TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Meslekiçi Eğitim Ve Belgelendirme Yönetmeliği

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 29/08/2010

    Resmi Gazete No : 27687

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; meslekteki, bilimsel, teknolojik gelişmeler doğrultusunda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası tarafından yapılacak meslekiçi eğitim çalışmaları ile belgelendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası üyelerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda, eğitimi ve belgelendirilmesi esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başarı belgesi: Sınav gerektiren bir eğitim programını tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olanlara verilen belgeyi,

    b) Birim: Oda şubelerini,

    c) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

    ç) Katılım belgesi: Sınav gerektirmeyen eğitim programlarına katılanlara ve sınav gerektiren programların sınavında başarısız olanlara verilen belgeyi,

    d) Kurs: Belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan kısa süreli derslere dayalı eğitim etkinliklerini,

    e) Oda: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odasını,

    f) Seminer: Belirli bir konuda bilgi vermek ve tartışmak amacıyla yetkili kişilerin yönetimi altında düzenlenen toplantıları,

    g) TMO-MİSEM: Tekstil Mühendisleri Odası Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezini,

    ğ) Üye: Oda üyesini,

    h) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: TMO-MİSEM'in Oluşumu ve Çalışma Esasları

    TMO-MİSEM'in oluşumu

    Madde 5 - (1) TMO-MİSEM, MİSEM Koordinatörü ve birim sorumlularından oluşur.

    TMO-MİSEM Koordinatörü

    Madde 6 - (1) TMO-MİSEM Koordinatörü, OYK tarafından atanan Oda müdürü ya da Oda teknik görevlisi kadrosundaki personeldir. OYK üyelerinden birisi de OYK kararı ile bu görevi yürütebilir.

    (2) TMO-MİSEM Koordinatörünün ataması Oda Genel Kurulundan sonraki ilk Yönetim Kurulunda yapılır. Görev süresi, yapılacak ilk Oda Genel Kuruluna kadardır. Aynı kişi görev süresi sonunda OYK tarafından yeniden göreve atanabilir. OYK gerek gördüğü durumlarda TMO-MİSEM Koordinatörünü süresi dolmadan değiştirebilir.

    TMO-MİSEM birim sorumluları

    Madde 7 - (1) TMO-MİSEM birim sorumluları, Odaya bağlı şube yönetim kurulları tarafından belirlenen ve OYK tarafından onaylanan üyelerdir.

    TMO-MİSEM'in çalışma esasları

    Madde 8 - (1) TMO-MİSEM aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır.

    a) Oda tarafından verilecek meslekiçi eğitimler, sınavlar ve belgelendirmeye ilişkin işlemler TMO-MİSEM tarafından gerçekleştirilir.

    b) TMO-MİSEM çalışmalarını, TMO-MİSEM Koordinatörü başkanlığında yürütür.

    c) TMO-MİSEM kendi çalışma yönergesini hazırlayarak OYK'nın onayına sunar.

    ç) Oda tarafından verilecek meslekiçi eğitimleri, sınavları ve belgelendirme işlemlerini planlar, koordine eder ve birimlerle birlikte yürütülmesini sağlar.

    d) Oda tarafından verilecek her meslekiçi eğitim için ayrı olmak üzere eğitim veya sınav programını Oda komisyonlarının görüş ve önerilerini alarak hazırlar ve OYK'nın onayına sunar.

    e) OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri Oda ve varsa şube süreli yayınlarında ve Odanın internet sayfasında duyurulur.

    f) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitime katılım koşulları, eğitmen ve sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ve belgelendirme ücretleri TMO-MİSEM tarafından belirlenerek OYK'nın onayına sunulur.

    g) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler TMO-MİSEM önerileri doğrultusunda OYK tarafından belirlenir.

    ğ) Her eğitim ve sınav için, katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste TMO-MİSEM tarafından Oda sekreterine sunulur ve Oda arşivlerinde en az iki yıl saklanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Meslekiçi Eğitim Alanlarının Belirlenmesi, Belgelendirme ve Sınav

    Meslekî uzmanlık alanlarının ve eğitim konularının belirlenmesi

    Madde 9 - (1) OYK, tekstil mühendislerinin çalışma alanlarına uygun olarak, tekstil mühendisliği alanındaki gelişmeleri bilimsel ve teknik yönden değerlendirir; sektörün, kamuoyunun ve üyelerinin istemlerini dikkate alarak ve gerektiğinde oluşturacağı mesleki-bilimsel kurullara danışarak, uzmanlık alanlarını ve meslek içi eğitim konularını belirler ve üyelerine duyurur.

    (2) Mesleki-bilimsel kurullar, TMO-MİSEM Koordinatörü ve meslekî faaliyetlerini akademik, sanayi ve serbest alanda sürdüren en az üç üyeden oluşur.

    (3) OYK kararı ile gerektiğinde, TMMOB'ye bağlı diğer Odalar, üniversiteler ve diğer meslek kuruluşları ile anlaşma yapılarak ortak eğitim programları düzenlenebilir, belgelendirme yapılabilir. Bu eğitimler için koşullar ayrıca OYK tarafından Oda ilkeleri gözetilerek belirlenir.

    Belgelendirme koşulları

    Madde 10 - (1) Belgelendirme için aşağıda belirtilen koşulların sağlanması gerekir.

    a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

    b) Meslekten men cezası almamış olmak.

    c) OYK tarafından belirlenen ücreti ödemek.

    ç) Meslekiçi eğitimleri başarıyla tamamlamış olmak.

    Meslekiçi eğitimin belgelendirilmesi

    Madde 11 - (1) Belgelendirme koşullarını sağlayan ve sınav gerektiren bir eğitim programına katılarak sınavda başarılı olanlara, Oda tarafından Başarı Belgesi verilir.

    (2) Sınav gerektirmeyen bir eğitim programına katılanlara Katılım Belgesi verilir.

    (3) Belgeler TMO-MİSEM tarafından merkezi olarak hazırlanır.

    (4) Belge ücretleri OYK tarafından TMO-MİSEM Koordinatörlüğünün önerileri dikkate alınarak belirlenir.

    Sınav

    Madde 12 - (1) Sınav, başarı ölçmeyi gerektiren bir meslekiçi eğitim programının tamamlanmasından sonra OYK tarafından oluşturulacak sınav komisyonu ve eğitmenlerin önerileri doğrultusunda OYK tarafından kararlaştırılan yöntemle gerçekleştirilir.

    (2) Sınav için başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. Katılımcıların bir eğitim programıyla ilgili en fazla iki sınav hakkı olup, ilk sınavda başarısız olanlar istekleri halinde aynı eğitim programını ücretsiz olarak tekrar alabilirler veya sadece sınavlara girebilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar