SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 21/08/2010

    Resmi Gazete No: 27679

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce, sağlık alanında mezuniyet sonrası uygulanması özel bilgi ve/veya beceriye dayalı mesleki yeterlilikleri kazandırmaya yönelik olarak yapılacak sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    (2) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık sonrası ilgili uzmanlık alanlarına mahsus sertifika eğitimleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

    a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

    b) Bakan: Sağlık Bakanını,

    c) Birim: Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı genel müdürlük ve müstakil daire başkanlıklarını,

    ç) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

    d) Eğitici: Sertifikalı eğitim vermek üzere gerekli şartlara sahip kişiyi,

    e) Eğitici eğitimi: Sertifikalı eğitim konusuna göre eğitici yetiştirmek üzere düzenlenen eğitimi,

    f) Eğitim merkezi: Belirlenen standartlara sahip sertifika eğitiminin yapıldığı yeri,

    g) Eğitim sorumlusu: Sertifikalı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişiyi,

    ğ) Katılımcı: Yeterlilik kazanmak üzere eğitim programlarına katılanları,

    h) Sertifika: Sağlık alanında belli bir konuda özel bilgi ve/veya beceriye dayalı yeterlilik kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara verilen belgeyi,

    ı) Komisyon: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; sağlık alanında verilecek sertifikalı eğitim taleplerini değerlendiren, karara bağlayan, sertifikalı eğitimlerle ilgili bilimsel usul ve esasları belirleyen her konu için ayrı ayrı kurulan Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonunu,

    i) Sertifikalı eğitim programı: Yeterlilik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün ve/veya uzaktan eğitim programını,

    j) Sertifika yenileme: Sertifikanın geçerlilik süresi sonunda yapılacak eğitimde ve/veya sınavda başarılı olanlara verilecek sertifikayı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Sertifikalı Eğitim Alanlarının Belirlenmesi ve Müracaatlar

    Sertifikalı eğitim alanlarının belirlenmesi

    Madde 4 - (1) Sertifikalı eğitim alanları, ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda sağlık alanında ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak Bakanlıkça belirlenir.

    Sertifikalı eğitim alanlarının belirlenmesi için müracaat

    Madde 5 - (1) Sertifikalı eğitim alanının belirlenmesi için:

    a) Bakanlık merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarının talepleri Genel Müdürlüğe yapılır.

    b) İl sağlık müdürlüklerinin talepleri Bakanlığın ilgili birimlerine yapılır. Birimlerce uygun görülen talepler Genel Müdürlüğe iletilir.

    c) Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerin ve gerçek kişilerin talepleri il sağlık müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerine yapılır. Birimler kendi görüşleriyle beraber bu talepleri Genel Müdürlüğe iletir.

    ç) Birimlerin uygun görerek Genel Müdürlüğe ilettiği başvurular, ilgili alana mahsus olarak kurulan Komisyonda değerlendirilerek standartları belirlenir.

    (2) Sertifikalı eğitim alanıyla ilgili müracaatlar ekteki form kullanılarak yapılır.

    (3) Sertifikalı eğitim alanı olması istenen müracaatla ilgili iş ve işlemler, müracaatların yapılmasından itibaren en geç 4 ay içerisinde sonuçlandırılır.

    Sertifika eğitim programının açılması için müracaat

    Madde 6 - (1) Komisyon tarafından standartları belirlenmiş sertifikalı eğitim programının açılmasıyla ilgili müracaatlar, Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre il sağlık müdürlüğü veya Bakanlığın ilgili birimine yapılır.

    (2) Eğitim programının açılmasıyla ilgili iş ve işlemler, başvuru sahibinin uygun standartları sağlaması halinde, başvuruların yapılmasından itibaren en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılır. Standartlara uygun olmayan başvuruların tamamlanması için 1 ay ek süre verilir. Tamamlanmadığı taktirde başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

    (3) Bakanlık, ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda sağlık alanında ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü dikkate alarak, ihtiyaç fazlasının oluşması durumunda, mevcut eğitim merkezlerinin eğitim programlarını durdurabilir veya yeni eğitim merkezlerinin açılmasına izin vermeyebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Genel Müdürlük ve Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu

    Genel Müdürlüğün görevleri

    Madde 7 - (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

    a) Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonlarının oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    b) İlgili birimlerden gelen sertifikalı eğitim taleplerini Komisyona iletmek,

    c) Komisyonca alınan kararları Bakanlık onayına sunmak,

    ç) Komisyonca değerlendirilen sertifikalı eğitim başvurularıyla ilgili sonuçları ilgililere bildirmek,

    d) Sertifikalı eğitimlerin izleme, değerlendirme ve denetleme işlemlerini yürütmek,

    e) Bu Yönetmelik kapsamına giren sertifikaların tescil ve kayıt işlemlerini yürütmek,

    f) Sertifikalı eğitimlerin konularına göre eğitici eğitimi programları düzenlemek/düzenlettirmek, başarılı olan eğiticilere sertifikalarını vermek, tescil işlemlerini yürütmek,

    g) Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce düzenlenecek eğitici eğitimi sertifika programı açılması ile ilgili izinleri vermek,

    ğ) Sağlık alanında yurt dışından alınan sertifikaların gerektiğinde Komisyon tarafından incelenmesini sağlamak ve denklik işlemlerini yürütmek.

    Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonu

    Madde 8 - (1) Bakanlık onayı ile Genel Müdürlük bünyesinde Sağlık Eğitimi Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ya da daire başkanı başkanlığında; sertifikalı eğitim için başvuruda bulunan birimin ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı ile konunun uzmanlarından oluşan; her sertifikalı eğitim alanı için ayrı ayrı olmak üzere en az 7 kişiden oluşan bir Komisyon kurulur. Gerek görüldüğünde Komisyona yeterli sayıda uzman çağrılır.

    (2) Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların en az üçte iki çoğunluğuyla alınır.

    (3) Komisyonca alınan kararlar Bakanlığın onaylaması durumunda yürürlüğe girer.

    (4) Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük Hizmet İçi Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sertifikalı Eğitim Bilim Komisyonunun görevleri

    Madde 9 - (1) Komisyon;

    a) Sertifika alanları ve eğitim programlarıyla ilgili talepleri inceler ve karara bağlar.

    b) Uygun görülen sertifikalı eğitimler ile eğitici eğitimlerinin bilimsel açıdan usul ve esaslarıyla, eğitim merkezlerinin alanına özel teknik niteliklerini belirler.

    c) Eğitimler sonunda uygulanacak sınavların bilimsel açıdan usul ve esaslarını belirler.

    ç) Sertifikaların geçerlilik süresi ve yenilenmesiyle ilgili standartları belirler.

    d) Eğitimlerin özelliklerine göre eğitici ve eğitim sorumlularının niteliklerini belirler.

    e) Yurt dışından alınan sertifikaların ve eğitici belgelerinin denklik kriterlerini belirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitime İlişkin Hükümler

    Eğitim merkezi

    Madde 10 - (1) Sertifikalı eğitimler, Bakanlık birimleri, üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce, standartlara uygun eğitim merkezlerinde yürütülür.

    (2) Eğitim merkezlerinin hangi niteliklere sahip olacağı, başvuru ve açılma işlemlerinin genel usul ve esasları, çalışma usul ve esasları, çalışanların nitelikleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitimin özellik ve konusuna göre Genel Müdürlükçe hazırlanacak tebliğlerle düzenlenir.

    (3) Sertifikalı eğitimler, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça izin verilen eğitim merkezlerinde yapılır. Yetkili olmayan merkezlerin düzenlediği eğitim programlarına dayanılarak sertifika verilemez, verilmiş ise Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilmez.

    Eğitim sorumlusu ve görevleri

    Madde 11 - (1) Eğitim merkezleri tarafından düzenlenen eğitimlerde, belirlenen niteliklere uygun bir kişi eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir.

    (2) Eğitim sorumlusunun görevleri şunlardır:

    a) Eğitimin belirlenen standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

    b) Gerekli araç ve gereçlerin eğitimde hazır bulundurulmasını sağlamak,

    c) Katılımcıların eğitime devam durumları, kurs disiplinine aykırı davranışlarıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

    ç) Eğitim faaliyeti ile ilgili belge, form, rapor ve diğer evrakın düzenlenmesini sağlamak,

    d) Sertifikaların tescil işlemleri için gerekli bilgileri Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere ilgili birime iletmek.

    Eğitici ve görevleri

    Madde 12 - (1) Sertifikalı eğitimleri gerçekleştirmek üzere; eğitimi düzenleyenler tarafından, eğitimin alanıyla ilgili eğitici eğitimi sertifikasına sahip veya Komisyonca belirlenen nitelik ve sayıda eğitici görevlendirilir.

    (2) Eğiticinin görevleri şunlardır:

    a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili planlama yapmak,

    b) Eğitimi belirlenen usul, esas ve standartlara uygun olarak gerçekleştirmek,

    c) Eğitim konularını işlerken çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kullanmak,

    ç) Eğitim sürecinde eğitim sorumlusu ile işbirliği yapmak,

    d) Eğitimin sonunda gerçekleştirdiği eğitim faaliyeti ile ilgili değerlendirme yapmak.

    Eğitici eğitimi

    Madde 13 - (1) Eğitim merkezleri, sertifikalı eğitimlerde görev alacak eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla eğitici eğitimi sertifika programları düzenleyebilir.

    (2) Eğitici eğitimi sertifika programı açılması ile ilgili izinleri Genel Müdürlük verir.

    Eğitimlerin süresi

    Madde 14 - (1) Alanına göre eğitimlerin süresi, kazandırılacak mesleki nitelik ve yeterlikler dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir.

    (2) Program çerçevesinde belirlenen toplam eğitim süresi bir yılı aşmamak kaydıyla yıl içinde değişik zamanlara yayılabilir.

    Eğitimlere devam

    Madde 15 - (1) Eğitimlere devam, Komisyonca belirlenen kriterler dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tebliğlerle düzenlenir.

    Denetim

    Madde 16 - (1) Eğitim merkezleri, Bakanlığın talebi, şikayet ve soruşturma halleri üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, alanına göre belirlenen standart ve aralıklarla olağan olarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde Genel Müdürlük veya il sağlık müdürlüklerince denetlenir.

    (2) Denetimler sonucunda eğitim yetkisi verilmesine ilişkin şartları taşımadığı ya da kaybettiği belirlenen eğitim merkezleriyle ilgili raporlar Genel Müdürlük veya il sağlık müdürlüğünce değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda eksikliklerin tamamlanması için, eksikliğin niteliğine göre yeterince süre verilir. Bu süre içinde eğitim yapılamaz. Eksikliğin giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda veya süre sonuna kadar gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde merkezin eğitim yetkisi iptal edilir.

    (3) Denetimler, sertifikalı eğitimleri gerçekleştiren kurum ve kuruluşların yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda işbirliği içerisinde yapılır.

    Eğitim ücreti

    Madde 17 - (1) Eğitim Merkezlerinde düzenlenecek eğitim programları için kişi başına ödenecek kursiyer ücretine ilişkin usul ve esaslar, konusuna göre Komisyon'un görüşleri alınarak Bakanlıkça tespit edilir ve duyurulur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Sınavlar, Sertifika, Sertifika Yenileme, Denklik ve Tescil

    Sınavlar, sertifika ve tescil

    Madde 18 - (1) Düzenlenen sertifikalı eğitim programları sonunda belirlenen usul ve esaslara göre sınav yapılır.

    (2) İlk sınavda başarılı olamayanlara 2 kez sınav hakkı tanınır.

    (3) Sınav sonunda başarılı olanlara sertifika verilir. Sertifika Genel Müdürlükçe tescil edilir ve tescille geçerlilik kazanır.

    Sertifika yenileme

    Madde 19 - (1) Sertifikaların yenilenmesi alanına göre belirlenen kriterlere göre yapılır.

    (2) Sertifikaların bilimsel açıdan yenilenme usul ve esasları, alanına göre Komisyon tarafından belirlenir.

    Sertifika denkliği

    Madde 20 - (1) Sertifikalı eğitim olarak belirlenmiş bir alanda, yurt içinden önceden alınan sertifikalar, denklik kriterleri Komisyonca belirlenmek kaydıyla Genel Müdürlükçe tescil edilir.

    (2) Alanı belirlenen sertifikalı eğitimler çerçevesinde yurt dışından alınan sertifikaların tescili Komisyonca belirlenen denklik kriterleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Mevcut sertifikaların tescili ve geçerlilik süreleri

    Geçici Madde 1 - (1) Sağlık alanında özel mevzuatına göre yapılmış olan eğitimler sonucunda verilen sertifikaya sahip kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren tescil amacıyla 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvururlar.

    (2) Belirtilen süre içerisinde tescil işlemleri için başvuruda bulunmayanların sertifikaları geçersizdir.

    (3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce sağlık alanında özel mevzuatına göre alınmış sertifikası olan kişilerin sertifikaları, mevzuatında belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce sağlık alanında düzenlenmiş özel mevzuatı olup geçerlilik süresi belirtilmeden alınmış sertifikası olan kişilerin sertifikaları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.

    (4) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde, kendi mevzuatına göre yapılmakta olan veya yapılması önceden planlanan eğitimler sonunda verilen sertifikalar mevzuatında belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

    (5) Halen eğitim merkezi olarak faaliyet gösteren eğitim merkezleri durumlarını yayımlandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde yönerge ve tebliğlere uygun hale getirirler.

    Yürürlük

    Madde 21 - (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar