YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİ

    Yargıtay İç Yönetmeliği

    Yargıtay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 29/08/1983

    Resmi Gazete Sayısı: 18150

    BİRİNCİ BÖLÜM: BAŞLANGIÇ

    AMAÇ

    Madde 1- Bu yönetmelik Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ile personelin Yargıtay Kanununda gösterilmeyen ve bu Kanuna aykırı düşmeyen görev ve yetkilerini, çalışma usullerini, seçimlerin yöntemini, tutulacak defterleri ve basılı kağıtların kullanılış şeklini düzenlemek ve Yargıtay'ın iç düzenini ve Yargıtay Kanununun uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır (Yargıtay K. 57).

    İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KURULUŞ

    Madde 2- Yargıtay; Birinci Başkanlık, karar organları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idarî birimlerden oluşur (Yargıtay K. 2).

    KARAR ORGANLARI, BÜROLAR VE İDARÎ BİRİMLER

    Madde 3- A) Yargıtay'ın karar organları şunlardır:

    1- Daireler,

    2- Hukuk Genel Kurulu,

    3- Ceza Genel Kurulu,

    4- Büyük Genel Kurul,

    5- Başkanlar Kurulları,

    6- Birinci Başkanlık Kurulu,

    7- Yüksek Disiplin Kurulu,

    8- Yönetim Kurulu.

    B) Bürolar ve idarî Birimler:

    1- Yayın Kurulu,

    2- Tasnif Kurulu,

    3- Yayın işleri Müdürlüğü,

    4- Sağlık Müdürlüğü,

    5- Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğü,

    6- Yazı işleri Büroları,

    7- Sivil Savunma Uzmanlığı,

    8- Özlük İşleri Müdürlüğü,

    9- Levazım Müdürlüğü,

    10- Daire Müdürlüğü.

    YENİ HİZMET BİRİMLERİNİN KURULMASI

    Madde 4- Genel Kadro Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat ile kurumlar için getirilecek yeni hizmetlerin gerektirdiği birimler, Birinci Başkanlık Kurulunca kurulurlar (Yargıtay K. 18/5).

    TANIMLAR

    Madde 5- A) Görevin vekâleten yerine getirilmesi için; söz konusu görevin açık olması veya asıl görevlinin izinli, özürlü ya da çalışma saatleri içinde görevli olarak başka kurul yahut hizmetlerde bulunması gereklidir.

    B) Kıdem; Yargıtay üyeliğine başlama gününe göre saptanır. Aynı gün göreve başlayanlar için hâkimlik, Cumhuriyet savcılığı veya bu sınıftan sayılan hizmetlerdeki kıdem esas alınır. Bunda da eşitlik halinde kıdem yaşa göre belirlenir.

    C) Özür; Kanunda gösterilen veya daireye gelmemeyi haklı kılan hallerdir.

    D) Dosya takririnde görevliler deyimi; başkanlar, üyeler ve tetkik hâkimlerini kapsar.

    KURULLARA KATILMADA ÖNCELİK

    Madde 6 - Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına ve Başkanlar Kurullarına katılmak, daire başkanları ve Yargıtay üyelerinin başta gelen görevlerindendir (Yargıtay K. 42, 17).

    DURUŞMADA BULUNANLARIN GÖRÜŞMELERE KATILMA ZORUNLULUĞU

    Madde 7 - Bir işin duruşmasında bulunmuş olan başkan ve üyelerin çoğunluğunun, kurul kadrolarında değişiklik, izin ve hastalık gibi nedenler dışında o işin görüşülmesinin yapıldığı kurullarda yer alması zorunludur (Yargıtay K. 41/3).

    KURULLARA BAŞKANLIK

    Madde 8- Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına Birinci Başkanın başkanlık etmesi asıldır.

    Yargıtay Büyük Genel Kuruluna, Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde başkanvekillerinden kıdemli olanı, onun da yokluğunda diğer başkanvekili,

    Birinci Başkanın bulunmadığı ya da başkanlık etmediği zamanlarda Hukuk Genel Kuruluna hukuk dairelerinden, Ceza Genel Kuruluna ise ceza dairelerinden seçilmiş olan birinci başkanvekili,

    Birinci Başkan ve birinci başkanvekillerinin de bulunmamaları hallerinde, o kurulda toplantıya katılmış olan en kıdemli daire başkanı başkanlık eder (Yargıtay K. 7/7).

    BAŞKANLAR KURULLARINDA BAŞKANLIK GÖREVİ

    Madde 9- Başkanlar kurullarına Birinci Başkanın başkanlık süresi asıldır.

    Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde Başkanlar Kurulunda başkanlık görevi, birinci başkanvekillerinden kıdemlisi, bulunmaması halinde diğer başkavekili, onun da bulunmaması halinde ise kurula katılan daire başkanlarından kıdemli olanı tarafından yerine getirilir.

    Hukuk ve Ceza Daireleri Başkanlar Kurullarında Birinci Başkanın bulunmadığı hallerde, Hukuk Daireleri Başkanlar Kuruluna hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili; Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna, ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili başkanlık yapar, ilgili birinci başkanvekilin bulun

    maması halinde diğer başkanvekili, onunda bulunmaması ha

    linde en kıdemli daire başkanı başkanlık görevini yerine getirir. (Yargıtay K. 7/7).

    DAİRE BAŞKANLARINA VEKİLLİK VE BU SIFATLA GENEL KURULLARA KATILMA

    Madde 10- Daire başkanlarına vekillik görevini yapmak koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdemli üye, genel kurullarda ve dairede başkana vekillik eder.

    Ayrık hükümler saklıdır (Yargıtay K. 7/6 ve 8/son; Yönetmelik 5/A, C).

    BAŞKANLAR KURULLARINA KATILMA ZORUNLULUĞU

    Madde 11- Yasal özürleri olmadıkça birinci başkanvekilleri ve daire başkanları, başkanlar kurullarına katılmak zorundadırlar.

    Başkanların izinli olmaları veya yasal özürleri halinde, yerine o dairenin kıdemli üyesi kurula katılır (Yargıtay K. 9/son, 24/son).

    GÖRÜŞMELERİN GİZLİLİĞİ

    Madde 12- Kurullarda görüşmeler gizlidir. Görüşmelerde başkan, üyeler ve görevli tetkik hâkimleri dışında kimse bulunamaz. Özel hükümler saklıdır.

    Hâkim adayları bu görüşmelerde bulundurulabilirler (Yargıtay K. 39/2).

    Görüşler alındıktan sonra Birinci Başkanlık Kurulu, kendi üyelerinden birini içtihatların birleştirilmesine gerek bulunup bu

    lunmadığını incelemek ve en çok 15 gün içinde raporunu ver

    mek üzere görevlendirir.

    Birinci Başkanlık Kurulu, yukarıdaki fıkrada sözü edilen rapor ve ilgili daire başkanlarının yazılı görüşlerini inceledikten sonra içtihatların birleştirilmesi yoluna gitmenin, gerekip gerekmediği hususunda kesin olarak karar verir (Yargıtay K. 45/1 ve 2).

    Kurul, içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini uygun gördüğü takdirde, daire başkan veya üyelerinden birini raportör olarak görevlendirir ve toplantı gününü belirler.

    İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULLARININ TOPLANMA YETER SAYISI

    Madde 15- Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Hukuk ve Ceza içtihadı Birleştirme Genel Kurulları, dairelerin herbirinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır (Yargıtay K. 7/2).

    Şu kadar ki Yargıtay Büyük Genel Kurulu içtihadı Birleştirme toplantılarında Ceza Genel Kuruluna katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ceza dairesi üyesi ile hukuk ve ceza daireleri başkanlarının en az yarısından fazlasının toplantıda bulunması zorunludur. Başkanların yeter sayısı diğer, başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça, en kıdemli üye ile doldurulamaz (Yargıtay K. 8/2, 8/3).

    Hukuk ve Ceza Genel Kurulları toplantılarında daire başkanlarının en az yarısından fazlasının bulunması zorunludur (Yargıtay K. 7/3).

    Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulunun İçtihadı Birleştirme toplantılarına, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili de katılırlar (Yargıtay K.8/1, 7/4).

    İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULLARININ ÇALIŞMASI

    Madde 16- İçtihadı birleştirme kurullarındaki görüşmeler, Yargıtay Kanununun 45/4 ve 17/1-C maddeleri uyarınca Başkanlar Kurulu tarafından verilmiş olan ilke kararlarına ve İç Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

    Kararların yazılmasında da aynı ilkeler ve Yönetmelik hükümleri uygulanır..

    Alınmış olan ilke kararlarının uygulanma alanına geçirilebilmesi için gerekli araç ve gereçler Birinci Başkanlıkça sağlanır.

    DAİRELERİN ÇALIŞMASI

    Madde 17- Daireler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanan işi görüşür ve çoğunluk ile karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.

    Görüşmeye katılan başkan ve üyelerin adlan mahallerine gönderilecek karar örneklerine de yazılır. Karar çoğunluk ile verilmişse karşı oy yazısı, kararların asıl ve örneklerinde gösterilir (Yargıtay K. 40/1 ve 2).

    DAİRELERDE DOSYALARIN ÖN İNCELEMESİ

    Madde 18- Yargıtay incelemesi için dairelere gelen dosyalar bekletilmeksizin görev ve iş bölümü, temyiz edilebilir nitelikte bulunup bulunmadığı, temyiz isteğinin süresi içinde olup olmadığı, temyiz şartı ve diğer usul eksikleri yönlerinden ön incelemeye tâbi tutulurlar.

    Ön inceleme sırasında, temyiz incelemesinin başka daireye ait olduğu, temyiz edilebilir nitelikte bulunmadığı, temyiz isteğinin süresi içinde olmadığı, temyiz şartının yerine getirilmediği ve diğer usul eksiklikleri bulunduğu saptanan dosyalar dairede öncelikle incelenip karara bağlanır (Yargıtay K. 40/3 ve 4).

    DOSYANIN GÖREVLİLERE VERİLMESİ

    Madde 19- Dosyalar, görevlilere daire esas defterindeki sıra numaralarına göre verilir. Ancak başkan gerektiğinde bu sırayı değiştirmeye yetkilidir. Acele işler ve başkanın yaptığı değişiklik dışında bu sıra bozulamaz.

    Dosyaların görevlilere dağıtılması, daire başkanının uygun görmesine göre yapılır.

    Yasaların belirledikleri dışında acele işlerin neler olduğu iş

    lerin niteliği gözetilerek her takvim yılı başında daire kurulların

    ca ilke kararıyla saptanır (Yönetmelik 24/son).

    GÖREVLİLERCE İŞİN TAKRİRİ

    Madde 20- Görevliler, kendilerine verilen işi haftanın daha önceden saptanan belli günlerinde daire kuruluna takrir ederler.

    Görevliler, o hafta takrir edilecek dosyaların takrir çizelgesini hazırlarlar (Örnek: 37/a, 39/b). Bu çizelgeye dosyalar daire esas sayısına göre sıra ile yazılır. Daire kurulunca yapılacak görüşmeler soncunda verilen karar, başkan tarafından yazdırılır veya kararın niteliği (onama, bozma, ret, inceleme, iade gibi) ile kararda bulunacak hususlar saptanır ve bu kararı kimin yazacağı başkanca belli edilir ve her iki halde de bu kararın altı konularak başkan ve üyelerce imzalanır. Ayrıca, takrir çizelgesinin belli yerine kararın niteliği başkan tarafından yazılır ve altı kurula katılanlar ve görevli tarafından imza edilir. Maddi hatalar ve eksiklikler aynı kurulca görüşülerek düzeltilebilir. Bu çizelge, özel kartonunda saklanır.

    DAİRE KURULUNDA GÖRÜŞMELERİN YÖNTEMİ

    Madde 21- Daire kurulunda görüşmeler başkan tarafından yönetilir. Görevliler raporlarını okur ve gerekli açıklamaları yaptıktan sonra sonu hakkındaki düşüncesini gerekçesi ile kurula bildirirler. Eksik kalan yönler görevliye tamamlattırılır.

    Görüşmelerin yeterliliğini başkan takdir eder. Ancak, konunun aydınlığa kavuşması için görüşmelere devam edilmesi üyeler tarafından istenildiği takdirde başkan bu isteğe katılmaz ise, bu sorun kurulda bulunanların çoğunluk oyları ile çözülür.

    İşin daha derinlemesine incelenmesi ve bu konuda bir araştırma yapılması gerekiyor ve bu yön kurulca zorunlu görülüyorsa, başkan görüşmeyi bir başka güne bırakır. Bu durumda, inceleme ve araştırma başkan veya onun görevlendireceği bir üye tarafından yapılabilir. Kurulun sonraki toplantılarına engelleri bulunmadıkça aynı üyeler katılırlar. İşin ikinci görüşmesi başkanların saptayacağı en yakın bir tarihte yapılır (Yargıtay K. 24/1).

