ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 20/12/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27791

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usûl ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur ve sözleşmeli personelden, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    b) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    c) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

    ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

    d) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,

    e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev unvanlarını,

    g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

    ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ı) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Teşekkülde çalışılan süreler ile genel bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    i) İşletme: Teşekkülün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

    j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    k) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,

    l) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışındaki birimleri,

    m) Sözleşmeli personel: Teşekkülde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

    n) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

    o) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar şunlardır:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Daire başkanı, daire başkan yardımcısı,

    2) İşletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, fabrika müdürü,

    3) Alım-satım müdürü, ihracat müdürü,

    4) Birim müdürü,

    5) Alım-satım müdür yardımcısı, ihracat müdür yardımcısı,

    6) Birim müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

    7) Başmühendis,

    8) Şef, koruma ve güvenlik amiri,

    9) Şef yardımcısı, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi.

    b) Hukuk hizmetleri grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk müşaviri.

    c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

    1) Müşavir,

    2) Başuzman,

    3) Uzman,

    4) Uzman yardımcısı.

    ç) Teknik hizmetler grubu;

    1) Teknik uzman,

    2) Teknik şef.

    d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici, sistem programcısı.

    e) Savunma hizmetleri grubu;

    1) Sivil savuma uzmanı.

    f) İdari hizmetler grubu;

    1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

    g) Yardımcı hizmetler grubu;

    1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci.

    (3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

    a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, ressam, topoğraf, çocuk eğitimcisi, laborant, hemşire.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentleri; (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadro ve pozisyonlara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezaları almamış olmak,

    4) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde açıklanan kadro unvanlarından birinde bulunmuş olmak.

    b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Hakim, savcı, hukuk alanında öğretim üyeliği veya kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak görev yapmış olmak,

    3) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.

    c) Daire başkan yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde açıklanan kadro unvanlarından birinde bulunmuş olmak.

    ç) İşletme müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde açıklanan kadro unvanlarında veya teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde bulunmuş olmak.

    d) İşletme müdür yardımcısı, fabrika müdürü, alım-satım müdürü ve ihracat müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde açıklanan kadro unvanlarında veya müdür yardımcısı, uzman, teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde bulunmuş olmak.

    e) Alım-satım ve ihracat müdür yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Başmühendis, teknik uzman, mühendis kariyerine sahip teknik şef, uzman veya şef pozisyonlarından birinde bulunmuş olmak.

    f) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Teşekkülde; genel müdür yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı veya işletme müdürü kadrolarından birinde görev yapmış olmak,

    3) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) Hizmet süresinin son iki yılını fiili olarak Teşekkülde geçirmiş olmak,

    b) Atanılacak kadro veya pozisyonlar için belirlenen öğrenim şartını taşımak,

    c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    şartları aranır.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitirenler, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla; uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabilirler.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Birim müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    2) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    3) İdarî nitelikteki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler için müdür yardımcısı, avukat, uzman, şef; teknik nitelikte görevlerin yerine getirildiği müdürlükler için müdür yardımcısı, başmühendis ve teknik uzman kadro/pozisyonlarından birinde görev yapmış olmak,

    4) Enerji üretimi veya işletimi ile enerji tesisi faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler için "Enerji Yöneticiliği Belgesi", çevre yönetimi faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler için "Çevre Görevlisi Belgesi"ne sahip olmak,

    5) İhracat, dış alım, pazar araştırma faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler için; Kamu Personeli Dil Sınavında (KPDS), İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dillerinden birinden en az (D) düzeyinde not almak,

    b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) Teşekkülde; müdür yardımcısı, avukat, başmühendis, teknik uzman, mühendis kariyerine sahip teknik şef, uzman, şef, çözümleyici ve sistem programcısı kadro/pozisyonlarından birinde görev yapmış olmak,

    c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) Teşekkülde Avukat olarak görev yapmış olmak,

    ç) Birim müdür yardımcısı kadrosu ve müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) Teşekkülde; başmühendis, teknik uzman, mühendis kariyerine sahip teknik şef, uzman, şef, çözümleyici veya sistem programcısı pozisyonlarından birinde görev yapmış olmak,

    d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    3) Teşekkülde; şef olarak görev yapmış olmak,

    e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

    2) Teşekkülde, teknik şef, mühendis, mimar, kimyager veya teknik öğretmen unvanını öğrenimle ihraz etmiş olup, tekniker pozisyonunda görev yapmış olmak,

    f) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

    2) Teşekkülde, mühendis olarak üç yıl çalışmak veya teknik şef olarak görev yapmış olmak,

    g) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik fakültelerinden veya yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teşekkülde mesleği ile ilgili olarak iki yıl çalışmış olmak,

    ğ) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) Teşekkülde; uzman yardımcısı, şef yardımcısı, programcı veya çocuk eğitimcisi olarak iki yıl çalışmış olmak veya şef olarak görev yapmış olmak,

    h) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Teşekkülde; uzman yardımcısı, şef yardımcısı, programcı veya çocuk eğitimcisi olarak iki yıl görev yapmış olmak,

    ı) Çözümleyici ve sistem programcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmak,

    2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) Teşekkülde programcı pozisyonunda görev yapmış olmak,

    i) Uzman yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teşekkülde memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak iki yıl hizmeti bulunmak,

    j) Şef yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teşekkülde memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak iki yıl hizmeti bulunmak,

    k) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Teşekkülde; koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarından birinde görev yapmış olmak,

    l) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı ve koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) İki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Özel güvenlik teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak görev yapmış olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranacak genel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır.

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranacak özel şartlar

    Madde 10 - (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için aranılan özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak,

    b) Mühendis, mimar, kimyager pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

    c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    ç) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Meslek yüksek okullarının teknik programlarının birinden mezun olmak,

    d) Teknisyen, teknik ressam, ressam, topoğraf pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Endüstri meslek lisesi ve dengi okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    e) Çocuk eğitimcisi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olmak,

    f) Laborant pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    g) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az otuz ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir. Verilecek izin, form doldurularak belgelenir.

    Duyuru

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi sınavlardan en az kırkbeş gün önce personele duyurulur.

    (2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlara başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

    (2) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atama yapılacak kadro veya pozisyonların birden fazlasının şartlarını taşıyanlar yalnızca bu kadro veya pozisyonlardan birisine müracaat edebilirler.

    (3) İlân edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılması mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (4) Başvuruda bulunanların dilekçeleri, birimince, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları aynı Başkanlık tarafından incelenir.

    (5) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılarak, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (6) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usûl ve esaslara tabidir.

    (7) Görevde yükselme eğitimi programları Teşekkül tarafından düzenlenir. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde bu Başkanlık tarafından veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    (8) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (9) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) İlân edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

    (2) Görevde yükselme eğitim programının belirlenmesini müteakip, Teşekkül tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birisine sınav yaptırılması için başvurulur.

    (3) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atama yapılacak pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    (5) Bu sınava katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (6) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (1) Sınav Kurulu, Genel Müdür onayı ile oluşturulur.

    (2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanı, Mali İşler Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı ve Planlama ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usûlle yedek üye de belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. Çekimser oy kullanılamaz.

    (3) Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

    (4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (5) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - (1) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir.

    (2) Sınav kurulu:

    a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde öngörülen, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması,

    b) Sınav sonuçlarının ilânı,

    c) Yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri

    yerine getirir.

    (3) Sınav kurulu, sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.

    (4) 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 19 - (1) Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı notunun eşit olması halinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekindeki Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılacak personel tespit edilir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 14 üncü maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilân eder ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itirazlarını, sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına yapabilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve karar ilgiliye on gün içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz sonucu verilen karar kesindir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 20 - (1) Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması halleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

    b) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    c) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında da kanuni işlem yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında ve pozisyonlar arasındaki geçişler

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolar arasında ve pozisyonların arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın atanabilirler.

    b) Görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 23 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel, Teşekküldeki aynı unvanlı kadrolara genel hükümler çerçevesinde naklen atanabilirler.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara, ilgili mevzuatları uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 27 - (1) 28/2/2006 tarihli ve 26094 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yönetmeliğin uygulanması bakımından yükseköğrenim şartı

    Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, atama yapılacak kadro/pozisyon için aranılan şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Boşalacak pozisyonların iptali

    Geçici Madde 2 - (1) Pozisyonların sadeleştirilmesi sonucunda, şahsa bağlı pozisyon olarak tutulan; baştabip, diş tabibi, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf, şoför, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, aşçı, teknisyen yardımcısı ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına atama yapılmaz, bu pozisyonlar boşaldıkça iptal edilir.

    Yürürlük

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar