınavı kazanabilmesi için her gruptan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 65 olması şarttır.

    c) Sınav sonuçları bir tutanakla tespit olunur.

    (5) Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlükçe, sınavı kazanan adaylara birer yazı ile bildirilir. Bu yazıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir. Ayrıca yazılı sınavı kazananların listesi Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılmak suretiyle ilan edilir. Yazılı sınavı kazanamayan adayların belgeleri, ilan tarihinden itibaren üç ay içinde talepleri halinde kendilerine iade edilir.

    Sözlü sınav

    Madde 21 - (1) Yazılı sınavı kazananların listesi Bakanlık ve Genel Müdürlük duyuru panolarında ve internet adresinde ilan edilir. Yazılı sınavı kazananlar en geç üç hafta içinde sözlü sınava çağrılır. Kontrolörlüğe engel durumları saptananlar sözlü sınava alınmaz, sonuç kendilerine bir yazıyla bildirilir.

    (2) Sözlü sınav, sınav kurulu tarafından, adayların yazılı sınav konuları, tüketicinin korunması mevzuatı ile adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında zekâ, muhakeme, anlatım, temsil yeteneği gibi özellikleri de değerlendirilerek, ayrıca adayların durumları hakkında yapılan araştırma sonuçları da dikkate alınarak sözlü sınav notu belirlenir.

    (3) Sonuçlar; sözlü sınav tutanağında, sınav kurulunun her üyesince ayrı ayrı verilen notlar da belirtilmek kaydıyla tek bir ortalama not olarak belirtilir.

    (4) Adayın bu sınavda başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden verilen sözlü sınav notu ortalamasının 70 ten aşağı olmaması şarttır.

    (5) Alımın sadece sözlü sınavla yapılması halinde bu madde hükümleri uygulanır.

    Giriş sınavı sonucu ve tebligat

    Madde 22 - (1) Adayların giriş sınavı puanı, KPSS'de alınan puan ile yazılı ve/veya sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasıdır. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan öncelik kazanır.

    (2) Sınav sonuçları, sınav kurulunca giriş sınavı sonuç tutanağı ile saptanır ve sınavı kazananlara Genel Müdürlükçe yazıyla bildirilir. Ayrıca sınavı kazananların listesi Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılır ve Bakanlık internet adresinde yayınlanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 23 - (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihten başlayan on gün içinde Genel Müdürlüğe dilekçeyle yapılır. Bu süreyi aşan itirazlar göz önüne alınmaz.

    (2) İtirazlar, sınav kurulunca incelenip bir tutanağa bağlanır. İtiraz dilekçesi de Genel Müdürlükçe buna göre cevaplanır. Verilen cevaplar kesindir.

    Stajyer kontrolörlüğe atanma

    Madde 24 - (1) Giriş sınavında başarılı olan asıl adaylar öncelikle stajyer kontrolör kadrosuna atanırlar. Asıl adaylardan atama için gelmeyenlerin yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

    (2) Ataması yapılamayan yedek adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, giriş sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıl içerisinde Bakan onayı ile yedek adaylar arasından sırayla atama yapılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Stajyer Kontrolörlük Süresi ve Yetişme

    Stajyer kontrolörlük süresi

    Madde 25 - (1) Stajyer Kontrolörlük süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde kesintisiz olarak altı ayı aşan hastalık ve ücretsiz izin ile askerlik görevi nedeniyle ayrı kalanların Stajyer Kontrolörlük süresi, ayrı kalınan süreler kadar uzatılır.

    Yetişmede amaç

    Madde 26 - (1) Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

    a) Alanındaki bilgilerinin gelişmesini sağlamak,

    b) Kişiliklerini, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    c) İlgili mevzuat ve uygulamasını, denetim standartları ile denetim yöntem ve tekniklerini öğretmek, böylece uzmanlaşmaya önem veren denetim anlayışını yerleştirmek,

    ç) Bilimsel çalışmalara, araştırmalara yöneltmek, bilgisayar ve benzeri çağdaş araç ve gereçleri kullanma becerileri kazandırmak,

    d) Rapor ve yazışma dili ile teknikleri konusunda becerilerini geliştirmek,

    e) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak.

