TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27630

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve eklentilerinin, Milli Sarayların, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına tahsisli resmi konut ile var ise özel konutun, diğer bina, tesis ve arazilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yakın koruma hizmetlerini yürütmek ve Meclis arazisi içerisindeki trafiği düzenlemek üzere Anayasanın 95 inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen Polis Kuvvetinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığının kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı ile alt birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri ile bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

    Hukuki dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı maddesi ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Ana girişler: Çankaya ve Dikmen kapıları ile ziyaretçi kabul salonunu,

    b) Başkan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,

    c) Başkanlık Divanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını,

    ç) Çevre güvenliği: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna verilmiş (Milli Saraylar ve konut dahil) bütün bina, tesis ve eklentilerine dışarıdan, park, bahçe ve arazilere ise çevre hudutlarından gelen sabotaj ve tehlikelere karşı korunmasını,

    d) Daire Başkanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanını (Birinci Sınıf Emniyet Müdürü),

    e) Daire Başkanlığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığını,

    f) Daire Başkan Yardımcıları: Koruma Daire Başkanının ikinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki yardımcılarını,

    g) Devlet Büyükleri: Devletin merkezi yönetiminde görev alan ve devlet protokolüne dahil zevatı,

    ğ) Güvenlik Koordinasyon Kurulu: Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulunu,

    h) Güvenlik uygulaması: Meclis yerleşkesine gelen kişiler ile beraberinde bulunan her türlü eşyaların ve araçların elle, gözle, araç altı kontrol cihazı kapı dedektörü, X-RAY metal dedektörü, patlayıcı madde koklama dedektörü ile gerek görülecek diğer mekanik, elektronik cihaz ve vasıtalarla aranmasını ve gerektiğinde personel dışında kalan şahısların adli kayıt ile GBT sorgulamasını,

    ı) Güvenlik Yönetmeliği: Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik Yönetmeliğini,

    i) İç Güvenlik: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna verilmiş (Milli Saraylar ve konut dâhil) bütün bina, tesis ve eklentilerinin iç alanlarının korunmasını ve bu alanlarda bulunan kişilerin güvenliğinin sağlanmasını,

    j) İşbirliği Protokolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı arasında Meclisin müşterek güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbölümü ve koordinasyon esaslarını belirleyen, Başkanlıkça onaylı yürürlükteki protokolü,

    k) Konut: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına tahsisli resmi konut ile var ise özel konutu,

    l) Meclis: Türkiye Büyük Millet Meclisini,

    m) Meclis Başkanlığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,

    n) Meclis yerleşkesi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını sürdürdüğü mevcut bina, tesis, eklenti ve araziyi,

    o) Milli Saraylar: Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır, fabrika tanıtım ve konukevi ile bunlara bağlı bina, tesis, eklenti ve arazileri,

    ö) Muhafız Tabur Komutanlığı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığını,

    p) Polis kuvveti: İçişleri Bakanlığınca Meclis Başkanlığına tahsis edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında görevli emniyet hizmetleri personelini,

    r) Tesisler: Türkiye Büyük Millet Meclisi sorumluluğuna verilmiş, Meclis Başkanlığınca güvenlik tedbiri alınması uygun görülen bina, tesis ve eklentilerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Daire Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri

    Koruma Daire Başkanlığının birimleri

    Madde 5 - (1) Daire Başkanlığı, bir daire başkanı ve iki başkan yardımcısının yönetim ve denetiminde;

    a) İdari Büro Amirliği,

    b) Strateji Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,

    c) Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğü,

    ç) İç Güvenlik Şube Müdürlüğü,

    d) Ana Girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü,

    e) Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü,

    ile şube müdürlüklerine bağlı bürolardan oluşur. TBMM Koruma Daire Başkanlığı kuruluş şeması ektedir (EK-1).

    (2) Daire Başkanlığını oluşturan şube müdürlüklerinden Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığının taşra birimi olup görev yeri İstanbul'dur. Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır, fabrika tanıtım ve konukevi ile bunlara bağlı bina, tesis, eklenti ve arazilerini korumakla görevlidir. Personelinin atama ve görevlendirilmesi Başkanın talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılır.

    Koruma Daire Başkanlığının görevleri

    Madde 6 - (1) Koruma Daire Başkanlığı; Başkanın emirleri doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı Milli Sarayların iç emniyetini sağlamak ve Meclis arazisi üzerinde trafiği düzenlemek üzere;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının ve talep halinde birlikte oturduğu aile efradının yakın koruma hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere gerekli koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini almak,

    b) Meclis Yerleşkesine, Konuta ve Milli Saraylara yönelik muhtemel sabotaj, tehlike ve eylemlere karşı gerekli koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini almak,

    c) Meclis Yerleşkesi içerisinde bulunan Devlet Büyüklerinin, milletvekillerinin, personelin ve ziyaretçilerin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri almak,

    ç) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı bina, tesis ve eklentilerine gelen ziyaretçileri, personeli ve hizmetinden yararlanmak için çağrılan kişileri güvenlik uygulamasına tabi tutmak,

    d) Her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın yerleşkeye girişini önleyici tedbirleri almak,

    e) Meclis binası içindeki dinleyici localarında ve kulislerde emniyet ve düzeni sağlamak için her türlü tedbiri almak,

    f) Meclis Başkanlık Divanının ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunun Koruma Daire Başkanlığının görev alanına giren kararlarını uygulamak,

    g) Meclis yerleşkesi dahilinde trafiği tanzim etmek,

    ğ) Hizmetin özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlatmak,

    h) Meclis yerleşkesinin iç ve çevre güvenliğinin sağlanmasında koordinasyonu ve işbölümünü sağlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığı ile İşbirliği Protokolü imzalamak ve imzalanan protokol hükümlerinden görev alanına girenleri uygulamak,

    ı) Güvenlikle ilgili konularda Güvenlik Koordinasyon Kuruluna önerilerde bulunmak,

    i) Güvenlik Koordinasyon Kurulu Kararı doğrultusunda kurulan güvenlik kameraları ile tespit edilen kayıtları bir yıl süre ile muhafaza etmek,

    j) Başkanın 584 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlendireceği kişi tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer talimatların uygulanmasını sağlamak,

    ile görevlidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü, Bürolar Amiri ve

    Büro Amirlerinin Görevleri

    Daire Başkanının görevleri

    Madde 7 - (1) Daire Başkanı;

    a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda Daire Başkanlığına verilen görevlerin etkin, süratli ve gecikmesiz yürütülmesini sağlamak,

    b) Meclisin güvenliğine ilişkin bu Yönetmelikte öngörülen her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

    c) Disiplini ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

    ç) Koruma Daire Başkan Yardımcıları arasında iş bölümü yapmak,

    d) Yürütülen hizmetin geliştirilmesine yönelik iyileştirici tedbirleri almak, koruma ve güvenlik tedbiri alınan yerlerde görevlendirilen Polis Kuvvetini denetlemek,

    e) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Daire Başkan Yardımcısının görevleri

    Madde 8 - (1) Daire Başkan Yardımcısı;

    a) Daire Başkanının görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak, hizmetlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamak, verimliliği arttırıcı tekliflerde bulunmak,

    b) Daire Başkanının yaptığı yazılı işbölümüne göre, kendisine bağlı Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını takip ve koordine etmek, aksaklıkları tespit etmek ve düzeltmek, hizmetin düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak adına sorumluluk alanında bulunan şubeler arası koordinasyonu sağlamak ve denetim yapmak,

    c) Kendisine bağlı şubelerde disiplinin sağlanması ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve sürekli denetimde bulunmak,

    ç) Daire Başkanınca yayımlanan emir ve genelgelerin gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek ve varsa aksaklıkları gidermek,

    d) Kendisine bağlı birimlerce hazırlanan ve Daire Başkanının imzasına sunulacak bütün yazıları kontrol ve paraf etmek,

    e) Görev alanı ile ilgili faaliyetlerinden aksayanları tespit etmek, nedenlerini araştırmak ve bunları giderici önlemler konusunda Daire Başkanına öneride bulunmak,

    f) Daire Başkanının uygun göreceği diğer kurul ve komisyonlara başkanlık yapmak,

    g) Görev alanı ile ilgili Daire Başkanlığı talimatlarını hazırlatmak, güncelletmek ve Daire Başkanının onayına sunmak,

    ğ) Görev alanı ile ilgili günlük görev çizelgelerini hazırlatmak ve uygulamasını izlemek,

    h) Sorumluluğunda bulunan personeli görevinde yetiştirmek, rehberlik yapmak, sorumluluk ve yetki alışkanlıklarını kazandırarak ileride daha üst görevler için hazırlamak,

    ı) Sorumluluğunda bulunan personelin günlük mesaiye, eğitim ve diğer gerekli etkinliklere uyup uymadığını takip etmek ve varsa aksayan hususları Daire Başkanına bildirmek,

    i) Daire Başkanlığının görevlerinin en üst seviyede yürütülmesi için gerekli ön araştırma ve değerlendirmeleri yaparak elde ettiği bilgileri ve hizmetin daha etkili hale getirilebilmesi için alınması gereken tedbirleri Daire Başkanına bildirmek,

    j) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Şube Müdürünün görevleri

    Madde 9 - (1) Şube Müdürü;

    a) Şubesiyle ilgili çalışmaları takip ve koordine etmek, denetlemek, düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

    b) Meydana gelen her türlü gelişmeyle ilgili olarak sıralı amirlerini ve Daire Başkanını anında haberdar etmek,

    c) İş ve işlemlere yönelik görev bölümü yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,

    ç) Başkanlık Divanında veya Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    d) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,

    e) Çalışma ortamlarının düzenli ve temiz bulundurulmasını sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın çalışır ve bakımlı bulundurulmasını temin etmek,

    f) Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler almak ve önerilerde bulunmak,

    g) Hizmet yerlerinin özelliklerine göre Görev Yeri Talimatları hazırlamak,

    ğ) Personelin günlük mesaiye ve çalışma programına riayet etmesini sağlamak,

    h) Tutulması gerekli defter ve kayıtların mevzuata uygun düzenlenmesini sağlamak,

    ı) Şube brifingini güncel halde tutmak ve her ay düzenli olarak Stratejik Planlama Şube Müdürlüğüne değişiklikleri bildirmek,

    i) Şubesi ile ilgili gelecek yılın bütçe hazırlıklarını yapıp Stratejik Planlama Şube Müdürlüğüne bildirmek,

    j) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Bürolar Amirinin görevleri

    Madde 10 - (1) Bürolar amiri;

    a) Bürolar arası koordineyi sağlamak,

    b) Personelin eğitim, disiplin ve verimliliğini sağlamak,

    c) Şube görevleri ile ilgili istatistiklerin tutulmasını sağlamak,

    ç) Şube hizmetlerinin, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işin basitleştirilmesi ve verimin artırılması için Şube Müdürüne önerilerde bulunmak,

    d) Personelin hizmeti uygulama biçimi, göreve geliş, görevden ayrılış saatlerini, mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol etmek,

    e) Başkanlık Divanında veya Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    f) Hizmetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak,

    g) Şubesinin gelecek yıla ilişkin bütçe işlemleri ile ilgili işlemleri takip etmek,

    ğ) Meydana gelen her türlü gelişmeyle ilgili olarak Şube Müdürünü anında haberdar etmek,

    h) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Büro Amirinin görevleri

    Madde 11 - (1) Büro Amiri;

    a) Büronun çalışmalarını takip ve koordine etmek, denetlemek; düzenli, hızlı, etkin ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

    b) İş dağıtımı yapmak, yetki ve sorumlulukları tespit etmek, çalışma prensiplerini belirlemek ve disiplini tesis etmek,

    c) Kaliteli hizmet anlayışını geliştirmek, verimliliği artırıcı düzenlemeler yapmak,

    ç) Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanın çalışır ve bakımlı bulunmasını temin etmek,

    d) Başkanlık Divanında veya Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    e) Hizmetle ilgili iyileştirici tedbirler geliştirmek ve üstlerine önermek,

    f) Meydana gelen her türlü gelişmeyle ilgili olarak sıralı amirlerini ve Şube Müdürünü anında haberdar etmek,

    g) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İdari Büro Amirliklerinin Görevleri

    Daire Başkanlığı İdari Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 12 - (1) İdari Büro Amirliği;

    a) Telefon ve faks muhaberesini sağlamak,

    b) Randevu ve ziyaretleri düzenlemek,

    c) Günlük çalışma programını düzenlemek,

    ç) Gizlilik dereceli evrakı, bu konuda yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre işleme tabi tutmak, yazışmasını yapmak ve dosyalarını tutmak,

    d) Yapılacak ve iştirak edilecek toplantıları kayda alarak Daire Başkanına arz etmek,

    e) Daire Başkanının odasının temizliğini, bizzat başında bulunmak suretiyle yaptırmak ve düzenli olmasını sağlamak,

    f) Hizmet aracını göreve hazır tutmak,

    g) Daire Başkanına gelen tüm evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım ve arşivleme ile istatistik hizmetlerini yerine getirmek, günlü evrakların zamanında cevaplandırılmasını sağlamak,

    ğ) Daire Başkanının emirleri doğrultusunda Nöbetçi Müdürlüğü ve Nöbetçi Amirliği hizmetlerini planlamak ve talimatlar çerçevesinde yürütmek,

    h) Daire Başkanının sekreterya hizmetlerini yürütmek,

    ı) Yılsonunda bürolardan teslim edilen evrakı teslim almak ve birim arşivinde saklama süresi dolan evrakın imhası ile ilgili işlemleri yapmak,

    i) Daire Başkanı odasında bulunması gereken evrak ve dosyaları düzenli bir şekilde tutmak,

    j) Daire Başkanının emirlerinin ünitelere yazılmasını ve ulaştırılmasını sağlamak,

    k) Özel günlerdeki programları Daire Başkanının emirleri doğrultusunda tespit etmek ve ilgililere duyurmak,

    l) Daire Başkanlığı arşivini düzenlemek ve arşiv talimatnamesine göre işlenmesini ve muhafazasını sağlamak,

    m) Daire Başkanlığına gelen genelge, tamim ve talimatların diğer birimlere dağıtılmasını ve tüm personele duyurulmasını sağlamak,

    n) Daire Başkanlığına ait evrakın dış dağıtım hizmetlerini yerine getirmek,

    o) Başkanlık iş ve işlemlerine ilişkin bilgi edinme yasası kapsamında sorulan sorulara cevap vermek,

    ö) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Şube müdürlüklerine bağlı idari büro amirliğinin görevleri

    Madde 13 - (1) Şube müdürlüklerine bağlı idari büro amirlikleri;

    a) Şube Müdürünün emri ile Daire Başkanlığı içi ve dışı ünite veya kurumlarla yazışma yapmak,

    b) Şube Müdürlüğünde bulunması gereken evrak ve dosyaları düzenli bir şekilde tutmak,

    c) Şube Müdürlüğünde görevli personelin özlük işlerine ilişkin tüm yazışmaları yapmak,

    ç) Şube Müdürünün vereceği emirlerin bürolara yazılmasını ve ulaştırılmasını sağlamak,

    d) Günlük görev çizelgelerini hazırlamak,

    e) Şube Müdürlüğüne gelen ve giden evrakın düzenli bir şekilde dağıtımını yapmak, günlü evrakların zamanında cevaplandırılmasını sağlamak ve gerekli kayıtları tutmak,

    f) Şube arşivini düzenlemek ve arşiv talimatnamesine göre işlenmesini ve muhafazasını sağlamak,

    g) Şube Müdürlüğüne gelen genelge, tamim, talimatların diğer birimlere dağıtılmasını ve tüm personele duyurulmasını sağlamak,

    ğ) Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda görevli personelin eğitimine ilişkin hizmetleri yürütmek,

    h) Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan her türlü silah, araç, gereç, teçhizat ve malzemenin bakım, onarım ve tedarikiyle ilgili yazışmalarla kayıt ve zimmet işlemlerini yapmak,

    ı) Yıl sonunda arşivde saklanması gereken evrakı Daire Başkanlığı İdari Bürosuna teslim etmek,

    i) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Strateji, Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

    Strateji, Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün kuruluşu

    Madde 14 - (1) Strateji, Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü aşağıdaki bürolardan oluşur:

    a) İdari Büro Amirliği.

    b) Stratejik Planlama Büro Amirliği.

    c) Bilgi İşlem Büro Amirliği.

    ç) Destek Hizmetleri Büro Amirliği.

    d) Tahakkuk Büro Amirliği.

    e) İnsan Kaynakları Büro Amirliği.

    f) Eğitim Büro Amirliği.

    Strateji, Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevleri

    Madde 15 - (1) Strateji, Destek ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü;

    a) Başkanlığın Stratejik planını, performans programını, birim faaliyet raporunu ve daire başkanlığının bütçesini hazırlamak,

    b) Stratejik plandaki hedeflere ne kadar ulaşılabildiğini gösteren verileri toplamak, performans kriterlerine göre istatiksel sonuçlar ortaya koymak, sonuçların nedenlerini analiz ederek, mevcut iç ve dış gelişmeler uyarınca gerekiyorsa stratejik planda değişiklik önermek,

    c) Başkanlığın bilgi işlem sahasındaki ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki için gereken işlemleri yapmak, bilgisayar, ek donanımları ve aksesuarlarının demirbaş iş ve işlemlerini bakım ve onarım işlerini takip ederek çalışır durumda olmalarını sağlamak, Daire Başkanlığının Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığıyla irtibat ve koordinasyonunu sağlamak,

    ç) Kamera izleme merkezinin çalışmalarını takip etmek aksaklıkları bildirmek, hizmetin daha verimli olabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    d) Daire Başkanının emirleri doğrultusunda Telsiz Muhabere Merkezi hizmetlerini planlamak ve talimatlar çerçevesinde yürütmek,

    e) Daire Başkanlığı brifingini birimlerden gelecek bilgiler doğrultusunda hazırlamak,

    f) Daire Başkanlığının araç, gereç, silah, demirbaş malzeme, melbusat konularındaki ihtiyaçlarını tespit etmek, ilgili daire başkanlıklarıyla irtibat ve koordinasyonu sağlamak, yapılan iş ve işlemlerle ilgili defter ve kayıtları tutmak,

    g) Daire Başkanlığı personelinin maaş ve her türlü ödemelere ilişkin işlemlerini yapmak, dışarıdan satın alınması gereken mal ve malzemelerin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde alımlarını yapmak,

    ğ) Daire Başkanlığı personelinin özlük işlerinin takibini yapmak, ilgili daire başkanlığıyla irtibatı sağlamak,

    h) Daire Başkanlığının eğitim politikalarını ve eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, bu doğrultuda gerekli eğitim planlamalarını yapmak, kurslar düzenleyerek personeli eğitmek ve başarılı olanları sertifikalandırmak, eğitim sonrası değerlendirmelerini yapmak,

    ı) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Stratejik Planlama Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 16 - (1) Stratejik Planlama Büro Amirliği;

    a) Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlamak,

    b) Daire Başkanlığı stratejik planındaki hedeflere ne kadar ulaşabildiğini gösteren verileri toplamak, performans kriterlerine göre istatistiksel sonuçları ortaya koymak, sonuçların nedenlerini analiz ederek, mevcut iç ve dış gelişmeler uyarınca gerekiyorsa stratejik planda değişiklik önermek,

    c) Bütün birimlerden teklifler alarak Daire Başkanlığının ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe planı ve teklifi ile ilgili işlemleri yürütmek,

    ç) Daire Başkanlığı performans programını hazırlamak,

    d) Daire Başkanlığı birim faaliyet raporunu hazırlamak,

    e) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Bilgi İşlem Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 17 - (1) Bilgi İşlem Büro Amirliği;

    a) Daire Başkanlığının bilgi işlem sahasındaki donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tespiti ve tedariki için gereken işlemleri yapmak,

    b) Bilgisayar ve aksesuarlarının bakım ve onarım işlerini takip ederek çalışır durumda olmalarını sağlamak,

    c) Bilgisayar ve ek donanımlarının demirbaş iş ve işlemlerini yapmak,

    ç) Daire Başkanlığı bilgisayar ağının düzenli ve etkin çalışırlığını temin etmek,

    d) Bilgi işlem teknolojisinin takip ve transfer edilmesine ilişkin işlemleri yapmak,

    e) Bilgisayar ve bilgi işlem konularında personelin bilgilendirilmesini sağlamak,

    f) Bilgi işlem konularında, Daire Başkanlığının EGM Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve TBMM Bilgi İşlem Müdürlüğüyle irtibat ve koordinasyonu sağlamak,

    g) Kamera izleme merkezinin çalışmalarını takip etmek aksaklıkları bildirmek, hizmetin daha verimli olabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    ğ) Daire Başkanının emirleri doğrultusunda Telsiz Muhabere Merkezi hizmetlerini planlamak ve talimatlar çerçevesinde yürütmek,

    h) Daire Başkanlığı brifingini birimlerden gelecek bilgiler doğrultusunda hazırlamak,

    ı) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Destek Hizmetleri Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 18 - (1) Destek Hizmetleri Büro Amirliği;

    a) Daire Başkanlığı demirbaş malzemeleri ile ilgili hizmetleri yerine getirmek,

    b) Daire Başkanlığına ait otoların işlemlerini yürütmek,

    c) Yılda en az bir defa Daire Başkanı onayı ile kurulacak bir komisyon marifeti ile sayım yapmak ve Daire Başkanına bilgi vermek,

    ç) Depoları daima temiz, tertipli, düzenli ve bakımlı bulundurmak,

    d) Mevzuat ve verilen emirler gereğince büro hizmetleri ile ilgili olarak tüm defterleri tutmak, cetvel, çizelge ve bunlar gibi dokümanları hazırlamak ve muntazam işlemesini sağlamak,

    e) Birimlerin ihtiyaçları olarak alınan malzemelerin dağıtımını planlamak ve yapmak,

    f) Alınması gereken malzeme ve eşyanın alımı için ödenek bulunup bulunmadığını tespit etmek, ödenek mevcut ise yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alınmasını sağlamak, bununla ilgili işlemleri yapmak ve kayıtları tutmak,

    g) Satın alınan malzeme ve eşyalara ilişkin işlemleri mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

    ğ) Satınalma karar defterini tutmak,

    h) Satın alma işlemleri merkezden yürütülen araç, gereç, silah ve her türlü malzemeden Daire Başkanlığının ihtiyaçlarını temin etmek için birimlerin istekleri doğrultusunda, gerekli yazıları hazırlamak, tahsis edilenleri teslim almak, kayıtlarını tutmak, depolamak ve muhafaza etmek,

    ı) Kullanımdan dolayı eskimiş, yıpranmış ve ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaş ve miatlı malzemeleri düşüm işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlerle intikalini sağlamak,

    i) Personelin istihkaklarının (giyim, kuşam, teçhizat) zamanında temini için gerekli plan ve programları hazırlamak ve dağıtımını yapmak,

    j) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Tahakkuk Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 19 - (1) Tahakkuk Büro Amirliği;

    a) Daire Başkanlığı personelinin, maaş ve yolluk ile ilgili özlük hakları işlemlerini yürütmek,

    b) Personelin maaş, ücret, tazminat, taltif, terfi farkı, ek ders ücreti, geçici görev yolluğu ve sosyal yardımlarını tahakkuk ettirmek ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek,

    c) Personel emekli ve fiili hizmet keseneklerinin hazırlanması, tahakkuk ettirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna intikalini sağlamak,

    ç) Personel maaşlarından, kanuni (icra silah vb.) kesintileri ile ilgili işlemleri yerine getirmek ve kesintisini yapmak,

    d) Ödemeye ilişkin emir ve yazılarının yetkili ve sorumlu personelce parafe ve imza edilmesini sağlamak ve Gerçekleştirme Görevlisi vasıtasıyla İta Amirine sunmak,

    e) Bütçe Masrafları ve Ödeme Emirleri Defteri ile mali işlemlerin gerektirdiği diğer defterler ile evrak ve kayıtlarını tutmak,

    f) Mali işlemler ile ilgili her türlü evrakı ve defterleri muhafaza etmek, her an denetime hazır vaziyette bulundurmak,

    g) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    İnsan Kaynakları Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 20 - (1) İnsan Kaynakları Büro Amirliği;

    a) Personelin özlük işlerini mevzuata göre yürütmek,

    b) Personelin şahsi dosyalarını düzenleyerek gerekli yazışmalarını yapmak,

    c) Personelin gizli sicil raporlarına ait işlemleri yürütmek,

    ç) Personelin yıllık izin çizelgelerini hazırlayarak Daire Başkanına onaylatmak, mazeret ve yıllık izinlerine ilişkin yazıları hazırlamak,

    d) Personelin özlük işlemlerine ait Daire Başkanlığından gerekli onayları almak,

    e) Tanıtma karnelerini hazırlamak ve işlemlerini yapmak,

    f) Personel istihdamı ile ilgili işlemleri yapmak ve bu konularda öneriler hazırlamak,

    g) Gizlilik dereceli evrakı bu konuda yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre işleme tabi tutmak,

    ğ) Günlü evrakların zamanında cevaplandırılmasını sağlamak,

    h) Personelin ödüllendirme ve cezalandırmaya ilişkin işlemlerini yapmak,

    ı) Personelin disiplin soruşturmaları ile ilgili yazışmaları yapmak,

    i) Personel sorunları ile ilgili çözülmesi istenen sorunları için başvuran personele, 'Personel Talep Formu' doldurtup, isteklerini değerlendirmek, gerekirse Personel Daire Başkanlığına göndermek,

    j) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Eğitim Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 21 - (1) Eğitim Büro Amirliği;

    a) Daire Başkanlığının eğitim politikalarını ve eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, bu doğrultuda gerekli eğitim planlamalarını yapmak ve müfredatını hazırlamak,

    b) Planlamalar ve müfredat doğrultusunda eğitim ortamını hazırlamak, eğitim programları ve kurslar düzenleyerek personeli eğitmek,

    c) Eğitim sonucunda başarılı olanları sertifikalandırmak ve eğitim sonrası değerlendirmelerini yapmak,

    ç) Eğitim ile ilgili bütün emir ve tamimlerin personele duyurulması için gerekli yazışmaları yapmak,

    d) Üst makamlara sunulacak eğitim ile ilgili her türlü yazı, belge, çizelge, bilgi ve raporları düzenlemek,

    e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü istatistikî bilgileri derlemek,

    f) Personelin kadro tabanca atışlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

    g) Eğitici personel ihtiyacını belirlemek, yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç halinde diğer birimlerden ve kurumlardan yararlanmak,

    ğ) Eğitimlerde kullanılacak malzeme, bilgi ve belgeleri tespit etmek ve temini yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,

    h) Yurtiçi ve yurtdışından Daire Başkanlığına gelen eğitim taleplerini değerlendirmek ve sıralı amirlerince uygun görülen talepleri hizmeti aksatmadan karşılamak,

    ı) Eğitim alanında gelişen teknolojileri, bilimsel verileri ve yöntemleri takip etmek, bu verileri araştırmak-geliştirmek ve Daire Başkanlığında uygulanabilirliğini sağlamak,

    i) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    ALTINCI BÖLÜM: Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğü

    Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğünün kuruluşu

    Madde 22 - (1) Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğü aşağıdaki bürolardan oluşur:

    a) İdari Büro Amirliği.

    b) Başkanlık Koruma Büro Amirliği.

    c) Başkanlık Binası Koruma Büro Amirliği.

    ç) Konut Koruma Büro Amirliği.

    Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğünün görevleri

    Madde 23 - (1) Başkanlık Koruma Şube Müdürlüğü;

    a) Başkanın koruma ve yakın koruma hizmetlerini yerine getirmek,

    b) Başkanın günlük çalışma, gezi ve ziyaretlerinde gerekiyorsa mahalli güvenlik güçleri ile birlikte intikalden önce gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

    c) Talep edilmesi halinde Başkanın birlikte oturduğu aile efradının koruma hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,

    ç) Başkanın makamının bulunduğu bina ve tesislerde gerekli güvenlik önlemini almak,

    d) Resmi ve özel konutun iç ve çevre güvenliğini sağlamak,

    e) Yakın koruma hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

    f) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Başkanlık Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 24 - (1) Başkanlık Koruma Büro Amirliği;

    a) Başkanın eskort, koruma ve yakın koruma hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

    b) Başkanın il dışı seyahatlerinde şube idari bürosu vasıtasıyla ilgili yerlerle gerekli yazışmaları yapmak,

    c) Talep edilmesi halinde Başkanın birlikte oturduğu aile efradının koruma hizmetlerini yürütmek,

    ç) Başkanın günlük çalışma, gezi ve ziyaretlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ile ilgili ayrıntılı ön planlama yapmak,

    d) Başkanın resmi veya gayri resmi programları gereği kullanacağı güzergâhları ve alternatif güzergâhları belirlemek, belirlenen güzergâhların keşif ve kontrollerini yaptırmak, gerektiğinde bu kontrolleri tekrarlatmak üzere yeterli sayıda öncü ekibi göreve sevk etmek,

    e) Program ve konaklama noktalarında yerel unsurlarla koordineli olarak suikast, sabotaj ve bunun gibi tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik fiziki ve taktiksel tedbirlerin alınmasını sağlamak,

    f) Bomba imha uzmanlarını güvenlik uygulamalarında etkin şekilde kullanmak,

    g) Program ve program yeriyle ilgili ortaya çıkabilecek en son gelişmelerden zamanında haberdar olmayı sağlayacak yapıyı kurmak ve teyitli bilgi akışının gerçekleşmesini sağlamak,

    ğ) Programda makamın inisiyatifiyle veya bu inisiyatifin dışında gerçekleşen her türlü değişikliğe koruma tedbirlerini anında uyumlu hale getirmek, gerektiğinde makama güvenlikle ilgili usulüne uygun uyarılarda bulunmak,

    h) Güvenlik uygulamalarıyla ilgili olarak iş birliği yapılacak bütün dış birimlerle uyum içerisinde ve ayrıntıları belirlenmiş programlar dahilinde çalışmak,

    ı) Acil durumlarda sağlıkla ilgili müdahale alternatiflerini planlamak da dahil olmak üzere yakın korumayla ilgili diğer bütün tedbirleri almak,

    i) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Başkanlık Binası Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 25 - (1) Başkanlık Binası Koruma Büro Amirliği;

    a) Başkanlık Makam Odasının bulunduğu binanın çevresinde, giriş kapılarında ve bina içerisindeki kritik yerlerde koruma ve kontrol noktaları oluşturmak ve bu noktalarda yeteri kadar personel görevlendirerek sorumluluk bölgelerini belirlemek,

    b) Nöbet değişimlerinde ve lüzum görülen diğer zamanlarda, sorumluluk bölgelerindeki şüpheli şahıs, paket, çanta, cihaz vb. eşyaya yönelik arama ve kontrolleri yaptırmak. Şüpheli durumlarda bomba imha uzmanı marifetiyle müdahalede bulunmak,

    c) Her sabah, bir özel kalem görevlisi nezaretinde, Başkanın çalışma ofisinin detaylı aramasını her türlü teknolojik cihazın tespitine yönelik olarak yaptırmak. Gerektiğinde rutin dışında da bu aramaları tekrarlamak,

    ç) Başkanın makamına geliş ve gidişlerinde gerekli anonsları yapmak,

    d) Giriş noktalarında personelin, ziyaretçilerin ve görevli olarak gelenlerin beraberindeki eşyaları ile birlikte usulüne uygun güvenlik uygulamasından geçirilmesini sağlamak,

    e) Makam katına gelen paket, koli, çiçek vb. malzemenin kontrolünü yapmak, gerektiğinde bomba imha uzmanı marifetiyle bu işlemleri gerçekleştirmek,

    f) Özel kalem tarafından verilen programı ve bu programdaki meydana gelebilecek değişiklikleri dikkatli bir şekilde takip ederek, ilgili birimlerle koordineli şekilde duruma uygun güvenlik uygulamasıyla ilgili gerekli planlama ve tertiplenmeleri yapmak,

    g) Makam odasında ya da Divan Salonunda yapılan her türlü toplantı ve görüşmelerde güvenlik ve sessizlik düzenini sağlamak, görüşme dışında kalan refakatçi kalabalıkları önceden belirlenmiş yerlere sevk etmek. Bu konu ile ilgili olarak özel kalemden gelecek diğer talimatları uygulamak,

    ğ) Bina çevresindeki yaya ve araç trafiğinin izlenmesini, protokol kapısı ve makam arkası da dâhil olmak üzere belirlenmiş yerler dışına yapılacak araç parklarının önüne geçilmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak,

    h) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Konut Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 26 - (1) Konut Koruma Büro Amirliği;

    a) Bina içi ve çevre güvenliğini sağlamak ve konuta girişleri kontrol altına almak,

    b) Konuta gelen kişilerin usulüne uygun kimlik kontrollerini yaparak izin alındıktan sonra girişlerini sağlamak,

    c) Konuta alınması istenen her türlü mektup, paket, koli vb. eşyanın ve aracın kontrolünü yapmak, şüpheli görülenleri uzman personel marifeti ile kontrol ettirmek,

    ç) Başkan, şayet özel konutta oturuyor ise yukarıda sayılan tedbirlerin aynısını bu ikamet çevresinde de almak,

    d) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: İç Güvenlik Şube Müdürlüğü

    İç Güvenlik Şube Müdürlüğünün kuruluşu

    Madde 27 - (1) İç Güvenlik Şube Müdürlüğü aşağıdaki bürolardan oluşur:

    a) İdari Büro Amirliği.

    b) Ana Bina Koruma Büro Amirliği.

    c) Halkla İlişkiler Binası Koruma Büro Amirliği.

    ç) Trafik Büro Amirliği.

    İç Güvenlik Şube Müdürlüğünün görevleri

    Madde 28 - (1) İç Güvenlik Şube Müdürlüğü;

    a) Meclis yerleşkesi içerisinde bulunan binalara girişlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

    b) Yerleşke içerisinde Daire Başkanının uygun göreceği yerlerde devriyeler görevlendirmek,

    c) Başkan, Divan Kurulu, İdare Amirleri, Grup Başkan Vekillerinin talebi olması halinde kendilerine ait yerlerde heyet huzurunda uzman ekip tarafından teknik aramalar yaptırmak,

    ç) Meclis yerleşkesi dahilinde bulunan devlet büyükleri ve milletvekillerini korumak,

    d) Toplantı salonlarında, kulislerde ve localarda gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

    e) Meclis yerleşkesi içerisinde yapılacak her türlü konferans, brifing, kokteyl ve törenlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

    f) Eski ve yeni milletvekillerinin Meclis Yerleşkesi dahilinde yapılacak cenaze törenlerini icra etmek,

    g) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    ğ) Bomba imha uzmanlarını görevlendirmek, eğitim sevk ve idaresini yapmak,

    h) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Ana Bina Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 29 - (1) Ana Bina Koruma Büro Amirliği;

    a) Siyasi Parti grupları ve komisyon toplantıları dahil ana bina ve tören salonunda yapılacak her türlü toplantı, tören ve kabullerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve düzeni sağlamak,

    b) Ziyaretçi ve görevli olmayan çalışanların kulislere girişlerini önlemek,

    c) Basın mensuplarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanları uyararak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile irtibat kurmak,

    ç) 1, 2 ve 3 nolu kapılar ile basın kapısından ve kapalı garajdan ana binaya girişleri kontrol altında tutmak; giriş yapan ziyaretçileri, görevli gelenleri ve TBMM çalışanlarını güvenlik uygulamasına tabi tutmak,

    d) Şeref kapısından yapılan giriş ve çıkışları kontrol etmek, bu kapıdan Güvenlik Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamı dışında kalan kişilerin girişini önlemek,

    e) Ana Binaya ve eklentilerine (Tören salonu, sığınaklar) her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, ateşli ve ateşsiz silahlar ve bunlara ait mühimmatın girmesini önleyici tedbirler almak, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba imha uzamanı personel marifetiyle yapmak, sığınaklarda gerekli tedbirleri alarak yetkisiz kişilerin girişlerini ve bu bölgelerde dolaşmalarını engellemek,

    f) Genel Kurul çalışma saatlerinden önce ve sonra Genel Kurul ve localarda suç unsuru bulunup bulunmadığına dair güvenlik için arama yapmak; Genel Kurul çalışmaları sırasında localarda gerekli güvenlik önlemlerini almak ve düzeni sağlamak,

    g) Genel Kurul çalışmalarını izlemek üzere gelen dinleyicilerin İçtüzük hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamak,

    ğ) Basın toplantılarını takip ederek gerekli güvenlik tedbirlerini almak,

    h) Meclis yerleşkesinde bulunan devlet büyüklerini ve milletvekillerini genel güvenlik ve asayişe müessir fiillere karşı koruyucu güvenlik önlemlerini almak ve bunları uygulamak, ayrıca görev alanında bulunan devlet büyüklerinin yakın koruma hizmetini yapan kişiler ile müşterek çalışma yaparak hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

    ı) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    i) Mesai başlamadan önce ve bittikten sonra sorumluluk alanındaki yerlerde suç unsuru bulunup bulunmadığına dair arama yapmak ve tutanak düzenlemek,

    j) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

    k) Polis Merasim Birliği vasıtasıyla eski ve yeni milletvekillerinin Meclis yerleşkesi dahilinde yapılacak cenaze törenlerini icra etmek,

    l) Koruma ve Danışman olarak görevli personelin Kulislerde bulunmalarını önlemek,

    m) Birimler arası koordinasyonu kurmak suretiyle hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,

    n) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Halkla İlişkiler Binası Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 30 - (1) Halkla İlişkiler Binası Koruma Büro Amirliği;

    a) Halkla ilişkiler A-B Blok, Garajlar, Personel Binası, Meydan, Isı Merkezi, Poliklinik Binası ve yerleşke içerisindeki diğer eklentilerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak, gerekli görülen yerlere devriye görevlendirmek,

    b) Sorumluluk alanındaki binalara gelen ziyaretçileri, görevlileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarını güvenlik uygulamasına tabi tutmak,

    c) Görev alanına her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı maddeler, ateşli ve ateşsiz silahlar ve bunlara ait mühimmatın girmesini önleyici tedbirler almak, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba imha uzmanı personel marifetiyle yapmak,

    ç) Milletvekillerinin halkla ilişkiler binasındaki bürolarında misafirleri ve ziyaretçileri ile güvenli bir ortam içerisinde görüşebilmeleri için gerekli güvenlik önlemlerini almak,

    d) Tüp geçitten Milletvekilleri ve görevli personel haricinde hiç kimseyi kulisler ve genel kurul salonu tarafına göndermemek,

    e) Kapalı Garaja girmesi gereken araçlar ve şahıslar dışında araç ve şahıs giriş ve çıkışını önlemek,

    f) Mesai başlamadan önce ve bittikten sonra sorumluluk alanındaki yerlerde suç unsuru bulunup bulunmadığına dair arama yapmak ve tutanak düzenlemek,

    g) Mesai bitiminde ve Genel Kurul çalışma saatlerinde içeride bulunan ziyaretçilerin dışarıya çıkışını temin etmek,

    ğ) Basın Mensuplarının Halkla İlişkiler Binalarında Milletvekilleriyle yapacağı çalışmalarda izinlerini ve yönetmelikleri çerçevesindeki çalışmalarını takip etmek,

    h) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Trafik Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 31 - (1) Trafik Büro Amirliği;

    a) TBMM Genel Sekreterliği tarafından verilen araç giriş kartlarının takibini yapmak,

    b) Meclis yerleşkesi içerisindeki trafiği tanzim etmek için gerekli tedbirleri almak ve bu konuda çalışmalar yapmak,

    c) Serbest giriş kartı olmayan araçların Meclis yerleşkesinden çıkışlarını sağlamak,

    ç) Devlet büyüklerinin yerleşkeye geliş ve ayrılışlarında gerekli trafik tedbirlerini almak ve diğer birimlerle koordineyi sağlamak,

    d) Meclis yerleşkesi içerisinde yapılacak tören ve etkinlikler sırasında verilecek talimatlar doğrultusunda gerekli trafik düzenlemesini yapmak,

    e) Mesai başlamadan önce ve bittikten sonra sorumluluk alanındaki görevine ilişkin konularda kontrolleri yapmak ve gerekli tutanakları düzenlemek,

    f) Park halindeki araçlara diğer şahıslar tarafından zarar verilmesini önlemek,

    g) Belirlenen trafik kurallarına uymayanlar hakkında Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapmak; milletvekili araçları hariç, Daire Başkanlığına önceden bilgi verilmeksizin yerleşkede ve Dikmen Kapısı yanındaki misafir araç parkında gece bırakılan araçlar ile yasak yerlere park eden araçları çekici marifetiyle çektirmek,

    h) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Ana Girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü

    Ana Girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğünün kuruluşu

    Madde 32 - (1) Ana Girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü aşağıdaki bürolardan oluşur:

    a) İdari Büro Amirliği.

    b) Çankaya Kapı Koruma Büro Amirliği.

    c) Dikmen Kapı Koruma Büro Amirliği.

    ç) Lojman Kapı Koruma Büro Amirliği.

    d) Ziyaretçi Kabul Salonu Koruma Büro Amirliği.

    e) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Büro Amirliği.

    f) Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliği.

    Ana Girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğünün görevleri

    Madde 33 - (1) Ana Girişler ve Tesisler Koruma Şube Müdürlüğü;

    a) TBMM yerleşkesinin tüm girişlerinin güvenliğini sağlamak,

    b) Ziyaretçileri, görevli olarak gelen kişileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarını giriş-çıkış kapılarında güvenlik uygulamasından geçirerek uygun giriş kartları ile yerleşke içerisine girişlerini sağlamak,

    c) Her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın yerleşke içerisine girişini önlemek,

    ç) Araç Giriş Kartı olmayan otoların yerleşkeye girişlerini önlemek, girmesi zorunlu olan ancak araç giriş kartı bulunmayan otolar üzerinde güvenlik uygulaması yaparak geçici araç giriş kartı ile girişlerini sağlamak,

    d) Hizmetin özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlamak,

    e) Sorumluluk alanlarında görev alırken ve görevi bırakırken genel arama-tarama faaliyetlerini yürütmek,

    f) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Çankaya Kapı Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 34 - (1) Çankaya Kapı Koruma Büro Amirliği;

    a) Çankaya Kapıda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak,

    b) Ziyaretçilerin, görevli olarak gelenlerin ve TBMM çalışanlarının güvenlik uygulamalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın yerleşkeye girişini önlemek, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba imha uzmanı personel marifetiyle yapmak, güvenlik uygulaması yapmak ve her türlü kartın takibini yapmak,

    c) Araç Giriş Kartı olmayan otoların yerleşkeye girişini önlemek, girmesi zorunlu olan ancak giriş kartı bulunmayan otolar üzerinde güvenlik uygulaması yaparak, geçici araç giriş kartı ile yerleşkeye girişlerini sağlamak,

    ç) Ziyaretçi, görevli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının uygun giriş kartı ile Meclis yerleşkesine girişlerini sağlamak,

    d) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    e) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    f) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapmış olanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    g) Yerleşkeye girmeye çalışan şüpheli kişiler hakkında gerekli araştırmayı yapmak ve gerektiğinde bu araştırmayı mahalli zabıta vasıtasıyla yaptırmak,

    ğ) Ziyaretçilerin yerleşke dışına çıkışlarında yaka kartlarını iade ederek kimlik kartlarını geri almalarını gözetmek, usule uymayanları uyarmak ve gereğini yaptırmak,

    h) Ziyaretlerin randevuya bağlı olduğu günlerde, ilgili Milletvekilinden randevusu teyit edilmeyen ziyaretçilerin yerleşkeye girişlerini önleyici tedbirleri almak,

    ı) Görevli personelin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve düzenlenen bu çizelgeler doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak,

    i) Görev alanı yakınında bulunan otoparklarda devriyeler vasıtasıyla güvenliği sağlamak,

    j) Çankaya ve Dikmen kapıları arasında karşılıklı devriye görevlendirmek,

    k) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

    l) Kapılarda basın açıklaması ve eylem yapan gruplardan her ne maksatla olursa olsun, yerleşkeye 3 kişiden fazlasının girişine izin vermemek,

    m) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Dikmen Kapı Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 35 - (1) Dikmen Kapı Koruma Büro Amirliği;

    a) Dikmen Kapıda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak,

    b) Ziyaretçilerin, görevli olarak gelenlerin ve TBMM çalışanlarının güvenlik uygulamalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın yerleşkeye girişini önlemek, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba uzmanı personel marifetiyle yapmak, güvenlik uygulaması yapmak ve her türlü kartın takibini yapmak,

    c) Araç Giriş Kartı olmayan otoların yerleşkeye girişini önlemek, girmesi zorunlu olan ancak giriş kartı bulunmayan otolar üzerinde güvenlik uygulaması yaparak, geçici araç giriş kartı ile yerleşkeye girişlerini sağlamak,

    ç) Ziyaretçiler ile görevli ve TBMM çalışanlarının uygun giriş kartı ile Meclis yerleşkesine girişlerini sağlamak,

    d) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    e) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    f) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapmış olanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    g) Yerleşkeye girmeye çalışan şüpheli kişiler hakkında gerekli araştırmayı yapmak ve gerektiğinde bu araştırmayı mahalli zabıta vasıtasıyla yaptırmak,

    ğ) Ziyaretçilerin yerleşke dışına çıkışlarında yaka kartlarını iade ederek kimlik kartlarını geri almalarını gözetmek, usule uymayanları uyarmak ve gereğini yaptırmak,

    h) Ziyaretlerin randevuya bağlı olduğu günlerde, ilgili Milletvekilinden randevusu teyit edilmeyen ziyaretçilerin yerleşkeye girişlerini önleyici tedbirleri almak,

    ı) Görevli personelin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve düzenlenen bu çizelgeler doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak,

    i) Görev alanı yakınında bulunan otoparklarda devriyeler vasıtasıyla güvenliği sağlamak,

    j) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

    k) Kapılarda basın açıklaması ve eylem yapan gruplardan her ne maksatla olursa olsun, yerleşkeye 3 kişiden fazlasının girişine izin vermemek,

    l) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Lojman Kapı Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 36 - (1) Lojman Kapı Koruma Büro Amirliği;

    a) Lojman Kapıda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak,

    b) Ziyaretçilerin, görevli olarak gelenlerin ve TBMM çalışanlarının güvenlik uygulamalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın yerleşkeye girişini önlemek, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba uzmanı personel marifetiyle yapmak, güvenlik uygulaması yapmak ve her türlü kartın takibini yapmak,

    c) Araç Giriş Kartı olmayan otoların yerleşkeye girişini önlemek, girmesi zorunlu olan ancak giriş kartı bulunmayan otolar üzerinde güvenlik uygulaması yaparak, geçici araç giriş kartı ile yerleşkeye girişlerini sağlamak,

    ç) Ziyaretçi, görevli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanlarının uygun giriş kartı ile Meclis yerleşkesine girişlerini sağlamak,

    d) Lojmanlarda oturan personele gelen ziyaretçilerin teyitli olarak girişini sağlamak, spor tesislerine gelenlerin güvenlik uygulamasını yapmak,

    e) Başkanlık Divanında ve Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    f) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    g) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapmış olanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    ğ) Yerleşkeye girmeye çalışan şüpheli kişiler hakkında gerekli araştırmayı yapmak ve gerektiğinde bu araştırmayı mahalli zabıta vasıtasıyla yaptırmak,

    h) Ziyaretçilerin yerleşke dışına çıkışlarında yaka kartlarını iade ederek kimlik kartlarını geri almalarını gözetmek, usule uymayanları uyarmak ve gereğini yaptırmak,

    ı) Ziyaretlerin randevuya bağlı olduğu günlerde, ilgili Milletvekilinden randevusu teyit edilmeyen ziyaretçilerin yerleşkeye girişlerini önleyici tedbirleri almak,

    i) Görevli personelin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve düzenlenen bu çizelgeler doğrultusunda görev yapmalarını sağlamak,

    j) Görev alanı yakınında bulunan otoparklarda devriyeler vasıtasıyla güvenliği sağlamak,

    k) Gerekli görülen yerlerin devriye görevlileri ile güvenliğini sağlamak,

    l) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

    m) Kapılarda basın açıklaması ve eylem yapan gruplardan her ne maksatla olursa olsun, yerleşkeye 3 kişiden fazlasının girişine izin vermemek,

    n) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Ziyaretçi Kabul Salonu Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 37 - (1) Ziyaretçi Kabul Salonu Koruma Büro Amirliği;

    a) Ziyaretçilerin, görevli olarak gelenlerin ve TBMM çalışanlarının güvenlik uygulamalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın yerleşkeye girişini önlemek, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba uzmanı personel marifetiyle yapmak,

    b) Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    c) Ziyaretçilerin, TBMM çalışanlarının ve görevlilerin yaka kartı takarak yerleşkeye girişlerini sağlamak, aksine hareket edenlerin girişlerini önlemek,

    ç) Ziyaretlerin randevuya bağlı olduğu günlerde, ilgili Milletvekilinden randevusu teyit edilmeyen ziyaretçilerin Meclis yerleşkesine girişlerini önleyici tedbirleri almak,

    d) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    e) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapmış olanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    f) Ziyaretçilerin çıkışı ile ilgili gerekli tedbirleri almak,

    g) Ziyaretçi Kabul Salonunun çevre güvenliğini sağlamak,

    ğ) Görev mahallinde görev alırken ve görevi bırakırken görev bölgesinin her türlü tehlikeli madde ve kişi bakımından emniyetli olduğuna ilişkin arama tutanağı tanzim etmek,

    h) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

    ı) Kapılarda basın açıklaması ve eylem yapan gruplardan her ne maksatla olursa olsun, yerleşkeye 3 kişiden fazlasının girişine izin vermemek,

    i) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 38 - (1) Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Büro Amirliği;

    a) Müze Binası içinde ve çevresinde herhangi bir suç ve suç unsuru veya her türlü tehlikeli madde ile şüpheli kişilerle ilgili güvenlik tedbirlerini almak,

    b) Güvenlik uygulamasına tabi tutulacak kişileri ve beraberindeki eşyaları güvenlik uygulamasına tabi tutmak,

    c) Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    ç) Müzede gerçekleştirilecek tören, sergi, seminer, sempozyum vb. programlar ile ilgili koruma tedbirlerini planlayıp uygulamak,

    d) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    e) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapmış olanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    f) Görev mahallinde görev alırken ve görevi bırakırken görev bölgesinin her türlü tehlikeli madde ve kişi bakımından emniyetli olduğuna ilişkin arama tutanağı tanzim etmek,

    g) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 39 - (1) Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliği;

    a) Ziyaretçiler, görevli olarak gelenler ile TBMM çalışanlarının güvenlik uygulamalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın Hizmet Binasına girişini önlemek, gerektiğinde bu maddelerin aramasını bomba uzmanı personel marifetiyle yapmak,

    b) Güvenlik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda görev alanına giren konularda gerekli uygulamayı yapmak,

    c) Ziyaretçilerin, TBMM çalışanlarının ve görevlilerin yaka kartı takarak Hizmet Binasına girişlerini sağlamak, aksine hareket edenlerin girişlerini önlemek,

    ç) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    d) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapmış olanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    e) Görev mahallinde görev alırken ve görevi bırakırken görev bölgesinin her türlü tehlikeli madde ve kişi bakımından emniyetli olduğuna ilişkin arama tutanağı tanzim etmek,

    f) Görev yeri talimatlarında belirtilen hususlara mutlak riayet ederek hizmetleri yürütmek,

    g) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM: Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü

    Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğünün kuruluşu

    Madde 40 - (1) Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğü aşağıdaki şubelerden oluşur:

    a) İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliği.

    b) Anadolu Yakası Kasırlar ve Saraylar Koruma Büro Amirliği.

    c) Avrupa Yakası Kasırlar ve Saraylar Koruma Büro Amirliği.

    ç) Dolmabahçe Sarayı Koruma Büro Amirliği.

    d) Başkanlık Koruma Büro Amirliği.

    Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğünün görevleri

    Madde 41 - (1) Milli Sarayları Koruma Şube Müdürlüğü;

    a) TBMM Başkanlığına bağlı Milli Saraylarda iç emniyeti tehlikeye düşürecek muhtemel sabotaj, tecavüz ve tehditlere karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldırmak,

    b) Ziyarete açık Milli Sarayların gezi güzergâhlarında gerekli kontrol ve gözetleme hizmetlerini yapmak,

    c) Giriş ve çıkış kapılarını kontrol altında bulunduracak şekilde gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak,

    ç) Gerekli görülen yerlere nöbet ve devriye noktaları belirlemek,

    d) İdari hizmetler ile personel, eğitim ve lojistik hizmetlerini yürütmek,

    e) Başkanın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda yakın koruma hizmetlerini yerine getirmek,

    f) Hizmetin özelliklerine göre görev yeri talimatları hazırlamak,

    g) Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Başkanlık Divanının kararlarından kendi görev alanına girenleri takip ederek uygulamak,

    ğ) Mevzuat ve Daire Başkanınca verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 42 - (1) İdari ve Destek Hizmetleri Büro Amirliği;

    a) Daire Başkanlığından veya şubelerden gelen evrakın kabul, kayıt, havale, dağıtım ve arşivleme ile istatistik hizmetlerini yerine getirmek,

    b) Şube personelinin özlük dosyalarını tutarak işe başlama, ayrılma, izin, istirahat ve her türlü özlük işlerini yapmak,

    c) Günlük görev çizelgelerini hazırlamak,

    ç) Şube Müdürünün talimatları doğrultusunda şubede görevli personelin eğitimlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,

    d) Şube müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan her türlü silah, araç, gereç, teçhizat ve malzemenin bakım, onarım ve tedarikiyle ilgili yazışmalarla kayıt ve zimmet işlemlerini yapmak,

    e) Bağlı büroların lojistik ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

    f) Bomba uzmanlarını görevlendirmek, eğitim, sevk ve idaresini yapmak,

    g) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Anadolu Yakası Kasırlar ve Saraylar Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 43 - (1) Anadolu Yakası Kasırlar ve Saraylar Koruma Büro Amirliği;

    a) Anadolu Yakasında bulunan köşk, kasır, saray ve diğer eklentilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak,

    b) Giriş ve çıkış kapılarını kontrol altında tutarak içeriye her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı maddenin girmesini önleyici tedbirleri almak,

    c) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    ç) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    d) Her türlü sabotaj, tecavüz ve tehditlere karşı gerekli görülecek iç güvenlik önlemlerini almak,

    e) Nokta nöbeti ve devriye hizmetlerini amaca uygun yürütmek,

    f) Korunan mahal içerisindeki gezi güzergâhlarında kontrol ve gözetleme hizmetlerini yürütmek,

    g) Mal ve can emniyetine yönelik diğer her türlü tedbiri almak,

    ğ) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Avrupa Yakası Kasırlar ve Saraylar Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 44 - (1) Avrupa Yakası Kasırlar ve Saraylar Koruma Büro Amirliği;

    a) Avrupa Yakasında bulunan köşk, kasır, saray ve diğer eklentilerde gerekli güvenlik önlemlerini almak,

    b) Giriş ve çıkış kapılarını kontrol altında tutarak içeriye her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı maddenin girmesini önleyici tedbirleri almak,

    c) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    ç) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    d) Her türlü sabotaj, tecavüz ve tehditlere karşı gerekli görülecek iç güvenlik önlemlerini almak,

    e) Nokta nöbeti ve devriye hizmetlerini amaca uygun yürütmek,

    f) Korunan mahal içerisindeki gezi güzergâhlarında kontrol ve gözetleme hizmetlerini yürütmek,

    g) Mal ve can emniyetine yönelik diğer her türlü tedbiri almak,

    ğ) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Dolmabahçe Sarayı Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 45 - (1) Dolmabahçe Sarayı Koruma Büro Amirliği;

    a) Giriş ve çıkış kapılarını kontrol altında tutarak içeriye her türlü yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, göz yaşartıcı maddenin girmesini önleyici tedbirleri almak,

    b) Sarhoş veya akli dengesi bozuk olan kişiler ile her türlü seyyar satıcı ve dilencilerin yerleşkeye girişlerini önlemek,

    c) Daha önce TBMM'de eylem yapanların, TBMM'de eylem yapacağına dair haklarında istihbari bilgi alınanların ve devlet büyüklerine karşı eylem yapanların yerleşkeye girişlerini önlemek,

    ç) Her türlü sabotaj, tecavüz ve tehditlere karşı gerekli görülecek iç güvenlik önlemlerini almak,

    d) Nokta nöbeti ve devriye hizmetlerini amaca uygun yürütmek,

    e) Korunan mahal içerisindeki gezi güzergâhlarında kontrol ve gözetleme hizmetlerini yürütmek,

    f) Mal ve can emniyetine yönelik diğer her türlü tedbiri almak,

    g) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    Başkanlık Koruma Büro Amirliğinin görevleri

    Madde 46 - (1) Başkanlık Koruma Büro Amirliği;

    a) Başkanın, İstanbul'daki gezi ve incelemelerinde veya Milli Sarayları ziyaretleri esnasında yakın koruma hizmetlerini yürütmek, mahalli güvenlik güçleri ile birlikte gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve koordinasyonu sağlamak,

    b) Başkanın İstanbul'daki günlük çalışma, gezi ve ziyaretlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için başkanlık koruma büro amiriyle koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

    c) Başkanın konuğu olarak İstanbul'a gelen yabancı heyetlere refakat etmek,

    ç) Acil durumlarda sağlıkla ilgili müdahale alternatiflerini planlamak da dahil olmak üzere yakın korumayla ilgili diğer bütün tedbirleri almak,

    d) Mevzuat ve Şube Müdürünce verilecek hizmetlerle ilgili diğer emir ve talimatları yerine getirmek,

    ile görevlidir.

    ONUNCU BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Emir, yetki, sorumluluk ve bağlılık

    Madde 47 - (1) Bu Yönetmelikte kuruluş, görev ve çalışma esasları belirlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı, Başkanın emrindedir ve görevlerinden dolayı Başkana karşı sorumludur.

    (2) Koruma Daire Başkanlığı, yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Başkanın talimatları doğrultusunda güvenliğin sağlanmasına yönelik her türlü önleyici, koruyucu ve düzenleyici tedbirleri uygulamakla görevli ve yetkilidir.

    (3) Koruma Daire Başkanlığı hizmetleri ile ilgili olarak Başkanın dışında hiçbir makam ve merci emir veremez. Başkan, bu yetkisini talimatı doğrultusunda İdare Amirlerine kullandırabilir.

    (4) 2919 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine verilen görev ve sorumluluk hükümleri saklıdır.

    (5) Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanı ve Teşkilatı, görev ve sicil yönünden Başkana; özlük işleri, disiplin, ikmal ve bakım hizmetleri ve personel eğitimi yönünden Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

    Çalıştırma yasağı

    Madde 48 - (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında görevlendirilen personel, emniyet hizmetleri dışında başka iş ve hizmetlerde çalıştırılamaz.

    Koordinasyon

    Madde 49 - (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Saraylarda, dış ve iç emniyeti kendi hizmet alanları içinde sağlamakla görevli askeri birlik ve polis kuvveti, görevlerin yürütülmesi sırasında karşılıklı işbirliği içinde bulunurlar. Bu kuvvetler arasındaki koordinasyon Başkan tarafından sağlanır. İşbirliği ve koordinasyon esasları İşbirliği Protokolü ile belirlenir. Başkan veya görevlendirdiği yetkili tarafından onaylanır ve uygulanır.

    Sosyal haklar ve yardımlar

    Madde 50 - (1) Meclis Başkanlığına tahsis edilen Polis Kuvvetinde görevli personelin aylık ve ödenekleri ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları Emniyet Genel Müdürlüğünce ödenir.

    (2) Ancak bu personele, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Genel İdari Hizmetleri Sınıfına mensup aynı kadro dereceli bir personele ödenen Fazla Çalışma Ücreti, Özel Hizmet Tazminatı ve Giyecek Yardımı bu husustaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararları ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

    a) Kendilerine Emniyet Genel Müdürlüğünce özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti ve giyecek yardımı ödenenlere, Türkiye Büyük Millet Meclisince aynı ad altında yapılan ödemelerden az ise aradaki fark kadar,

    b) Bu ad altında herhangi bir ödeme yapılmayanlara ise, yukarıda ifade edilen emsal uygulama suretiyle tespit edilecek miktarda,

    ödeme yapılır.

    (3) Bu personel ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre tedavi yardımı ve sağlık hizmetlerinden faydalandırılır.

    (4) Tedavi yardımı ve sağlık hizmetlerinin uygulama usul ve esasları Meclis Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında yapılan 1/1/1991 tarihli Protokole göre yürütülür.

    (5) Birinci fıkra dışındaki giderler Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır.

    İhtiyaçların karşılanması

    Madde 51 - (1) Tahsis edilen Polis Kuvvetinin, motorlu araç, gereç, büro, döşeme, demirbaş ve tüketim malzemesi ihtiyacı ile bunların bakım onarımı, akaryakıt ve yağ giderleri Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanır.

    Teşkilat, malzeme ve kadro

    Madde 52 - (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanı, 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasından seçilir ve görev ve unvan yönünden Türkiye Büyük Millet Meclisi Daire Başkanlarının muadilidir.

    (2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı personeli; uygulama standartlarına göre hizmetin özelliklerine uygun;

    a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre teklifle yeri değiştirilmemiş,

    b) 2. Bölge hizmetini yapmış veya hiç ertelemesi yapılmamış,

    c) Maaş kesimi ve kıdeme müessir ceza almamış ve son üç yıllık sicili olumlu,

    ç) Polis memurları için 40 yaşından gün almamış ve askerlik hizmetini yapmış,

    d) Erkek polis memurları için en az 175 cm, bayan polis memurları için en az 170 cm boyunda olan,

    Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talebi üzerine, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilir. Personelin geri alınması da aynı usullere tabidir.

    Görev süresi

    Madde 53 - (1) Başkanın istemi üzerine, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin çalışma süresi, Daire Başkanı ve Daire Başkan Yardımcısı hariç olmak üzere altı yıl olup bu süre uzatılamaz.

    (2) Ancak;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli iken kendi disiplin mevzuatları çerçevesinde, Disiplin kurulları tarafından ceza verilenlerin,

    b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmaları Müfettiş raporu ile sakıncalı görülenlerin,

    c) Terfi nedeniyle aynı rütbede ihtiyaçtan fazla personel olması halinde ihtiyaç fazlası görülen personelin,

    ç) Misyon korumada, uluslararası kuruluşlarda veya mesleki eğitim kapsamında yurt içi veya yurt dışında görevlendirilenler (Daire Başkanlığınca branşında ihtiyaç dolayısıyla gönderilenler hariç) veya ücretsiz izine ayrılanlar (Askerlik hizmeti hariç) veya yukarıda belirtilen durumlar haricinde Daire Başkanlığı hizmetleri dışında başka bir yerde geçici olarak görevlendirilenlerin,

    d) Terfi süresi gelip liyakat yönünden terfi ettirilmeyen personelin,

    e) İkinci bölge hizmetine gitmek üzere ataması yapılan personelin,

    Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevleri sona erer ve kurumlarına iade edilirler.

    (3) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı görevinden ayrıldıktan sonra talebi üzerine koruma hizmetleri, seçildiği yasama dönemiyle sınırlı kalmak üzere yeni seçilen Meclis Başkanının uygun görmesi halinde en fazla iki polis memuru ile devam ettirilir.

    Eğitim

    Madde 54 - (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında çalışmak üzere seçilen her personel aşağıdaki eğitimlere tabi tutulurlar:

    a) VİP Koruma Kursu.

    b) Bina ve Tesis Koruma Kursu.

    c) Temel Atış Eğitimi Kursu.

    ç) Patlayıcı Madde Kursu.

    d) X-RAY ve Kapı Dedektörü Kullanma Kursu (Bu kurs sadece cihazı kullanacak personele verilir.).

    e) İletişim ve İnsan İlişkileri Kursu.

    (2) Bu personelin diğer hizmet içi eğitimleri ile atış ve uzmanlık eğitimleri, Emniyet Teşkilatı personelinin tabi olduğu esaslara göre yaptırılır. Ayrıca kadro atışlarına ek olarak görevin hassasiyetine binaen yıl içerisinde dört dönem halinde yüz mermi ile atış kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 55 - (1) Meclis Başkanlığına tahsis edilen emniyet personeli hakkında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve gerektiğinde Emniyet Teşkilatı Mevzuatı uygulanır.

    Suç işlenmesi hali

    Madde 56 - (1) Meclis Başkanlığına tahsis edilen Polis Kuvveti, güvenlik uygulaması esnasında kaydına rastlanan şahıslar ile Başkanlığın sorumluluğunda olan bütün bina, tesis, bahçe ve arazisi içinde milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinden başka bir kimsenin suç işlemesi halinde, olayı açıklayan ve suç delillerini kapsayan bir tutanakla birlikte sanığı mahalli polis merkezine teslim eder.

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    Madde 57 - (1) 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 58 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 59 - (1) Bu Yönetmeliğin;

    a) İçişleri Bakanlığı ile ilgili hükümlerini İçişleri Bakanı,

    b) Diğer hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

    yürütür.

    **Eklerini pdf olarak görmek için lütfen R.G'ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar