ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ KURULUŞ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/07/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27642

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

    Amaç Ve Kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere kırmızı et üreten üreticilerin ve kırmızı etten elde edilen asıl ve yan ürünleri işleyerek mamul ve yarı mamul ürünlere dönüştüren sanayicilerin, oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, kırmızı et ile ilgili çalışmalar yapan araştırma kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Kırmızı Et Konseyi kurmalarını sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik Ulusal Kırmızı Et Konseyinin kuruluş, işleyiş, yönetim ile görev, yetki, denetim ve gelirleri kapsamında yer alan çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Araştırma ve Danışma Kurulu: 21 inci maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan kurulu,

    b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    c) Denetleme Kurulu: 18 inci maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan kurulu,

    ç) Genel Kurul: Konsey üyesi alt grup temsilcilerinin katılımıyla oluşan kurulu,

    d) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

    e) Kanun: Tarım Kanununu,

    f) Konsey: Ulusal Kırmızı Et Konseyini,

    g) Kurucular Kurulu: Konseyin kurulması için kuruluş dilekçesi ile müracaat eden ve Konsey kuruluşunu oluşturan kişileri,

    ğ) Kuruluş dilekçesi: Konseyin kurulması talebini içeren dilekçeyi,

    h) Sanayici: Kırmızı et üretimi yapılan hayvanları kesiminden itibaren başlayarak karkas, işlenmiş et ve et mamulleri üretimi sağlamak üzere kırmızı etten elde edilen asıl ve yan ürünleri mamul ve yarı mamul ürünlere dönüştürmek için Bakanlıktan üretim izni alarak ürünü işleyen, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları ulusal kırmızı et üretiminin en az %5'ini işleme kapasitesini haiz birlik, dernek veya kooperatif temsilcilerini ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişileri,

    ı) Sektör: Kırmızı etin üretim, kesim, işleme, depolama, pazarlama ve tüketime sunulmasıyla ilişkili her türlü faaliyet alanını,

    i) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanununun 16 ncı maddesine göre kurulmuş kurulu,

    j) Üretici: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birliklere, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliklerine, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin merkez birliklerine üye olan üst birlik (bölge birliği) ortağı kooperatifler ile Ziraat Odalarına üye olan gerçek ve tüzel kişiler veya temsilcilerini,

    k) Ürün: Kırmızı et ile kırmızı et asıl ve yarı mamullerini,

    l) Yönetim Kurulu: Her bir alt grup üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçimle oluşan ve Genel Kurul tarafından onaylanan üyelerden oluşan kurulu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Konseyin Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

    Konseyin Kuruluşu Ve Kurucular Kurulu

    Madde 4 - (1) Konsey, bu Yönetmelikte belirtilen üretici ve sanayici alt gruplarının her birinden en az dört üye olmak üzere toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurulur.

    (2) Konseyin adı Ulusal Kırmızı Et Konseyi olup, merkezi Ankara'dadır.

    (3) Kuruluş müracaatının eksiksiz ve tam olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesinde; müracaat edenlerin T.C. kimlik numaraları belirtilir, temsil ettikleri kurumdan alınmış yetki belgesi eklenir.

    (4) Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, Kurucular Kurulunu oluşturur.

    Kurucular Kurulunun Görevleri, Yetkileri Ve Görev Süresi

    Madde 5 - (1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurucular Kurulunu oluşturan üyeler, kendi aralarından beş kişilik geçici Yönetim Kurulunu seçerler. Geçici Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurula kadar Konseyi temsil eder,

    b) Oluşturacağı geçici sekreterya ile üye kaydını sağlar,

    c) Kuruluşu takip eden altı ay içerisinde üye kayıtlarını tamamlayarak Konseyin ilk olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirir,

    ç) Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü iş ve işlemleri yapar.

    (2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerini haiz olup, Kurulun görev süresi ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

    Konseyin Alt Grupları

    Madde 6 - (1) Konsey üyesi kurum ve kuruluşlar, çalışma alanları itibariyle aşağıdaki alt gruplardan oluşur.

    a) Üretici Alt Grubu Üyeleri: Kırmızı et üretimine yönelik hayvancılık yapan üreticilerin üye olduğu ve üst örgütlenmesini tamamlamış 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler, 4631 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birlikleri, 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve bunların üst birlikleri ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcileri.

    b) Sanayici Alt Grubu Üyeleri: Kırmızı et üretimi yapılan hayvanları kesiminden itibaren başlayarak karkas, işlenmiş et ve et mamulleri üretimi sağlamak üzere kırmızı etten elde edilen asıl ve yan ürünleri mamul ve yarı mamul ürünlere dönüştürmek için Bakanlıktan üretim izni alarak ürünü işleyen, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları, ulusal kırmızı et üretiminin en az %5'ini işleme kapasitesine haiz birlik, dernek veya kooperatif temsilcileri ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Et ve Balık Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri.

    c) Kamu Alt Grubu Üyeleri: Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Rekabet Kurumu temsilcileri.

    ç) Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu Üyeleri: Kırmızı et ile ilgili çalışmalar yapan araştırma kurumları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası temsilcileri.

    Konseyin Faaliyetleri

    Madde 7 - (1) Konsey aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir.

    a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor halinde sunmak, sonuçlar konusunda Konsey üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

    b) Sektörle ilgili gerekli verileri ilgili birimlerden toplamak, kırmızı et sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde strateji belirlemek, planlar oluşturmak, uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olmak,

    c) Kırmızı et ve kırmızı etten elde edilen asıl ve yan ürünler ile, bunların işlenmesiyle elde edilen mamul ve yarı mamul ürünlere ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, araştırma ve inceleme sonuçlarını Konsey üyeleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarmak,

    ç) Hazırlanacak düzenli raporlarla kırmızı et ve kırmızı et ürünlerine yönelik kararlar alan ve uygulayan ilgili kurumların bilgilendirilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını sağlamak,

    d) Kırmızı et ve kırmızı et ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

    e) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde konu ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak,

    f) Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak gerektiğinde temsilcilikler veya şubeler açmak,

    g) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak; toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek, kırmızı et ve kırmızı et ürünlerinin tanıtımını yapmak,

    ğ) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi, kayıt altına alınması ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak,

    h) Tüketici bilincini geliştirmek,

    ı) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması ve üretimin çeşitlendirilmesi dâhil gerekli önlemlerin alınması ve bunların uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,

    i) Kırmızı et ve kırmızı et ürünlerinin üretimi, ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtımı, tescili ve pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

    j) Avrupa Birliğine uyum ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,

    k) Kırmızı et ve kırmızı et mamulleri ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

    l) Konseyin faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bilgi akışını sağlamak, sektörle ilgili eğitim, yayım veya danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

    m) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çerçevesinde çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi, kırmızı et üreticileri ve tüketicilerinin iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi amaçlarıyla gerekli önlemlerin tespit edilmesi ve bunların uygulanması konusunda çalışmalar yapmak,

    n) Sektörle ilgili oluşturulan ulusal ve uluslararası tüm uygulama, politika, strateji, desteklemeler ve projelerle ilgili görüş bildirmek,

    o) Sektörde fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmek,

    ö) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara Araştırma ve Danışma Kurulu aracılığı ile çözüm bulmak.

    Konseye Üyelik Şartları, Üyeliğe Kabul, Üyelik Yükümlülükleri, Üyelikten Ayrılma Ve Üyeliğe İtiraz

    Madde 8 - (1) Kuruluşu takiben, üyelik şartlarını haiz 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler Konseye üye olabilir.

    (2) Konseye üye olmak isteyen kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

    a) Gerçek kişiler için, reşit olmak,

    b) Kurum ve kuruluşların, ilgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal olarak faal olmaları,

    c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    ç) Kurum, kuruluş ve tüzel kişiliklerin Konseye üyelik başvurusu için temsilci belirlemeleri ve bu temsilcilerin de yetkilendirilmesi gerekir. Temsilciler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemezler.

    (3) Üyelerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kamu alt grubu üyeleri ve araştırma kurumları giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemez. Bunların dışında kalan Konsey üyeleri, giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı üyelik başvurusu sırasında, yıllık aidat ise her yılın Ocak ayı içerisinde ödenir. Yönetim Kurulunca üyelikleri kabul edilmeyenlerin ödemiş oldukları giriş aidatları on gün içinde iade edilir. Giriş aidatı ile yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından verilen yetki ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    b) Konseyde veya Konseyin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle ve görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

    c) Konseyin düzenlediği ve çağrılı oldukları toplantı ve eğitim çalışmalarına katılır. Konseye sadakat göstererek Konseyin maddi ve manevi kişiliği ile bağdaşmayacak hal ve hareketler ile sözlü veya yazılı açıklamalardan kaçınır.

    ç) Konseyin verdiği görevler ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalara katılır. Bu çalışmalar hakkında yetkili organları düzenleyecekleri raporlar ile bilgilendirir.

    (4) Üyelerin hakları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Konsey organlarının teşekkülü için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanır.

    b) Genel Kurul toplantılarına, çalışmalarına ve üyesi seçildiği birim çalışmalarına katılır, düşüncelerini ve dileklerini bildirir.

    c) Konsey ile ilgili bilgi ister.

    ç) Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmek şartıyla, Konsey üyeliğinden ayrılabilir.

    (5) Üyelik başvurusu ve üyeliğe kabul ile ilgili usuller aşağıda belirtilmiştir.

    a) Konseye üye olmak isteyen kişi veya kurum veya kuruluş temsilcisi, Konseyden temin edeceği başvuru belgesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına doğrudan başvurur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır.

    b) Üye başvuru belgesindeki bilgiler, üye kayıt defterine numara sırasıyla kaydedilir. Defterdeki özel bölümler başvuru sahibi ve başvuruyu alan yetkili tarafından imzalanır. Yetkili tarafından, başvurunun alındığına dair bir belge verilir.

    c) Yönetim Kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların üyeliklerini kabul eder.

    (6) Üyeliğe itiraz;

    a) Yönetim Kurulu, üye kayıt defterine yazılmış kişilerin isim listesini Konsey merkezinde askıya çıkarır ve internet sayfasında yayınlar. Bu listeler on beş gün süreyle askıda ve internet sayfasında kalır.

    b) Üyeler, askı süresi içinde Yönetim Kuruluna başvurularla ilgili itirazlarda bulunabilir. Yönetim Kurulu, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar için Denetleme Kurulunu görevlendirir. Denetleme Kurulu, verilen görevi 30 gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor eder. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve ilgililere yedi iş günü içinde tebliğ edilir. Yönetim Kurulunun Konsey üyeliğine yapılan itirazlar konusundaki kararı kesin olup, itiraz edilemez.

    Üyeliğin Askıya Alınması Ve Üyeliğin Sona Ermesi

    Madde 9 - (1) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler Yönetim Kurulunca en az iki defa yazılı olarak ihtar edilir. İhtarlara rağmen durumunu değiştirmeyen üyeler hakkında Denetleme Kurulu görevlendirilir. Denetleme Kurulu, tarafına verilen görevleri otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor eder. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Denetleme Kurulunun üyeliğin askıya alınması yönündeki raporu üzerine Yönetim Kurulu, Konsey üyeliğini en az bir, en çok üç ay arasında askıya alabilir. Karar yedi iş günü içerisinde tebliğ edilir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararı kesin olup, itiraz edilemez. Hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri, askı süresince Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve oy kullanamaz.

    (2) Denetleme Kurulunun raporu Konsey üyeliğinin sona ermesi yönünde düzenlenmiş ise Yönetim Kurulu tarafından Konsey üyeliğinin sona erdirilmesi kararı alınabilir. Karara katılmayanlar, kararın altına şerh düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır. Verilen karar, üyeliği düşürülen gerçek veya tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlara yedi iş günü içinde tebliğ edilir ve üyelikleri Genel Kurul kararına kadar askıya alınır. Üye; üyeliğin düşürülmesi kararına, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurulun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, karar Yönetim Kurulunca yedi iş günü içinde söz konusu üyeye tebliğ edilir.

    (3) Konsey üyesi kuruluşların;

    a) Kendi istekleri ile ayrılma,

    b) Ürünle ilgili faaliyetinin sona ermesi,

    c) İlgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal faaliyetlerinin sona ermesi,

    ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması

    hallerinde üyelikleri kendiliğinden sona erer.

    (4) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller ile Konseye üye alt gruplarda belirtilen üyelikleri temsilen görev alan gerçek kişilerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ermesine neden olan haller aşağıda belirtilmiştir.

    a) Ölüm,

    b) İstifa,

    c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi,

    ç) Temsil ettiği kuruluşta görevlerinin sona ermesi,

    d) Temsilcileri oldukları kuruluşların Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması,

    e) Üyesi seçildiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi,

    f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması,

    g) Medenî hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Konseyin Organları

    Konseyin Organları

    Madde 10 - (1) Konsey aşağıda belirtilen organlardan oluşur.

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu,

    ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

    Genel Kurulun Oluşumu Ve Toplantıları

    Madde 11 - (1) Konsey Genel Kurulu; üretici alt grubu, sanayici alt grubu, araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları alt grubundan her birinin kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği on beşer temsilci ile kamu alt grubundan; Bakanlıktan üç, Türk Standartları Enstitüsü ve Rekabet Kurumundan birer, diğer kamu kurumlarından ikişer temsilci olmak üzere kurumlarınca belirlenen ve görevlendirilen, konularında uzman onbeş temsilcinin katılımları ile toplam altmış kişiden oluşur. Genel Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır.

    (2) Genel Kurul olağan toplantıları Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir yapılır. Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

    (3) Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Araştırma ve Danışma Kurulunun asil üyelerinin toplamından az olamaz.

    (4) Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

    (5) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin nüfus kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu kararı ile kamu veya özel sektörden misafir kişiler de katılabilir. Misafirler görüşülen gündem konularıyla ilgili olarak görüşlerini açıklayabilirler.

    (6) Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanıp, sağlanamadığı Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

    (7) Genel Kurul divanı, başkan, başkan vekili iki kâtip üye ve dört oy tasnifçisinden teşekkül eder. Seçimler açık oylama ile yapılır. Seçim önemli tartışmalara yol açıyorsa, gizli oy açık tasnif yolu uygulanabilir. Ancak bu durumda seçimin gizli oyla yapılıp yapılmayacağına Genel Kurul karar verir. Genel Kurul'da gizli oylama yapılacaksa, her gizli oylama sonucu derhal ayrı bir tutanağa bağlanır ve sonraki gizli oylamaya ondan sonra geçilir. Gizli oylama tutanağı mutlaka oy tasnifçileri, divan başkanı ve kâtip üyeler tarafından derhal imzalanır. Divan başkanı ve üyelerinin seçiminden sonra Genel Kurul toplantısına geçilerek gündem gereği yerine getirilir.

    (8) Konsey organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

    (9) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

    (10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtip üyeler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi iş günü içinde teslim etmekten sorumludur.

    (11) Genel Kurul toplantılarını izleyen yedi iş günü içinde, Konsey organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildiren listeler ile toplantı tutanağını kapsayan Genel Kurul sonuç bildirimi yazı ile Bakanlığa bildirilir:

    (12) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu birbirinden bağımsız olarak Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı istemi üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı kararı Yönetim Kuruluna bildirilir.

    (13) Kamu alt grubu üyeleri ve araştırma kurumları dışında giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamaz.

    Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

    Madde 12 - (1) Konsey Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    b) Genel Kurula katılan dört alt grubun her birinin kendi üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Yönetim Kurulunu onaylamak,

    c) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunu görüşmek,

    ç) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası ile ilgili karar vermek,

    d) Yönetim Kurulu'nun birer yıllık dönemler halinde yaparak teklif ettiği bütçeyi iki yılda bir görüşüp karara bağlamak,

    e) Konseyin gelirleri ve giderleri hakkında karar almak, gerektiğinde hizmet satın alınabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    f) Giriş ve yıllık aidatları belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    g) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek,

    ğ) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek gündelik harcırah miktar ve esasları konusunda Yönetim Kurulunun önerisini karara bağlamak,

    h) Denetim Kurulu üyelerini 18 inci maddede belirtildiği şekilde seçmek, Araştırma ve Danışma Kurulunu 21 inci maddede belirtildiği şekilde oluşturabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ı) Menkul ve gayrimenkul alımı için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    i) Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi için personel işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    j) Talepler doğrultusunda Konseyin alt grupları ile ilgili kararlar vermek,

    k) Üyeliğin düşürülmesi kararına karşı Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulan itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    l) Tanımlanan görevler ile ilgili diğer hususlarda karar vermek.

    Genel Kurul Toplantısına Çağrı

    Madde 13 - (1) Genel Kurul, toplantıdan en az otuz gün önce günü, saati, yeri ve gündemi ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede ilan edilmek ve üyelere yazılı olarak bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Genel Kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çağrı yapılır. Sürenin hesabında duyuru ve toplantı günleri dikkate alınmaz.

    Yönetim Kurulunun Oluşumu Ve Görev Süresi

    Madde 14 - (1) Yönetim Kurulu; Genel Kurula katılan dört alt grubun her birinin kendi üyeleri arasından seçilerek Genel Kurulun onayına sunulan ve Genel Kurul tarafından onaylanan 3 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 12 asil 12 yedek üyeden oluşur.

    (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

    (3) Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kendi alt grubundan seçilen yedek üye, boşalan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir. Üyelikleri düşenler izleyen dönemde görev alamaz.

    (4) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasında görev bölümü yaparak bir başkan, başkanın temsil ettiği alt grubun dışından bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.

    (5) Üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

    Yönetim Kurulu Toplantıları

    Madde 15 - (1) Yönetim Kurulu toplantıları; başkanın, başkanın bulunmadığı hallerde başkan vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa asgari dokuz üye ile toplanır. Konsey amaçları doğrultusunda kırmızı et sektöründe ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirir ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar alır, bunları uygular, sonuçlarını izler. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

    (2) Yönetim Kurulunca, Konseyi oluşturan taraflardan herhangi birinin mağduriyetine neden olacak kararlar alınamaz. Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara katılmayanlar, kararın altına şerh düşmek ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtmek zorundadır. Yönetim Kurulunun Konsey üyeliğine yapılan itirazlar ve üyeliğin askıya alınması konularındaki kararı kesin olup, itiraz edilemez. Üyeliğin düşürülmesi kararına, tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

    (3) Yönetim Kurulu, olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az beş gün önceden belirleyerek, toplantıya katılacaklara bildirir.

    Yönetim Kurulunun Görevleri

    Madde 16 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

    a) Kırmızı et ve kırmızı et ürünleriyle ilgili sektörde ortaya çıkan sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek, uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, uygulamak, sonuçları izlemek,

    b) Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve Konseyi temsil etmek,

    c) Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

    ç) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde Konseyin işgücü planlamasını yapmak, Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesinde sekreteryayı ve teknik işleri yürütecek kadroları tesis ederek, bunların çalışma usul ve esaslarını tespit etmek. Personel istihdam etmek, yerini değiştirmek veya görevine son vermek ve çalışanların mali haklarını belirlemek, gerektiğinde Konseye hizmet satın almak,

    d) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

    e) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde giriş aidatı ve yıllık aidat miktarlarını belirleyerek tahsil ve takibini yapmak,

    f) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde menkul ve gayrimenkul alımı ve satımını yapmak, Konseyin mallarını yönetmek ve korumak,

    g) Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunmak,

    ğ) Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek,

    h) Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek, Konsey muhasebe kayıtlarını işletme hesabı esasına göre veya Yönetim Kurulu kararı ile bilânço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları hazırlamak,

    ı) Yönetim Kurulunun faaliyetleri ve aldığı kararlar ile ilgili olarak Konsey üyelerini bilgilendirmek,

    i) Genel Kurul gündemini kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,

    j) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek,

    k) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak, onaylanan önerileri uygulamaya koymak,

    l) Genel Kurul üyeleri arasından 21 inci maddede belirtildiği şekilde Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerini seçmek, Araştırma ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, Araştırma ve Danışma Kurulunun düzenlediği raporları karara bağlamak, gerektiğinde bilgi ve görüşlerini almak,

    m) Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları defter ve belgeleri Denetleme Kurulu üyeleri ile 27 nci maddede belirtilen hükümlere göre görevlendirilen denetleme elemanlarına göstermek,

    n) Üyeliğe ilişkin kararlar almak. Üyeliğe yapılan itirazlar, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin düşürülmesiyle ilgili konularda Denetleme Kuruluna görev vermek. Üyeliğin düşürülmesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde yapılan itirazları Genel Kurulun incelemesine ve kararına sunmak.

    o) Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildiren üyeler ile ilgili karar vermek. Konsey üyeliğinden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

    ö) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, Araştırma ve Danışma Kurulunu görevlendirmek,

    p) Konseye üye olmak isteyen kişiler veya kurum veya kuruluş temsilcileri için üye başvuru belgesi hazırlamak,

    r) Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

    Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler

    Madde 17 - (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenmiş esaslara göre harcırah ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

    Denetleme Kurulunun Oluşumu Ve Görev Süresi

    Madde 18 - (1) Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından seçilecek, denetleme konusunda yeterli mesleki bilgiye ve tecrübeye sahip 6 ncı maddede belirtilen üretici, sanayici, araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları alt gruplarından birer asil, birer yedek üye ile Bakanlıkça belirlenen ve görevlendirilen bir asil, bir yedek üye olmak üzere toplam dört asil ve dört yedek üyeden oluşur.

    (2) Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyelerden görevlendirme yapılır.

    Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

    Madde 19 - (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

    a) Konseyin, bu Yönetmelikte belirtilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, yılda bir defa denetlemek,

    b) Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula ve Genel Müdürlüğe sunmak,

    c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

    ç) Konsey üyeliğine yapılan itirazlar, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin düşürülmesi konularında Yönetim Kurulunca verilen görevleri otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor vermek,

    (2) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konsey yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

    Denetleme Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler

    Madde 20 - (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

    Araştırma Ve Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev Ve Yetkileri

    Madde 21 - (1) Kurul Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul üyeleri arasında bulunan Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türk Standartları Enstitüsünden konularında uzman birer üye ile araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları alt grubu üyeleri arasından seçilecek altı üye olmak üzere toplam oniki üyeden oluşur.

    (2) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından aynı usulle seçim yapılır.

    (3) Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Başkan ve başkanvekilleri en fazla iki dönem görev yapabilirler.

    (4) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu kararına istinaden kırmızı et sektörüyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar veya yaptırır, sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

    (5) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapar.

    (6) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

    Araştırma Ve Danışma Kurulu Üyelerine Yapılacak Ödemeler

    Madde 22 - (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına görevlendirilmeleri halinde Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

    Konseyin Gelirleri

    Madde 23 - (1) Konseyin gelirleri şunlardır:

    a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

    b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler,

    c) Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan bağış ve fon gelirleri,

    ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler,

    d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,

    e) Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri,

    f) Diğer gelirler.

    (2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

    Konseyin Giderleri

    Madde 24 - (1) Konseyin giderleri şunlardır:

    a) Personel giderleri,

    b) Eğitim, reklâm, tanıtım ve yayın giderleri,

    c) Harcırah ödemeleri,

    ç) Büro giderleri,

    d) İnceleme ve araştırma giderleri,

    e) Diğer giderler.

    (2) Konseyin giderleri, kuruluş amaçlarının gerektirdiği faaliyetlere aykırı olamaz.

    Konseyin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler

    Madde 25 - (1) Konsey tarafından aşağıdaki defterler tutulur.

    a) Gelir-gider defteri,

    b) Demirbaş kayıt defteri,

    c) Üye kayıt defteri,

    ç) Denetim defteri,

    d) Karar defteri,

    e) Gelen-giden evrak kayıt defteri,

    f) Alındı belgesi kayıt defteri.

    (2) Bilânço esasına göre defter tutulması halinde ise yukarıda belirtilen defterlere ek olarak yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri de tutulur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

    (3) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içinde noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her malî yılın ilk haftasında yenilenir.

    Gelir ve Giderlerde Usul

    Madde 26 - (1) Gelir ve giderlerde usul Bakanlıkça belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Denetim

    Madde 27 - (1) Bakanlık, Denetleme Kurulunun raporu üzerine veya bundan bağımsız olarak Konseyin her türlü işlem ve faaliyetlerini idari ve mali yönden denetleme yetkisini haizdir. Konseyin denetimi Bakanlığın görevlendireceği denetleme elemanları aracılığı ile yapılır.

    (2) Denetim elemanları tespit ettikleri suç unsurları, hata ve eksiklikleri rapora bağlayarak gerekli işlemleri yapar. Denetim sonucu düzenlenen raporlarda yer alan hususlara uyulur.

    Basımevlerinin Sorumluluğu

    Madde 28 - (1) Basımevleri Konseyin yazılı talebi üzerine, Konsey gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer belgeleri bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

    Yürütme

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar