ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAMULLERİNİN TOPTAN SATIŞIYLA İLGİLİ YÖNETMELİK

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 05/05/1998

    Resmi Gazete No: 23333

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) mamullerinin toptan satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik birinci maddede belirtilen Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ürettiği mamullerin toptan satış hakkının kazanılmasına, kullanılmasına ve kaybedilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Bayiler

    Bayi

    Madde 4- Bayi, ÇAY-KUR tarafından üretilen ve pazarlanması üstlenilmiş olan ürünlerin belli bir kazanç karşılığında bayisi olduğu ilde kendisine ayrılan bölgede pazarlayan tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişidir.

    Bayi Seçimi ve Sayısı

    Madde 5 - (Değişik madde: 10/03/2012 - 28229 S.R.G. Yön./1. md.)

    İller bazında verilecek bayilikler ekonomik durum, coğrafi yapı, ulaşım, nüfus ve tüketim durumu dikkate alınarak değerlendirilir ve bayi sayısı bu kriterler doğrultusunda ÇAY-KUR Yönetim Kurulunca tespit edilir.

    a) Bayilere tahsis edilen bölge sayısının azaltılıp çoğaltılması konusunda ÇAY-KUR yetkilidir.

    b) Bayinin, bölgesinde bayilik görevini yapmaması, satış kurallarına uymaması veya aylık ve yıllık kotalarını doldurmaması gibi durumlarda o bölgede yeni bayilik ihdası yapılır.

    c) Bayinin herhangi bir sebepten dolayı bayilikten ayrılması ya da o bölgede bayiliğin boşalması halinde sadece o yer için bayilik verilir.

    ç) Bayiler, kendi bölgelerinde, ÇAY-KUR'un izni ile sözleşme imzalamak sureti ile alt bayiler vasıtasıyla satış yapabilir.

    d) Bu Yönetmelik kapsamında bayilik başvurusu yapacak firmalar hakkında Genel Müdürlükten veya Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlükleri ile Pazarlama Bölge Müdürlüklerinden görevlendirilecek elemanlarca rapor düzenlenir. Hazırlanan raporlar Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, durumu bayiliğe uygun görülen firmalardan gerekli belgeler alınarak sözleşme akdedilir.

    Bayi Olma Şartları

    Madde 6- Bayi olabilmek için;

    a) Bayinin gıda maddeleri ticareti ile iştigal etmesi, bu işle ilgili bir meslek kuruluşuna kayıtlı olması ve gerçek usulde vergi mükellefi olması,

    b) Çalışma düzeni gereği çay ticaretini ön planda tutacak şekilde örgütlenmiş olması ve sıcak satışla ilgili referansının bulunması,

    c) Bayinin faaliyet göstereceği bölgede hijyenik koşullara uygun deposu ile yeterli aracı ve elemanının bulunması,

    d) Bayilik talebinde bulunanların geçmişte ÇAY-KUR'la herhangi bir ihtilafının bulunmaması gerekir. Bayinin Görev ve Yükümlülükleri

    Madde 7- (Değişik:RG-19/04/2001-24378)

    Bayinin görev ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tespit edilen kotayı çay nevileri itibariyle aylık ve yıllık olarak taahhüt etmesi ve gerçekleştirmesi,

    b) ÇAY-KUR'a; dağıtım yapacağı ve sadece çaya tahsis edilecek araçları ile çalıştıracağı personel sayısını beyan etmesi,

    c) İşyerinin veya depolarının kota durumuna göre çay stoklanmasına elverişli olması,

    d) Bayi, tespit edilen aylık kota tutarının % 25'ni (500 gr'lık Rize Turist çayı baz alınarak) sözleşme yapılırken ÇAY-KUR'a sözleşme teminatı olarak vermesi,

    e) Bayinin, ÇAY-KUR çayı dışında özel firma çayları ile yabancı menşeli çayları satmaması,

    f) Bayinin, bölge olarak kendisine verilen yer dışında müşteri arama, şube açma, dağıtım deposu kurma gibi satış ve dağıtım faaliyetinde bulunmaması,

    g) Bayi, ÇAY-KUR depolarından satın aldığı çayları, bölgesindeki tüm satış noktalarına ulaştırması ve işlevini tam ve eksiksiz yerine getirebilmesi için dağıtım ağını kurması ve satış organizasyonunu oluşturması.

    h) Bayi, bazı bölgelerde satılan sahte ve kaçak çayların takibi ve önlenmesi konusunda ÇAY-KUR tarafında yer alması ve bu gibi durumlarda aktif mücadele vermesi,

    i) Bayiliğini izinsiz devredememesi ve ortak alamaması,

    j) Bayi; araç gereç, bilgisayar ve eleman açısından her türlü donanımı hazırlaması.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sabit Bayiler

    Sabit Bayi

    Madde 8- Sabit bayi, ÇAY-KUR tarafından üretilen ve pazarlanması üstlenilmiş olan ürünleri belli bir alanda yerleşik kendi mağazalarında (grosmarket, mağazalar zinciri, büyük kooperatifler ve benzeri) toptan ve perakende olarak satan tacir sıfatına haiz gerçek veya tüzel kişidir.

    Sabit Bayinin Seçimi

    Madde 9- Bakkal ve marketten büyük grosmarket, mağazalar zinciri veya büyük kooperatif özelliğine haiz, geniş ürün yelpazesi ile tüketici kitlesine hitap edecek şekilde dizayn edilmiş ve belli miktarlarda ürün satabilecek kapasitede olan gerçek veya tüzel kişiler sabit bayi yapılır.

    ÇAY-KUR'ca, sabit bayilik verilecek firmalar, Genel Müdürlükten veya Pazarlama Bölge Müdürlüğünden görevlendirilecek elemanlar tarafından araştırılarak haklarında rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlar Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülmesi halinde gerekli belgeler alınarak sözleşme akdedilir.

    Sabit Bayilik Şartları ve Yükümlülükleri

    Madde 10- (Değişik:RG-19/04/2001-24378)

    Sabit bayilik şartları ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Sabit bayinin mağazasında gıda ile ilgili bölümün bulunması,

    b) Çay Kur 'la geçmişte herhangi bir ihtilafının olmaması,

    c) Sabit bayinin bulunduğu ildeki kotasını doldurması,

    d) ÇAY-KUR çaylarını rafında en uygun şekilde satışa sunması ve çaya ayrılan bölümde ÇAY-KUR çaylarına yeteri kadar yer vermesi,

    e) ÇAY-KUR çayını başka bir ürünün satışını artırmak üzere etkileyici bir unsur olarak kullanmaması,

    Mal Satışı

    Madde 11-(Değişik:RG-19/04/2001-24378)

    Bayilere mal satış şartları aşağıda tespit edilmiştir.

    a) Kendilerine bayilik ve sabit bayilik yetkisi verilenler, ÇAY-KUR'ca pazarlanan ürünleri idarece belirlenen depolardan, yükleme ÇAY-KUR'a ait olmak üzere, kendi vasıtalarıyla depoların açık bulunduğu günlerde alırlar.

    Çay Kur'dan mal (çay) alımı peşin ve kredili olarak yapılır. Kredili satışlar banka garantisi ya da teminat mektubu karşılığı yapılır. Satış şekilleri ve alınacak teminatlar akdedilecek sözleşmede belirlenir.

    b) Bayinin ve sabit bayinin talebi halinde, banka teminat mektubu vermesi koşuluyla ve Çay Kur Yönetim Kurulunca belirlenen süreler dahilinde kredili mamul satışı yapılır.

    c) ÇAY-KUR günün ekonomik koşullarına ve piyasa şartlarına göre, bayi ve sabit bayiye yapacağı satışlarda gerekli düzenlemeleri yapar. Bu durumda bayi ve sabit bayiler satın aldıkları çayı Çay Kur 'ca tavsiye edilen fiyatlarla satabilir.

    d) ÇAY-KUR; bölgesinde Sıcak Satış yapan bayilere tespit ettiği satış fiyatları üzerinden piyasa konjonktürüne bağlı olarak belli oranlarda indirim yapabilir.

    ÇAY-KUR 'a Ödeme

    Madde 12- Bayiler, satın aldıkları malların bedellerini ödemede aşağıdaki şartlara uymak zorundadırlar.

    a) Bayiler ve sabit bayiler,satın aldıkları mamullerin bedelini, ÇAY-KUR veznelerine veya ÇAY-KUR'ca belirlenen esaslar dahilinde banka şubelerine öderler.Vadesinde ödenmeyen alacaklar için mücbir sebep sayılacak haller dışında azami 15 gün süre tanınmak kaydıyla ÇAY-KUR'ca sözleşmede tespit edilen oranda vade farkı uygulanır.

    Belge ve Kayıt Düzeni

    Madde 13- Bayiler, aşağıda belirtilen kayıtları tutmak ve belgeleri bulundurmakla yükümlüdür.

    a) Bayiler ve sabit bayiler satışla ilgili belgeleri ÇAY-KUR 'un talebi halinde ibraz etmek zorundadırlar. Ayrıca, her bayi kendi bölgesinin haritasını ve müşteri listesini hazırlayıp bağlı bulunduğu üniteye verir.

    b) Bayilere ve sabit bayilere, ÇAY-KUR tarafından "Bayilik ve Sabit Bayilik Belgesi" verilir. Bayiler bu belgeyi işyerinde ve nakil vasıtalarında bulundurmak ve görülebilir bir yere asmak zorundadırlar. Sabit bayiler ise bu belgeyi işyerinde görülebilir bir yere asmak zorundadır.

    Ambalajların Bozulmaması ve Muhafazası

    Madde 14- Bayi ve sabit bayi, ÇAY-KUR 'dan satın aldığı mamulün ambalajında herhangi bir değişiklik ve ilave yapamayacağı gibi; mamulün evsafını bozmayacak şekilde muhafaza etmek mecburiyetindedir. Aksine davranan bayinin ve sabit bayinin çayına ÇAY-KUR 'un yetkili birimlerince el konulur. Herhangi bir şekilde, yararlanılması mümkün olmayan mamul imha edilir. Bayi ve sabit bayi, bu imha nedeni ile ÇAY-KUR 'dan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Ayrıca, satınalınan mamulün gerek nakliye esnasında gerekse satış ve stoklanan yerde evsafının bozulması halinde ÇAY-KUR sorumlu tutulamaz.

    Reklam

    Madde 15- Bayi ve sabit bayi satışını arttırmak için reklam yapmak girişiminde bulunabilir. ÇAY-KUR 'un planladığı reklam, tanıtım ve propaganda çalışmalarına katılmak, satış bölgesindeki reklam malzemelerini saklamak, korumak ve bölgesinde kendisinin yaptığı reklamlara ait vergi, resim ve harçları zamanında ödemekle yükümlüdür. Bayi ve sabit bayi, bedelini ödemek koşulu ile bölgesel radyo, televizyon ve basında reklam ve tanıtım programlan yayınlatabilir.

    Tazminat

    Madde 16- a) ÇAY-KUR üretiminin aksaması ve herhangi bir nedenle(mücbir sebepler)bayinin ve sabit bayinin satınalmak istediği paketli çayları zamanında temin edememesi halinde; Bayi ve sabit bayi bundan dolayı ÇAY-KUR 'dan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, zarar - ziyan ile maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunamaz.

    b) Bayinin ve sabit bayinin, özel firmalar tarafından dolumu yapılan ve ÇAY-KUR ambalajları içerisinde piyasaya sürülen taklit ve sahte çay sattığı tespit edilirse veya başka menfaatler elde etmek için kötü niyetle sözleşme hükümlerine aykırı davranırsa sözleşmesi fesh edilir ve teminatı irat kaydedilir.

    Bayinin ve Sabit Bayinin Kontrolü

    Madde 17- ÇAY-KUR, bayilerin ve sabit bayilerin depoları ile nakil vasıtalarını istediği zaman kontrole yetkilidir.

    ÇAY-KUR, bayiler ve sabit bayilerin satın aldıkları çayları, bölgelerinde satıp satmadıkları, satışlarının bölge ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı hususunu, görevli elemanları tarafından her zaman kontrol edebilir.

    Satış Kuralları

    Madde 18- Bayi ve sabit bayi, pazarlayacağı ÇAY-KUR mamulünü, sattığı diğer ürünün satışını artırmak üzere, çay satışını perakende satıcılar üzerinde etkileyici bir unsur olarak kullanamayacağı gibi, elindeki ÇAY-KUR mamulünü satmaktan kaçınamaz ve perakendecileri herhangi bir kayıt altına alamaz ve belli bir ürünü tercih etmeye zorlayamaz.

    Fiyat Ayarlaması

    Madde 19- ÇAY-KUR, ürettiği paketli çayların fiyatlarını gerekli gördüğü zamanlarda değiştirebilir. Fiyat değişikliği sonunda malın sipariş tarihi dikkate alınmaksızın teslimat tarihindeki fiyat uygulanır. Faturanın kesilmesi ürünün teslimi anlamına gelmez.

    Çay fiyatlarının artırılması veya indirilmesi sırasında bayi ve sabit bayilerdeki stok malların değişen değerleri üzerinden taraflar, herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

    ÇAY-KUR ile bayi ve sabit bayi hesapları arasında mutabakat sağlanamaması halinde ÇAY-KUR kayıtları esas alınır.

    Sözleşmenin Yapılması

    Madde 20- Bu Yönetmelikte yer alan hususlara ek olarak ÇAY-KUR 'ca belirlenen bayilik ve sabit bayilik faaliyetlerine ilişkin esaslar, Çay Kur ile bayi ve sabit bayi arasında yapılacak sözleşmede gösterilir.

    Sözleşme süresi 3 (üç) yıl olup, üçüncü yılın bitimine 2 (iki) ay kala taraflar sözleşmeyi yenilemeyeceklerini yazılı olarak bildirmedikleri taktirde, sözleşme bir yıl daha uzar ve bundan sonra yıllık olarak devam eder.

    Sözleşmenin Feshi

    Madde 21- Bayi ve sabit bayi, bu yönetmelik ve akdedilecek sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen bayinin ve sabit bayinin sözleşmesi feshedilir. Ayrıca, ÇAY-KUR'ca protesto çekmeye, hüküm almaya hacet kalmaksızın bayinin sözleşme teminatı irad kaydedilir. Bu fesih nedeniyle, bayi ve sabit bayi herhangi bir hak talep edemez.

    Sözleşmenin fesih nedeni ile o bölgede doğan bayi açığı yeni bir bayilik ihdas edilinceye kadar, geçici olarak ÇAY-KUR 'ca uygun görülen bayi tarafından doldurulur.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 22- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller için, özel hukuk hükümleri uygulanır.

    İstisna

    Madde 23- a) İhtiyaç duyulan merkezlerde ÇAY-KUR satış deposu ve satış mağazası açarak satış yapabilir. Bu duruma, bayi ve sabit bayi herhangi bir itirazda bulunamaz ve bir hak talep edemez.

    b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut bayi ve sabit bayilerin hakları sözleşmeleri çerçevesinde korunur.

    c) ÇAY-KUR'la, gerçek ve tüzel kişiler ve kamu kuruluşları ile yapılmış mevcut sözleşmeler geçerlidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar