TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/09/2010

    Resmi Gazete No: 27713

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez ve taşra teşkilatında memur ve sözleşmeli olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birim: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez teşkilatında ilgili daire başkanlıkları, taşra teşkilatında ziraat, işletme, personel, muhasebe, inşaat, kalite ve işletme kontrol, iç hizmetler, haberleşme, sağlık ve koruma güvenlik birimlerini,

    b) Görevde Yükselme Eğitimi: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, Teşekkülce atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek eğitimi,

    c) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisinin yapacağı yazılı sınavı,

    ç) Hizmet Grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    d) Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik dahil olmak üzere Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

    e) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

    f) Personel: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. merkez ve taşra teşkilatı kadro/pozisyonlarında çalışanları,

    g) Teşekkül: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı şeker fabrikaları, makine fabrikaları, elektromekanik aygıtlar fabrikası, şeker enstitüsü, tohum işleme fabrikası ile İstanbul irtibat bürosunu,

    ğ) Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    h) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Öğrenim düzeyi ve hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Teşekkül personelinden;

    a) Müdür, başuzman, müdür yardımcısı, teknik uzman, uzman, teknik şef, çözümleyici ve bu düzeyde bulunan görevler ile daha üst görevlere atanabilmeleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim görenler,

    b) Şef, başhemşire, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı ve koruma ve güvenlik grup şefi kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri için en az 2 yıllık yüksek öğrenim görenler,

    atanabilirler.

    (2) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. personelinin kadro/pozisyon unvanları aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire başkanı, I. Hukuk müşaviri, fabrika müdürü, şeker enstitüsü müdürü, fabrika müdür yardımcısı, teknolojik araştırma müdürü, tarımsal araştırma müdürü.

    2) Şube müdürü, kısım müdürü.

    3) Müdür yardımcısı.

    4) Şef, teknik şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi.

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir, başuzman, uzman.

    c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk müşaviri.

    ç) Sağlık Hizmetleri Grubu;

    1) Başhemşire.

    d) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Teknik uzman.

    2) Başmühendis.

    e) Bilgi İşlem Grubu;

    1) Çözümleyici.

    f) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi.

    g) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Aşçı, bahçıvan, kaloriferci, bekçi, postacı, şoför, hizmetli, hastabakıcı, itfaiyeci.

    (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır: Avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, programcı, mütercim, tekniker ve hemşire.

    Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atanma

    Madde 6 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmadan atanılabilecek kadro ve pozisyonlardan:

    a) Fabrika Müdürü, Şeker Enstitüsü Müdürü kadro/pozisyonlarına; Fabrika Müdür Yardımcısı, Teknolojik Araştırma Müdürü, Tarımsal Araştırma Müdürü, Şube Müdürü, Müşavir veya Başuzman kadro/pozisyonlarında en az bir yıl çalışmış olanlar,

    b) Fabrika Müdür Yardımcısı kadro/pozisyonlarına; Şeker Enstitüsündeki Teknik Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışanlar hariç, Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olanlar,

    c) Teknolojik Araştırma Müdürü veya Tarımsal Araştırma Müdürü kadro/pozisyonlarına; Kısım Müdürü kadrosunda en az bir yıl çalışmış olanlar,

    ç) Başuzman, Müşavir, Daire Başkanı kadro/pozisyonlarına; Fabrika Müdürü, Şeker Enstitüsü Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Teknolojik Araştırma Müdürü ve Tarımsal Araştırma Müdürü ile Şube Müdürü olanlar,

    sınavsız atanabilirler.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için aşağıdaki genel şartlar aranır:

    a) (I) sayılı cetvele dahil kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak.

    b) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlarına atanabilmek için diğer şartlarla beraber en az iki yıl süreyle Teşekkülde çalışmış olmak.

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ç) Şeker Enstitüsünde çalışan araştırma personelinin sınava katılabilmesi için, sınav tarihi itibarıyla son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

    a) Merkez teşkilatında hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

    2) Teşekkülde Avukat olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

    b) Merkez teşkilatında teknik şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Müdür yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

    c) Merkez teşkilatında teknik müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde en az bir yıl çalışmış olmak.

    3)Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

    ç) Merkez teşkilatında teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Mühendis, çözümleyici, mimar, kimyager, jeofizikçi, biyolog ve programcı pozisyonlarında en az üç yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az beş yıl olmak.

    d) Merkez teşkilatında idari şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

    e) Merkez ve taşra teşkilatında idari müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Uzman pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

    f) Merkez ve taşra teşkilatında idari uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Şef kadro/pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

    g) Merkez ve taşra teşkilatında idari şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, personel, muhasebe, ticaret, levazım ve pancar muhasebesi şeflikleri dışındaki diğer idari şef pozisyonları için en az yüksekokul mezunu olmak.

    2) Memur, veznedar, daktilograf, bilgisayar işletmeni kadro/pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

    ğ) Taşra teşkilatında kısım müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Müdür Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az on yıl olmak.

    h) Taşra teşkilatında teknik müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Teknik şef pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

    ı) Taşra teşkilatında teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    2) Mühendis pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

    i) Merkez ve taşra teşkilatında başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az yüksekokul mezunu olmak.

    2) Hemşire pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

    j) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az yüksekokul mezunu olmak.

    2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az sekiz yıl olmak.

    k) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik amiri yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az altı yıl olmak.

    l) Merkez ve taşra teşkilatında koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az yüksekokul mezunu olmak.

    2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak.

    3) Toplam hizmet süresi en az dört yıl olmak.

    m) Merkez ve taşra teşkilatında bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, veznedar, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    2) Toplam hizmet süresi en az üç yıl olmak.

    Unvan değişikliği sınavıyla ilgili atanma şartları

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

    (2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat olarak atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

    b) Mühendis, Mimar, Kimyager, Biyolog, Programcı ve Mütercim olarak atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    c) Tekniker olarak atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    ç) Hemşire olarak atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme sınavı duyuru ve eğitime alınma

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Eğitimler, Eğitim Dairesi Başkanlığının yönetiminde Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile yürütülür.

    (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde atanmamış olan personel; düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    (5) Görevde yükselme eğitimi programları, Teşekkül tarafından personel için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    (6) Teşekküle başka kuruluşlardan naklen atama ile gelenler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki hizmet süresine haiz olmaları şartıyla, bu eğitimi alanlar da sınava girmeye hak kazanırlar.

    (7) Görevde yükselme eğitimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, teşekkül müşaviri, müdür, müdür yardımcısı, başuzman, başmühendis ve diğer yöneticilerden de eğitimci olarak yararlanılır.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası:

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat.

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

    e) Halkla ilişkiler.

    f) Etik davranış ilkeleri.

    g) Teşekkül tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Teşekkülün düzenleyeceği eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Sınav şartı

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki toplam hizmet sürelerine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman kadro/pozisyonuna sınavsız atanabilirler.

    (2) Görevde yükselme sınavı, bir takvim yılı içerisinde ancak bir defa yapılabilir.

    Sınavın şekli

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünce, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 12 nci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    (2) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 15 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    (2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece Teşekkül personeli başvurabilir.

    (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 16 - (1) Sınav Kurulu; Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının başkanlığında olmak üzere Eğitim Dairesi Başkanı ve boş kadroların ait olduğu Merkez Teşkilatı Daire Başkanlıkları birim temsilcilerinden meydana gelir. Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile 5 kişiden oluşur.

    (2) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 17 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 18 - (1) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - (1) Atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde ilan edilen kadro/pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (4) Atamalarda, 22/10/1998 tarihli ve 23501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanılabilir.

    b) Unvan değişikliğine tabi görevlere geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atanma

    Madde 22 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 25 - (1) 15/5/2001 tarihli ve 24403 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar