SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Sosyal Güvenlik Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 14/08/2010

    Resmi Gazete No: 27672

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacak personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

    b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

    c) Başkan Yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısını,

    ç) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

    d) Devredilen kurum: 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen kurumları,

    e) Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünü,

    f) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    g) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

    ğ) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

    h) Hizmet süresi: Son müracaat tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

    i) Kurum hizmeti: Görevde yükselme eğitimi için belirlenen son başvuru tarihi, unvan değişikliği sınavı sonucunda atanacakların duyuruda belirlenen son başvuru tarihi, sınavsız atanacakların ise atanma tarihi itibariyle, Kurumda veya devredilen kurumlarda fiilen çalıştıkları süreleri,

    j) Personel: Kurum kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

    k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılan atamaları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

    1) Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü,

    2) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı,

    3) Şef.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru,

    2) İcra Memuru,

    3) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

    ç) Destek Hizmetleri Grubu:

    1) Dağıtıcı, Hizmetli, Aşçı.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Hemşire, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İstatistikçi, Mütercim, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

    b) En az iki yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Şef, Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru, Aktüer, Sosyolog, İstatistikçi, Tekniker, Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı veya Çocuk Gelişimcisi kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü teknik birimlerinde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; görevleriyle ilgili eğitim veren mühendislik fakülteleri veya fakültelerin istatistik, matematik, fizik, ekonomi veya ekonometri bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden mezun olup, (2) numaralı alt bentte sayılan unvanlı kadrolarda veya en az dört yıllık yüksekokullardan mezun olmakla birlikte Çözümleyici veya Programcı kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    b) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Şef veya Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    c) Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) Uzman Tabip, Daire Tabibi, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Mühendis, Mimar, Araştırmacı, Uzman, Şef veya Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık eğitim ve öğretim veren diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, İcra Memuru, Mütercim, Teknisyen veya Hemşire kadrolarında en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; Avukat kadrosunda en az bir yıl Kurum hizmeti bulunmak,

    e) Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şart

    Madde 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için; unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır.

    Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

    b) Mühendis, Mimar, İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

    c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

    2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 80 puan almış olmak,

    3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimler açısından Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmek,

    ç) Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yüksek öğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının duyurulması

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlarla ilgili duyuru, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. Duyuruda atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi ve diğer hususlar belirtilir ve bu duyuru Kurum internet veya intranet sitesinden yapılır. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimine ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede, eğitim ve sınava tabi tutulmayı engelleyecek şekilde yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

    (3) Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını taşımaları ve görevde yükselme eğitimini tamamlamaları gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi ve bu eğitime katılamayacak personel

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlara, atanmak istedikleri kadroya yönelik olarak sınavdan önce görevde yükselme eğitimi verilir. Eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara Kurum internet veya intranet sitesinden duyurulur. Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az onyedi saat ve (g) bendinde yer alan ders konularında ise en az ellisekiz saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programının tamamına katılmaları zorunludur. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (3) Aday memurlar ile kadroları başka kurumlarda olup da Kurumda geçici görevli bulunanlar görevde yükselme eğitimine katılamazlar.

    (4) Kurum personeli diğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenen görevde yükselme eğitimine katılamaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan konular ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen eğitime katılınması halinde Kurumca yapılan eğitimde bu konulara yer verilmez.

    Başvuru ve başvuruların incelenmesi

    Madde 12 - (1) Kurum merkez ve taşra teşkilatı personeli görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerdeki ilan edilen boş kadrolar için düzenlenen görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılabilmek amacıyla başvuruda bulunabilir.

    (2) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine durumları aranılan şartlara uyan personelden başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme sınavına katılmak istediklerini belirten form dilekçeleri ile unvan değişikliği sınavına girmek isteyenlerin form dilekçeleri, birim amirleri tarafından bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. Bu fıkra gereğince yapılacak başvuru işlemleri Kurumca belirlenmek kaydıyla, Kurum internet veya intranet sitesi aracılığı ile de yapılabilir.

    (3) Başvuru belgeleri, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları Kurum internet veya intranet sitesinde duyurulur. Bu duyuru, ilgililere görev yaptıkları birimlerce tebliğ ettirilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (1) Eğitime alınacakların sayısı, birim bazında her unvan için ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez.

    (2) Görevde yükselme sınavına katılmak üzere başvuranların sayısı, birim bazında her unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katından az ise başvuruda bulunan bütün personel eğitime alınır. Görevde yükselme sınavına katılma başvurusunda bulunanların sayısı, birim bazında her unvan için ilan edilen kadro sayısının üç katından fazla ise; Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday görevde yükselme eğitimine katılmaya hak kazanır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (3) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    (4) Herhangi bir nedenle eğitime katılamayanların yerine başka adaylar eğitime alınmazlar.

    (5) Merkez ve taşra teşkilatı personeli için ayrı ayrı görevde yükselme eğitimi yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitimini verecek birim

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca düzenlenir ve yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Kurum mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konular.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ve şekli

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav; Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    (2) Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve unvan için geçerlidir.

    (3) Sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, atanacak personel Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlama yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde sırasıyla; bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı veya Genel Müdürün başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları Daire Başkanının da bulunduğu toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

    (2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

    (4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 18 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirlenen konuları ihtiva eden ders notlarını hazırlamak veya hazırlattırmak.

    b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay öncesine kadar ders notlarının ilgili personele verilmesini sağlamak.

    c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

    ç) Yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

    (2) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak konulara ilişkin ders notları, eğitime katılacak personel tarafından temin edilir.

    Sınav konuları

    Madde 19 - (1) Görevde yükselme yazılı sınav sorularının % 30'u bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan konulardan, % 70'i ise (g) bendinde yer alan konulardan, unvan değişikliği yazılı sınav soruları ise aynı maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan Kurum mevzuatı ile atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliğine uygun konulardan oluşur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 20 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Kurum internet veya intranet sitesinde ilan eder ve ilgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak bildirir.

    (2) İlgililer, kendilerine tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on gün içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların % 5'inden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 21 - (1) Sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

    (2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

    (3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 22 - (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - (1) Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre duyuruda belirtilen boş kadro sayısı kadar en geç üç ay içerisinde yapılır.

    (2) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir. Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmaya hak kazanmış adaylardan atanma aşamasında haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması yapılanlar soruşturmanın veya ön incelemenin atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar. Görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz. Ancak, bu durumlar ilgililerin görevde yükselme eğitim ve sınavına girmelerine engel teşkil etmez.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolarına ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içerisinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (4) Sınavda başarılı olup da atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içerisinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (5) Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

    (6) Sınav sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin önceki görevine tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il veya Kurumun ihtiyaç duyduğu başka bir il olması kaydıyla mümkündür. Önceki görevine tekrar atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde veya Kurumun ihtiyaç duyduğu diğer illerde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Aynı unvanlarda bulunanların becayiş talepleri ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    (7) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar bölümündeki, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Hizmet grupları arasındaki geçişler

    Madde 24 - (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla Kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    Özelleştirilen kurumlardan atama

    Madde 25 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Kurumca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Doktora öğrenimini bitiren personelin ataması

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 29 - (1) 19/8/2007 tarihli ve 26618 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Şahsa bağlı kadrolara ilişkin hükümler

    Geçici Madde 1 - (1) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu gereğince şahsa bağlı hale getirilen;

    a) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Muhasebeci, Koruma ve Güvenlik Şefi, Biyolog, Fizyoterapist, Matematikçi, Psikolog ve Kimyager kadro unvanlarında bulunanlar veya bulunmuş olanlar; Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak için düzenlenen görevde yükselme eğitimi ve sınavına, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşullar ile 7 nci maddesinde söz konusu atanılacak kadrolar için sayılan şartları taşımak kaydıyla alınabilirler.

    b) Veznedar, Şoför, Sağlık Memuru, Ebe, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Teknik Ressam ve Sürveyan kadro unvanlarında bulunanlar; Şef kadrolarına atama yapılmak için düzenlenen görevde yükselme eğitimi ve sınavına, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşullar ile 7 nci maddesinde yer verilen Şef kadrosuna atanabilmek için aranacak şartları taşımak kaydıyla alınabilirler.

    c) Bekçi, Kaloriferci, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Matbaacı kadro unvanlarında bulunanlar; Memur kadrolarına atama yapılmak için düzenlenen görevde yükselme eğitimi ve sınavına, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşullar ile 7 nci maddesinde yer verilen Memur kadrosuna atanabilmek için aranacak şartları taşımak kaydıyla alınabilirler.

    Yürürlük

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar