YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/08/2010

    Resmi Gazete No: 27669

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

    c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

    ç) Başkan Yardımcısı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısını,

    d) Birim: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hizmet Birimlerini,

    e) Giriş Sınavı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

    f) İdare: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını temsilen Başkanı,

    g) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

    ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

    ı) Kurul: Yeterlik Sınavı Kurulunu,

    i) Uzman: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanını,

    j) Uzman Yardımcısı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısını,

    k) Yeterlik Sınavı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı yeterlik sınavını

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Giriş sınavı

    Madde 4 - (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

    (2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

    (3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır. Yazılı giriş sınavı klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Başkan, uygun gördüğü takdirde yazılı giriş sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadro unvanları ve sayıları, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete'de ve Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilân edilir. Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Başkanlık tarafından belirlenir.

    Giriş sınavına katılma şartları

    Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak.

    b) Giriş sınavı için ilan edilen son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

    c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Başkanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    ç) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak.

    İstenilen belgeler

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

    a) İş talep formu.

    b) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği.

    ç) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen diploma ya da belgelerin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği.

    d) T.C. kimlik numarası beyanı.

    e) Yazılı özgeçmiş.

    f) 3 adet vesikalık fotoğraf.

    (2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Başkanlığa en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 8 - (1) Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Giriş sınavı komisyonu

    Madde 9 - (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile Başkan tarafından Başkan Yardımcıları, birim amirleri, müşavirler ve uzmanlar arasından belirlenecek dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok iki üye yüksek öğrenim kurumları öğretim elemanları arasından seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

    (2) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

    (3) Komisyonun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Yazılı sınav

    Madde 10 - (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır.

    (2) Yazılı sınav; Başkanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilân edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir

    (3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.

    Sözlü sınav

    Madde 11 - (1) Yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

    (2) Sözlü sınav adayların;

    a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

    yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre bir başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve liste hâlinde Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınav yapılmış olması hâlinde, başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

    (3) İdare tarafından uygun görülmesi hâlinde asıl adayların yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

    (4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

    Uzman yardımcılarının atanması

    Madde 12 - (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    (2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

    (3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

    (4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

    Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

    Madde 13 - (1) Uzman Yardımcıları için, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, adaylık eğitimi dışında ve üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

    (2) Bu plan;

    a) Meslekî mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde rotasyona tabi tutulabilmelerini,

    b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

    c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

    ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini ve bilgi ve görgü artırmak maksadıyla yurtdışına eğitime gönderilmesini,

    d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını

    sağlamaya yönelik programları kapsar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

    Madde 14 - (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;

    a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,

    b) Uzman yardımcılığı süresince her yıl olumlu sicil almış olmak,

    c) Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olmak

    şarttır.

    (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Başkanlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dâhil değildir.

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 15 - (1) Uzman yardımcıları, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile bir tez konusu seçer.

    (2) Uzman yardımcılarının tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil, Başkanlıkta en az iki yıl çalışıldıktan sonra bağlı bulunduğu birim amiri tarafından İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirilir.

    (3) Belirlenen tez konusu, uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

    Uzmanlık tezinin hazırlanması

    Madde 16 - (1) Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde, bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihî gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması ve tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

    Uzmanlık tezinin teslimi

    Madde 17 - (1) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ve yeterlik sınavından en az iki ay önce, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere, bağlı bulunduğu birim amirine sunmak zorundadır. İlgili birim amiri, teslim aldığı tezi on gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

    (2) Uzman yardımcısı, hazırladığı tezi süresi içinde bağlı bulunduğu birim amirine teslim etmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

    (3) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış uzman yardımcısının tezini Kurula teslim eder.

    Yeterlik sınavı kurulu

    Madde 18 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur. Başkan; Başkan Yardımcıları arasından biri başkan olmak üzere üyeleri, birim amirleri, müşavirler ve uzmanlar ile gerekli görürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçer. Başkan aynı usûlle başkan ve üyelerin yedeklerini de seçer.

    (2) Komisyonun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

    Yeterlik sınavı

    Madde 19 - (1) Yeterlik sınavı, Başkanlık tarafından uygun görülen tarihlerde yapılır.

    (2) Yeterlik sınavı, tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki safhada yapılır.

    (3) Yeterlik sınavının her bir safhasında değerlendirme, Kurul üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

    Yeterlik sınavı safhaları

    Madde 20 - (1) Kurul tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca sözlü savunmaya çağrılır. Anılan Daire Başkanlığı bu çağrıyı uzman yardımcısına sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapar.

    (2) Kurul, sözlü savunma safhasında uzman yardımcısının görev yapmakta olduğu uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 21 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcısının Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

    Uzman yardımcısı unvanının kaybı

    Madde 22 - (1) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir yılı aşmamak üzere ilave süre verilir.

    (2) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile uzman yardımcılığı döneminde olumsuz sicil alanlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Başkan tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Görev ve yetkiler, sorumluluk

    Madde 23 - (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları;

    a) Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,

    b) Başkanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmak,

    c) Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

    ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak

    ile görevli ve yetkilidirler.

    (2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin, Başkanlık emir ve direktifleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesinden yürütülmesinden Başkana ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yeniden atanma

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunması şartıyla müracaatları hâlinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına yeniden atanabilirler.

    Yurtdışında eğitim

    Madde 25 - (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

    Uzmanlığa doğrudan atanma

    Geçici Madde 1 - (1) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ve üniversitelerin akademik personelleri,

    a) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak,

    b) Kırk yaşını aşmamış olmak,

    kaydıyla, ilgilinin talebi, Başkanlığın teklifi, Başbakanın veya ilgili Bakanın oluru ile 6/4/2011 tarihine kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı yirmibiri geçemez.

    (2) Birinci fıkraya göre atananlar, atandıkları tarihten itibaren iki yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Bu şekilde verilecek tezlerin konularının tespiti, değerlendirilmeleri ve sınav komisyonunun teşkilinde bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar uygulanır. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenler, doğrudan önceki kadrolarına başka bir işleme gerek kalmadan yeniden atanırlar. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman kadrolarına atanmış olanlar için tez verme yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmaz.

    (3) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, meslek kuruluşları, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında, yurtiçinde veya yurtdışında Başkanlığın görev alanı ile ilgili çalışan veya bu alanlarda eğitim almış ve sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını aşmamış olanlar, 6/4/2011 tarihine kadar Başkanlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, başarı sıralaması dikkate alınarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanırlar. Bu şekilde atanacakların sayısı ondördü geçemez. Bu sınava katılacaklarda;

    a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıma,

    b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Başkanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma,

    c) Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden KPDS'den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olma ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olma

    şartları aranır.

    (4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur ve Komisyon tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik veya test usulünde yapılır. Başkan, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir. Yazılı sınavda başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda; adaya çalışacağı alandaki bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önüne alınarak 11 inci madde esaslarına göre not verilir. Sözlü sınavda da en az yetmiş puan almak kaydıyla, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenen başarı sıralaması dikkate alınarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın isimleri belirlenir ve liste halinde Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Sınavı kazananların uzman kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Sınavı kazananların uzmanlığa atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

    (5) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen esaslara göre atananlar, iki yıl içerisinde Başkanlıkça belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdürler. Bu şekilde verilecek tezlerin konularının tespiti, değerlendirilmeleri ve sınav komisyonunun teşkilinde bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslar uygulanır. Tezi, Başkanlıkça başarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı unvanını kaybeder ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Başkan tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    Yürürlük

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar