AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Başbakanlık (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)'tan;

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27609

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan memurların disiplin amirlerini belirlemek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan memurların memuriyet unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Eki İçin Resmi Gazeteye Bakınız.

    Mevzuat Kanunlar