AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONELİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Başbakanlık (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği)'tan;

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27609

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde çalışan memurların sicil raporlarını düzenlemekle yetkili sicil amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

    Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil amirleri

    Madde 4 - (1) Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde görev yapan Devlet memurlarının memuriyet unvanlarına göre sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 16/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Ek Dosyası İçin Resmi Gazeteye Bakınız.

    Mevzuat Kanunlar