YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 24/12/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27795

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun oluşumuna, toplanmasına, yönetimine, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu, oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışmalarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

    c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

    ç) Kanun: 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    d) Kurul: Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunu,

    e) Kurul Başkanı: Başbakanı veya Bakanı,

    f) Üst ve Alt Kurullar ile İhtisas Kurulları: Kurul Başkanı tarafından belirli bir konuda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üyelerden oluşan üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarını,

    g) Üye: Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Başkan ve üyelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kurulun Oluşumu ve Görevleri

    Kurulun oluşumu

    Madde 5 - (1) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında,

    a) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,

    b) Milli Savunma Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    c) İçişleri Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    ç) Dışişleri Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    d) Maliye Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    e) Milli Eğitim Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    f) Ulaştırma Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    g) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    ğ) Kültür ve Turizm Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    h) Gümrük Müsteşarlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    ı) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    i) Diyanet İşleri Başkanı,

    j) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,

    k) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü,

    l) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü,

    m) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü,

    n) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü,

    o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcisi,

    ö) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin Başkonsolosluklarına veya Başkanlığa, yönetmelikle belirtilen şartları haiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlar tarafından yapılan başvurular arasından Başkanın teklifi ve Kurul Başkanının oluruyla dört yıllığına seçilecek en çok yetmiş kişiden oluşur. Ayrıca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız arasından bilimsel, sanatsal, sportif ve toplumsal başarıları veya olağanüstü gayretleri ile yurtdışındaki vatandaşlarımız ile ilgili örnek çalışmalar yapmış olanlardan, Başkanın teklifi ve Kurul Başkanının onayı ile on kişiye kadar üye alınabilir.

    (2) Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul üyesi temsilcilerinin isimlerini her yılın Ocak ayı içerisinde Başkanlığa bildirirler.

    (3) Kurul üyelerine, görev sürelerince Başkanlıkça tanıtma kartı düzenlenir.

    (4) Kurul Başkanı tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri oy hakkı olmaksızın Kurul toplantılarına davet edilebilir.

    (5) Kurul Başkanı, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

    Kurulun görev ve yetkileri

    Madde 6 - (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak.

    b) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirmek.

    c) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirlemek, bu çerçevede yapılması gerekli kanunî ve idarî düzenlemeleri tespit etmek.

    ç) Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara duyarlılıklarını artırarak uluslararası kamuoyunda yapılması gereken etkinlik önerilerini görüşmek.

    d) Kurulun görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak.

    Kurul Başkanının görev ve yetkileri

    Madde 7 - (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak.

    b) Kurulun toplanma tarihi ve yerini tespit etmek, gündeme karar vermek.

    c) İhtiyaç duyulan konularla ilgili olarak, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturmak.

    ç) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışma ve faaliyetlerini koordine etmek.

    d) Kurulun görev alanıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Kurul üyelerini görevlendirmek ve gerekli gördüğünde bu yetkisini Başkana devretmek.

    Kurul üyelerinin görevleri

    Madde 8 - (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarına, Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.

    b) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve çözümüne yönelik projeler üretmek.

    c) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve yabancı ülke vatandaşlarıyla, Kurul üyeliğinin gerektirdiği saygınlığa uygun bir şekilde iletişim kurmak.

    ç) Yurtdışında, ülkemiz ve vatandaşlarımızla ilgili olumlu imajın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, çalışma ve tekliflerde bulunmak.

    d) Kurul Başkanının yazılı onayı ile Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere Kurul adına katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak.

    e) Kurul toplantılarında alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek ve yaptıkları çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla üç ay içerisinde Başkanlığa bildirmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

    Kurul toplantıları

    Madde 9 - (1) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile Kurul olağanüstü toplanabilir.

    (2) Toplantıya davet, toplantı gününden en az iki ay önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

    (3) Kurul üyeleri, gündeme alınmasını istedikleri önerileri, Kurul toplantısı başlama tarihinden en az otuz gün önce Kurul sekretaryasına yazılı olarak bildirir. Kurul Başkanınca uygun görülen öneriler gündeme alınır. Nihai gündem, Kurul toplantısı başlama tarihinden on gün önce üyelere dağıtılır.

    (4) Kurul toplantıları, Kurul Başkanının yönetiminde yapılır.

    Kurul kararları

    Madde 10 - (1) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır ve Kurul Başkanı veya görevlendirmesi halinde Başkan tarafından imzalanır.

    (2) Kurul kararları alınırken Dışişleri Bakanlığının görüşü öncelikle değerlendirilir.

    (3) Kurul kararları, ilgili birimler tarafından öncelikle değerlendirilir ve sonuçları hakkında Kurula bilgi verilir.

    (4) Kurul kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler ve uygulama süreci, Başkanlıkça takip edilir.

    Kurul kararlarının duyurulması

    Madde 11 - (1) Kurulda alınan kararlar, sekretarya tarafından, toplantıyı takip eden on beş gün içinde, üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

    Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları

    Madde 12 - (1) Kurul Başkanı tarafından, Kurul gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yapmak üzere, gerektiğinde üyeler arasından üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturulabilir.

    (2) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları, hazırlayacakları raporları Kurulda değerlendirilmek üzere Kurul Başkanına sunarlar.

    (3) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları, Kurul Başkanının oluru ile çalışma projeleri, çalıştay ve toplantılar gerçekleştirirler.

    Sekretarya

    Madde 13 - (1) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlık Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sekretaryanın görevleri

    Madde 14 - (1) Sekretarya, Kurulun görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

    a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin ön hazırlıkları ve yazışmaları yapmak.

    b) Kurul toplantılarının tarihini, yerini ve gündem taslağını üyelere bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

    c) Kurul ve üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları toplantıları için gerekli koordinasyonu sağlamak, mekânsal ve teknik altyapı ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

    ç) Kurul ve üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının gündemlerini takip etmek ve toplantı karar metinlerini yazmak.

    d) Kurulun raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

    e) Kurul çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

    f) Kurula sunmak üzere, görev alanı ile ilgili kamu ve sivil paydaş kurumların çalışmaları ile ilgili raporları hazırlamak.

    g) Kurul ve üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kurul Üyeliğine Seçilme

    Başvuru şartları

    Madde 15 - (1) Yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan aşağıdaki şartları sağlayanlar, Kurul üyeliği için vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerin başkonsolosluklarına veya doğrudan Başkanlığa başvuru yapabilirler:

    a) Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev almış olmak.

    b) Başvuru yapacağı ülkede, eğitim ve turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak.

    c) İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak.

    ç) Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek.

    d) Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.

    e) Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğa sahip olmak.

    f) En az lise mezunu olmak.

    g) 25 yaşında veya daha büyük olmak.

    ğ) Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

    (2) Kurul üyeliğine başvuracak adaylardan istenilen belgeler şunlardır:

    a) Kimlik belgesi fotokopisi.

    b) Özgeçmiş.

    c) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya sureti.

    ç) Son beş yıl içerisinde başvuru yaptığı ülkede ikamet ettiğine dair belge.

    d) Başvuru yaptığı ülkenin resmi dilini iyi derecede bildiğine dair diploma, sertifika ve benzeri belgelerden biri.

    e) Başvuru yaptığı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda yapmış olduğu görevleri belirten yazılı beyan.

    f) 2 adet vesikalık fotoğraf.

    Üye seçimi

    Madde 16 - (1) Üyeler, başvuru yapan adaylar arasından Başkanın teklifi ve Kurul Başkanının oluruyla dört yıllığına seçilir. Dört yıllık görev süresi hesaplanırken ilk yıl görev başlama tarihi dikkate alınmaksızın bir takvim yılı olarak hesaplanır ve dördüncü yılın Aralık ayının son günü görev süresi tamamlanır.

    (2) Kurul üyeliğine yapılacak olan başvurulara ilişkin süreç, Başkanlıkça ilan edilir.

    (3) Yurtdışında vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki yoğunlukları dikkate alınarak üyelerin ülkelere/bölgelere göre sayısı ve dağılımı Başkanın teklifi ve Kurul Başkanının oluruyla yapılır.

    Üyelikten çıkarılma

    Madde 17 - (1) Kurul üyeliğinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan tutum içerisine giren üyelerin görevi Başkanın teklifi ve Kurul Başkanının onayıyla sonlandırılabilir.

    (2) Kurul toplantılarına en fazla iki kere mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin üyelikleri doğrudan düşmüş sayılır.

    (3) Görev süresini tamamlayan ya da üyeliği sonlandırılan üyelere yazılı bildirimde bulunulur.

    (4) Görevi biten üye Kurul üyeliğinden kaynaklanan yetki, temsil ve tasarruf haklarını kaybeder ve tanıtma kartını sekretaryaya iade eder.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Gizlilik ilkesi

    Madde 18 - (1) Üyeler, Kuruldaki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgi ve belgeleri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar.

    Malî hükümler

    Madde 19 - (1) Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler ile Kurul tarafından verilen görevlerin ifası amacıyla yapılacak ulaşım, konaklama, katılım, harcırah ve benzeri giderler Başkanlık bütçesinin ilgili tertiplerine konulacak ödeneklerden karşılanır.

    Yürürlük

    Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar