ÖRTÜALTI ÜRETİMİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/08/2010

    Resmi Gazete No : 27683

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi, teşvik edilmesi, kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı üretimin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; örtüaltı üretimde kontrolün ve izlenebilirliğin sağlanması amacı ile ilgili kayıt ve raporlama işlemlerinde görev alacak il ve ilçe müdürlükleri ile üreticilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

    c) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

    ç) Örtüaltı Kayıt Sistemi (ÖKS): Örtüaltı üreticilerin özlük bilgileri, ürün ve üretim alanı ile üretim şekline ait bilgilerin kayıt edildiği veritabanını,

    d) Örtüaltı üretici kayıt formu: Örtüaltı üreticilerinin istenilen bilgileri doldurup, tarım il/ilçe müdürlüklerine teslim ettikleri matbu formu,

    e) Örtüaltı üretimi: Örtüaltında yapılan bitkisel üretim şeklini,

    ifade eder.

    İl ve ilçe müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları

    Madde 5 - (1) İl ve ilçe müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) İl ve ilçe bazında, ayrı ayrı veya tek olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanına sahip örtüaltı üreticilerini, kayıt sistemine kaydetmek ve kayıtları her üretim dönemi için güncelleştirmek.

    b) Her örtüaltı üreticisinin; gerçek kişilerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası ile ek-1'deki örtüaltı üretici kayıt formunda üreticiler tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek.

    c) Sorumlu oldukları il ve ilçe sınırları içerisindeki mevcut örtüaltı alanlarının, kayıt işlemlerini ve denetim hizmetleri ile çiftçi eğitim ve yayım hizmetlerini yürütmek.

    ç) Örtüaltı üretim alanlarını periyodik aralıklarla denetlemek, sonucunu raporlamak, uygulamada görülen aksaklık ve hatalara müdahale etmek, gerekli uyarıları yapmak.

    d) Örtüaltı üretici kayıt formunu matbu olarak bulundurmak.

    Üreticilerin görev ve sorumlulukları

    Madde 6 - (1) Üreticilerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) ÖKS'ye kayıt olacak, gerçek kişi üreticiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi üreticiler vergi numarasını ve işletmenin bulunduğu arazinin aidiyetini gösterir onaylı belge veya onaylı kira sözleşmesi sureti ile birlikte ek-1'deki örtüaltı üretici kayıt formunu doğru ve eksiksiz doldurarak il/ilçe müdürlüklerine ibraz etmek.

    b) Örtüaltı ve ürün bilgilerini her üretim döneminde örtüaltı kayıt sistemine girilmek üzere il ve ilçe müdürlüklerine bildirmek.

    Genel hükümler

    Madde 7 - (1) Üreticilerin ÖKS'ye kayıt olmaları teşvik edilir ve tarımsal desteklemelerden öncelikli olarak faydalandırılır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 8 - (1) 27/12/2003 tarihli ve 25329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar