İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 31/03/2010 - 2010/290

    Resmi Gazete Tarihi : 28/04/2010

    Resmi Gazete Sayısı : 27565

    Ekli "İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 23/3/2010 tarihli ve 2679 sayılı yazısı üzerine, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    İşe alınacaklardan istenilen bilgi ve belgeler-

    Madde 14 - İşe alınacaklardan istenilen bilgi ve belgeler şunlardır:

    a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

    b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

    c) Öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı görülmek suretiyle İGEME'ce veya noter tarafından onaylanmış fotokopisi.

    ç) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.   

    d) Erkekler için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

    e) Başka kurum veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.

    f) 4,5x6 ebadında sekiz adet fotoğraf.

    g) İş Başvuru Formu.

    İstenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini ilgili Devlet Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar