İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma Ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

    İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden:

    Resmi Gazete Tarihi: 23/03/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27530

    ***18/02/2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 17. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İhracatı Geliştirme Etüd Merkezince yapılacak İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı yarışma ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzmanlığı yeterlik sınavı ile bu pozisyonlara yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Sekreter: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreterini,

    b) İGEME: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini,

    c) İMİD Başkanlığı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,

    ç) KPDS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    d) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavını,

    e) Uzman: İGEME Uzmanını,

    f) Uzman Yardımcısı: İGEME Uzman Yardımcısını,

    g) Yarışma sınavı: İGEME uzman yardımcılığı yarışma sınavını,

    ğ) Yeterlik sınavı: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi uzmanlığı yeterlik sınavını,

    h) Yönetim kurulu: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yarışma Sınavına İlişkin Hükümler

    Yarışma sınavı ve başvuru şartları

    Madde 4 - (1) İGEME'de görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, pozisyon ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak İGEME tarafından uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak yarışma sınavı ile alınırlar. Yarışma sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

    b) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile ticari bilimler fakültesinin uluslararası ticaret ve/veya işletmecilik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olmak,

    c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    ç) KPSS'den sınav ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

    d) KPDS'den İGEME'nin belirlediği yabancı dil alanında yapılan testlerinden en az 80 (B) düzeyinde puan almak veya yetkili makamlarca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    (2) İGEME, birinci fıkrada belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına ve yabancı dil alanlarına göre kontenjan belirleyebilir.

    Yarışma sınavı ilanı

    Madde 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve başvuruda istenecek belgeler başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa ve İGEME'nin internet sitesinde ilan edilir.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 6 - (1) Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylardan;

    a) İş talep formu,

    b) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya İGEME tarafından onaylı örneği,

    ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya İGEME tarafından onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

    d) Yabancı dil belgesinin aslı veya İGEME tarafından onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

    e) İki adet vesikalık fotoğraf

    istenir.

    (2) Adaylar, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

    a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

    (3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    (4) Yarışma sınavı işlemleri İMİD Başkanlığınca yürütülür.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 7 - (1) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    (2) Öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek sınava gireceklerin listesi düzenlenir.

    Yarışma ve yeterlik sınavı kurulu

    Madde 8 - (1) Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu, uzman yardımcılığına girişte yapılacak yarışma sınavı ile uzman pozisyonuna atanmada yapılacak yeterlik sınavını gerçekleştirmek üzere; Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği iki üye, Genel Sekreter Yardımcısı, personelden sorumlu birim yöneticisi ve Genel Sekreter tarafından diğer birim yöneticileri arasından seçilecek iki asıl üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter tarafından ayrıca aynı usulle ikişer yedek üye daha belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversitelerden konu hakkında uzmanlaşmış bir öğretim üyesi de asil veya yedek üye olmak üzere Genel Sekreter tarafından Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kuruluna seçilebilir. Aynı usulle bir yedek üye daha belirlenir. Kurul, üye tam sayısıyla toplanır ve karar verir.

    (2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının bu sınavlara katıldığının tespit edilmesi halinde başkan ve ilgili üyeler Kurula katılamazlar ve bunların yerine yedek üyeler, kontenjanına ve tespit sırasına göre Kurula katılır. Genel Sekreterin, katılmaması halinde ise Kurula, Yönetim Kurulundan seçilen en kıdemli üye başkanlık eder.

    (3) Başkanın veya asıl üyelerin benzer nedenlerle Kurula katılamamaları halinde ise yukarıdaki fıkra hükümlerine göre hareket edilir.

    Yarışma sınavının şekli

    Madde 9 - (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Yarışma sınavına, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının yirmi katını geçmemek kaydıyla İGEME tarafından belirlenecek sayıda aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) çağrılır. Sınav çağrısı, en az on gün önce İGEME'de ilan edilir ve internet sitesinde yayımlanır.

    (2) Yazılı sınav, İGEME tarafından yapılabileceği gibi, sınavın tamamı veya bir bölümü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birisine de yaptırılabilir. Bu takdirde sınava ilişkin hususlar, İGEME ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir. Sözlü sınav, İGEME tarafından yapılır.

    (3) Yazılı sınav, öğrenim dallarına göre belirlenen kontenjanlar çerçevesinde adayların mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak idari-sosyal bilimler ve mühendislik-mimarlık dallarında olmak üzere iki ayrı alanda yapılır.

    (4) Yazılı sınav konuları, öğrenim dallarına göre belirlenen kontenjanlar itibarıyla fakültelerin ilgili bölümlerinin müfredatı dikkate alınarak İGEME tarafından belirlenir ve bu husus sınav ilanında belirtilir.

    (5) İGEME tarafından belirlenen ve yarışma sınavı ilanında da duyurulan esaslara göre adayların yazılı sınav puanları tespit edilir. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. 70 puan alamayan adaylar sözlü sınava katılamazlar.

    (6) Yazılı sınav yapılması halinde, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav çağrısı, sınav tarihinden en az 10 gün önce yapılır ve belirlenecek sınav tarihi yazılı sınav sonuçları ile beraber İGEME'de ilan edilir ve internet sitesinde yayımlanır.

    (7) Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların, alınması planlanan bölümlere göre belirlenecek konulara ilaveten genel kültür ve genel ekonomi bilgisini ölçerek, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarını da göz önüne alarak, her adaya ayrı ayrı not verirler. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

    (8) Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların yarışma sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar. Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç gün içinde Genel Sekreterliğe teslim eder.

    (9) İGEME, kesin sınav sonuçlarını ve boş bulunan pozisyon sayısı itibariyle sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini İGEME'de ilan eder. İGEME ayrıca münhal pozisyon sayısı kadar yedek liste belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir.

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 10 - (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavını kazananlar, başarı sıralamasına göre İGEME Uzman Yardımcısı olarak Genel Sekreterliğin uygun göreceği birimlere atanırlar.

    (2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

    Madde 11 - (1) Uzman Yardımcısı olarak atananlar, uygulama usul ve esasları hakkında hizmet birimlerinin görüşleri alınarak aşağıda belirtilen ve gerekli görülecek diğer konularda en az 80 saatlik hizmet içi eğitim programına ve bunun yanında temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar.

    a) İGEME'nin görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı,

    b) Dış ticaret, gümrük ve Avrupa Birliği mevzuatı,

    c) Güncel ekonomik, mali ve sosyal konular,

    ç) Türk Anayasa sistemi, idare hukuku ve idari yargı,

    d) Personel rejimi ve Devlet Memurları Kanunu,

    e) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

    f) Kamu İhale Kanunu,

    g) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar,

    ğ) Bilgisayar kullanımı ve bilgiye erişim becerileri,

    h) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinilmesi,

    ı) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri.

    (2) Uzman Yardımcılarının inceleme ve araştırmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin ve temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır.

    (3) Uzman Yardımcıları, yeterlik tezinin hazırlanması aşamasından önce, bir yılı geçmemek üzere; eğitim ile mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığında görevlendirilebilirler. Bu kapsamda Dış Ticaret Müsteşarlığında geçen süreler, bu Yönetmeliğin 12 ve 14 üncü maddelerinin uygulanmasında fiili hizmet sürelerinden sayılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İGEME Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

    Uzmanlık için aranan şartlar

    Madde 12 - (1) Uzman olarak atanabilmek için, Uzman Yardımcısının;

    a) Bu pozisyonda, adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisansüstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış olması,

    b) Uzman Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde olumlu sicil alması,

    c) Yeterlik sınavında başarılı olması

    şarttır.

    Yeterlik tezi hazırlamaya hak kazanma

    Madde 13 - (1) Uzman Yardımcısı; adaylık dönemi dahil, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisansüstü öğrenim ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamak şartıyla yeterlik tezi hazırlamaya hak kazanır.

    Yeterlik tez konusunun seçimi

    Madde 14 - (1) Uzman Yardımcısı, tez konusunu ve planını belirleyerek 45 gün içinde tezin amacını, önemini ve çalışma yöntemini de kısaca belirtmek suretiyle birim amirine bildirir. Birim amiri, tez teklifini; beş iş günü içinde değerlendirerek Genel Sekreter Yardımcısının uygun görüşüyle birlikte Genel Sekreterin onayına sunar.

    (2) Uzman Yardımcısının tez konusu ile birlikte belirleyeceği bir tez danışmanı da birinci fıkradaki esaslara uygun olarak Genel Sekreterin onayına sunulur. Tez danışmanı olarak, daire başkanları, şube müdürleri ve uzmanlar seçilebilir. Danışmanın, uzmanlar arasından belirlenmesi halinde meslekte on yılını tamamlamış olma şartı aranır. Tez danışmanı, aynı anda ancak bir Uzman Yardımcısına danışmanlık yapabilir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi üniversitelerdeki öğretim üyelerinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de, üniversitelerinin ya da kurumlarının muvafakatıyla tez danışmanı belirlenebilir ancak bu şekilde belirlenecek kişilerin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır. Uzman Yardımcıları tezlerini, tez danışmanlarının rehberliğinde hazırlarlar.

    (3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısının en geç on beş gün içinde belirlediği yeni tez konusu birinci fıkraya uygun şekilde tekrar onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun bulunmaması halinde tez konusu, birim amirinin de görüşü alınmak suretiyle Genel Sekreter tarafından belirlenir.

    (4) Genel Sekreterin vereceği onaydan sonra tez konusu ve tez danışmanı belirlenmiş olur. Belirlenen tez konusu, birim amirince İMİD Başkanlığına ve ilgili Uzman Yardımcısına bildirilmek suretiyle kesinleşir.

    (5) Tez konusu, belirlendikten sonra iki ay içinde Uzman Yardımcısının talebi ve Genel Sekreterin onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi Uzman Yardımcısına ek süre hakkı vermez.

    (6) Genel Sekreter tarafından geçerli görülecek mazereti olmaksızın süresi içinde tez konusunu bildirmeyen Uzman Yardımcısı, başarısız tez vermiş sayılır ve hakkında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yeni bir tez hazırlamak üzere sadece bir hak tanınır.

    Yeterlik tezinin hazırlanması

    Madde 15 - (1) Uzman Yardımcısı; Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket eder. Uzman Yardımcısı, tezinde ele aldığı konuyu özellik taşıyan yönleriyle de inceleyerek kendi görüş ve önerilerini belirtir. Tezde, İngilizce dilinde bir özet bölümün de bulunması şarttır.

    Tezin teslimi

    Madde 16 - (1) Uzman Yardımcısı; tez konusunun kendisine tebliğinden itibaren dokuz ay içinde hazırladığı tezi, Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu asil ve yedek üyelerine gönderilmek üzere, birim amirinin aracılığıyla İMİD Başkanlığına teslim eder. Ancak bu süre, zorunlu hallerde, birim amirinin onayı ile en çok üç ay uzatılabilir ve bu durum İMİD Başkanlığına bildirilir.

    (2) Tez danışmanı, tezin teslimini izleyen 10 gün içinde rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcısının çalışmalarını rapor halinde İMİD Başkanlığına sunar.

    (3) Genel Sekreter tarafından geçerli görülecek mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı, bu unvanını kaybeder ve hakkında bu Yönetmeliğin 22 nci madde hükümleri uygulanır.

    Yeterlik sınavı

    Madde 17 - (1) Yeterlik sınavı, sırasıyla tez savunması ve yabancı dil olmak üzere iki aşamadan oluşur. Uzman Yardımcısı hazırladığı tezi süresi içerisinde teslim etmek şartı ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    (2) Yeterlik sınavı işlemleri, İMİD Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Tez savunması

    Madde 18 - (1) Teslim edilen tezler ve tez danışmanlarının değerlendirme raporları, teslimin tamamlanmasını müteakip, İMİD Başkanlığı tarafından Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu asil ve yedek üyelerine beş işgünü içinde gönderilir.

    (2) Tezin, Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu asil ve yedek üyelerine tesliminden itibaren en erken 45 gün sonra olmak üzere Tez savunması ve mülakat tarihi belirlenir. Sınav tarihi, en az on gün önce Uzman Yardımcısına yazılı olarak bildirilir.

    (3) Tez savunmasında Uzman Yardımcısı, Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tezle ilgili soruları cevaplandırır. Tez savunması, aynı zamanda Uzman Yardımcısının genel kültür düzeyi ve mesleki alan bilgisi itibariyle mesleğe uygunluk açısından değerlendirildiği bir mülakat niteliğini de taşır.

    (4) Tez savunmasının ardından Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu üyelerinin her biri, kapalı oturumda teze ilişkin olarak ayrı ayrı değerlendirme yapar. Kurul, tezleri; tez danışmanının raporları ve Uzman Yardımcısının savunmasını da dikkate alarak değerlendirir. Değerlendirme, yeterli ya da yetersiz şeklinde yapılır. Yapılacak değerlendirmede Kurul üyelerinin (Başkan dâhil) oyları eşit olup oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır. Oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (5) Yapılan değerlendirmenin sonucu, Uzman Yardımcısına huzurda sözlü olarak yeterli veya yetersiz şeklinde açıklanır.

    (6) Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu, tez değerlendirme sonucunu, tez yetersiz bulunmuş ise buna ilişkin gerekçeleri içeren raporla birlikte sınavdan itibaren beş iş günü içerisinde, Genel Sekreterliğe sunar. Yeterlik sınavı sonuçları ve varsa tezin yetersiz bulunma gerekçesi İMİD Başkanlığı tarafından ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

    (7) Genel Sekreter tarafından geçerli görülecek mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen Uzman Yardımcısı, bu aşamada başarısız olmuş sayılır.

    Tezin yetersiz bulunması

    Madde 19 - (1) Tezi yetersiz bulunan Uzman Yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman Yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Yarışma ve Yeterlik Sınavı Kurulu raporunu dikkate alarak düzeltmek suretiyle veya yeni bir tez konusunun belirlenmesini isteyerek kullanabilir. Uzman Yardımcısı, tercih hakkını on beş gün içinde kullanarak durumu birim amiri aracılığıyla İMİD Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

    (2) Uzman Yardımcısı, tercih hakkını düzeltme yönünde kullanması halinde, İMİD Başkanlığına yaptığı yazılı bildirimden başlayarak üç ay içinde hazırlamış olduğu tezini düzeltir ve birim amiri aracılığıyla İMİD Başkanlığına teslim eder.

    (3) Uzman Yardımcısının ikinci hakkını kendisine yeni bir tez konusu verilmesini isteyerek kullanması halinde tez konusunun kendisine tebliğinden itibaren altı aylık süre tanınır. Tez konusu ve danışman seçimi bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan hükümlere tabidir.

    (4) İkinci hakkında da tezi yetersiz bulunan Uzman Yardımcısı hakkında bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümleri uygulanır.

    Yabancı dil

    Madde 20 - (1) Tez savunması ve mülakat aşamasında başarılı olan Uzman Yardımcısı, KPDS'den en az (B) düzeyinde seksen puan veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi Tez Savunması ve Mülakat sonucunun ilanından itibaren en geç altı ay içerisinde ibraz etmesi şartıyla Yabancı Dil aşamasında başarılı olmuş sayılır.

    (2) Ancak altı aylık sürenin bitiminden önce birinci fıkrada belirtilen sınavlardan birisi için yapılmış bir başvuru var ise bu süre, ilgili sınavın sonucunun açıklandığı tarihe kadar uzar.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getiren Uzman Yardımcısı, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen yabancı dil belgesini ibraz ettiği tarih itibarıyla, durumuna uygun Uzman pozisyonuna atanır. Ataması yapılanlar birden fazla ise aralarındaki başarı sıralaması, Uzman Yardımcılığı dönemindeki çalışmaları ve yeterlik sınavı sonuçları birlikte değerlendirilerek Genel Sekreterce belirlenir.

    Uzman Yardımcısı unvanını kaybetme

    Madde 22 - (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmeyen veya tez savunmasında ikinci hakkında da tezi yetersiz bulunan veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen belgeyi süresi içerisinde ibraz edemeyen Uzman Yardımcısı, bu unvanını kaybeder ve Genel Sekreter tarafından durumuna uygun bir pozisyona atanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Uzmanlığa yeniden atanma

    Madde 23 - (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre Uzman sıfatını kazandıktan sonra İGEME'den kendi istekleri ile ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon ve ihtiyaç bulunması halinde yeniden atanabilirler.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 24 - (1) 20/6/2003 tarihli ve 25144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    İntibak

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte;

    a) Uzman Yardımcısı pozisyonunda bulunanların, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde; yeterlik sınavlarında yabancı dil aşamasında KPDS'den en az yetmiş puan veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgeyi ibraz etmeleri halinde uzmanlık yeterlik sınavının yabancı dil aşamasında başarılı sayılırlar.

    b) Tez konusu onaylanmış Uzman Yardımcıları hakkında bu Yönetmeliğin tez danışmanının belirlenmesine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

    Yürürlük

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Genel Sekreteri yürütür.

    Mevzuat Kanunlar