    Yetişme dönemi ve aşamaları

    Madde 27 - (1) Stajyer Kontrolörler; bir ya da daha fazla kontrolörün yönetiminde hizmet içi eğitime tabi tutulmak, hizmet içi eğitimden sonra, en az iki ayrı kontrolör refakatinde yetkisiz olarak çalıştırılmak ve yetkili olarak görevlendirilmek suretiyle yetiştirilirler.

    (2) Stajyer kontrolörlerin yetişmesinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır. Yetişme döneminde stajyer kontrolörlere mesleki araştırmalar yaptırılabilir.

    (3) Yetişme dönemi içinde stajyer kontrolörlerin çalışma, tutum ve davranışları, yanına ya da gözetimine verildikleri kontrolörlerce izlenir; gerektiğinde kontrolörlerce sözlü olarak uyarılır. Stajyer kontrolörün yazılı olarak uyarılması gerektiğinde de durum Genel Müdürlüğe bir yazıyla bildirilir.

    (4) Stajyer kontrolörler yetkili kılınmadıkça; denetlenen birim ve kişilerle yazışamaz, tek başlarına denetim raporu yazamaz, yanında çalıştıkları Kontrolörden "Uygundur" parafı almadan Genel Müdürlükten izin isteyemezler.

    Hizmet içi eğitim

    Madde 28 - (1) Stajyer kontrolörlere; üç yıllık yetişme döneminde 26 ncı maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Genel Müdür tarafından onaylanan hizmet içi eğitim programı uygulanır ve hizmet içi eğitimin sonunda alınan eğitimlerle ilgili sınav yapılır.

    (2) Stajyer kontrolörler hakkında, hizmet içi eğitimden sorumlu kontrolörlerce hizmet içi eğitim raporu düzenlenir. Bu raporda stajyer kontrolörlerin hizmet içi sınav notlarına ayrı ayrı yer verilir. Hizmet içi sınav notu ortalaması 70'den aşağı olan stajyer kontrolörler sözlü veya yazılı olarak uyarılır.

    Stajyer kontrolör değerlendirme raporu

    Madde 29 - (1) Kontrolörler; yanlarında en az üç ay çalışan stajyer kontrolörler hakkında, bu sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde, ayrıntıları Genel Müdürlükçe belirlenecek bir rapor düzenleyip verirler.

    (2) Bu raporda, stajyer kontrolörlere;

    a) Görevine bağlılığı, iş heyecanı, sorumluluk duygusu,

    b) Mesleki bilgisi, ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti,

    c) İntizam ve dikkati,

    ç) İşbirliği yapmada ve değişen şartlara, görevlere uymada gösterdiği başarı,

    d) Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı,

    e) Tarafsızlığı, görevini yerine getirirken dil, ırk, cins, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ayrılıklarından etkilenmeme,

    f) Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti, verimliliği ve disipline riayeti,

    g) İnceleme ve rapor yazım kabiliyeti,

    ğ) Araştırma ve karar verme yeteneği

    için yetersiz (1-59), orta (60-79) iyi (80-89) ya da çok iyi (90-100) notlarından birini verirler. Gerek görülürse, bu nitelikler yönünden Stajyer Kontrolörü özetle tanıtacak açıklamalar yaparlar. Stajyer Kontrolör değerlendirme not ortalaması 70'den az olanlar Genel Müdürlük tarafından sözlü veya yazılı olarak uyarılır.

    (3) Bu niteliklerin üçünden yetersiz not alanların raporu olumsuz sayılır. Olumsuz rapor düzenleyen Kontrolörün yazılı gerekçe belirtmesi zorunludur.

    Stajyer kontrolörlere yetki verilmesi

    Madde 30 - (1) Refakatinde çalıştıkları kontrolörlerin değerlendirme raporu notları ile hizmet içi eğitim sırasında aldıkları notlar ortalaması 70 ve üzeri olan stajyer kontrolörlere, Genel Müdürün onayı ile yetiştirme döneminin 2 nci yılından sonra re'sen denetim yapma ve rapor düzenleme yetkisi verilebilir.

    (2) İlk değerlendirmede yetki verilmesi uygun bulunmayan stajyer kontrolörler en az 4 ay en fazla 6 ay sonra ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bu kez de başarılı bulunmayanlara bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır.

    (3) İlk değerlendirmede yetersiz görülen stajyer kontrolörler Genel Müdürlük tarafından gerekçeli bir yazı ile uyarılır.

    Stajyer kontrolörlerin raporlarının değerlendirilmesi

    Madde 31 - (1) İki ve daha fazla stajyer kontrolöre müştereken verilen bağımsız denetim görevlerinin yürütülmesinden, öncelikle kıdemli olan stajyer kontrolör sorumludur.

    (2) Stajyer kontrolörlerce düzenlenen raporlar içerik ve biçim yönlerinden refakat etmekle görevlendirilen kontrolörlerce incelenir. Buna göre stajyer kontrolörlere rapor notu verilir. "Yetersiz" ve "Orta" derecede bulunan raporlar konusunda Genel Müdürlükçe gerekli sözlü veya yazılı uyarılar yapılır.

    (3) Her bir rapora verilen not; yetersiz (1-59), orta (60-79), iyi (80-89) ya da çok iyi (90-100) olarak, rapor üzerine, raporu inceleyen kontrolörlerce yazılarak altı imzalanır, ilgili yazışmalar aynı dosyada toplanır.

    Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

    Madde 32 - (1) Stajyer kontrolörlerden;

    a) Hizmet içi eğitim sınavlarında aldıkları notların ortalaması 60'dan az olanların,

    b) Yanlarında çalıştıkları Kontrolörlerden aldıkları notların ortalaması 60'dan az olanların,

    c) Düzenlediği raporların notlarının ortalaması 60'dan az olanların,

    ç) Mesleğe alınmaya engel durumu olduğu sonradan anlaşılanların,

    d) Stajyer kontrolörlüğü döneminde mesleğin gerektirdiği özellik ve nitelikleriyle bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenlerin,

    e) Yapılan iki değerlendirmeye rağmen kendilerine yetki verilemeyenlerin, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlık Makamınca da uygun görülmesi halinde Bakanlıkta durumlarına uygun başka göreve atanmak üzere stajyer kontrolörlük görevine son verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı

    Yeterlik sınavı ve sınava girebilme koşulları

    Madde 33 - (1) Stajyer kontrolörler, üç yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme döneminin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükmü saklıdır. Yeterlik sınavı Ankara'da yapılır. Sınavın başlama tarihi bir ay önce yazılı olarak bildirilir.

    (2) Kontrolörlük yeterlik sınavına girebilmek için;

    a) Stajyer kontrolörlük görevinde fiili olarak en az üç yıl çalışmış ve yetki almış olmak,

    b) Yanında çalıştığı kontrolörlerden ikiden fazla olumsuz mesleki değerlendirme raporu almamış olmak,

    c) Bu Yönetmeliğe göre yapacağı çalışmalarda ve hazırlayacağı raporlarda yeterli görülmek,

    ç) Hizmet içi eğitimde başarılı olmak

    gerekir.

    Yeterlik sınavı konuları

    Madde 34 - (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki konulardan yapılır.

    a) Türk Ticaret Kanunu: Genel Hükümler,

    b) Borçlar Kanunu: Genel Hükümler,

    c) Türk Ceza Kanunu: Genel Hükümler, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Kamu İdaresinin Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar,

    d) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış ilgili diğer mevzuat,

    e) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun,

    f) İdare Hukuku: Genel Hükümler,

    g) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılmış ilgili diğer mevzuat,

    ğ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

    h) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu.

    Yazılı sınav

    Madde 35 - (1) Yazılı sınav tüm sınav konuları birleştirilerek tek bölüm halinde yapılabileceği gibi sınav konuları gruplandırılarak bir kaç bölüm halinde de yapılabilir.

    (2) Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    (3) Yazılı sınavı kazanamayan, sözlü sınava alınmaz.

    Sözlü sınav

    Madde 36 - (1) Yazılı sınavı başaran stajyer kontrolörler sözlü sınava alınır. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde sözlü sınava başlanır.

    (2) Sözlü sınav, sınav kurulu tarafından yazılı sınav konularından yapılır.

    (3) Sonuçlar; sözlü sınav tutanağında, sınav kurulunun her üyesince ayrı ayrı verilen notlar da belirtilmek kaydıyla tek bir ortalama not olarak belirtilir.

    (4) Adayın bu sınavda başarılı sayılması için, sözlü sınav notu ortalamasının 70'ten aşağı olmaması şarttır.

    Yeterlik sınavı notu

    Madde 37 - (1) Stajyer kontrolörlerin yeterlik sınavını başarmış sayılmaları için;

    a) Hizmet içi eğitim sınav notu,

    b) Yanlarında çalıştıkları kontrolörlerce verilen değerlendirme notu,

    c) Yetkili olarak ya da bir başka stajyer kontrolörle birlikte düzenledikleri raporlara verilen rapor değerlendirme notu,

    ç) Yazılı sınav notu,

    d) Sözlü sınav notu

    ortalamasının 70'den aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

    Madde 38 - (1) Yeterlik sınavını kazanamayan veya üçüncü dereceye kadar akrabaların ölümü, trafik kazası, doğal afetler ve ağır hastalık gibi zorunlu nedenler olmadıkça sınava girmeyenler Bakanlık teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun diğer bir göreve atanırlar.

    ALTINCI BÖLÜM: Mesleki Kıdem ve Atanma

    Kontrolörlerin sınıflandırılması

    Madde 39 - (1) Kontrolörler; stajyer kontrolör, kontrolör ve başkontrolör şeklinde sınıflandırılır.

    Kontrolörlükte mesleki kıdem

    Madde 40 - (1) Kontrolörlerin derece terfiinde sicil ve disiplin puanları ile mesleki bilgi, kıdem ve başarıları esas tutulur.

    (2) Meslek kıdemlerinde esas, yeterlilik sınavlarının tarihleri, sınavdaki dereceler ve kontrolörlükte geçirilen süredir.

    (3) Aynı giriş veya aynı yeterlik sınavında başarı gösterenler bir promosyon oluştururlar. Promosyon içi kıdem, sınavdaki başarı sıralamasına göre belirlenir.

    (4) Stajyer kontrolörlükte kıdem, atama tarihlerindeki farklılığa bakılmaksızın, aynı sınavı başarmış olanların giriş sınavında aldıkları nota göre belirlenir. Bu kıdem sıralaması Stajyer kontrolörlük süresince geçerlidir.

    (5) Kontrolör unvanını kazandıktan sonra, bu görevden ayrılanlardan kontrolörlüğe dönenler, kıdem bakımından kendi promosyonlarının sonuna alınırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla kontrolör varsa, stajyer kontrolörlük süresi hariç olmak üzere kontrolörlükteki çalışma süresine göre aralarında sıralama yapılır.

    Kontrolörlüğe atanma

    Madde 41 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan stajyer kontrolörler, kontrolör olarak atanırlar.

    (2) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dışında kontrolör atanamaz.

    Başkontrolörlüğe Atanma

    Madde 42 - (1) Stajyer kontrolörlük dahil Bakanlıkta kontrolör kadrosunda en az on yıl çalışan kontrolörler, kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayıyla başkontrolörlüğe atanabilir.

    Kontrolörlüğe yeniden atanma

    Madde 43 - (1) Kontrolörlükten herhangi bir nedenle ayrılanlar, göreve geri dönmek istediklerinde; sicil, tutum ve davranışları yönünden kontrolörlüğe engel bir durumları olmadığı takdirde kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

    (2) Stajyer kontrolörler ayrıldıkları takdirde göreve yeniden atanamazlar.

    Güvence

    Madde 44 - (1) Denetim hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, kontrolörler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sağlık ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamazlar. Sıhhi ve mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Kontrolörlerin Çalışma Esasları

    Çalışma şekli

    Madde 45 - (1) Kontrolörler ilke olarak müstakil görev yaparlar.

    (2) Gerekli görülen hallerde ya da işin niteliği gereği ekip halinde görevlendirme yapılabilir. Bu durumda çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve kontrolörler arası koordinasyon en kıdemli kontrolör tarafından sağlanır.

    (3) İşin sonunda düzenlenecek rapor, kıdem sırasına göre, ekibe dâhil tüm kontrolörlerce imzalanır ve rapora en kıdemli kontrolörün numarası verilir.

    İşin devamlılığı ve devri

    Madde 46 - (1) Kontrolörler başladıkları işleri ara vermeden, makul süre içerisinde bitirmek zorundadır. Başlanılan işe ara verme veya devir zorunluluğu doğduğunda ya da işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde çalışmayı gerektirdiğinde, kontrolörler durumu Genel Müdürlüğe bildirerek alınacak sözlü veya yazılı talimata göre hareket ederler.

    (2) Başlanılmış bulunan işin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne olduğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

    Denetim sırasında izinler

    Madde 47 - (1) Denetim süresince izin kullanılmaması esastır. Kontrolörler, başladıkları işi geciktirmeden bitirmek için gerekli önlemleri alırlar.

    Yurt dışına gönderilme

    Madde 48 - (1) Kontrolörler; mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek, tüketici mevzuatı, denetim ve çalışma alanlarına giren konularda mesleki eğitimlerini geliştirmek, yabancı dil bilgilerini artırmak, Bakanlık tarafından uygun görülecek konularda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere, Bakanlık onayıyla yurt dışına gönderilebilirler.

    (2) Yurt dışına gönderilmede; meslek kıdemi yanında, sicil durumu ve çalışma başarısı ve yabancı dil bilgisi göz önünde bulundurulur.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Rapor Çeşitleri ve Düzeni

    Genel ve temel ilkeler

    Madde 49 - (1) Her denetim sonucunda ayrı bir rapor düzenlenir. Kontrolörler rapor yazımlarında aşağıdaki genel ve temel esaslara uyarlar.

    a) Kontrolörler; raporlarındaki düşünce, sonuç ve görüşlerini, yaptıkları inceleme ve araştırmalara dayanarak, mevzuat ve hukuka uygun olarak gerekçeli, tarafsız ve vicdani kanaatlerine göre yazarlar.

    b) Raporlar Genel Müdürlüğe hitaben yazılır.

    c) Raporlara, türüne bakılmaksızın her yıl birden başlayan sıra numarası verilir.

    ç) Raporların kısa, açık, sade dille ve temiz bir şekilde yazılmasına özen gösterilir.

    d) Denetim dışı yapılan görevlendirmelerde ulaşılan sonuçlarda da kontrolörce inceleme raporu düzenlenir.

    e) Rapor yazılması uygun olmayan durumlarda; sonuç, bir yazıyla bildirilir.

    f) Rapor özetlerinin kısa ve öz olmasına dikkat edilir.

    g) Raporlar; tarihlerine göre, her kontrolörce beş yıl düzenli ve toplu olarak saklanır. Rapor özetleri, ayrı bir dosyada veya elektronik ortamda süresiz saklanmak zorundadır.

    Rapor çeşitleri

    Madde 50 - (1) Kontrolörler yaptıkları çalışmaların sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini veya birkaçını düzenlerler.

    a) İnceleme Raporu,

    b) Suç Duyuru Raporu,

    c) Yıllık Çalışma Raporu.

    İnceleme raporu

    Madde 51 - (1) İnceleme Raporu;

    a) İnceleme veya denetim neticesinde yapılması gerekli hukuki, idari ve cezai işlemlerin açıklanması,

    b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve uygulamalarda görülen aksaklıklar ve bunların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve önerilerin belirtilmesi,

    c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının yansıtılması,

    ç) Komisyon, kurs, seminer ve toplantıların sonuçlarının yansıtılması,

    için düzenlenir.

    Suç duyuru raporu

    Madde 52 - (1) Suç Duyuru Raporu; denetim sırasında cezai sorumluluğu gerektiren bir hususun tespiti halinde düzenlenir.

    (2) Suçun unsurları ve varılan kanaat da açıklanarak bütün delilleri ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulur.

    Yıllık çalışma raporu

    Madde 53 - (1) Kontrolörlerce yıl içinde yapılan denetim, araştırma ve diğer çalışmalar sonucu düzenlenen raporları, gidilen turne yer ve turne gün sayısını, kullanılan izinleri belirten görev ve yetki alanına giren konularda görüş ve önerileri içeren Yıllık Çalışma Raporu düzenlenir.

    (2) Yıllık Çalışma Raporları ertesi yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar, bir nüsha olarak Genel Müdürlüğe verilir. Ocak ayını turnede geçiren kontrolörler merkeze dönüşten itibaren yedi gün içerisinde raporu teslim ederler.

    (3) Yetkili Stajyer Kontrolörler de yıllık çalışma raporu düzenler. Bu raporlara, ekip çalışmalarında düzenlenen raporlar da dahil edilir.

    Raporların incelenmesi, hata ve eksikliklerin giderilmesi

    Madde 54 - (1) Raporlar öz ve biçim yönünden refakatte görevli kontrolörlerce incelenir ve yeterli bulunan raporlar işleme konulur. İnceleme sonucuna göre, öz ve biçim yönünden esası etkilemeyecek nitelikteki hata ve eksikliklerin tespiti halinde kontrolör, duruma göre sözlü veya yazılı olarak uyarılabilir. Usul ve esasa ilişkin hata ve eksiklikleri bulunan raporlar düzeltilmek ve tamamlanmak üzere yazıyla iade edilir. Hata ve eksiklikler giderildikten sonra rapor işleme konulur. Raporlar düzeltilmediği takdirde, refakat görüşüyle birlikte Genel Müdüre sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

    (2) Genel Müdür; gerekirse, konuyu yeniden inceletebilir.

    (3) Çözümü açıkça belli olmayan ve değişik şekilde yorumlanabilecek hususlar, kontrolörün hata ve noksanlığı olarak değerlendirilemez.

    Rapor sonuçlarının izlenmesi

    Madde 55 - (1) Rapor sonuçları ilgili yerlere bildirilir; gereğinin yapılması ve sonucunun bildirilmesi için, yetkililere uygun bir süre verilir.

    (2) Rapor sonuçları üzerine Genel Müdürlükçe verilen talimatlar ve yapılan bildirimler ile alınan cevapların birer örneği ilgili kontrolöre de gönderilir. Kontrolör, yapılan bildirimleri ve cevapları yeterli bulmazsa, gerekçeli görüşünü en geç iki hafta içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Bunun üzerine Genel Müdürlükçe yapılacak işlem belirlenir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Yazışma Düzeni

    İşe başlama ve ayrılma bildirimi

    Madde 56 - (1) Kontrolörler, görevli olarak gittikleri yerde varış, göreve başlama ve ayrılışlarını e-posta, telgraf veya faksla Genel Müdürlüğe bildirirler.

    Yazışmalara numara verilmesi

    Madde 57 - (1) Kontrolörler yazı, telgraf ve fakslarına takvim yılı itibariyle sıra takip eden numara verirler.

    (2) Numara vermede; önce kontrolörlük mührü numarası yazılıp nokta (.) konulur, sonra genel numara yazılıp (/) işareti konularak, yazının gittiği yere göre özel numara yazılır.

    ONUNCU BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Hakedişlerin alınması

    Madde 58 - (1) Kontrolörler; yolluk ve diğer hakedişlerini avans olarak ve en fazla bir aylık olarak alırlar. Çekilen paranın hakediş tutarını aşmaması asıldır. Ertesi aya borç bırakılmaz.

    Demirbaş eşya

    Madde 59 - (1) Kontrolörler; kendilerine verilen demirbaş eşyayı özenle kullanmak ve görevden ayrılırken iade etmek zorundadırlar.

    (2) Demirbaş eşya ile kimlik belgesini, mühür ve mühür beraatını kaybettiklerinde, durumu hemen Genel Müdürlüğe bildirirler.

    Çalışma ve hakediş cetveli

    Madde 60 - (1) Kontrolörlerin aylık çalışma durumları, yolculuk ve yer değiştirmeleri, yaptıkları ve üzerlerinde bekleyen işler, yazdıkları raporlar, hakediş tutarları ve çektikleri avanslar Aylık Çalışma ve Hakediş Cetveli ile izlenir.

    (2) Cetvel; ilgili para talep formu, yolluk bildirimi, haberleşme giderleri bildirimi, varsa diğer belgeler de eklenerek, izleyen ayın ilk beş günü içinde Genel Müdürlüğe verilir ya da gönderilir.

    (3) Cetvelin, tam ve gereği gibi doldurulmasına özen gösterilir.

    (4) Aylık Çalışma ve Hakediş Cetvelinin şekli Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 61 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğünde yer alan hükümler uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 62 - (1) 9/10/2000 tarihli ve 24195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 63 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 64 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar