HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/04/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27549

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hazine Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatındaki daimi temsilci yardımcısı, ekonomi başmüşaviri, ekonomi müşaviri, ekonomi müşavir yardımcısı ve ekonomi ataşesi kadrolarına atanacak memurların seçimi ve atamalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı kadrolarında çalışan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanını,

    b) Daimi temsilci yardımcısı: Hazine Müsteşarlığı kadrolarından, ülkemizin yurt dışı teşkilatlarındaki Daimi Temsilciliklerde sürekli olarak görevlendirilen ve daimi temsilci yardımcısı kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

    c) Ekonomi ataşesi: Hazine Müsteşarlığının Başkonsolosluklar bünyesindeki yurt dışı teşkilatlarından, Ekonomi Ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve ekonomi ataşesi kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

    ç) Ekonomi başmüşaviri: Hazine Müsteşarlığının Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurt dışı teşkilatlarından, Ekonomi Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve ekonomi başmüşaviri kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

    d) Ekonomi müşavir yardımcısı: Hazine Müsteşarlığının Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurt dışı teşkilatlarından, Ekonomi Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve ekonomi müşavir yardımcısı kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

    e) Ekonomi müşaviri: Hazine Müsteşarlığının Büyükelçilikler veya Daimi Temsilcilikler bünyesindeki yurt dışı teşkilatlarından, Ekonomi Müşavirliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve ekonomi müşaviri kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

    f) Komisyon: Müsteşarlık yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin tespiti amacıyla oluşturulan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunu,

    g) Misyon şefi: Büyükelçilikte büyükelçiyi, Daimi Temsilciliklerde daimi temsilciyi, Başkonsolosluklarda başkonsolosu veya bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekaleten yürüten görevliyi,

    ğ) Müsteşar: Hazine Müsteşarını,

    h) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    ı) Personel: Yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak/atanmış memurları,

    i) Yurt dışı teşkilatı: Hazine Müsteşarlığının yurt dışında görev yapan ve dış temsilcilik niteliğini taşıyan bütün temsilciliklerini,

    j) Yurt dışında sürekli görev: Müsteşarlığın yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurt dışında sürekli görevli personelinin yaptığı görevi

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yurt Dışında Görevlendirme Esasları

    Genel şartlar

    Madde 5 - (1) Personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

    a) Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde, müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür için bu süre şartı aranmaz.

    b) Daimi temsilci yardımcısı, ekonomi başmüşaviri, ekonomi müşaviri ve ekonomi müşavir yardımcısı kadrolarına atanabilmek için, 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen dallarda en az dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak.

    c) Ekonomi ataşesi kadrosuna atanabilmek için dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak.

    ç) Yabancı dil bilmek.

    d) Son üç yılda olumlu sicil almış olmak.

    e) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

    f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

    (2) Daimi temsilci yardımcısı, ekonomi başmüşaviri, ekonomi müşaviri ve ekonomi müşavir yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda Hazine Uzmanı veya merkez denetim elemanı olmak tercih sebebidir. Ancak bu nitelikleri taşımak mutlaka yurt dışı göreve atanmayı gerektirmez.

    Özel şartlar

    Madde 6 - (1) Personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Daimi temsilci yardımcısı ve ekonomi başmüşaviri kadrolarına atanabilmek için müsteşar, müsteşar yardımcısı, kurul başkanı, genel müdür, birinci hukuk müşaviri, müstakil daire başkanı veya genel müdür yardımcısı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

    b) Ekonomi müşaviri ve ekonomi ataşesi kadrolarına atanabilmek için en az 10 yıl kamu hizmetinde bulunmuş olmak.

    (2) Yurt dışına atanması öngörülen personelden, sağlık durumlarının yurtdışı görevi yerine getirmeye elverişli olduğuna dair yazılı beyan alınır.

    Yabancı dil bilgisi yeterliliği

    Madde 7 - (1) Personelin, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birini ya da görevlendirileceği ülkenin resmi dilini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş (70) puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması zorunludur.

    (2) Yabancı dil yeterlilik belgeleri beş yıl geçerlidir.

    (3) Resmi dili, Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

    (4) Yurt dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde veya görevlendirileceği ülkenin resmi dilinde eğitim yapan üniversitelerde lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar ile daha önce yurt dışı görevlerde bulunanlar için birinci fıkrada yer alan yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

    Yurt dışına atanacak personelin seçimi

    Madde 8 - (1) Personel Dairesi Başkanlığınca, ilgili atama döneminde atama yapılacak kadroları gösteren geçici bir liste, merkezden yurt dışına atanma şartlarını taşıyan personele duyurulmak üzere, birimlere yazılı olarak gönderilir. Kendilerine duyuru yapılmış olması bu personel için kazanılmış hak doğurmaz.

    (2) Yurt dışına atanacak personel, Müsteşarlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin mesleki niteliklerinin değerlendirilmesi suretiyle seçilir.

    (3) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin yurt dışı teşkilatında hizmetin gerektirdiği mesleki niteliklerinin tespiti, Komisyon tarafından, temsil yeteneği ve mesleki yeterliliği (sicil, önceki görevler ve yöneticilik deneyimleri) değerlendirilmek suretiyle yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu ve Yurt Dışına Atanma

    Komisyonun kuruluşu

    Madde 9 - (1) Komisyon, Müsteşar başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarın görevlendireceği bir Genel Müdür ve Personel Dairesi Başkanından oluşur.

    (2) Başkan ve üyeler, komisyon toplantılarının, kendilerinin yurt dışına atanmak üzere teklif edilmesine ilişkin bölümlerinde görev alamazlar.

    (3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

    Komisyonun görevleri

    Madde 10 - (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yurt dışı sürekli göreve atanacak personele ilişkin mesleki niteliklerin değerlendirmesini yapmak suretiyle yurt dışı sürekli göreve atanacak personeli görev yerleri itibarıyla seçmek,

    b) Müsteşarlık Disiplin Kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olumsuz sicil alan ya da atandığı görevde yetersiz olduğu tespit edilen personelin süresinden önce geri çekilmesini önermek.

    Atama

    Madde 11 - (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri ile birlikte belirlenen adaylar Müsteşarlıkça yurt dışı sürekli göreve atanmak üzere teklif edilirler.

    (2) Haklarında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ya da daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma sonucuna göre ertelenir.

    (3) Personel, atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.

    Yurt dışında görev süresi

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak yurt dışı görevlere atananların yurt dışı görev süresi üç yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanının onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir.

    (2) İki yıl sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde, yeni görev yerinde görev süresi iki yıldır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Merkezde görev süresi

    Madde 13 - (1) Yurt dışındaki sürekli görevlerinden yurt içindeki görevlerine dönenlerin tekrar yurt dışına sürekli göreve atanabilmeleri için, Müsteşarlık merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmaları şarttır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür için bu süre şartı aranmaz.

    (2) Yurt dışı görev süresini tamamlamadan kendi isteği ile merkeze alınan memurlar (merkez teşkilatında bir göreve atanmak üzere çağrılanlar hariç) ile bulundukları yurt dışı görevlerinde yetersiz olduğu Komisyon kararıyla tespit edilerek merkeze alınan memurlar, haklarında yapılabilecek disiplin kovuşturması saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelikte belirtilen merkezde bekleme sürelerine ek olarak üç yıl daha merkezde görev yapmadan yurt dışı göreve atanamazlar. Ancak, bulunduğu ülkedeki Misyon Şefliğince tam teşekküllü ve yetkili sağlık kuruluşu olduğu kabul edilen sağlık merkezlerince verilen heyet raporu ile göreve devamının sağlık açısından mümkün olamayacağı belirlenen personel, bu hükme tabi değildir.

    Yürürlük

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar