TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 02/10/2010

    Resmi Gazete No: 27717

    ***14/02/2012 tarih ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet verecek servislerin belirlenmesi, bu servislerin denetlenmesi, onaylanması ve serviste görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesinde esas alınacak usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yürürlükte olan ilgili mevzuata uygun olarak imal edilmiş ve karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan analog, elektronik ve dijital takograf cihazlarıyla ilgili gerçek veya tüzel kişilere ait servislerin Bakanlık tarafından onaylanması ve bu servislerde görev yapacak teknik personelle birlikte belgelendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Analog takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve verileri kağıt sayfa üzerine mekanik veya elektromekanik olarak kaydeden, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek I' ine uygun takograf cihazını,

    b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    c) Dijital takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan ve verileri dijital ortamda kaydeden, sürücü kartı, şirket kartı, servis kartı ve denetim kartı ile uyumlu çalışan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmeliğin Ek IB' sine uygun olan takograf cihazını,

    ç) Elektronik takograf cihazı: Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, analog veya dijital takograf cihazı ile aynı özellikleri haiz olmayıp, araç sürücü ve sürüşe ait bilgileri elektronik ortamda kaydederek yazılı çıktı verebilen, sürücü belgesine entegre edilmiş "chip" ile uyumlu çalışan, yazıcı, gösterge ve tuş takımı donanımına sahip, yürürlükte olan ilgili mevzuatına uygun olarak Bakanlıktan belge alınmış cihazı,

    d) Faal hale getirme: Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirmesini,

    e) Kalibrasyon: Takograf cihazının montajı veya tamiri veya yeniden ayarlanması sonrası, hafızasına kaydedilmiş olan araç, cihaz ve servis bilgilerinin, servis hizmeti verilen takograf cihazı imalatçısı tarafından serviste kullanılmak üzere önerilen veya temin edilen test cihazı ya da donanım vasıtası ile ilgili teknik düzenlemesine uygun çalışıp çalışmadığının güncellenmesi veya doğrulanmasını,

    f) Montaj Etiketi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, araç sürücü kabini içerisine ve kolayca görünebilecek bir yere servis tarafından iliştirilecek olan; Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi ile aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram ve imalatçı firma işaretleriyle donatılmış, takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek etiketi,

    g) Servis: Takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde onaylanarak bu işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel ile birlikte belgelendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

    ğ) Servis sorumlusu: Servisin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden Bakanlığa karşı da sorumlu olacak şekilde imza yetkisine sahip olan yüksekokulların veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, makine, mekatronik, otomotiv konularında mühendislik bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun idareciyi,

    h) Takograf cihazı: Karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmek üzere tasarlanan ve aracın hızı ve katedilen mesafe gibi bilgileri otomatik veya yarı otomatik olarak cihaza, sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri gibi bilgileri ise sürücü kartı veya sürücü belgesine kaydederek istenildiğinde kaydedilen tüm bu bilgileri gösteren veya çıktı olarak veren kayıt cihazını,

    ı) Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi: Takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, servislerce düzenlenecek olan; montaj etiketiyle aynı seri numarasını haiz, taklit edilmeyi önleyici hologram ve imalatçı firma işaretleriyle donatılmış, takograf cihazı imalatçısı tarafından servislere verilecek belgeyi,

    i) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi: Takograf cihazlarının servis hizmetlerini vermek üzere Bakanlık tarafından onaylanan servisler için düzenlenen belgeyi,

    j) Tamir: Bir hareket sensörünün veya takograf cihazının güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya takograf cihazının araca montajında kullanılmış aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek herhangi bir işlemi,

    k) Teknik personel: Serviste takograf cihazının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması faaliyetlerini yürütmek üzere servis tarafından görevlendirilen ve damgalama ile veri indirme faaliyetlerini gerçekleştiren, servis kartı ve PIN kodlarını kullanma yetkisine sahip; teknik lise, endüstri meslek lisesi veya dengi meslek liselerin, yüksekokul veya üniversitelerin bilgisayar, elektrik, elektronik, fizik, makine, mekatronik, otomotiv, motorla ilgili eğitim veren bölümü veya teknik eğitim veren fakültelerinin veya teknoloji fakültelerinin bu konulardaki öğretmenlik bölümlerinin birinden mezun olan personeli,

    l) Veri İndirilememe Belgesi: Dijital takograf cihazının araç ünitesinden sürücüye ait verinin alınamaması durumunda dijital takograf cihazının tamiri veya değişiminde verilen belgeyi,

    m) Yetki Belgesi: Teknik personele, servislerin onaylanması ve belgelendirilmesi aşamasında Bakanlık tarafından verilen belgeyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Başvuru, Başvurunun Değerlendirilmesi, Onaylama ve Belgelendirme, Belgelerin Geçerlilik Süresi ve Vizesi, Belgelerin Askıya Alınması, Belgenin İptal Edilmesi ve Servislerle İlgili Kurallar

    Başvuru

    Madde 5 - (1) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi için aşağıda belirtilen belge ve bilgileri içeren bir dosya ile Bakanlığa başvurulur;

    a) Servis sahibi veya sahiplerinin adı veya unvanı, imza sirkülerinin noterden tasdikli sureti ve adli sicilin temiz olduğuna dair yazılı beyanı,

    b) Servise ait vergi numarası,

    c) Servisin yazılı ve kroki olarak adresi ve iletişim bilgileri,

    ç) Servise ilişkin; idari bina, servis alanı, muayene kanalı, park alanı gibi servis hizmeti verilen alanların tüm bölümlerinin gösterildiği ölçülendirilmiş detaylı vaziyet planı,

    d) Servise ait organizasyon şeması,

    e) Analog, elektronik ve dijital takograf cihazları türlerinden hangilerine servis hizmeti verileceğine dair beyan,

    f) Servis hizmeti verilecek takograf cihazının test ve kalibrasyonu için kullanılacak cihazların listesi, takograf cihazı imalatçısının bu cihazları onayladığı veya tavsiye ettiğini gösterir yazılı doküman ile akredite laboratuvardan alınan kalibrasyon belgelerinin veya Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarının birinden alınmış servis hizmeti verilecek takograf cihazının kalibrasyon ve test işlemleri için kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgelerinin birer sureti,

    g) Servis tarafından kullanılacak damgaya ait kurşun mühür, çakma mühür, plastik mühür, hologram etiket gibi malzeme bilgisi ile damga üzerinde olması gereken ve servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret veya logoyu gösteren damgaya ait ölçeklendirilmiş çizim,

    ğ) Servis sorumlusuna ait öğrenim belgesi ve servis hizmeti verilecek takograf cihazı için takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim belgesinin sureti,

    h) Yetki belgesi alacak kişiye ait;

    1) Servis hizmeti verilecek takograf cihazı için takograf cihazı imalatçısı veya imalatçının uygun gördüğü yerden alınan eğitim belgesi sureti,

    2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

    3) Öğrenim belgesi sureti,

    4) T.C. kimlik numarası.

    (2) Birinci fıkrada istenilen belgelerin ve yazılı dokümanların ilgili firma kaşesi ve yetkili imzayı havi olması esastır.

    (3) Belgelerin ve yazılı dokümanların yabancı dilde olması halinde yeminli tercüme bürosundan Türkçe tercümesi de başvuru dosyasına eklenir.

    Başvurunun değerlendirilmesi, onaylama ve belgelendirme

    Madde 6 - (1) Bakanlığa yapılan başvurular, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen bilgi ve belgelerin tamam olması halinde, Bakanlıkça yerinde yapılacak inceleme ile değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunun tespiti halinde, Bakanlık ikişer adet Yetki Belgesi ve Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi düzenler, düzenlenen belgelerden bir adedini ilgililere verir, diğerini de Bakanlıkta açılan dosyada muhafaza eder. Düzenlenen bu belgeler üzerinde;

    a) Belge adı,

    b) Belge onay numarası,

    c) Belgenin düzenlenmiş olduğu isim, unvan ve adres,

    ç) Takograf cihazı türü ve markası,

    d) Belgenin düzenlenme tarihi, vize tarihi,

    bilgilerini içeren bölümler yer alır.

    (2) Başvurunun, bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmaması halinde Bakanlık, başvuru dosyasını gerekçeleri ile birlikte bir yazı ekinde başvuru sahibine iade eder.

    Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin geçerlilik süresi, vizesi, belgelerin iptali

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Yetki Belgesi ve Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesinin geçerlilik süresi, belgelerin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıldır. Belgelerin geçerlilik süresi, ilgililerin başvurusu ve Bakanlıkça yerinde yapılacak incelemede, yürürlükteki mevzuata uygunluğun devam ettiğinin tespiti halinde vizesi yapılmak sureti ile 2 yıl uzar.

    (2) Üzerinde belirtilen süre sonunda vizesi yapılmamış olan belgelerin geçerliliği sona erer. İlgilinin talebi ve Bakanlıkça yapılacak işlem sonucunda, vize yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel Yetki Belgesine konu görev yapmaz.

    (3) Belgelerin vizesi için Bakanlığa başvuru yapılan tarihi takip eden otuz gün içinde Bakanlık, gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yaparak neticeden ilgiliye yazılı olarak bilgi verir.

    (4) Bakanlığa vize başvurusu yapılan tarih ve Bakanlıkça yapılan işlemin neticelenmesi süresinde belgeler üzerindeki geçerlilik süresinin dolması halinde, işlem sonuçlanıp belgelerin vizesinin yapılması sağlanana kadar bu servisler onaylanmış servis olarak hizmet vermez, teknik personel Yetki Belgesine konu görev yapmaz.

    (5) Belgelerin vizesi için Bakanlığa yapılacak başvurularda belge aslı ve bir sureti başvuru dilekçesi ekinde yer alır.

    (6) Belgelerin vizesi için; geçerlilik tarihinin dolmasını takip eden tarihten itibaren, ilgililerce, altı ay içinde müracaat edilmemesi halinde belge ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.

    (7) Belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.

    Takograf servis hizmetleri onay belgesi ve yetki belgesinin askıya alınması, belgenin iptali

    Madde 8 - (1) Bakanlık, servis hizmetlerinin verilmesinde bu Yönetmeliğe aykırı bir durum tespit ederse ilgililere aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak otuz gün süre verir, belge veya belgeleri askıya alır. Bu durumda servis, onaylanmış servis faaliyetlerinde bulunmaz, teknik personel Yetki Belgesine konu görev yapmaz. Bu süre içerisinde aykırılığın giderildiği talebiyle ilgililerce Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıkça yapılan kontrolde aykırılığın giderilmiş olduğunun tespiti halinde, askıya alma işlemi sonlanır. Aksi durumda Bakanlık belge veya belgeleri iptal eder. Bakanlık yaptığı işlemle ilgili olarak neticeden yazılı olarak bilgi verir.

    (2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgi, beyan veya belgelerde bir değişiklik olması halinde ilgililer bu değişikliği onbeş gün içinde yazılı olarak Bakanlığa bildirir ve değişikliğe konu işlem için gereğini Bakanlıktan talep eder. Bakanlık otuz gün içerisinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapacağı değerlendirme neticesinde;

    a) Değişiklik belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektiriyor ise mevcut belge veya belgeleri iptal eder, yeni belge veya belgeleri düzenler.

    b) Değişiklik bilgi mahiyetinde olup, belge veya belgeler üzerinde yeni bir düzenleme gerektirmiyor ise bu değişikliğe konu bilgi, beyan veya belgeleri ilgili servisin Bakanlıkta bulunan dosyasında muhafaza eder.

    c) Değişiklik bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil ediyorsa belge veya belgeleri iptal eder.

    ç) Bakanlık, yaptığı işlem neticesini yazılı olarak ilgiliye bildirir.

    (3) Servisin adresinden ayrılması durumunda Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi ve serviste çalışan teknik personel için düzenlenmiş olan Yetki Belgesi ilgililere tebligat yapılmaksızın iptal olur.

    (4) Yetki Belgesi olan teknik personelin servisten ayrılması halinde Yetki Belgesi ilgiliye tebligat yapılmaksızın iptal olur.

    (5) Belgesi iptal edilenler, tekrar belge almak istemeleri durumunda ilk başvuru esaslarına tabidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Servislerle İlgili Yapısal, İdari ve Teknik Hükümler

    Yapısal, idari ve teknik hükümler

    Madde 9 - (1) Servisler TS-12361 standardında belirtilen genel kurallara ilave olarak bu Bölümde yer alan hükümlere uyarlar.

    (2) Servis yapısal olarak aşağıdaki hususlara sahip olmalıdır.

    a) Servise ait bir bina ve araç park alanı.

    b) Araçların, servis hizmeti öncesinde ve sonrasında beklemesi amacıyla, kolay manevra yapabileceği; karayolu harici ve trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmiş, uygun malzeme ile kaplanmış ve 2 aracın rahatlıkla park edebileceği en az 4 m genişliğinde ve en az 20 m uzunluğunda olacak şekilde asgari 150 m2 ölçüsünde park alanı.

    c) Park alanından araçların servise rahatça girebileceği, en az 2.6 m genişlik ve 4.6 m yükseklikte kapı.

    ç) Serviste bir defada en az 1 araç için test ve kalibrasyon hizmetinin verileceği kapalı alan.

    d) Takograf cihazının montajı ve lüzumu halinde incelenebilmesi için aracın altını görmeye olanak tanımak amacıyla bir muayene çukuru veya platform kaldırıcı.

    1) Muayene çukuru: İniş merdivenleri test tamburuyla aynı tarafta olan, iç duvarları uygun malzeme ile kaplanmış, drenajı sağlanmış ve aydınlatılabilir şekilde, en az 0,75 m genişliğinde 5 m uzunluğunda, 1,5 m derinliğinde.

    2) Platform kaldırıcı: En az dört sütunlu, 14.000 kg ağırlık kaldırma kapasiteli, zemininden en az 1 m'lik yüksekliğe kaldırma yapabilen platform kaldırıcı, aks kaldırıcı ya da mobil sütunlu kaldırıcı şeklinde.

    e) Test alanında, sadece servis sorumlusu ve Yetki Belgeli personelin girebildiği ve kullanılmadığı sürede kilitli tutulan, içerisinde kilitli çelik bir dolap ile özel yazılım yüklü olan bilgisayar, server, test ve kalibrasyonda kullanılan kart, cihaz ve ekipmanların muhafaza edildiği bir teknik ofis.

    (3) Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin güncellenmiş olarak yer aldığı ilan panosu servis içerisinde görülebilecek bir yere yerleştirilir.

    a) Yetki Belgesi veya belgeleri.

    b) Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi.

    c) Servis hizmetleriyle ilgili olarak, Bakanlık tarafından yapılan yasal düzenlemeler.

    ç) Servis hizmetleri için ücret tarifesi.

    (4) Servislerle ilgili teknik hükümler bu Yönetmelik Ek'inde verilmiştir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Servislerin Yükümlülükleri ve Güvenlik Tedbirleri

    Servislerin yükümlülükleri ve güvenlik tedbirleri

    Madde 10 - (1) Servisler, karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan takograf cihazlarının montajı, muayenesi, faal hale getirilmesi, kalibrasyonu, tamiri veya gerektiğinde kullanım dışı bırakılması için hizmet vermekle yükümlüdür.

    (2) Servisler, takograf cihazının kalibrasyonunun yapılmasını müteakip, bir asıl bir suret, Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi düzenler. Belge suretini kaşeli ve imzalı olarak kullanıcıya verir, aslını serviste saklar.

    (3) Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgesi üzerinde, asgari olarak aşağıda yer alan bilgiler servisler tarafından doldurulur.

    a) Düzenleme tarihi,

    b) Araç tescil belgesinde yer alan araç sahibine ait bilgiler:

    1) Şahıs ise, adı soyadı; tüzel kişilik ise, ticari adı,

    2) Araç sahibi şahıs ise, T.C. Kimlik Numarası; tüzel kişilik ise, Vergi Numarası,

    3) Adresi,

    4) Telefon no,

    5) Faks no,

    c) Araç tescil belgesinde yer alan araca ait bilgiler:

    1) Marka, tip,

    2) Model yılı,

    3) Şasi no "VIN",

    4) Plaka no,

    5) Lastik ebadı,

    6) Lastik basıncı "PSI",

    7) Test öncesi araç km'si,

    8) Test sonrası araç km'si,

    ç) Takograf cihazı bilgileri:

    1) Marka,

    2) Model, tip,

    3) Seri numarası,

    4) Üretim yılı,

    d) Takograf cihazı ölçüm değerleri:

    1) Tekerlek etkin çevresi "l",

    2) Araç sabiti "w",

    3) Takograf cihazı sabiti "k",

    4) Yasal hız sınırı,

    5) Sensör tipi, seri no'su,

    e) Servis bilgileri:

    1) Adı,

    2) Adresi,

    3) Telefon no,

    4) Fax no,

    5) İşlemi yapan teknik personel adı soyadı, Yetki Belgesi no'su,

    6) Bakanlıkça verilen Servis Onay Numarası,

    7) Servis sorumlusunun adı, soyadı, imzası ile dijital takograf cihazı servisleri ve servis kartı kullanılan elektronik takograf cihazı servisleri için servis kartı numarasının da yer aldığı servis kaşesi.

    (4) Servisler, kullanacakları; Montaj Etiketi ve Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgelerini seri numarası belirtilerek, iki nüsha düzenlenmiş tutanakla takograf cihazı imalatçısından teslim alır. Bu tutanağın bir suretini, etiket ve belgeleri kullanmaya başlamadan önce, Bakanlıktaki dosyasında muhafaza edilmek üzere Bakanlığa gönderir.

    (5) Servislerin kullanacakları damga üzerinde; Bakanlığa bildirmiş olduğu işaret veya logo'ya ait bilgiler yer alır.

    (6) Servis, hizmet verilen takograf cihazları ile ilgili tüm işlemlerin bilgilerini ve belgelerini en az iki yıl muhafaza eder.

    (7) Servisler; damgaların, servis kartlarının, el veya masa terminallerinin, PIN kodu bilgilerinin, araç bilgilerinin, Takograf Cihazı Kalibrasyon Belgelerinin, Montaj Etiketlerinin, veri kablolarının, hareket ve hız sensörlerinin, test ve kalibrasyon cihazlarının ve bilgilerinin güvenliğini; çalışma sırasında kullanılmadıklarında kilitli çelik bir dolapta, kullanımda ise kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu bilgi, belge, kart veya malzemelerin çalınması, kaybolması veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, hemen, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığı yazılı olarak bilgilendirir.

    (8) Servisler; tamir, bakım veya kalibrasyonu yapılan takograf cihazlarının testlerini ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yapar ve test sonuçlarını rapor haline getirir.

    (9) Servisler, müşteri bilgilerinin yanı sıra, hizmet verilen takograf cihazlarının türünü, markasını, cihazın elektronik kimlik bilgileri ile seri numarası bilgisini güvenli bir elektronik ortamda muhafaza eder.

    (10) Servisler, bu Yönetmelik ekinde yer alan servislerle ilgili ilave hükümlere uyarlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Bakanlığın sorumluluğu ve yükümlülükleri

    Madde 11 - (1) Bakanlık onaylayıp belgelendirdiği servisler için sicil kartı tutar, bu sicil kartlarında onaylanmış servisler için düzenlenmiş belgelerlere ait bilgiler, bu belgelerle ilgili yapılan işlemler, servislerin onay numarası ve servislerin kullanacağı damga bilgileri yer alır.

    (2) Bakanlık, analog ve dijital takograf cihazı için, onaylayıp belgelendirdiği servisler ile belgelerini iptal ettiği servislerin listelerini, onay numaralarını ve servis damga bilgilerini Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekretaryasına iletilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına bildirir.

    (3) Bakanlık resmi web sayfasında belgelendirdiği servisler ile belgesini iptal ettiği servislerin listesini ve iletişim bilgilerini yayınlar.

    (4) Bakanlık; servis hizmetlerinin yürütülmesinde bu Yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması için servislerin denetimini yapar.

    Teknik personel istisnası

    Geçici Madde 1 - (1) (Değişik ibare: 31/12/2011 - 28159 S.R.G. Yön./1. md.) 30/6/2012 tarihine kadar, analog ve elektronik takograf cihazları için, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak belgelendirme işlemlerinde, servis hizmeti verilecek takograf cihazı imalatçısından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce eğitim almış ve bu eğitimini belgelendirmiş olanlar ayrıca bir eğitim diploması aranmadan teknik personel olarak kabul edilir.

    (2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki istisnaya göre Yetki Belgesi alan teknik personelin, çalıştığı servisi değişmesi durumunda, Yetki Belgesinin yenilenmesi talebinde aynı istisna uygulaması devam eder.

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar