HÂKİM VE SAVCILARA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Hâkim Ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

    Adalet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2010

    Resmi Gazete No: 27722

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyelerine dizüstü bilgisayar verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, adli ve idari yargı hâkim ve savcıları ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyelerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

    a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

    b) Başkan: Yüksek mahkeme başkanlıkları bünyesinde görev yapan ve kendi kanunları gereğince Başkanlığa seçilenleri,

    c) Hakim;

    1) Adli yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hâkimleri, Yargıtay tetkik hâkimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkimleri,

    2) İdari yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hâkimleri, Danıştay tetkik hâkimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkimleri,

    ç) Savcı;

    1) Adli yargıda: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekillerini, Yargıtay Cumhuriyet Savcılarını, il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekillerini, Cumhuriyet Savcılarını, Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,

    2) İdari yargıda: Danıştay Başsavcısı ve savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,

    d) Üye: Yüksek mahkeme başkanlıkları bünyesinde görev yapan ve kendi kanunları gereğince üyeliğe seçilenleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Dizüstü Bilgisayarların Verilmesi, Geri Alınması ve Kullanıcıların Sorumluluğu

    Dizüstü bilgisayarların verilmesi

    Madde 5 - (1) Hâkim ve savcılara görev yaptıkları kurumları tarafından, görevlerinde kullanmak üzere zatî demirbaş olarak bir adet dizüstü bilgisayar verilebilir.

    (2) Verilen dizüstü bilgisayarlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre ilgililerine zimmetlenir.

    (3) Dizüstü bilgisayarın kullanıcıya tesliminden itibaren en az 5 yıl geçtikten sonra, kurumları tarafından uygun görülmesi halinde, kullanıcılara aynı şartlarla yeniden bilgisayar verilebilir. Bu durumda önceki dizüstü bilgisayarlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre ve olağan fire olarak değerlendirilmek suretiyle demirbaş kayıtlarından terkin edilerek kullanıcısına bırakılır.

    Dizüstü bilgisayarların iadesi

    Madde 6 - (1) Dizüstü bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren terkin işlemleri yapılmadan istifa eden, görevine son verilen veya meslekten ayrılanlara verilen dizüstü bilgisayarlar, bütün donanım ve aparatları ile birlikte sağlam olarak geri alınır. Eksik donanım ya da aparat olduğunda, bunların rayiç bedeli ilgiliden tahsil edilir.

    (2) Dizüstü bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren terkin işlemleri yapılmadan yüksek mahkeme üyeliğine seçilenlerden dizüstü bilgisayar ile aparat ve donanımları geri alınmaz. Yüksek mahkeme üyeliği haricindeki bir görevle başka bir kuruma geçenlerden ise geri alınır.

    (3) Vefat ve emeklilik halinde süreye bakılmaksızın dizüstü bilgisayar geri alınmaz. Ancak ölüm halinde görevle ilgili gizlilik değeri taşıyan bilgi ve belge bulunabileceği göz önünde tutularak bu bilgi ve belgeler kurumları tarafından en kısa sürede silinir. Bu durumda önceki dizüstü bilgisayarlar, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre ve olağan fire olarak değerlendirilmek suretiyle demirbaş kayıtlarından terkin edilerek kullanıcısına bırakılır.

    (4) Hâkim ve savcılara görevlerinde kullanmak üzere verilen dizüstü bilgisayarlardan görevin fiilen ifasında kullanılmadığı tespit edilenler geri alınır.

    Kullanıcının sorumluluğu

    Madde 7 - (1) Dizüstü bilgisayarın, kullanıcıya teslimi tarihinden terkin işlemi yapılıncaya kadar bakım onarım ve idamesi ile bunlar için gerekli olan sarf malzemeleri ilgili kurum tarafından karşılanır.

    (2) Dizüstü bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden, terkin işlemi yapılıncaya kadar kullanıcının kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik veya dikkatsizliğinden kaynaklanmayan arıza ve hasarlar ilgili kurum tarafından giderilir ya da arıza ve hasarın niteliği dikkate alınarak kullanıcıya yeni bir dizüstü bilgisayar verilebilir. Yeni bir dizüstü bilgisayar verilmesi durumunda eski dizüstü bilgisayar geri alınır ve sağlam parçaları bakım ve onarım kapsamında değerlendirilir.

    (3) Kullanıcının kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik veya dikkatsizliğinden kaynaklanan arıza ve hasarlar kullanıcısı tarafından giderilir. Ancak dizüstü bilgisayarın tamirinin mümkün ya da ekonomik olmaması durumunda, bu dizüstü bilgisayarın rayiç değeri kullanıcıdan tahsil edilir ve yeni bir dizüstü bilgisayar verilebilir.

    (4) Bu madde kapsamında yeni bir dizüstü bilgisayar verilinceye kadar geçici olarak dizüstü bilgisayar verilebilir. Yeni dizüstü bilgisayar verildiğinde geçici olarak verilen dizüstü bilgisayar geri alınır.

    (5) Demirbaştan terkin işlemi yapıldıktan sonra kullanıcıya bırakılan dizüstü bilgisayarın tamiri kurumları tarafından yapılmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 9 - (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hâkim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Mevcut kullanıcılar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullanıcılara verilen dizüstü bilgisayarlarla ilgili 3 yıl ile 5 yıllık sürenin hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik yayınlanmadan önce emekli olanlardan iade alınan dizüstü bilgisayarlar açısından bu geçici madde uygulanmaz.

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ve ilgili kurum başkanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar