SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 01/06/2010-2010/582

    Resmi Gazete Tarihi: 29/06/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27626

    Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 28/5/2010 tarihli ve 7635 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "GEÇİCİ MADDE 4- (1) 28/12/2009 tarihli ve 2009/15720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesi ile değiştirilen 24 üncü madde hükmü 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihe kadar, 24 üncü maddenin değiştirilmeden önceki hükmünün uygulanmasına devam olunur."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik 1/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar