KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 6014

    Kanun Kabul Tarihi: 23/07/2010

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27658

    MADDE 1 - 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile değişik 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "taşıdığı fazla yolcu başına" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı fıkrada yer alan "60 Türk Lirası" ibaresi "50 Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

    MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar