TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/03/2010

    Resmi Gazete No: 27537

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun etkin ve verimli çalışabilmesi için toplantı, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, yetki ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarına dair hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

    b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    c) Bakan: Adalet Bakanını,

    d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

    e) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

    f) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

    g) Kurul Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Başkanını,

    h) Kanun: Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

    i) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Üyesini,

    j) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

    Genel kurulun oluşumu

    Madde 5 - (1) Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı, Başkan ve Akademinin önceki başkanları ile dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Yargıtay Büyük Genel Kurulunun ikisi hukuk daireleri, ikisi ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği dört üye.

    b) Danıştay Genel Kurulunun üyeleri arasından seçeceği üç üye.

    c) Askeri Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye.

    d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun hâkim sınıfından olan kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye.

    e) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye.

    f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye.

    g) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye.

    h) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye.

    i) Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olanların kendi aralarından seçeceği dört üye.

    Üyeliğin sona ermesi

    Madde 6 - (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi seçilme tarihinden itibaren dört yıl geçmekle sona erer.

    (2) Kurum, kuruluş ve kurullarında görevleri sona ermiş üyeler, yerlerine yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Genel Kurulun Görevleri ve Çalışma Esasları

    Genel kurulun görevleri

    Madde 7 - (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

    b) Yönetim Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlamak,

    c) Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

    d) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen yıllık bütçeyi ve personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara bağlamak,

    e) Başkan ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası hakkında karar vermek,

    f) Akademide verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretler için Yönetim Kurulunca hazırlanan tarifeyi onaylamak,

    g) Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

    h) Kurul Başkanı ve iki katip üyeyi seçmek,

    i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    Toplantı

    Madde 8 - (1) Kurul, her yıl Nisan ayı içinde Başkan tarafından belirlenen yer ve zamanda olağan toplantısını yapar.

    (2) Gereken hallerde Yönetim Kurulu veya Başkan ya da en az on beş üyenin görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemleri üzerine Kurul, gecikmeksizin Başkan tarafından belirlenen yerde olağanüstü toplantıya çağırılır.

    (3) Kurul her olağan ve olağanüstü toplantıları için kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle bir başkan ve iki katip üye seçer.

    Gündem

    Madde 9 - (1) Kurulun;

    a) Olağan toplantıya çağırılması halinde, Başkan tarafından belirlenen konular,

    b) Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Başkan tarafından belirlenen konular,

    c) Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Yönetim Kurulu kararında belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,

    d) En az on beş üyenin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, söz konusu istemde belirlenen ve Başkan tarafından önerilen konular,

    gündemini oluşturur.

    (2) Gündem yukarda belirtilen konular çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere dağıtılır.

    (3) Gündemde; yoklama, açılış, Kurul Başkanlığı seçimi, Kurul Başkanının açış konuşması, görüşülmesi istenen konular, üyelerin dilek ve temennileri, Kurul Başkanının dilek ve temennilere cevap teşkil eden konuşması, Kurul Başkanının kapanış konuşması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının yeri ve zamanı ile uygun görülen diğer hususlar yer alır.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 10 - (1) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

    (2) Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır.

    (3) Yapılan açık oylamada eşitlik olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Kurul toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

    Kurul başkanlığı

    Madde 11 - (1) Kurul Başkanlığı; bir başkan ve iki katip üyeden oluşur. Kurul Başkanı ve iki katip üye Kurulun kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle seçilir.

    Görüşmeler

    Madde 12 - (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Başkan tarafından toplantı yeter sayısının bulunması durumunda toplantı açılır ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden; Akademi hakkında ve daha önceki toplantılarda verilmiş olan kararların uygulama safahatı konusunda bilgi verilir.

    b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa maddeler sırasıyla görüşülür. Başkan veya en az beş üyenin yazılı önergesi ile sunulan konuların gündeme alınmasına karar verilebilir. Gündemde bulunmayan ve Kurulca gündeme alınmayan konular müzakere edilemez.

    c) Toplantıda çeşitli görüşlerin belirmesi sebebi ile olumlu veya olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanamayan veya üyelerce incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilebilir.

    d) Kurul Başkanı lüzumlu gördüğü ve Kurulun olağan işleri dışında özel önem taşıyan ve teknik incelemeleri gerektiren konuların görüşülmesi sırasında üyelerin birisinden konuyu incelemesini ve Kurulda raportörlük yapmasını isteyebilir.

    e) Bütün önergeler yazılı olarak Kurul Başkanına verilir. Önergeler Kurul tarafından katip üyeye okutulur. Kurul Başkanı gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşma yapmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi önergeyi doğrudan Kurulun onayına da sunabilir. Müzakereye açılan önergelerde Kurul Başkanı, ilk ve son sözü önerge sahibine verilmek suretiyle söz isteyenlere isteme sırasına göre, usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verir.

    f) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında Kurul Başkanından aydınlatıcı bilgi isteyebilirler. Kurul Başkanı, istenen bilgiyi doğrudan doğruya kendisi verebileceği gibi bir üyeden açıklamada bulunmasını isteyebilir.

    g) Konuşmalar Kurul Başkanına hitaben yapılır. Kurul Başkanı konuya ilişkin görüşünü ve oyunu en son açıklar.

    Oylama usulü

    Madde 13 - (1) Gündemde yer alan her madde, hakkındaki konuşmalar tamamlandıktan sonra oylanır. Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak Yönetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyelerin seçimi gizli oylama usulüyle ayrı ayrı yapılır. Kurul Başkanı sonucu açıklar.

    Kurul toplantılarının tutanağa geçilmesi

    Madde 14 - (1) Kurul toplantılarının ses kaydı alınarak toplantı yeri, tarihi, katılanların ad ve soyadlarını da içerecek şekilde konuşulanların dökümü yapılıp tutanak haline getirilir.

    (2) Bu tutanağın her sayfası Akademi mührü ile mühürlenip Kurul Başkanı ve katip üyelerce imzalandıktan sonra Başkanlığa tevdi edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yönetim Kurulu Üyesi Adaylığı ve Seçimi

    Yönetim kurulu üyesi adaylığı

    Madde 15 - (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliklerine;

    a) Genel Kurul üyeleri,

    b) Yargıtay üyeleri,

    c) Danıştay üyeleri,

    d) Birinci sınıf adlî yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,

    e) Birinci sınıf idarî yargı hâkimleri ile bu sınıftan sayılanlar,

    f) Hukuk profesörleri,

    g) En az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olanlar,

    h) En az yirmi yıl fiilen noterlik yapmış birinci sınıf noterler,

    aday olabilirler.

    Başvuru usulü

    Madde 16 - (1) Kurul üyeleri, toplantı öncesinde veya sırasında aday olabilirler.

    (2) Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip kimseler toplantı tarihine kadar başvurabilirler.

    (3) Kurul üyeleri, kendi üyelerini veya Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip kimseleri, toplantı öncesinde veya sırasında aday gösterebilirler.

    (4) Adaylarda aranan nitelikler, başvuru ve seçim tarihleri, Akademinin resmi internet sayfası ile Resmî Gazete'de seçim tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir.

    (5) Toplantıdan önce başvuru ve aday gösterme Başkanlığa, toplantı sırasında başvuru ve aday gösterme ise Kurul Başkanlığına verilecek bir dilekçeyle yapılır.

    (6) Kurul üyelerinin adaylığı dışında yapılan başvuru ve aday göstermelerde, dilekçeye adaylarda aranan niteliklerin bulunduğuna ilişkin belge eklenir.

    (7) Toplantıdan önce başvuran ve aday gösterilen kişilere başvurunun yapıldığını gösteren bir alındı belgesi verilir.

    (8) Eksik belgeyle yapılan başvurular ve aday göstermeler değerlendirmeye alınmaz.

    (9) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun alındığı tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    Adayların seçimi

    Madde 17 - (1) Yönetim Kurulu üyeliğinin seçimi Kurulca gizli oylama usulü ile yapılır.

    (2) Başvuranlar ve aday gösterilenleri belirtir oy pusulaları hazırlanır.

    (3) Birden fazla Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin aynı toplantıda yapılması durumunda oylama, oy pusulasına boş üye sayısı kadar adayın ad ve soyadının karşısındaki kutucuğun işaretlenmesi suretiyle yapılır.

    (4) Oylama sırasında, Akademi mührünü taşıyan oy pusulası ve zarf kullanılır.

    (5) Yönetim Kurulu üyeliğinin seçimi sonuçlanıncaya kadar oylamaya aralıksız devam edilir.

    Geçersiz oylar

    Madde 18 - (1) Oylar;

    a) Oy pusulasında boşalan üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının işaretlenmiş olması,

    b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,

    c) Belirgin bir işareti taşıyan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,

    hallerinde geçersiz sayılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Denetim Kurulunun Oluşumu, Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi

    Denetim kurulunun oluşumu

    Madde 19 - (1) Denetim Kurulu; Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur.

    Adaylık ve başvuru usulü

    Madde 20 - (1) Denetim Kurulu üyeliğine; Kurul üyeleri doğrudan aday olabilecekleri gibi, bir Kurul üyesi tarafından da aday gösterilebilirler.

    Üye seçimi

    Madde 21 - (1) Denetim Kurulu üyeliğinin seçimi, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre aday olanlar arasından Kurulca 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca yapılır.

    Üyeliğin sona ermesi

    Madde 22 - (1) Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi seçilme tarihinden itibaren iki yıl geçmekle sona erer.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    Yürürlük

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar