EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru Ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

    İçişleri Bakanlığı(Emniyet Genel Müdürlüğü)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/10/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27743

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru kadrolarına atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru, değerlendirme, yapılacak sınavlar, verilecek eğitimler ile atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan polis memuru rütbesindekilerin başpolis memuru rütbesine, başpolis memuru rütbesindekilerin de kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: İçişleri Bakanını,

    b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

    c) Başpolis Memuru: Hiyerarşik olarak polis memurunun üstü ve kıdemli başpolis memurunun astı olan rütbeyi,

    ç) Birim: Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

    d) Birim Amiri: Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan birim müdür veya başkanlarını,

    e) Birinci Amir: Personelin kadrosunun bulunduğu şube müdürünü, ilçe emniyet müdürünü/amirini, hukuk müşavirini, doğrudan makama bağlı büro amirliklerinde büro amirini veya personelin bu unvanlarda amiri bulunmadığı takdirde personel şube müdürünü,

    f) Branş: Emniyet Teşkilatındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,

    g) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

    ğ) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    h) Kıdemli Başpolis Memuru: Hiyerarşik olarak başpolis memurunun üstü ve komiser yardımcısının astı olan rütbeyi,

    ı) Polis Memuru: Hiyerarşik olarak başpolis memurunun astı olan rütbeyi,

    i) Yazılı Sınav: Polis memuru rütbesindekilerin başpolis memuru rütbesine, başpolis memuru rütbesindekilerin de kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmelerinde yapılacak olan sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Kontenjan Tespiti, Başvuru ve Aranacak Şartlar

    Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru kontenjanının tespiti

    Madde 5 - (1) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbesine atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Personel Dairesi Başkanlığınca belirlenir. Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı merkez ve taşra teşkilatı ile Daire Başkanlıkları için belirlenecek başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru sayısı Genel Müdürlük kontenjanı olarak da belirlenebilir.

    (2) Emniyet teşkilatındaki başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarının sayısının toplamı, polis memuru toplam sayısının % 25'ini geçemez.

    (3) Belirlenen başpolis memuru kontenjanının en fazla %20'si 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Kalan kısmı ise meslekte en az 10 yıl fiili hizmeti bulunan veya 35 yaşından gün almış olan polis memurları arasından karşılanır.

    Duyuru ve başvuru esasları

    Madde 6 - (1) Başvuru ve sınava ilişkin hususlar Eğitim Dairesi Başkanlığınca sınavın yapılacağı tarihten en az 1 ay önce duyurulur. Elektronik ortamda yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılır. Duyurunun yapılmasını müteakip, müracaat için gerekli şartları haiz personel, başvurularını ilan edilen süreler içinde yaparlar.

    (2) Başvuru işlemleri, eğitim işlemlerini yürüten şube müdürlükleri veya büro amirlikleri tarafından yürütülür.

    En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar

    Madde 7 - (1) En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;

    a) Mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, en az 10 yıl fiilen görev yapmış olmak veya 35 yaşından gün almış olmak (yaş düzeltmesi yaptıranlar için düzeltmeden sonraki yaşı dikkate alınır),

    b) (Değişik bent: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./1. md.) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,

    c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

    ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

    d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

    şartları aranır.

    24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar

    Madde 8 - (1) 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;

    a) Başpolis memurluğu için; mesleğe girmeden önce yapmış olduğu askerlik hizmeti süresi de dahil olmak üzere, son başvuru tarihi itibariyle 24 yıl ve üzeri fiili hizmeti bulunmak,

    b) (Değişik bent: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./1. md.) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,

    c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

    ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

    d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

    şartları aranır.

    Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda aranacak şartlar

    Madde 9 - (1) Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme başvurusunda son başvuru tarihi itibariyle;

    a) Kıdemli başpolis memurluğu için; başpolis memuru rütbesinde 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler düşürüldükten sonra en az 6 yıl fiilen çalışmış olmak,

    b) (Değişik bent: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./1. md.) Son üç performans değerlendirme puanı ortalaması iyi derecede olmak,

    c) Son üç yıl içerisinde; kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,

    ç) Son üç yıl içerisinde; taksirli suçlar hariç, adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

    d) Yöneticilik özelliğine ilişkin amirin değerlendirmesinin, 10 uncu madde hükümlerince olumlu olmak,

        Yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi

    Madde 10 - (1) Başvuru aşamasında birinci amir ve birim amirinin, adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmesi alınır. Yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesinin olumsuz kabul edilebilmesi için adayın birinci amiri ile birim amirinin her ikisinin de olumsuz görüş bildirmesi gerekir. Birinci amir veya birim amirinden birisinin olumlu değerlendirmesi halinde ise adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirme olumlu kabul edilir. Bu süreç aşağıda belirtilen şekilde yapılır;

    a) Birinci amir, adayla ilgili inisiyatif alabilme, problem çözebilme, planlama ve organize edebilme, motive edebilme, çatışmaları çözebilme, sağlıklı iletişim kurabilme, gözlemleme ve ifade edebilme yetenekleri gibi yöneticilik özelliklerine ilişkin genel değerlendirmesini olumlu veya olumsuz şekilde belirtir.

    b) Bu değerlendirmenin olumsuz olması halinde bu durum birinci amir tarafından raporlaştırılarak başvuru formu ile birlikte eğitim işlemlerini yürüten şube müdürlüğüne/büro amirliğine gönderilir.

    c) Birinci amirin, adayın yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmesinin olumsuz olması durumunda düzenlenen raporu birim amiri inceleyerek personelin yöneticilik özelliğine ilişkin değerlendirmeyi olumlu veya olumsuz olarak nihai karara bağlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Yazılı Sınav ve Atama

    Yazılı sınavlara katılacak aday listelerinin oluşturulması ve sınava çağrılma

    Madde 11 - (1) (Değişik fıkra: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./2. md.) En az 10 yıl ve üzeri fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarından başpolis memurluğu için başvuran adaylardan yazılı sınava çağrılacakların sayısı, polis memurlarının toplam sayısının % 15'ini geçemez. Ancak, Emniyet Genel Müdürlüğünce; güvenliğe etki eden faktörler göz önüne alınarak birimlerde güvenlik zafiyeti oluşmayacağının değerlendirilmesi durumunda, yazılı sınava çağrılacakların oranı artırılabilir. Başvuru yapan aday sayısı bu oranı geçtiği takdirde adaylar son başvuru tarihi itibariyle;

    a) Meslek kıdemi puanının % 30'u,

    b) Eğitim düzeyi puanının % 30'u,

    c) Son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının beş katı,

    toplanarak oluşturulacak puandan son 5 yılda aldığı her bir disiplin cezası için tespit edilen puanın düşürülmesi esas alınarak sıralanırlar. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir. Aday listelerinin oluşturulmasına ilişkin işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Aday listeleri elektronik ortamda yayınlanır. Aday listelerine yayınlandıktan sonra üç iş günü içerisinde itiraz edilebilir.

    (2) Sıralama listesinde yer alan meslek kıdemi puanı, eğitim düzeyi puanı ile cezalar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Eğitim Düzeyi, Meslek Kıdemi ve İdari Ceza Puan Cetvellerinde belirtildiği şekilde hesaplanır .

    (3) Başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının tümü yazılı sınava alınır.

    (4) Kıdemli başpolis memurluğuna başvurusu kabul edilen başpolis memurlarının tümü yazılı sınava alınır.

    (5) Birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen adaylardan, hakkında 10 uncu madde çerçevesinde olumsuz karar verilmiş olanlar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit olunanlar yazılı sınava çağrılmazlar.

    Yazılı sınav esasları

    Madde 12 - (1) Yazılı sınav, çoktan seçmeli ve yazılı test sınavı şeklindedir.

    (2) Yazılı sınav; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine, Milli Eğitim Bakanlığına veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır.

    (3) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe tespit edilecek yerlerde yapılır.

    (4) Yazılı sınava, sınavın yapılacağı il dışından katılacak personel, sınavdan bir önceki gün, sınav günü ve sınavdan bir sonraki gün; sınava aynı ilden katılacak personel ise sınav günü izinli sayılır.

    Yazılı sınavda sorulacak sorular

    Madde 13 - (1) Yazılı sınavda sorulacak soruların konularına göre oranı aşağıda gösterilmiştir;

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi % 10,

    b) Genel Yetenek ve Genel Kültür % 20,

    c) Polisi İlgilendiren Mevzuat ve Uygulamaları % 70.

    Sınavı geçersiz sayılacaklar

    Madde 14 - (1) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

    (2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile başkasının yerine sınava girdiği anlaşılanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıdı geçersiz sayılır. Bu kişiler ile sınava kendisi yerine başkasını sokan kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    (3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiilleri işleyenler, beş yıl süreyle başpolis memuru veya kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselme sınavına alınmazlar.

    Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz

    Madde 15 - (1) Sınav sonuçları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurulur. Adaylar sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiası ile sonuçlar ilan edildiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınavı yapan kurum tarafından sonuçlandırılır. İtiraz sonuçları Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurularak kesinleşir ve kesinleşmiş sonuçlara itiraz edilemez.

    Tercihlerin alınması

    Madde 16 - (1) Adayların tercihleri 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 7 nci, 34 üncü ve 35 inci maddelerine göre alınır. (Mülga cümle: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./3. md.) İkinci bölge birimlerde görev yapanlardan bölgedeki hizmet süresini tamamlamamış olanlar birinci bölgedeki birimleri tercih edemezler.

    En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memuru rütbesine yükselmesinde oluşturulacak yerleştirme sırası

    Madde 17 - (1) (Değişik fıkra: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./4. md.) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının iki katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.

    24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmesinde oluşturulacak yerleştirme sırası

    Madde 18 - (1) (Değişik fıkra: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./5. md.) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının on katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %20'si ile yazılı sınav notunun %20'sinin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.

    Kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselmede oluşturulacak yerleştirme sırası

    Madde 19 - (1) (Değişik fıkra: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./6. md.) Sınava giren personelin, son başvuru tarihi itibariyle; son üç performans değerlendirme puanı ortalamasının iki katı, Ek-1'de gösterilen eğitim düzeyi puanının %10'u, mesleki kıdem puanının %10'u ile yazılı sınav notunun %70'inin toplamıyla elde edilen puandan son 5 yılda aldığı her bir idari ceza için tespit edilen puan düşürülerek yerleştirme puanı hesaplanır. Yerleştirme sırası, yerleştirme puanı en yüksek olandan başlamak üzere oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ise sırasına göre eğitim düzeyi puanı yüksek olan, son üç performans değerlendirme puanı ortalaması yüksek olan, sicil numarası küçük olan adaylara öncelik verilir.

    Atama

    Madde 20 - (1) Atamalar birinci sıradaki adaydan başlamak üzere tercihleri dikkate alınarak yapılır. Atamalarda birimler için tespit olunan kontenjan aşılamaz. Yerleştirme sonrasında boş kadrolar idarece ilan edilerek sadece yerleştirilemeyen adaylardan ikinci bir tercih alma işlemi yapılabilir. Kontenjan yetersizliği nedeniyle tercih ettiği kadrolara yerleştirilemeyen aday rütbe alamaz.

    (2) (Değişik fıkra: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./7. md.) Adli veya idari soruşturması son başvuru tarihi ile atama tarihi arasında sonuçlanan personelden; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların yükselme ve atama işlemleri cezalarının kesinleştiği tarihten başlamak üzere alınan ceza süresi kadar ertelenir. Atama tarihine kadar soruşturması neticelenmemiş olanların yükselme ve atama işlemleri soruşturmaları neticeleninceye kadar durdurulur; soruşturma sonucunda kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların atamaları, kıdemleri emsallerinin atandığı tarihten başlamak üzere ceza süresi kadar ertelenmek sureti ile yapılır.

    (3) Yerleştirilmesi yapıldıktan sonra aday, atandığı yerde (Değişik ibare: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./7. md.) altı ay içerisinde göreve başladığı takdirde onay tarihi itibariyle rütbe almaya hak kazanır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, göreve başladıkları tarihten itibaren rütbe almaya hak kazanırlar.

    (4) Başpolis memuru veya kıdemli başpolis memuru rütbesine atanan personelin birim içerisindeki görevlendirilmeleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Atama ve yer değiştirme işlemleri

    Madde 21 - (1) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbelerine yükselenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Eğitim

    Madde 22 - (1) Başpolis ve kıdemli başpolis memuru rütbesine yükselenler için Eğitim Dairesi Başkanlığınca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 25 saatten az olmamak üzere; personel yönetimi, iletişim, takım çalışması, problem çözme teknikleri, toplantı ve zaman yönetimi konularını da içeren yöneticilik eğitim programları düzenlenir ve yürütülür.

    Kıdem sırası

    Madde 23 - (1) (Değişik fıkra: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./8. md.) Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye yükselme tarihi esas alınarak bulunduğu rütbede geçirilen süre, sürelerin eşit olması durumunda son üç performans değerlendirme puanının ortalaması yüksek, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde ödül ve başarı belgesi fazla, ödül ve başarı belgelerinin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

    (2) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru rütbelerindeki kıdem süresi hesaplamalarında;

    a) Aylıksız izinde geçen süreler,

    b) Uzun ve kısa süreli durdurma cezalarının süresi,

    c) Taksirli suçlar hariç adli para cezasına çevrilse veya ertelenmiş olsa bile alınan kesinleşmiş hapis cezalarının süresi,

    ç) Meslekten veya memuriyetten men cezalarının süresi,

    d) Emeklilik, çekilme ve benzeri durumlarda geçen süreleri,

    e) (Değişik bent: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./8. md.) Her yetersiz performans değerlendirme puanı için bir yıllık süre,

    f) Kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı,

    süreleri değerlendirilmez.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - (1) Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurları hakkında, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ve polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

    (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ilgili kişi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası esas alınarak işlem yapılır.

    (3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; tazyik hapsi veya disiplin hapsi, hapis cezası olarak değerlendirilmez.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./9. md.)

    (1) Bu Yönetmelikte birden fazla sayıda performans değerlendirme puanının kullanılacağı düzenlenen yerlerde, belirtilen sayı kadar performans değerlendirme puanı bulunmaması halinde, mevcut bulunan sayı kadar performans değerlendirme puanı kullanılır.

    İlk sınavda başpolis memurluğu rütbesine yükselme

    Geçici Madde 1 - (1) En az 10 yıl fiilen görev yapmış veya 35 yaşından gün almış polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmeleri için yapılacak ilk sınav ile 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurlarının başpolis memurluğu rütbesine yükselmeleri için yapılacak ilk sınavda, başpolis memurluğu rütbesine yükselmeye hak kazananlar; birimler için tespit olunan kontenjan aşılmamak kaydıyla çalıştıkları birimlerde yükselirler.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 28/03/2012 - 28247 S.R.G. Yön./10. md.)

    (1) 2012 yılında yapılabilecek başpolis memuru alım sınavında; bu Yönetmelikte performans değerlendirme puanının değerlendirmeye alınması öngörülen kısımları için performans değerlendirme puanı dışındaki diğer değerlendirme ölçütleri sırası ile göz önünde bulundurulur.

    Yürürlük

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

    ***Ekleri Resim Formatında Görmek İçin Resmi Gazeteye Bakınız.***

    Mevzuat Kanunlar