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARININ OLUŞUMU

    Madde 22- Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden; Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur (Yargıtay K. 7/1).

    Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının, içtihadı birleştirme dışındaki toplantılarında, işi görüşme konusu olan dairelerden beşten fazla üyenin katılmaması koşulu ile bu kurullara bağlı daire sayısının en az iki katı üyenin bulunması zorunludur, işi görüşülen dairenin beşten fazla üye ile katılmış bulunması halinde, kararda karşı oyu bulunmamak koşulu ile en kıdemsiz üye kuruldan çıkar (Yargıtay K. 7/2).

    Toplantılarda daire başkanlarının en az yarısından fazlasının ve başkanlarının katıldığı dairelerden bir, katılmadığı dairelerden iki üyenin bulunması gereklidir. Yasal zorunluk olmadıkça üye eksikliği diğer daire üyeleriyle doldurulamaz (Yargıtay K. 7/3).

    Hukuk ve Ceza Genel Kurullarındaki başkanlar yeter sayısı, başkanların izinli veya özürlü olması halinde aynı dairenin kıdemli üyesi ile doldurulur (Yargıtay K. 7/6).

    İcra ve iflâs Kanunundaki ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin daire kararlarının Ceza Genel Kurulunda incelenmesi sırasında ilgili dairenin başkan ve en az bir üyesi de Ceza Genel Kuruluna katılır (Yargıtay K. 9).

    Müzakere ve oylamada bulunmamak koşuluyla itiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Ceza Genel Kuruluna bizzat katılabilirler, görüşlerini açıkladıktan sonra kuruldan çıkarlar (Yargıtay K. 7/5).

    Hukuk Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması halinde kurul, asgarî toplanma nisabı ile toplanır ve kesin olarak karar verir. Yasal özürü olmadıkça aynı başkan ve üyelerin dava sonuçlanıncaya kadar kurula katılmaları zorunludur (Yargıtay K. 13/1 bent).

    Ceza Genel Kurulunun ilk derece mahkemesi olarak görev yapması halinde kurul, asgarî toplanma nisabıyla toplanır ve karar verir. Yasal özürü olmadıkça aynı başkan ve üyelerin dava sonuçlanıncaya kadar kurula katılmaları zorunludur. Ceza Kurulunun bu suretle verdiği kararların yeniden incelenmesi halinde Kurul, hukukî engeli olmayan kurul başkanı ile Yargıtay ceza dairelerinin diğer başkanları ve her daireden en az ikişer üyenin katılmasıyla oluşur, evrak üzerinde inceleme yapar ve kesin olarak karar verir. Başkanların katılamadığı durumlarda başkanın yerine engeli olmayan en kıdemli üye kurula katılır (Yargıtay K. 7/son, 13/2 bent, 22 ve 41/2).

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARINA KATILACAK VE ÜYELERİN BELİRLENMESİ

    Madde 23- Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılacak başkanlar, Birinci Başkan; üyeler ise, daire başkanı tarafından belirlenir ve ikişer aylık listeler halinde ilgili dairelere ve dairelerce de ilgili kurul başkanlıklarına sunulur. Daire başkanı, dairesine ait görüşülecek işin niteliğine göre belirlenenlerin dışında bir . üyeyi kurula katılmak üzere görevlendirebilir (Yargıtay K. 21/2, 22/1).

    Nöbetçi başkan ve üyeler, kurullara katılmak zorundadırlar (Yargıtay K.6, 15/son).

    Başkanların özürleri halinde onun yerine kıdemli üye, üyelerin özürleri halinde başkanın belirleyeceği üye kurula katılır (Yönetmelik 10).

    Zorunlu haller dışında özrün önceden yazı ile bildirilmesi gerekirdi.

    Kurullara katılmamak veya geç katılmak suretiyle kurul ça

    lışmalarını aksatan başkan ve üyelerin adları, Yargıtay Kanununun 21. maddesinin 4. bendi gereğince işlem yapılmak üzere Birinci Başkanlığa bildirilir (Yargıtay K. 24/5, 21/4).

    GENEL KURULLARIN GÜNDEMİ

    Madde 24- Genel Kurullarda görüşülecek işlerin gündemi bu kurullara başkanlık edecek başkan tarafından toplantı gününden en az bir hafta önce düzenlettirilerek dairelere üye adedine göre dağıtılır, itiraz ettiği işlerde Ceza Genel Kurulu gündemi ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da verilir. Gündemlerde görüşülecek dosyalardaki maddî olay, bozma ve direnme ile temyiz nedenleri özet olarak anlaşılır biçimde belli edilir (Yargıtay K. 44,7/5; Yönetmelik 22/6).

    Başkan ve üyeler, dilerlerse görüşülecek işlerin dosyalarını inceleyebilirler.

    Gündemin düzenlenmesinde, görüşülecek işlerin kurulların esas defterindeki sıra numarası esas alınır. Ancak, kurul başkanı bu sırayı değiştirmeye yetkilidir. Acele işler ve kurul başkanının yaptığı değişiklik dışında bu sıra bozulamaz. Kanunların belli ettiği acele işler dışında dairelerce acele görüşülmesi kabul edilen işler, genel kurullarda da aynı nitelikte sayılır (Yargıtay K. 57 ve 15/son) (Yönetmelik 18/son, 19/son, 31).

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARINDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ

    Madde 25- Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında görüşmeleri kurul başkanı açar, yönetir ve gerektiğinde toplantıya ara verir.

    Toplantı açıldıktan sonra yok/ama yapılır, toplantı ve görüşme yeter sayısının bulunduğu saptanırsa gündeme geçilir.

    Toplantıya katıldıktan sonra ayrılmak zorunda kalan başkan ve üyeler, kurul başkanına durumu ve özürlerini bildirirler.

    Görüşülmekte olan işin kararına hukukî engeli nedeniyle katılamıyacak üyeler, görüşme başlamadan önce kuruldan çıkarlar.

    Bir işin görüşülmesine başlanılmadan önce o işe ait dosyayı inceleyen görevli önceden hazırladığı raporu okuyup gerekli açıklamayı yapar.

    Ceza Genel Kuruluna katılmış ise, itiraz ettiği konularda görüşünü açıklamak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekiline söz verilir. Adı geçenler yaptıktan sonra kuruldan çıkarlar.

    Görüşme, görevlinin düşüncesini bildirmesiyle başlar.

    Kurulda öncelikle usule ilişkin hususlar hakkında konuşmak isteyene söz verilir.

    Daha sonra o işle ilgili bulunan dairenin başkanı veya daire başkanının uygun göreceği ve karşı oyu olmayan bir üye, dairenin kararındaki görüşü açıklar. Bundan sonra kurula katılmış ise sarardaki karşı oyu temsil eden üyeye söz verilir.

    Konu hakkında eksik görülen yönlerin tamamlanması ve gerekli açıklamaların yapılması amacıyla üyelerin sormak istedikleri sorular kurul başkanına yöneltilir. Kurul başkanı, görevliye gerekli açıklamaları yaptırır. Üyeler tarafından doğrudan doğruya görevliye soru yöneltilemez.

    Konu hakkında düşüncesini bildirmek isteyen üye, kurul başkanından söz alır. Başkandan söz alınmadıkça konuşulamaz. Konuşmalar, başkana karşı yapılır. Görüşmeler sırasında karşılıklı tartışma yapılamaz ve konuşmakta olan üyenin sözü bir başka üye tarafından kesilemez. Konu dışında veya tekrar niteliğinde konuşma yapılamaz. Uyarılmasına rağmen bu tutumunu sürdüren üyenin sözü başkan tarafından kesilir. Birden çok üyenin söz istemesi halinde istek sırasına göre söz verilir. Bir konu üzerinde aynı üyeye ancak iki kez söz verilebilir. Daha çok söz verilmesi kurul kararına bağlıdır.

    Kendisine ileri sürmediği bir görüş yakıştırılan üye, görüşmelerin her aşamasında söz isteyebilir. Başkanın söz vermemesi halinde üye direnirse, kurulun oyuna başvurulur ve ço

    ğunluk oylarıyla sorun çözülür.

    Oylamadan önce son söz, işi görüşülen daire kararındaki çoğunluk görüşünü temsil eden başkan veya üyeye verilir.

    Görüşmelerin yeterliğini kurul başkanı takdir eder. Ancak, konunun aydınlığa kavuşması için görüşmelerin sürdürülmesi üyeler tarafından istenildiği takdirde kurul başkanı bu isteğe katılmaz ise, bu yön kurulda bulunanların çoğunluk oyları ile çözülür.

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARINDA OYLAMA VE KARAR

    Madde 26- Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında görüşmeler tamamlandıktan sonra oylama, başkan tarafından en kıdemsiz üyeden başlanarak kıdem sırasına göre yapılır. Üyeler, oya su

    nulan her karar hakkında oy kullanmak zorundadırlar. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların toplanmasında kurul başkanı kâtip bulundurabilir.

    Kurullarda görüşmeler tutanakla saptanmaz. Ancak, görüşmeler sonunda oylama sonucu, kurulun vardığı karar ve çoğunluğu sağlayan gerekçe başkan tarafından kurula hemen açıklanır; bu gerekçe yazılacak kurul kararında belirtilir.

    Üyelerce, yanlış anlama gibi nedenlere dayanan oy düzeltmeleri ancak sonucun açıklanmasından önce yapılır.

    Başkan tarafından sonucun açıklanmasıyla o iş hakkında görüşme bitirilmiş olur.

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARINDA ÖN SORUN

    Madde 27- Genel kurullarda işin esasına girmeden önce, konu ile ilgili olarak çözülmesi gereken bir ön sorun ortaya çıkarsa ilkin o yönden görüşme ve oylama yapılır. Oylama sonucu ön sorun karara bağlandığı takdirde, gerekiyorsa işin esasına geçilerek görüşmesi yapılır ve oylanır.

    Ön sorun oylaması sonucu, bir üyenin düşüncesine aykırı düşmüş olsa dahi o üye de işin esası hakkında oy vermek zorundadır. Oylar sorunu çözümleyici nitelikte kullanılır.

    Bir toplantıda ön sorun kurulun oylan ile karara bağlanmış ve ancak işin esası üzerindeki görüşmelerde yeterli oy sağlanamaması nedeniyle ikinci kez görüşme gerekmiş ise, bu takdirde ön sorun oylaması ve kararı geçerli olup, bu konuda yeniden görüşme yapılamaz. Bu durumda önsorun oylamasına katılan üyeler belli edilerek tutanakla saptanır ve son kararda da bu yön açıklanır (Yargıtay K. 41 /ilk tık.).

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARINDA KARARIN ÇIKMIŞ SAYILMASI

    Madde 28 - Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyu ile karar verilir. Birinci toplantıda üçte iki oy çoğunluğu sağlanamazsa ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar verilir. Bu ilke ön sorunun hallinde de aynen uygulanır. Ancak, içtihadı birleştirme toplantılarında, birinci ve ikinci toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü toplantıdakilerin çoğunluğu ile karar verilir (Yargıtay K. 41/1).

    Oylama sırasında oylar ikiden çok görüş doğrultusunda da

    ğılmış olursa, bir görüş üzerinde karar için yeterli oy sayısı gerçekleşmedikçe karar çıkmış sayılmaz. Aynı işin sonraki görüş

    mesinin oylamasında da konunun karara bağlanmış sayılabilmesi için kurula katılan üyelerin çoğunluk oylarının bir görüş üzerinde birleşmiş olması zorunludur. Oylama, işin hem sonucunu hem de sonucu meydana getiren gerekçeyi kapsar ve belli eder. Çoğunluk ve azınlık oy sayıları karara yazılır. Kararın da en geç bir ay içinde yazılarak mahalline gönderilmesi zorunludur.

    GENEL KURULLARDA (KİNCİ GÖRÜŞME

    Madde 29- Birinci görüşmede yeterli oy sağlanamaması nedeniyle sonuçlanmayan işlerin yeniden görüşülmesi için saptanacak süre bir haftadan az ve iki aydan fazla olamaz.

    GENEL KURULLARDA KARAR

    Madde 30- Hukuk ve Ceza Genel Kurulları kararlarında çoğunluk düşüncesi yanında azınlık düşüncesi de gösterilir.

    Karşı oy yazısını yazmak isteyen üye, bu yazısını en geç bir hafta içinde kurul başkanlığına vermek zorundadır.

    Çoğunluk ve azınlık görüşlerinde karşı düşünceyi küçültücü nitelikte üslup kullanılamaz.

    Görüşmeye katılanların ad ve soyadları ile oylarının niteliği, mahalline gidecek karar örneklerinin altında da gösterilir.

    HUKUK VE CEZA GENEL KURULLARINDA ÖN İNCELEME

    Madde 31- Yönetmeliğin 18. maddesi hükmü, Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının ön incelemesinde de uygulanır (Yargıtay 40/3, 4 ve 5).

    BAŞKANLAR KURULUNCA, DAİRELERİN İŞ DURUMLARINDA DENGE SAĞLAYICI KARAR ALINMASI

    Madde 32- Başkanlar Kurulunun Yargıtay Kanununun 17/1-b maddesinde yer alan görevlerini yapmak üzere toplanmasından en az onbeş gün önce Birinci Başkanlıkça dairelerden gönderilen aylık iş nitelik cetvellerinden her daireye geçen yıl içinde gelen, çıkan ve kalan işleri sayı ve nitelikleriyle gösteren yıllık iş nitelik cetvelleri düzenletilir ve bilgi için ilgili daire başkanlarına gönderilir.

    Başkanlar Kurulu bu konuda karar almak üzere yapacağı toplantıda, her dairenin yıllık iş nitelik cetvellerindeki gelen, çıkan ve kalan iş durumlarına göre daireler arasında iş miktar ve niteliği yönünden o dairece normal çalışma ile giderilemeyecek bir dengesizlik bulunduğu kanısına varırsa daire başkanlarının (Yargıtay K. 17/1-b).

    BAŞKANLAR KURULU KARARLARININ YAYIMLANMASI

    Madde 33 - Başkanlar Kurulunun yukarıki madde gereğince aldığı kararların birer örneği tüm mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına, bilgi için daire başkanlıklarına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Kararları Dergisinde yayımlanması için Yayın işleri Müdürlüğüne, barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına gönderilir ve Yargıtay Kanununun 58, maddesi gereğince Resmî Gazete'de yayımlanır (Yargıtay K. 17/1-b, 58).

    Başkanlar Kurulunun görev ve iş uyuşmazlığına ilişkin emsal nitelikteki kararları ise Yargıtay Dergisi'nde yayımlanır ve ayrıca birer örneği ilgili daire başkanlıkları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir (Yargıtay K. 17/1-a).

    İKİNCİ AYRIM : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Çalışması

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ BÜTÜNLÜĞÜ

    Madde 34- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları ile bir bütündür. Çalışmaları bu temel ilkeye göre yürütülür (Yargıtay K. 27 ve 28).

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİNİN GÖREVLERİ

    Madde 35- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri

    1- Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,

    2- Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevi yapmak,

    3- Ceza Genel Kurulunda görülen davaların duruşmalarına katılmak,

    4- Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasî partilerin tüzük ve programlarını ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasî parti, siyasî parti üyesi veya kuruluşu hakkında mahallinde, denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak,

    5- Siyasi partilerin kapatılması hakkında dava açmak,

    6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almak,

    7- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı ve yardımcılarının görevlere ve bu görevlerden başka görevlere atanmalarında yetkili mercie görüş bildirmek,

    8- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının yükselme ve ilerleme fişlerini düzenlemek,

    9- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarını ve personelini denetim ve gözetim altında bulundurmak veya denetim ve gözetimi tensip edeceği yardımcılarından birine yaptırmak,

    10- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bürolarına naklen atanacak personelin inhalarını yapmak,

    11- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personel hakkında ilgili kanunla belirtilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını uygulamak,

    12- Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurullarındaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak,

    13- Siyasî Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görevleri şunlardır:

    1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanunî nedenlerle görevi başında bulunmaması halinde, kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının tüm görevlerini yerine getirmek,

    2- Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevi başında bulunsa dahi kanunların bizzat Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmasını öngördüğü görevler dahil olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının vereceği işleri ifa etmek,

    3- Yargıtay Büyük Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulundaki içtihatların birleştirilmesi müzakere ve kararlarına katılıp oyunu kullanmak (Yargıtay K. 27, 7/4 ve 5, 8/1,11,12, 45).

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCI

    YARDIMCISININ GÖREVLERİ

    Madde 36- 1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin vereceği görevleri yapar. Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Vekilinin yokluğunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına vekillik eder. Başyardımcısının da bulunmadığı zamanlarda bu görevi en kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcısı yapar.

    2- Gelen evrakın, belli edilecek ölçülerde Cumhuriyet başsavcı yardımcılarına dağıtılmasını sağlamak,

    3- Dağıtılan işlerin zamanında ve eksiksiz incelenip sonuçlandırılmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına izlemek,

    4-- Tebliğname, karar düzeltme ve itiraz yazılarının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görüşüne ve saptanan sakka uygun olarak yazılmasını sağlamak,

    5- Yazı İşleri Müdürü, büro ve diğer görevlileri sürekli denetimi altında bulundurmak,

    6- Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer işleri yapmak (Yargıtay K. 28).

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCI YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

    Madde 37- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının görevleri:

    1- Verilen işleri süresinde ve eksiksiz inceleyip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adına düzenleyecekleri ve imza edecekleri tebliğnamelere bağlıyarak sonuçlandırmak,

    2- Dairelerden çıkan ilâmları uygulama, içtihat ve tebliğnamelere uygunluk açılarından inceleyerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görüşüne göre karar düzeltme veya itiraz yollarına gitmek,

    3- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı tarafından düzenlenecek sıraya göre Ceza Genel Kurulu ile dairelerin duruşmalarına katılarak düşüncesini bildirmek,

    4- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı tarafından düzenlenecek sıraya göre ceza dairelerinin günlük çalışmaları sona erinceye kadar çalışma saati dışında nöbet tutmak,

    5- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilecek ve ayrıca kanun ve yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır (Yargıtay K. 28).

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BÖLÜMLERİ

    Madde 38- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay ceza daireleri sayısı kadar bölümlere ayrılır. Her bölümdeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları, bölümlerinin bakmakla görevlendirildiği konularla ilgili dosyaları inceleyip tebliğnameye bağlayarak dairesine verirler.

    Yargıtay ceza daireleri görevi dışında kalan icra ceza ve kanun yararına temyiz işlerini inceleneceği bölüm ve bu işlere bakacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları işlerin niteliği ve miktarı göz önünde tutularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belli edilir (Yargıtay K. 27/6).

    BÖLÜMLERDE GÖREVLENDİRME

    Madde 39- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarının görev alacakları bölümler, işlerin niteliği, sayısı gözönünde tutularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belli edilir ve gereğine göre de değiştirilir. Ancak, bölümlerin iş durumu, gelen iş sayısı ve yardımcıların eksilmesi gibi nedenlerle iş birikimine meydan vermemek amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına bölümlerinin görevi dışında kalan işler de verilebilir.

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bölümlerde yardımcılarından biri veya bir kaçını belli konulu dosyaları incelemekle görevlendirilebilir (Yargıtay K. 27/6).

    İŞLERİN DAĞITIMI

    Madde 40- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına verilecek iş sayısı, bölümlerine gelen işlerin niteliği, sayısı ve özellikle birikimi önleyici hususlar gözönünde tutularak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belli edilir. Dosyalar haftanın belli günü veya günlerinde dosya numaralarını kapsayan zimmet karşılığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarına verilir (Yargıtay K. 27/6).

    GÖRÜŞ AYRILIKLARININ GİDERİLMESİ

    Madde 41- Bölümler arasında çıkan görüş ayrılıkları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından giderilir.

    MESLEKÎ TOPLANTI VE İNCELEME İÇİN GÖREVLENDİRME

    Madde 42- Bilimsel ve yargısal içtihatlar konusunda karşılıklı fikir ve görüş teatisi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, yardımcıları ile belli edilecek tarihlerde toplantılar düzenler. Bu toplantılarda incelenecek konular için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı yardımcılarından bir veya birkaçı görevlendirilebilir.

    ADLÎ ARAVERMEDE NÖBET İŞLERİ

    Madde 43- Adlî aravermede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından düzenlenir (Yargıtay K. 56).

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU VE GENEL SEKRETERLİK

    BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN OLUŞUMU, KARAR YETER SAYISI VE TOPLANTIYA KATILAMAMA

    Madde 44- Birinci Başkanlık Kurulu; Birinci Başkanın başkanlığında dördü daire başkanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur (Yargıtay K. 10,18).

    Birinci Başkanlık Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Başkan ve üyeler kendileriyle ilgili konulardaki toplantılara katılamazlar (Yargıtay K. 33/4 ve 5).

    Yedek üyeler, ancak asıl üyelerin özürleri halinde kurul toplantısına katılırlar (Yargıtay K. 33/3).

    GENEL SEKRETER

    Madde 45- Genel Sekreter, yönetim işlerinde Birinci Başkanın yardımcısıdır. Birinci Başkanın vereceği yönetim ve yazı işlerini yürütür.

    Genel Sekretere, Birinci Başkanın onayı ile lüzumunda tetkik hakimlerinden yeteri kadar yardımcı ile genel sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar memur verilir.

    Birinci Başkan, Genel Sekreterin izinli veya özürlü olması hallerinde bir Yargıtay üyesini geçici olarak görevlendirebilir.

    Genel Sekreter isteği ile görevinden ayrılabileceği gibi, Birinci başkan tarafından gerekli görüldüğünde neden gösterilmeksizin değiştirilebilir.

    Birinci Başkan, Genel Sekreter, yazışmalarda kendi adına imza yetkisi verebilir (Yargıtay K. 23).

    BEŞİNCİ BÖLÜM : DİSİPLİN İŞLEMLERİ

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 46- Yargıtay üyeliği vakar ve onuruna dokunan, kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görev icaplarına uymayan davranışlarından dolayı Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkan-vekilleri, daire başkanları ve üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili hakkında disiplin işlemleri uygulama yetkisi Yüksek Disiplin Kuruluna aittir (Yargıtay K. 19).

    YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

    Madde 47- Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerinden kıdemli olanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkanlarının katılmadığı dairelerin beş üyesinden oluşur (Yargıtay K. 11/1).

    Yüksek Disiplin Kurulunda ayrıca, kurula asıl üye olarak ka

    tılmayan daire başkanları ile bunların dışındaki dairelerin birer üyesi yedek üye olarak bulunur (Yargıtay K. 11/2).

    Birinci Başkanın yokluğunda kıdemli birinci başkanvekili Yüksek Disiplin Kuruluna başkanlık eder (Yargıtay K. 22/2. bent).

    Yüksek Disiplin Kurulunun yedek üyeleri, kurula katılmayan 9 hukuk ve 6 ceza dairesinin başkanları ile ayrıca başkanları kurula asıl üye olarak katılan 6 hukuk ve 3 ceza dairesi üyeleri .suçlan ad çekme ile belirlenir (Yargıtay K. 34/2).

    Asıl üye olan hukuk daire başkanlarından birinin özrü halinde yerine en kıdemli yedek üye olan hukuk daire başkanı; asıl üye olan ceza daire başkanlarından birinin özrü halinde ise en kıdemli yedek üye olan ceza daire başkanı kurula katılır (Yargı-K. 43/9, 34/2).

    Yargıtay üyeleri arasından ad çekme suretiyle belirlenmiş ı yedek üyeler ise asıl üyelerin özrü halinde kıdem sırasına göre katılırlar (Yargıtay K. 34/2).

    Yüksek Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin belli edilmesi, saplantı ve karar yeter çoğunluğu, disiplin işleminin verilmesini gerektiren haller, uygulanacak disiplin işlemleri ve Birinci Başkanlık Kurulunca disiplin konusunda yapılacak işlemler Yargıtay Kanununun 19, 34 ve 43. maddelerinde gösterilen esaslara göre yapılır (Yargıtay K. 19, 34, 43).

    SORUŞTURMA VE SAVUNMA

    Madde 48- Birinci Başkanlık Kurulu, yapacağı veya yaptıracağı soruşturma sonunda toplanan delilleri yeterli gördüğü ve soruşturma dosyasının bir raporla Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine karar verdiği takdirde, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, kurul üyeleri arasından, hakkında soruşturma yapılandan daha kıdemli olan bir başkan veya üyeyi gerekli soruşturmayı yapmak üzere görevlendirir.

    Görevlendirilen başkan veya üye, gerekli ise konu ile ilgili bilgi ve delilleri toplar, lüzum gördüğü kimseleri yeminle dinler.

    Bütün daire, kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler sorulan hususlara cevap vermek zorundadırlar.

    Soruşturmayı yapan görevli, hakkında soruşturma yapılan ilgiliye soruşturma maddelerini bildirerek dilerse dosyayı da in

    celeyip on gün içerisinde yazılı savunmasını yapması ve bu süre içerisinde savunmanın yapılmaması halinde soruşturmanın süreceği hususlarını tebliğ eder.

    Soruşturmanın bitiminde, görevli başkan veya üye, sonucu, kanaatiyle birlikte bir rapor halinde Yüksek Disiplin Kuruluna su

    nar.

    Bu rapor:

    a) Hakkında soruşturma yapılanın kimliğini,

    b) Soruşturma konusu eylemlerin nelerden ibaret bulundu

    ğunu,

    c) Maddi ve kişisel kanıtların neler olduğunu,

    d) ihbarcı ve şikâyetçi ile tanıkların beyanlarının özetini,

    e) Bilirkişi incelemesi yapılmış ise inceleme sonucunu,

    f) Birinci Başkanlık Kurulunun kanısı ile kendi kanısını ve kendisini bu kanıya götüren, nedenlerin nelerden ibaret bulun

    duğunu,

    g) Uygulanması istenilen disiplin işlemini kapsar (Yargıtay, K. 43, 4-7).

    TOPLANTI VE KARAR

    Madde 49- Görevli tarafından düzenlenen raporun Yük

    sek Disiplin Kurulu Başkanlığına verilmesi üzerine, Kurul Başkanı toplantı gününü saptar ve raporla birlikte soruşturma evrakının birer örneğini üyelere dağıtır (Yönetmelik 48).

    Dağıtımdan itibaren en az onbeş gün geçmedikçe toplantı yapılamaz.

    Hakkında soruşturma yapılanın istemi ve Yüksek Disiplin Kurulunun uygun görmesi halinde, kendisinin kurulda dinlenmesine karar verilebilir, İlgili istediği takdirde vekili aracılığı ile de yazılır ve sözlü savunmasını yapabilir (Yargıtay K. 43/8).

    Delilleri serbestçe takdir eden Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilecek karar, "disiplin işlemi tayinine yer olmadığı", "uyarma" veya "görevden çekilmeye davet" şeklinde olur (Yargıtay K. 43/10, 19).

    Yüksek Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve üçte iki çoğunlukla karar verir. Üçüncü oylamada çoğunluk oyu yeterlidir. Soruşturmayı yapan görevli kurula katılamaz, noksan üye yedeği ile tamamlanır (Yargıtay K. 43/9).

    TOPLANTI, GÖRÜŞME VE KARARLARIN GİZLİLİĞİ

    Madde 50- Yüksek Disiplin Kurulu toplantı ve görüşmeleri gizlidir. Oylama gizli yapılır, karar gizli olarak tefhim edilir. Ancak karar ilgilinin veya vekilinin yokluğunda verilmiş ise, Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgiliye tebliğ olunur (7201 s. K.).

    İTİRAZ

    Madde 51- Bu kararlar aleyhine, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlar Kuruluna itiraz edilebilir, itirazın incelenmesinde, karara katılan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri kurula katılamaz; eksikler o dairelerin kıdemli üyeleriyle tamamlanır. İtiraz üzerine inceleme evrak üzerinde yapılır, itiraz yerinde görülürse ceza tümüyle kaldırılır veya değiştirilir (Yargıtay K. 9/1, 17/1-d ve 43/11).

    KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ

    Madde 52- İlgili kesinleşmiş olan görevden çekilmeye davet kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde görevden çekilmediği veya emekliliğini istemediği takdirde çekilmiş kabul edilir. Bu bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır.

    Kesinleşen kararlara ilişkin işlemler, Kurul Başkanı tarafından yerine getirilir (Yargıtay K. 43/son ve 43/2).

    ALTINCI BÖLÜM : SEÇİMLER

    SEÇİMLERİN GÜVENLİĞİ

    Madde 53- Birinci Başkan, seçimin düzenle yürütülmesi ve oyların gizli verilmesi ve sayımın açık yapılması hususunda gereken bütün tedbirleri alır. Seçimler Birinci Başkan tarafından belli edilen gün, yer ve saatte yapılır. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Adayların ad ve soyadları üyelere derhal duyurulur. Çalışma saati sonuna kadar seçime aralıksız devam olunur (Yargıtay K. 31 vd.).

    Birinci Başkan yeter sayı olduğu kanısına varırsa ve bu yolda bir itiraz da olmaz ise, yoklama yapmadan da oylama yaptırabilir. Bu durumda kullanılan oy sayısı, yeter sayıyı belli eder.

    ADAYLIK

    Madde 54- Birinci Başkan, birinci başkanvekili, daire başkanı, Birinci Başkanlık Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi seçilmek isteyenler seçim gününden önce, yazıyla Birinci Başkanlığa başvurabilecekleri gibi, ilk seçim gününde oylamaya başlanmadan önce dahi yazdı veya sözlü olarak adaylık için vurabilirler (Yargıtay K. 31/8).

    Başkanlık Kurulu için aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde, Başkanlar Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu üyeliği için aday çıkmadığı veya yeter sayıda başvuru olmadığı takdirde Birinci Başkanlık Kurulu tarafından gizli oyla ve oy çokluğu ile adaylar dışından seçilebileceklerin üç katı aday gösterilir (Yargıtay K. 33/6, 35/2). Adaylığı kabul zorunluluğu yoktur. Bu ilke adaylık koyma söz konusu olmayan hallerde de aynen uygulanır.

    Aday tesbiti için yapılan oylamada en çok oy alanlar aday gösterilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde bu adaylardan Yargıtay üyeliğinde kıdemli olanı, kıdem eşitliği halinde ise yaşlı olanı aday gösterilmiş olur. Yaşlarda eşitlik halinde kur' aya başvurulur.

    SAYIM KURULU

    Madde 55- Her seçimde oyların sayımı işlerini yapmak üzere Yargıtay üyeleri arasından beş kişiden oluşan bir Sayım Kurulu, Genel Kurulun iş'arî oyuyla seçilir. Başkanlar Kurulu tarafından yapılan seçimlerde bu kurul üç kişiden oluşur.

    Bu üyelerin en kıdemlisi Kurula başkanlık eder.

    SEÇİMLERDE İZLENECEK YÖNTEM

    Madde 56- Aynı zamanda birden fazla seçim yapılabilir. Oy pusulaları Birinci Başkanlık mühürü ile mühürlenir ve hangi seçime ait bulunduğu açıkça belirtilir. Birden fazla seçimin aynı zamanda yapılması halinde, oy pusulalarının yanlış sandığa atılması oyların geçersiz sayılmasını gerektirmez.

    Kanunun daha önceden adaylığı öngördüğü hallerde, adaylardan başkasına verilen oylar geçerli sayılmaz. Aynı zamanda birden fazla seçim yapılması zorunlu bulunduğu takdirde karışıklığa meydan verilmemesi için seçim adedi kadar sandık kullanılır ve bu sandıklar üzerinde hangi seçime ait olduğu da yazılır. O tura ait oylamanın bittiği Sayım Kurulu Başkanı tarafından açıklanıp tutanakla saptandıktan sonra oy kullanılamaz.

    Her sandıktaki oyların sayımı ayrı ayrı yapılır ve sonuç Sayım Kurulu tarafından bir tutanakla saptanır. Tutanak Birinci Başkan

    lığa verilir ve sonuç en kısa zamanda Birinci Başkan tarafından açıklanır ve ilgiliye tebliğ edilir. Aynı zamanda birden fazla seçim yapılmış ise sonuçlarının ilânı, bütün sandıkların sayımının bitmesinden sonra olur.

    Kanunda öngörülen çoğunluğu sağlayan adaylardan en fazla oy alan seçilmiş sayılır. Oylarda eşitlik halinde Yargıtay üye

    liğinde kıdemli olanı, kıdemde eşitlik halinde ise yaşlısı seçilmiş olur. Yaşlardaki eşitlik halinde kur'aya başvurulur (Yargıtay K. 30, 31/3).

    Yargıtay Kanununun 16. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen komisyona seçilecek üyelerin sayısı ve belirlenmesi iş'arî oyla yapılır.

    BAŞKA KURULLAR İÇİN SEÇİM

    Madde 57- Özel Kanunlarında kendi kurullarına, Yargıtay Büyük Genel Kurulu veya Hukuk ya da Ceza Genel Kurullarında seçileceği belirtilen daire başkan yahut üyelerin seçimi, aksine hüküm olmadıkça iş'arî oyla yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM: TETKİK HÂKİMLİĞİ

    TETKİK HÂKİMLERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 58- Tetkik hâkimleri, kurul ve daire başkanları tarafından kendilerine verilen evrak ve dosyaları imza karşılığında yazı işleri müdüründen alırlar. Uygun süre içinde incelemelerini yapıp, uyuşmazlıkla ilgili iddia ve savunmalarla, kararın .yandığı gerekçeleri, bütün delilleri, temyiz ya da karar düzeltme nedenlerini ve kişisel görüşlerini kapsayan raporlarını düzenlerler. Daire kurulunun görüşmeleri için hazırladıkları çizelge ile beraber belirli günde kurulda hazır bulunurlar; raporlarını okurlar, gerekli açıklamayı yaparlar. Raporlar, tetkik hâkimi tarafından tarih atılmak ve imzalanmak suretiyle kurul başkanına verilir. Bu raporlar, kurulca imzalanan karar ile birlikte ve esas sıra numarasına göre ayrı bir kartonda saklanır (Yargıtay K. 3 ve D, 26, 36).

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : YARGITAY YAYIN İŞLERİ

    YAYIN KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

    Madde 59- Yayın Kurulu, yayın işleriyle ilgili konularda gerekli kararları vermek ve düzenli aralıklarla toplanıp çalışmak üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört üye ile Tasnif Kurulu Başkanından oluşur. Kurul, kendi üyelerinden birini gizli oyla başkanlığa seçer. Üyelerin seçim süresi dört yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler (Yargıtay K. 48/1).

    Yayın Kurulu Başkanının ve üyelerinin bu görevleri, asıl görevlerini sürdürmelerini engellemez (Yargıtay K. 48/2).

    Yayın Kurulu Başkanının, Yayın Kurulunun verdiği kararların uygulanması,kurul ve daire kararlarının zamanında düzenli ola

    rak yayımlanması koşulu ile sınırlı olmak üzere Yayın işleri Müdürlüğü üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır (Yargıtay K. 48/3).

    Bu Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Yargıtay Dergisinin yılın hangi aylarında ne şekilde çıkartılması gerektiği ve nitelikleri' hakkında Eylül ayı içerisinde ilke kararları almak ve Birinci Başkanlık Kuruluna duyurmak,

    b) Yayımlanacak makale, çeviri, inceleme, derleme ve tanıtma yazılarını inceleyerek, yayımlanıp yayımlanamayacağı hak

    kında karar vermek,

    c) Yargıtay kitaplığı için Yayın işleri Müdürlüğünce satın alınmasında yarar görülen kitapları saptamak.

    Yayın Kurulu, yukarıdaki fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yazılı görevleri yerine getirirken, eser ve yazıların Türk Hukukunun gelişmesine yararlı olup olmadıklarını, adalet mesleği mensuplarının hukuk uygulamasında yararlanabilecekleri değeri taşıyıp taşımadıklarını ölçü olarak göz önünde tutmak zorundadır.

    Yayın Kurulu, doğrudan doğruya çeviri yaptırmak ve yabancı dillerde yazılmış kitaplardan hangilerinin Türkçe'ye çevrilmesi gerektiğini saptamak için yeter derecede yabancı dil bilen hâkim ve savcılardan ya da üniversite öğretim üyelerinden ve hukukçulardan yararlanabilir. Bu takdirde Yayın Kurulunca çevirmenlere emekleri karşılığı gereken ücret takdir edilerek Yayın İşleri Müdürlüğünce döner sermayeden ödenir (Yargıtay K.49).

    TASNİF KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

    Madde 60- Tasnif Kurulu, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay üyesinin başkanlığında yeteri kadar tetkik hâkiminden oluşur.

    Tasnif Kurulu başkanı dört yıl için görevlendirilir. Süre bitiminde yeniden görevlendirilebilir.

    Bu Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Bu maddenin son fıkrası uyarınca Yayın İşleri Müdürlüğünden gelen kararları tasnif etmek, daire ve kurullar tarafından özetlenmeyen kararları özetlemek,

    b) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini, yapacağı inceleme ve araştırmalarla bilime uygun olarak saptamak,

    c) Özetlenen ve tasnif edilen kararlardaki içtihat aykırılıklarını, Yayın işleri Müdürüyle birlikte yapacağı sürekli araştırmalarla belirlemek ve Birinci Başkanlık Kuruluna sunmak,

    Birinci başkanvekilleri ile daire başkanları, genel kurullardan ve dairelerden verilen emsal nitelikteki kararların iki örneğini, gerekirse özetleriyle birlikte kararların verildiği tarihten başlaya

    rak en geç bir ay içinde Yayın işleri Müdürlüğüne gönderilme

    lerini sağlamakla görevlidirler. Birinci Başkan bu görevin gereği gibi yerine getirilmesini denetler, gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayımlanması zorunludur (Yargıtay K. 49).

    YAYIN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

    Madde 61- Yargıtay Yayın işleri Müdürlüğü, Yargıtay kuruluşu içerisinde Birinci Başkanlığa bağlı olmak üzere yüksek öğrenim görmüş bir müdürün yönetiminde yeteri kadar müdür yardımcısı (*) ve memurlardan oluşur.

    Yayın işleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Tasnif Kurulunca tasnif edilen Yargıtay içtihadı birleştirme kararıyla genel kurul ve daire kararlarını, kanun, tüzük, yönet

    melik ve diğer mevzuat maddelerine göre kartlara geçirmek ve fihristlerini yapmak,

    b) Kararları ve özetlerini fihristleriyle, resmî külliyat olarak teselsül eden ciltler halinde yayımlamak,

    c) Yayın Kurulunca Türkçe'ye çevrilmesi uygun görülen ya

    bancı dillerde yazılmış kitaplarla kararların çeviri ve yayın işleri

    ni yürütmek,

    d) Yayın Kurulunca saptanan kitapları veya telif hakkını satın almak,

    e) Yargıtaydaki dosyalama, arşiv ve benzeri işlerle ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

    f) Yayınların dağıtım ve satımı ile ilgili bütün işlemleri yapmak,

    g) Yayın Kurulunun yayınla ilgili konularda aldığı kararlan yerine getirmek,

    h) Yargıtay kitaplığını yönetmek ve kitapları korumak,

    i) Yargıtay kararlarının emsal teşkil eden önemli olanlarını Yargıtay Dergisinde bastırıp, mahkemelere, Cumhuriyet savcılıklarına, abonelere, Yargıtay başkan ve üyelerine dağıtımını sağlamak (Yargıtay K. 50).

    KARAR ÖRNEKLERİNİN VERİLMESİ

    Madde 62- Yazı işleri müdürleri, genel kurullar ve dairelerce yayımlanması uygun görülen kararlardan iki örneği, en geç bir ay içinde Yayın Müdürlüğüne vermekle ödevlidirler (Yönetmelik 60/4).

    SERMÂYE YÖNETMELİĞİ

    Madde 63- Yayın işleri Müdürlüğünün görevine giren iş ve hizmetlerin yapılması, yayın ücretinin saptanması gibi konular, Yargıtay Kanununun 55. maddesinin 3. fıkrası hükümleri gereğince yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    YARGITAY KİTAPLIĞI

    Madde 64- Yargıtayda kurulacak kitaplığın yönetimi ve bu kitaplıktan yararlanma koşulları ile sair hususlar, Yayın Kuru

    lunca (Kitaplık Yönetmeliği) adı altında ayrı bir yönetmelikle dü

    zenlenir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 65-

    Eğitim ve sosyal işler, Yargıtay mensuplarının katılacakları kongre, sempozyum, konferans gibi her türlü bilim

    sel toplantıların düzenlenmesi, Yargıtay personelinin meslek içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, Yargıtay mensuplarının dinlen

    meleri ve Yargıtay personelinin eğitimi için gerekli sosyal tesisle

    rin kurulması ve bu yerlerin günün koşullarına uygun araç ve ge

    reçlerle donatılması, geziler yapılması, tiyatro ve lokallerden ya

    rarlanılması amacıyla yapılan tüm iş ve hizmetleri kapsar (Yargı

    tay K. 52).

    Bu amaçla Yargıtay bütçesine her yıl yeteri kadar ödenek konulur. Ancak gezi, tiyatro gibi sosyal faaliyetlere katılma ha

    linde, giderler katılanlardan alınır.

    EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER KURULUNUN OLUŞUMU

    Madde 66- Eğitim ve Sosyal işler Kurulu, Birinci Başkan

    lık Kurulunca, Yargıtay üyeleri arasından seçilecek bir başkan ile Genel Sekreter yardımcılarından biri ve bir tetkik hâkimi ve Eğitim ve Sosyal İşler Müdüründen oluşur.

    Seçimle gelen üyelerin görev süreleri iki yıldır. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

    Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı tarafın oyları üstün tuttur.

    KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 67- Eğitim ve Sosyal işler Kurulunun görevleri

    a) Yeni atanan personelin yetişmesini ve hizmete uyumunu

    b) Personelin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilerini artırmak,

    c) Hizmette niteliği yükseltmek ve verimliliği arttırmak için dinlenmelerini sağlamak, sağlık ve moral durularını güçlendirmek,

    d) Personeli daha üst görevlere hazırlamak,

    e) Personel arasında dayanışmayı ve iş ilişkilerini kuvvetlendirmek,

    f) Görevli personelin yeteneklerini belirlemek ve istenilen yönde geliştirmek,

    g) Eğitimden beklenen amaçlara ulaşmada, eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitim gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması konularında gerekli hedefleri saptamak,

    h) Eğitime tâbi tutulacak çalışma birimlerini toplamak; eğitim süresi, eğitimde görev alacakların nitelikleri ile bunlara ilişkin diğer konularda eğitim için plân ve programları hazırlamak ve bunlar üzerinde gerektiğinde değişiklik yapmak.

    EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN OLUŞUMU

    Madde 68- Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğü, bir müdür ile yeteri kadar müdür yardımcısı, şef, memur ve hizmetliden oluşur (Yargıtay K. Geçici Madde 9, 52).

    EĞİTİM VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

    Madde 69- Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Eğitim ve müfredat programlarını geliştirmek üzere çalış

    malar yapmak ve Yargıtay personelinin eğitimi için ilgili birim

    lerle işbirliği yapıp gerekli plân ve projeleri hazırlayarak Eğitim ve Sosyal işler Kuruluna sunmak,

    b) Eğitim ve Sosyal işler Kurulu tarafından eğitim gereksin

    melerine göre hazırlanan yıllık eğitim plân ve programlarının uygulanmasını gerçekleştirmek,

    c) Eğitim programlarının amaç ve içeriğini saptayarak uygu

    lanması için gerekli yer, araç ve gereçleri sağlamak,

    d) Eğiteme katılanları izlemek ve durumlarını değerlendirmek, gerekli kayıtları tutmak ve dönemler itibariyle çalışma raporlarını hazırlayarak Eğitim ve Sosyal İşler Kuruluna iletmek,

    e) Eğitim yerleriyle, sosyal tesisler ve hizmetlere ilişkin programların amaç ve içeriğini, bunların iyi yürütülmesi için gerekli yer araç ve gereçlerle aksaklıkları saptamak; gereken önlemlerin alınması için Eğitim ve Sosyal İşler Kuruluna önerilerde bulunmak,

    f) Eğitim çalışmaları sonunda, eğitime katılanlar için katılma belgesini ve sınav yapılmışsa eğitim görevlilerince verilecek not çizelgesine göre düzenlenen başarı belgesini ilgilinin kartına işlemek ve özlük dosyasında saklanılmak üzere ilgi birime sunmak,

    g) Yargıtay mensuplarının emeklilik, hastalık, kaza, ölüm gibi çözülmesi gereken diğer sosyal ve idarî sorunları ile ilgilenmek ve gereken bütün yardımları yapmak ve Yargıtay'ın yetkili organları ile ilişki kurmak suretiyle bunları sonuçlandırmak,

    h) Yargıtay Kanunu ile bu Yönetmeliğin ve diğer mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek (Yargıtay K. 52).

    EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN SEÇİMİ

    Madde 70- Eğitim görevlileri, Yargıtay mensupları ve personeli arasından; gerektiğinde, uzmanlık isteyen durumlarda, yüksek öğrenim görmüş veya konusunda deneyimli olan özel ya da kamusal kurum ve kuruluşlar mensuplarıyla, üniversite, yüksek okul Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üye ve görevlileri arasından Yargıtay Birinci Başkanınca seçilir (Yargıtay K. 52/2; Yönetmelik 118).

    EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 71- Eğitim görevlilerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Zamanında eğitim yerinde bulunmak,

    b) Müfredat programına göre ders notlarını ve plânını hazırlayarak eğitime katılanlara dağıtmak,

    c) Yargıtayın olanaklarından da yararlanarak eğitimin en iyi biçimde yürütülmesini sağlamak,

    d) Eğitim dönemi sonunda, eğitime katılanlar hakkında genel değerlendirmeyi ve sınav yapıldığında bunun sonuçlarını Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğüne bir raporla yansıtmak, (seminer, konferans ve toplantı biçiminde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sonunda sınav yapılmaz),

    e) Eğitim yerine zamanında gidemeyecek durumda ise, özrünü eğitimin başlamasından en az onbeş gün önce Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğüne bildirmek.

    EĞİTİME KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

    Madde 72- Eğitime katılacaklar, eğitim yerinin kapsamı gözetilerek, Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğünce bildirilen sayı

    ya göre, kurul ve daire başkanlarıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca belirlenir.

    EĞİTİME KATILMA ZORUNLUĞU VE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

    Madde 73-1) Eğitime katılacak olanların eğitim programlarında belirlenen ön koşulları taşımaları lâzımdır.

    2)Eğitim için belirlenenler, zamanında eğitim yerinde bulunmak ve eğitim süresince çalışmalara katılmak zorundadırlar.

    Haklı özürleri nedeniyle, eğitime katılamayacak olanlar, durumlarını geciktirmeksizin kurul, daire başkanı veya Yargıtay cumhuriyet Başsavcısı ile Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

    Eğitime katılanlar, aşağıdaki hususları bilmek ve bunlara uymak zorundadırlar:

    a) Eğitime katılanlar, eğitim süresince idari yönden eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlıdırlar ve ilişkilerini buna göre düzenlerler,

    b) Sosyal tesislerde yapılacak eğitimlerde, eğitime katılacak elemanın, eğitimin başladığı günden bir gün önce eğitim yerinde bulunması gerekir. Ancak çok önemli nedenlerle, süresi bir aya kadar olan eğitimlerde bir, süresi bir aydan fazla olan eğitimde ise en çok üç günlük gecikmeler özür kabul edilebilir. Bu süreyi geçirenler, eğitime kabul edilmezler ve haklarında idari soruşturma açılır.

    c) Kursa, seminere katılacak eleman, yetkili tarafından doldurulan "Kursa veya Seminere Katılma Formunu" yanında getirerek eğitim sorumlusuna verir.

    d) Eğitime katılanlar, eğitimle ilgili belgelerde kullanılmak üzere üç adet vesikalık fotoğraf verirler,

    e) Eğitime katılanlar, eğitim süresince ders ve uygulama çalışmalarına devam etmeye, öğretilenleri günü gününe öğrenmeyenler ödevleri zamanında yapmaya, sınavlara girmeye zorunludurlar.

    f) Çok önemli ve acil nedenlerle doğan devamsızlık, eğitim iş günü süresinin sağlık nedeniyle beşte birini, diğer nedenlerle onda birini geçerse, o elemanın eğitimle olan ilişkisi kesilir. Bu durumda olanlar aynı konuda düzenlenecek bir sonraki eğitime katılabilirler.

    g) Disiplin dışı hareketlerde bulunulamaz.

    h) Devamsızlığı ve diğer disiplin dışı hareketi görülenlere, il

    kin gerekli uyarıda bulunulur; tekrarında eğitimle ilişikleri kesilir ve durum gereği yapılmak üzere Birinci Başkanlığa bildirilir.

    ı) Eğitime katılan personel eğitim süresince, önemli özür ve hastalık izinleri dışında izin kullanamaz.

    EĞİTİM ARAÇ VE GEREÇLERİNİN KORUNMASİ

    Madde 74- Eğitime katılanlar, eğitim yerindeki eşya, araç ve gereçleri özenle kullanmak ve korumakla yükümlüdürler.

    Dikkatsizlik ve ihmal sonucu; eğitime katılanların eğitim sıra

    sında eşya, araç ve gereçlere yapmış oldukları zarar, sürüm değeri üzerinden ilgiliye ödettirilir.

    ONUNCU BÖLÜM : ADLÎ ARAVERME VE ADALET YILININ AÇILIŞI

    BİRİNCİ AYRIM : Adlî Araverme

    NÖBETÇİ DAİRELER

    Madde 75- Yargıtayda adlî araverme sırasında dava ve işleri görmek için biri hukuk, biri ceza olmak üzere iki nöbetçi daire kurulur. Hukuk Genel Kuruluna yapılan icranın geri bırakılması istekleri nöbeti hukuk dairesince incelenerek karara bağlanır.

    Birinci Başkanın yokluğunda, Birinci Başkanlık görevi kıdemli daire başkanı tarafından yürütülür.

    Nöbetçi dairelerde görevlendirilecek daire başkanları ile üyeler ve tetkik hâkimle Birinci Başkanlık Kurulunca belli edilir ve adlî aravermeden en az iki ay önce ilgililere duyurulur (Yargıtay K. 56/1, 2 ve 6).

    BAŞKAN VE ÜYELERİN NÖBETLERİ

    Madde 76- Daire Başkanları ile üyelerin nöbetleri kendile

    rinden sonrakiler nöbet tutmadıkça tekrar nöbetçi bırakılmamak ve mümkün oldukça kıdemliden daha kıdemsize doğru sıraya konulmak kuralları ve ilgililerin istekleri ile daire başkanlarının adlî aravermede görülecek dava ve işlerin niteliğine ilişkin dü

    şünceleri gözetilerek düzenlenir (Yargıtay K. 56/3).

    O yılın yıllık iznini adlî aravermeden önce kısmen veya ta

    mamen kullanmış olanların nöbetçi kalması zorunludur (Yargı

    tay K. 56/5).

    TETKİK HÂKİMLERİNİN NÖBETLERİ

    Madde 77- Tetkik hâkimlerinin adlî aravermede nöbet is

    teri; görev yaptıkları daire başkanlarının veya kurullarının dü

    şüncesi alındıktan sonra, o yılın iznini adlî aravermeden önce kullanmadığı ve evvelce nöbetçi kalıp kalmadığı göz önünde tu

    tulmak suretiyle Birinci Başkanlık Kurulunca belli edilir (Yargıtay K. 56/2).

    İKİNCİ AYRIM : Adlî Yılın Açılışı

    ADLÎ YILIN AÇILIŞI

    Madde 78- Adlî yıl düzenlenen törenle ve Yargıtay Birinci Başkanının yapacağı bir konuşma ile açılır.

    Açış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır (Yargıtay K. 59).

    ONBİRİNCİ BÖLÜM : İZİN İŞLEMLERİ

    YILLIK İZİN

    Madde 79- Adlî aravermeden yararlanamayanların yıllık izinleri, yol süresi dahil kırkbeş gündür.

    Bu izin kısmen veya tamamen kullanılabilir. Birbirini izleyen son iki yılın izni bir arada verilebilir; daha önceki yıllara ait izin hakları düşer (Yargıtay K. 56/4, 61 ; Hâkimler ve Savcılar K. 56/2).

    MAZERET İZNİ

    Madde 80 - Yargıtay birinci başkanvekilleri, daire başkan

    ları ve üyeleriyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekiline;

    A- Kadınlar için doğumda, doğum yapmasından önce üç hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren altı hafta müddetle;

    B- Karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün;

    C- İlginin isteği üzerine;

    1- Kendisinin evlenmesi halinde üç gün;

    2- Çocuğunun evlenmesi halinde üç gün;

    3- Anasının, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde üç gün;

    Birinci Başkanlık Kurulunca izin verilir.

    Ç- Birinci Başkanlık Kurulunca yukarıda belirtilen hallerden başka birinci başkanvekilleri ve Daire Başkanları için Birinci Başkan, üyeler için daire başkanlarının düşüncesi alınmak su

    retiyle yıl içinde toptan veya parça parça olarak mazeretleri se

    bebiyle on gün izin verilebilir.

    Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verile

    bilir.

    DİĞER İZİNLER

    Madde 81- Yargıtay birinci başkanvekilleri, daire başkan

    ları ve üyeleriyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin diğer izinleri hakkında Devlet Memurları Kanunu ile ona ilişkin mev

    zuat hükümleri uygulanır (Yönetmelik 87, 657 s. K. 104).

    ONİKİNCİ BÖLÜM : BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TOPLANTILARA KATILMA

    BİRİNCİ AYRIM: Dış Ülkelerde Bilimsel Araştırma Ve inceleme

    Madde 82- Yargıtay üyeleri meslekî incelemelerde bulun

    mak için bir yılı geçmemek kaydıyla; kongre, konferans, semi

    ner ve benzeri bilimsel toplantılara katılmak üzere gerekli sü

    reyle, aylık ve ödenekleri, gerçek yol giderleri ve gündelikleri verilmek suretiyle Birinci Başkanlık Kurulu kararı ile dış ülkelere gönderilebilirler. Bu amaçla Yargıtay Bütçesine her yıl yeteri kadar, ödenek konur (Yargıtay K. 62/1).

    Bu suretle yurt dışına gönderileceklerin en az üç yıl fiilen Yargıtay üyeliği yapmış olmaları şarttır (Geçici Madde 3).

    Meslekî incelemelerde bulunmak amacıyla dış ülkelere gön

    derilen Yargıtay üyeleri yurda dönüşlerinden itibaren en geç üç ay içinde incelemelerinin sonuçlarını içeren raporlarını, Birinci Başkanlık Kuruluna verirler. Toplu göndermelerde, müşterek ça

    lışma sonucu hazırlanacak rapor grup başkanı tarafından Birinci Başkanlık Kuruluna verilir.

    Yargıtay üyelerinin, istekleri halinde, yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında davet edildikleri kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılmalarına ve bu suretle bi

    limsel araştırma ve inceleme yapmalarına Birinci Başkanlık Ku

    rulunca izin verilir.

    Yargıtay üyeleri bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilir

    ler. Esas görevleri yanında Birinci Başkanlık Kurulu kararıyla yükseköğretim kurumlarında konferans verebilirler.

    RAPOR VE ESERLERİN YAYIMLANMASI

    Madde 83- Gerek meslekî incelemelerde bulunmak, ge

    rek bilimsel araştırma yapmak üzere dış ülkelere giden Yargı

    tay üyelerinin verdikleri rapor ya da hazırladıkları kitapların bi

    limsel değeri bulunduğu ya da yararlı olduğu Yayın Kurulunca saptandığı takdirde, bu eserler Yargıtay Yayın Müdürlüğünce yayımlanır.

    Bu yayınlar karşılığında telif ücreti ödenmez.

    YABANCI DİL BİLGİSİ

    Madde 84- Yurt dışına gönderilecek Yargıtay üyelerinin gi

    decekleri ülkenin dilini bilmeleri ya da kısa bir çalışma ile bu dü

    zeye çıkarmalarının mümkün bulunduğunun anlaşılması gerekir. Toplu göndermelerde gönderileceklerin tümünün dil bilmeleri şartı aranmaz. Yabancı ülkeye gidecek Yargıtay üyesinin dil ba

    kımından inceleme yapabilecek bir düzeyde bulunduğunu yazılı olarak Birinci Başkanlık Kuruluna bildirmesi zorunludur.

    ARAŞTIRMA VE İNCELEME KONUSUNUN SAPTANMASI

    Madde 85 - Dış ülkelere gönderilecek Yargıtay üyelerinin yapacakları meslekî inceleme ya da bilimsel araştırmanın konu

    su, gidecek üyelerin düşünceleri alındıktan sonra Birinci Baş

    kanlık Kurulunca belli edilir. Hukuk ve ceza dairelerinden hangi oranda üye gönderileceği her yıl Birinci Başkanlık Kurulunca saptanır. Toplu göndermelerde bu oran aranmaz. Belirlenecek konuya göre gönderileceklerin tümü, hukuk veya ceza dairelerinden seçilebilirler. Konuların ve sürelerinin belirlenmesine esas olmak üzere Birinci Başkanlık, dış ülkelerin ilgili kuruluşları ile önceden gerekli yazışmaları yapar. Ancak, bir daldan istekli çıkmadığı takdirde hepsi diğer daldan gönderilebilir. İstekliler fazla olduğu takdirde gönderilecekler, yukarıdaki oran gözönünde tutularak Birinci Başkanlık Kurulunca ad çekme ile belirlenir.

    İkinci kez dış ülkeye gidebilme, daha önce gitmemiş olan üyelerden istekli bulunmamasına bağlıdır.

    Dış ülkelere gönderileceklere durum en az üç ay öncesinden bildirilir.

    ÖDENEK VE TEDAVİ GİDERLERİ

    Madde 86- Dış ülkelere gönderilecek Yargıtay üyeleri için Yargıtay bütçesine her yıl yeterince ödenek konur.

    İKİNCİ AYRIM : Kongre, Konferans, Seminer ve Benzeri

    Bilimsel Toplantılara Katılma

    İZİN

    Madde 87- Yargıtay üyelerine, ulusal ve uluslar arası kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara davet edildiklerinde, istekleri üzerine gereken izin verilebilir.

    YURT DIŞINA GÖNDERİLME VE İZİN VERİLMEDE YARGITAY ÜYELİĞİ

    Madde 88- Bu bölümdeki Yargıtay üyesi deyimi; Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, daire başkan

    ları ve üyeleriyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini ifade eder.

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İDARİ BİRİMLER

    YARGITAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 89- Yargıtay'daki bütün görevliler ile bakmakla yü

    kümlü olduğu kimselerin muayene ve olanakları ölçüsünde te

    davilerini yapmakla görevli Yargıtay Sağlık Müdürlüğünde üç uz

    man hekim, bir diş hekimi, laboratuvar ünitesi ile yeteri kadar hemşire ve memur bulunur. Yönetim Kurulunca belirlenecek uz

    man hekimlerden birisi Sağlık Müdürlüğü görevini de yürütür (Yargıtay K. 51).

    Sağlık Müdürü, muayene ve tedavi işlemlerinin düzenli, ara

    lıksız ve zamanında yürütülmesini sağlar.

    Uzman hekimler ve diş tabibi, kendilerine muayene için başvuranlara hizmetin gerektirdiği şekilde davranmak, bunlar

    dan dairesindeki olanaklarla hemen tedavisi yapılabilecek du

    rumda olabilenlerin tedavilerini yapmak, hastaneye şevki gere

    kenleri hastaneye göndermek, evde muayene ve tedavi için başvurma halinde de bu işleri eve giderek yerine getirmek zo

    rundadır.

    SAVUNMA UZMANLIĞI

    Madde 90- Savunma uzmanlığı, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile 27.10.1960 gün ve 108 sayılı Savunma Sekreterlik

    lerinin Kurulmasına Dair Kanun ve bununla ilgili mevzuat ile di

    ğer özel kanunlarla verilen sivil savunma hizmetlerini yürütür.

    ÖZLÜK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 91- Yargıtay Özlük işleri Müdürlüğü; sicil, dosya, tedavi, hesap ve emeklilik işleri bürolarından oluşur. Her büro

    da yeteri kadar şef, memur kâtip ve daktilo bulunur.

    Özlük işleri Müdürlüğü, Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren Yargıtay personelinin özlük işlerini yürütmekle görevlidir.

    LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 92- Yargıtay Levazım Müdürlüğü, ayniyat şefliği ve ambar memurluğu ile yeteri kadar memur, kâtip ve daktilo

    dan oluşur.

    Levazım Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Yargılayın her türlü levazım ve ayniyat işlerini yapmak,

    b) Yargıtay binasının bakım ve onarım işlerini yürütmek,

    c) Yargıtay Kanununda gösterilen veya Birinci Başkanlık ta

    rafından verilen diğer işleri yerine getirmek

    DAİRE MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 93- Yargıtay Daire Müdürü, Yargıtay binasının ba

    kım ve temizlik işlerinde çalışan personelin amiri olup', bu işle

    rin düzen içinde yürütülmesiyle görevlidir. Yargıtay Daire Müdürlüğünde bir başodacı ile yeteri kadar temizlik işlerinde çalı

    şan odacı bulunur (*).

    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YAZI İŞLERİ BÜROLARI BÜROLARIN KURULUŞU, ÇALIŞMA USULLERİ, DENETİMİ, PERSONELİN SORUMLULUĞU

    BÜROLARIN KURULUŞU

    Madde 94- Bürolarda, bir yazı işleri müdürü, yeteri kadar yazı işleri müdür yardımcısı, memur, kâtip, mübaşir ve odacı bulunur (Yargıtay K. 53/2).

    BÜRO İŞLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ VE YÜRÜTÜLMESİ

    Madde 95- Büro işleri bir bütün olup, bağlı oldukları Birin

    ci Başkan, daire başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

    nın direktifiyle yazı işleri müdürünün yönetim, gözetim ve dene

    timinde kalem personeli tarafından yürütülür.

    YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 96- Yazı işleri müdürlerinin görevleri şunlardır:

    a) Birinci Başkanlıkta Birinci Başkan, dairelerde daire baş

    kanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet Başsavcısının uygun görmesiyle yazı işleri müdür yardımcısı, kâtipler ve diğer büro personeli arasında iş bölümü yaparak bu konuda düzenlediği iş bölümü çizelgesini amirine onaylatıp özel kartonda saklamak ve hizmetlerin bu iş bölümü çerçeve

    sinde yerine getirilmesini sağlamak,

    b) Görevin vaktinde ve gereği gibi yerine getirilip getirilmedi

    ğini izlemek, göreceği aksaklıkları ve alınması gerekli tedbirleri zamanında âmirlerine bildirmek,

    c) Her hangi bir nedenle kısımlardan birinde meydana gelen iş birikiminin giderilmesini sağlamak için o kısımda çalışmayan diğer personeli görevlendirmek,

    d) Büro personelinin hizmet gereklerine göre yetiştirilmesini sağlamak,

    e) Büro personelinin hizmete devam durumunu denetlemek,

    f) Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek Birinci Başkanlığa gönderilmek üzere âmirine sunmak,

    g) Mahkeme dosyaları içinde gelen veya mahallinden celp edilen kıymetli evrak ve belgelerle büronun bağlı bulunduğu daire amirince gerekli görülen sair evrakı kasada saklamak,

    h) Âmirleri tarafından verilen diğer hizmetleri yerine getirmek.

    YAZI İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

    Madde 97 - Yazı işleri müdür yardımcılarının (*) görevleri şunlardır:

    a) Yazı işleri müdürlüğünün açık veya müdürün izinli yahut özürlü bulunması halinde kıdem sırasına göre ona vekillik etmek,

    b) Büro işlerinin yürütülmesinde müdüre yardımcı olmak,

    c) Yapılan iş bölümüne göre kendi kısmının âmiri olarak iş

    lerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    d) iş bölümüne göre kendisine verilen görevleri ve işleri yapmak.

    PERSONELİN SORUMLULUĞU

    Madde 98- Büro işlerinde birikime yer verilmeden işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılması, işi biten dosyaların ma

    halline gönderilmesi, buralardaki defterlerin, kartonların ve di

    ğer kâğıtların temiz ve düzenli şeklide tutulması ve saklanması, bütün büro personelinin ortak görevidir. Bunların gereği gibi yapılmamasından asıl görevli ile birlikte kendi kısmıyla ilgili bulun

    mak kaydıyla yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcıla

    rı da sorumludurlar.

    BÜROLARDA DOSYA İNCELENMESİ VE ÖRNEK ÇIKARILMASI

    Madde 99- Dosyaların ilgililer veya vekilleri tarafından in

    celenmesi ve örnek alınması, daire başkanının izniyle yazı işleri müdürlerinin ya da onun görevlendireceği bir büro personelinin gözetimi altında yapılır, inceleme sırasında tebliğnameler dos

    yadan çıkarılamaz.

    Yargıtay'a gelen dosyalardan ilgililerin isteği ile fotokopi yo

    luyla örnek çıkarılması Avukatlık Kanununun 46. ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı Tarifenin (D) bendi gereğince gerekli gider ve örnek harcının ödenmesi ve büro personelinin gözetim görevini yapabilecek olanağı elde etmiş olması koşulu

    na bağlıdır. Bu olanağın bulunup bulunmadığının takdiri yazı iş

    leri müdürüne aittir.

    BÜRO PERSONELİ İLE İLGİLİ YASAKLAR

    Madde 100- Genel kurullar, daireler ve Yargıtay Cumhuri

    yet Başsavcılığı bürolarında dosyaların geçirdiği işlemler ve ka

    rarlar hakkında hiç bir açıklama yapılamaz. Dosyayı tetkik için görevlendirilenlerin, Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcıları

    nın rapor ve tebliğnameleri veya taleplerinin içerdiği hususlar hakkında bilgi verilemez.

    BÜROLARIN DENETİM VE GÖZETİMİ

    Madde 101- Bürolar, bağlılıklarına göre Birinci Başkan, daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının devamlı denetim ve gözetimi altındadır.

    Bu denetim ve gözetim görevini; Birinci başkan genel sekre

    terine, daire başkanları görevlendirecekleri tetkik hâkimlerinden ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı da başyardımcısı veya yar

    dımcılarından birine yaptırabilirler. Bu denetim ve gözetim, yılda en az bir kez olmak üzere yaptırılır; sonucu bir raporla âmire sunulur.

    Yazı işleri müdürleri, bürolarında çalışan personel üzerinde gereken gözetim ve denetimi yapabilmeleri için personelle bir arada otururlar.

    KIYMETLİ EVRAK VE BELGELERİN SAKLANMASI

    Madde 102- Mahkeme dosyaları içinde gelen yahut mahal

    linden celp edilen kıymetli evrak ve belgelerle saklanması lü

    zumlu görülen sair evrak daire bürolarındaki kasalarda saklanır.

    Kasa alınması için Yargıtay bütçesine gerekli ödenek konulur.

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İŞLERİNDE SIRA

    Madde 103- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya

    lar, Kanun gereği öncelikle incelenmesi gereken işler ayrık ol

    mak üzere esas defterindeki sıraya göre incelemeye tâbi tutu

    lur. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu sırayı değişir-meye yetkilidir.

    ONBEŞİNCİ BÖLÜM : DEFTERLER, BASILI KAĞITLAR, KARTONLAR VE BUNLARA AİT ORTAK HÜKÜMLER

    BİRİNCİ AYRIM : Defterler

    DEFTERLERİN AD VE ÖRNEK NUMARALARI

    Madde 104- Yargıtayda aşağıda adları ve karşılarında ör

    nek numaraları gösterilen defterler tutulur.

    A) BİRİNCİ BAŞKANLIKTA :

    1) İçtihadı Birleştirme Esas Defteri (ek örnek 1)

    2) İçtihadı Birleştirme Karar Defteri (ek örnek 2)

    3) Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Esas Defteri (ek ör

    nek 3)

    4) Birinci Başkanlık Kurulu Soruşturma Karar Defteri (ek ör

    nek 4)

    5) Birinci Başkanlık Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri (ek örnek 5)

    6) Yönetim Kurulu Soruşturma Esas Defteri (ek örnek 6)

    7) Yönetim Kurulu Soruşturma Karar Defteri (ek örnek 7)

    8) Yönetim Kurulu Yönetim işleri Karar Defteri (ek örnek 8)

    9) Başkanlar Kurulu Yargı işleri Esas Defteri (ek örnek 9)

    10) Başkanlar Kurulu Yargı işleri Karar Defteri (ek örnek 10)

    11) Başkanlar Kurulu ilke Kararları ve Yıllık işbölümü Karar Defteri (ek örnek 11)

    12) Hukuk Genel Kurulu Esas Defteri (ek örnek 12)

    13) Hukuk Genel Kurulu Karar Defteri (ek örnek 13)

    14) Hukuk Genel Kurulu Müzakere Defteri (ek örnek 15)

    15) Ceza Genel Kurulu Esas Defteri (ek örnek 21)

    16) Ceza Genel Kurulu Karar Defteri (ek örnek 33)

    17) Ceza Genel Kurulu Müzakere Defteri (ek örnek 15)

    18) Birinci Başkanlık Hakem işleri Esas Defteri (ek örnek 34)

    19) Hukuk Genel Kurulu Duruşma Defteri (ek örnek 17)

    20) Ceza Genel Kurulu Duruşma Defteri (ek örnek 17)

    21) Hukuk Genel Kurulu Duruşma Esas Defteri (ek örnek 19)

    22) Hukuk Genel Kurulu Duruşma Karar Defteri (ek örnek 20)

    B) HUKUK DAİRELERİNDE :

    1) Hukuk Dairesi Esas Defteri (ek örnek 22)

    2) Hukuk Dairesi Karar Defteri (ek örnek 23)

    3) Hakem işleri Esas Defteri (ek örnek 36)

    4) Duruşma Defteri (ek örnek 17)

    5) Maaş Defteri (ek örnek 37)

    C) CEZA DAİRELERİNDE :

    1) Ceza Dairesi Esas Defteri (ek örnek 26)

    2) Ceza Dairesi Karar Defteri (ek örnek 23)

    3) Duruşma Defteri (ek örnek 17)

    4) Maaş Defteri (ek örnek 37)

    D) YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI :

    1) Genel Evrak Esas Defteri (ek örnek 26)

    2) Bölüm Esas Defteri (ek örnek 27)

    3) Yüksek Dereceli Memurlar Esas Defteri (ek örnek 28)

    4) Dava Nakli Esas Defteri (ek örnek 29)

    5) Karar Düzeltme Esas Defteri (ek örnek 30)

    6) Yazılı Emir Esas Defteri (ek örnek 31)

    7) Kanun Yararına Bozma istekleri Esas Defteri (ek örnek 32)

    E) ORTAK DEFTERLER :

    1) Dosya Dağıtım Defteri (ek örnek 14)

    2) Zimmet Defteri (ek örnek 16)

    3) Posta Zimmet defteri (ek örnek 18)

    4) Yazışma Defteri (ek örnek 24)

    5) Personel Devam Defteri (ek örnek 25)

    6) Kitaplık Defteri (ek örnek 35)

    F) BİRİNCİ BAŞKANLIĞA BAĞLI BİRİMLERDE :

    a) Yayın İşleri Müdürlüğünde:

    1) Yazışma Defteri (ek örnek 24)

    2) Karar Defteri (ek örnek 38)

    b) Levazım İşlerinde :

    1) Alınacak Eşyalara Ait Kayıt Defteri (ek örnek 39)

    2) Demirbaş Kayıt Defteri (ek örnek 40)

    3) Gelen Evrak Kayıt Defteri (ek örnek 24)

    4) Giden Evrak Kayıt Defteri (ek örnek 24)

    5) Ambar Defteri (ek örnek 41)

    6) Satın Alma Karar Defteri (ek örnek 42)

    7) İlân Defteri (ek örnek 43)

    8) Zimmet Defteri (ek örnek 16)

    9) Benzin Çekleri Kayıt Defteri (ek örnek 44)

    c) Hesabat İşlerinde :

    1) Memur Ve Müstahdemlere Ait Maaş Defteri (ek örnek 45)

    2) Bordro Kayıt Defteri (ek örnek 46)

    3) Gözlük Kayıt Defteri (ek örnek 47)

    4) Tedavi Kayıt Defteri (ek örnek 48)

    5) Zimmet Defteri (ek örnek 16)

    6) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri (ek örnek 49)

    d) Sağlık Müdürlüğünde :

    1) Protokol Defteri (ek örnek 50)

    2) Zimmet Defteri (ek örnek 16)

    e) Özlük işlerinde :

    1) Kadro Defteri (ek örnek 51)

    2) Sicil Numara Defteri (ek örnek 52)

    3) Fihrist Defteri (ek örnek 53)

    İKİNCİ AYRIM : DEFTERLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

    DEFTERLERİN NUMARALANMASI VE ONAYLANMASI

    Madde 105- Yargıtayda tutulacak defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra numarası yazılır ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmı ilgili birimin mührü ile mühürlenir. Defterlerin bi

    rinci ve son sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu kalemler

    de yazı işleri müdürü; diğer birimlerde yazı işlerini yürüten me

    mur tarafından yazı ile belirtildikten sonra altı Birinci Başkanlıkta kullanılan defterler Genel Sekreter; dairelerde kullanılan defter

    ler daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kul

    lanılan defterler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardımcısı tarafından imzalanır ve mühürle onaylanır.

    Bir defter dolmadan yenisine geçilemez.

    DEFTERLERİN TUTULMASI

    Madde 106 - Defterlerin mürekkeple yazılması zorunludur; kurşun, boyalı veya tükenmez kalem kullanılamaz.

    Defterlerde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan keli

    me ve rakamlar okunabilir şekilde çizilir; doğrusu yazılır ve altı imzalanır.

    İşlemler defterlere sırayla yazılır.

    ÜÇÜNCÜ AYRIM: Basılı Kağıtlar

    BASILI KAĞITLARIN AD! VE ÖRNEK NUMARALARI

    Madde 107- Yargıtayda aşağıda adı ve örnek numaraları gösterilmiş bulunan basılı kâğıtlar kullanılır:

    1) Tetkik Hâkimi rapor kâğıdı; hukuk için birinci safya (ek örnek 33/a).

    2) Hukuk için ikinci ve sonraki sayfalar (ek örnek 33/b).

    3) Tetkik Hâkimi rapor kağıdı; ceza için birinci sayfa (ek ör

    nek 34/a).

    4) İkinci ve sonraki sayfalar (ek örnek 34/b).

    5) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu za

    yıf not fişi (ek örnek 35/a), iyi not fişi (ek örnek 35/b), or

    ta not fişi (ek örnek 35/c), çok iyi not fişi (ek örnek 35/ d), notsuz fişi (ek örnek 35/e).

    6) Hukuk ve Ceza Daireleri zayıf not fişi (ek örnek 36/a), iyi not fişi (ek örnek 36/b), çok iyi not fişi (ek örnek 36/

    c), orta not fişi (ek örnek 36/d), notsuz fişi (ek örnek 36/e).

    7) Tetkik Hâkimi takrir çizelgesi hukuk için (ek örnek 37/a).

    8) Tetkik Hâkimi takrir çizelgesi ceza için (ek örnek 37/b).

    9) Duruşma davetiyesi Hukuk ve Ceza Genel Kurulları için (ek örnek 38/a).

    10) Duruşma davetiyesi hukuk ve ceza daireleri için (ek ör

    nek 38/b).

    11) Hukuk ve ceza genel kurulları, hukuk ve ceza dairelerin

    de Hâkim ve Cumhuriyet savcıları not fişi listesi (ek ör

    nek 54), Aylık iş cetveli (ek örnek 55).

    DÖRDÜNCÜ AYRIM : Kartonlar

    TÜRLERİ

    Madde 108 - Yargıtayda aşağıda adları yazılı kartonlar tu

    tulur:

    A) BİRİNCİ BAŞKANLIKTA :

    1) İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu karar kartonu,

    2) İçtihadı Birleştirme Hukuk kısmı karar kartonu,

    3) İçtihadı Birleştirme Ceza kısmı karar kartonu,

    4) Hukuk Genel Kurulu karar kartonu,

    5) Hukuk Genel Kuruluna ait icranın geri bırakılmasına iliş

    kin karar kartonu,

    6) Ceza Genel Kurulu karar kartonu,

    7) Başkanlar Kurulu karar kartonu,

    8) Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,

    9) Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu karar kartonu,

    10) Birinci Başkanlık Kurulu karar kartonu,

    11) Yönetim Kurulu karar kartonu,

    12) Yayın Kurulu ilke karar kartonu,

    13) Yayın Kurulu karar kartonu,

    14) Hâkimler ve Savcılar not fişi kartonu

    15) istatistik fişleri kartonu,

    16) iş cetvelleri kartonu,

    17) Gündem kartonu,

    18) Müsvette ve not kartonu,

    19) Nisap olmayan işlere ait karar pusulası kartonu,

    20) Not düzeltme işleri kartonu,

    21) Yayına gidecek kararlar kartonu,

    22) Birinci Başkanlık yazışma kartonu,

    23) Birinci Başkanlık Kurulu yazışma kartonu,

    24) Tetkik hâkimleri kartonu,

    25) Şikâyet dilekçeleri kartonu,

    26) İçtihadı birleştirme istekleri ile ilgili karar kartonu,

    27) Yüksek Disiplin Kurulu evrak kartonu,

    28) Yüksek Disiplin Kurulu karar kartonu,

    29) Adlî aravermede nöbet kartonu,

    30) İçtihadı birleştirme yazışma kartonu,

    31) Demirbaş eşya kartonu.

    B) HUKUK DAİRELERİNDE :

    1) Karar kartonu,

    2) Karar müsveddesi kartonu,

    3) Muhabere kartonu,

    4) İcranın geri bırakılması işleri ile ilgili karar kartonu,

    5) İş cetvelleri kartonu,

    6) Takrir çizelgesi kartonu,

    7) Mahkeme kuruluşlarına ait karton,

    8) Başkanlar kurulu karar kartonu,

    9) Maaş bordroları kartonu,

    10) Duruşma listesi kartonu,

    11) Demirbaş eşya kartonu,

    12) Personel özlük kartonu,

    13) Hâkimler not fişi kartonu,

    14) Günlük işler çizelge kartonu,

    15) Not düzeltme istekleri kartonu.

    C) CEZA DAİRELERİNDE :

    1) Karar kartonu,

    2) Karar müsveddeleri kartonu,

    3) Muhabere kartonu,

    4) Genellik kartonu,

    5) İş cetvelleri kartonu,

    6) Not düzeltme istekleri kartonu,

    7) Başkanlar kurulu karar kartonu,

    8) Maaş bordroları kartonu,

    9) Duruşma listeleri kartonu,

    10) Demirbaş eşya kartonu,

    11) Takrir çizelgeleri kartonu.

    12) Hâkim ve Cumhuriyet savcıları not fişleri kartonu,

    13) Günlük işler çizelge kartonu,

    14) Personel özlük kartonu.

    D) YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA :

    1) Yazılı emir istekleri kartonu,

    2) Dava nakil istekleri kartonu,

    3) Bakanlık yazışma kartonu,

    4) Genel yazışma kartonu,

    5) Tebliğname müsvedde kartonu,

    6) Karar tashihi müsvedde kartonu,

    7) İtiraz tashihi müsveddeleri kartonu,

    8) Siyasi Partiler Kanunu uyarınca verilen kararlar kartonu,

    9) Gizli evrak kartonu,

    10) Posta mersulelerinin saklanmasına mahsus karton,

    11) Pul sarfiyatı listelerinin saklanmasına mahsus karton,

    12) Emsal kararlar kartonu,

    13) Mütalâa kartonu,

    14) İddianame kartonu.

    E) BİRİNCİ BAŞKANLIĞA BAĞLI BİRİMLERDE :

    a) Yayın İşleri Müdürlüğünde :

    1) Genel yazışma kartonu,

    2) Özetleme ve Tasnif Kuruluna gönderme karar listesi kartonu,

    3) Dağıtılan kitaplar listesi kartonu,

    4) Dairelerden gelen kararlar kartonu (her daire için ayrı ayrı),

    5) Karar özetleme kartonu.

    b) Levazım İşlerinde :

    1) Proforma fatura kartonu,

    2) Ayniyat tesellüm makbuzları kartonu,

    3) Gelen evrak saklama kartonu,

    4) Giden evrak saklama kartonu,

    5) İstem listeleri kartonu,

    6) Ambar çıkış kartı saklama kartonu,

    7) Teklif mektupları kartonu,

    8) Elbise kartonu,

    9) Yakıt kartonları.

    c) Hesap İşlerinde :

    1) Maaş bordroları kartonu,

    2) İtiraz bordroları kartonu,

    3) Meyak bordroları kartonu,

    d) Özlük İşlerinde :

    1) Personele ait özlük kartonu,

    2) Personele ait tezkiye fişleri kartonu,

    3) Personele ait sağlık fişleri kartonu,

    4) İş istekleri kartonu,

    5) Genelge kartonu,

    6) Terfi işlemlerine ait yazılar kartonu,

    7) Kadro işlerine ait yazılar kartonu,

    8) Yazışma kartonu.

    e) Tedavi işlerinde :

    1) Kaplıca tedavi kartonu,

    2) Hastaneye sevk kartonu,

    3) Hastane tedavi kartonu,

    4) Yazışma kartonu,

    5) Sağlık Müdürlüğü kartonu,

    6) Eczaneler kartonu,

    7) Gözlük verilenlere ait karton,

    8) Eski borçlar kartonu.

    f) Daire Müdürlüğü İşlerinde :

    Şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personele ilişkin:

    1) Özlük işleri kartonları,

    2) Nöbet işleri kartonları,

    3) Adres kartonları,

    4) İzin kartonu,

    5) Gelen evrak kartonu,

    6) Giden evrak kartonu,

    7) Teslim ve tesellüm işleri kartonu,

    8) Ayniyat kartonu,

    9) Kalorifer yakıtı kartonu.

    ONALTINCI BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ONUR GÜNÜ

    Madde 109- Her yılın Temmuz ayının birinci günü Yargıtay onur günüdür. O dönem içinde emekliye ayrılmış olan Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili onuruna Birinci Başkanlıkça uygun görülecek yerde düzenlenecek gecede kendilerine törenle metni yönetmeliğe ek

    li bulunan (Onur Belgesi) ile geçmiş hizmetlerinin onurunu sim

    geleyecek birer armağan verilir.

    Bu amaçla yapılacak tören ile armağanların giderini karşıla

    mak üzere her yıl Yargıtay bütçesine yeterli ödenek konulur.

    Düzenlenecek toplantıya konuklar eşleriyle çağrılırlar (Yargı

    tay K. 65).

    YARGITAY ADINA DEMEÇ VE KOMİSYONLARA KATILMA

    Madde 110- Her türlü basın ve yayın araçlarına Yargıtay ve Yargıtay uygulamalarıyla ilgili bilgi ve demeçler, Yargıtay Başkanı veya yetkili kılacağı bir görevli tarafından verilebilir.

    Yargıtayın temsil edileceği toplantı ve komisyonlara katıla

    caklar, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca belirlenir.

    KIYAFET

    Madde 111- Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yar

    gıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin duruşmalarda ve törenlerde giyecekleri resmî kıyafetlerin özellikleri ve şekilleri bu yönetmeli

    ğe ek olarak düzenlenecek "Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği" ile belirlenir.

    Yargıtayca sağlanacak bu kıyafetler için her yıl Yargıtay Büt

    çesine yeterli ödenek konulur (Yargıtay K. 66).

    SOSYAL İŞLER İÇİN GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

    Madde 112- Yargıtay Kanunu ile iç Yönetmelikte öngörü

    len hizmetleri gereği gibi yürütebilmek ve salt bu amaçlarla sı

    nırlı olarak kullanılmak üzere; giderleri Yargıtay bütçesinden ödenecek bir telefonun Eğitim ve Sosyal işler Müdürünün evi

    ne kurulması ve hasta şevkine yarayacak gerekli cihazlarla do

    natılmış bir ambulansın veya bu gereksinmeleri karşılayacak bir aracın sağlanması, Birinci Başkanlıkça yerine getirilir.

    Ambulans veya benzeri araç Sağlık Müdürlüğü emrindedir. Ancak acil hallerde, Eğitim ve Sosyal işler Müdürlüğünce de kullanılır ve gecikmeksizin Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilir.

    DAİRELERDE AYNİYAT VE MUTEMETLİK İŞLERİ

    Madde 113- Yargıtay dairelerinde, ayniyat ve mutemetlik işleri, daire başkanının onayı ile yazı işleri müdürünün görevlendireceği bir yazı işleri müdür yardımcısı ya da kâtip tarafından yürütülür.

    YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA AYNİYAT VE MUTEMETLİK İŞLERİ

    Madde 114- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ayniyat ve mutemetlik işleri, bu işler için görevlendirilen bir kâtip tara

    fından yapılır.

    Posta pulu alınması ve saklanması da mutemedin görevleri içindedir.

    YARGITAY BİNASINDA YERLEŞİM DÜZENİ

    Madde 115- Yargıtay binasında yerleşim düzeni Yönetim Kurulunca sağlanır.

    Yönetim Kurulu, yerleşim düzeninin sağlanmasında;

    a) Yargıtay birimlerinden her birine özgü hizmetin zaman kaybına yer vermeden güven ve selâmetle yürütülmesi,

    b) Birimlerin birbiriyle olan ilişkisini hizmet gereklerine göre en iyi şekilde sürdürebilmesi,

    c) İş sahiplerinin ve avukatların, görevlilerin görevlerini yap

    malarına engel olmaksızın ve koridor veya odalarda tıkanıklığa yol açmadan kolaylık ve çabuklukla işlerini izlemelerine olanak verilmesi,

    d) Odaların özgülenmesinde önceliğin, Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuri

    yet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Genel Sek

    reter, tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı başyardım

    cısı ve yardımcıları ve diğer personel sırasına göre tanınması,

    İlkelerini göz önünde bulundurmak zorundadır.

    YARGITAY İÇ YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Madde 116- Yargıtay iç Yönetmeliğinin değiştirilmesini, Birinci Başkanlık Kurulu, hukuk ve ceza genel kurulları ile daire kurulları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, değişiklik istedikle

    ri konular hakkındaki değişiklik metinlerini gerekçeleriyle birlikte Birinci Başkanlığa bildirmek suretiyle isteyebilirler. Birinci Baş

    kan bu isteği Büyük Genel Kurulun toplanacağı gün ve saati belirterek en az onbeş gün önce bütün üyelere duyurur.

    Büyük Genel Kurul, iç Yönetmeliğin kabulünde izlediği usul ile değişiklik isteğini görüşür ve karara bağlar. Değişiklik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

    ONYEDİNCİ BÖLÜM : MALÎ HÜKÜMLER

    GENEL OLARAK

    Madde 117- Gerek Yargıtay Kanununda ve gerekse iç Yönetmelikte öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi için ge

    rekli tüm giderler Yargıtay Bütçesinden karşılanır.

    EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN GİDERLERİ

    Madde 118 - Hizmet içi eğitimde kurs, konferans, seminer ve benzeri çalışmalara katılan eğitim görevlilerine ödemeler 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu hükümlerine gö

    re yapılır.

    EĞİTİME KATILANLARIN GİDERLERİ

    Madde 119- Hizmet içi eğitim çalışmalarına Ankara dışın

    da katılanların eğitim yerine kaçlar kanunî gidiş-dönüş giderle

    riyle kurs yevmiyeleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanarak, Yargıtay Bütçesinden ödenir.

    ONSEKİZİNCİ BÖLÜM : SON HÜKÜMLER

    ÖRNEKLER

    Madde 120- Bu Yönetmelik hükümlerine göre tutulması ve kullanılması zorunlu olan dener ve basılı kâğıtların örnekleri Yönetmeliğe eklenmiştir.

    Şu kadar ki, örneklerdeki esaslara halel gelmemek koşuluyla Birinci Başkan, daire başkanları ve Yargıtay Cumhuriyet Baş

    savcısı tarafından bu örneklere gerekli eklemeler yapılabileceği gibi, örnek numarası verilmek suretiyle yeni defter ve basılı kâğıt kullanılması da mümkündür.

    KANUNÎ DAYANAK

    Madde 121- Bu iç Yönetmelik 4.2.1983 gün ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 57. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    YEMEK YARDIMI

    Geçici Madde 1- Bütçe Kanunu uyarınca öğle yemeğine yardım faaliyetindeki ödenek, 657 sayılı Devlet Memurları Ka

    nununun 212. maddesinde sözü geçen yönetmelik hazırlanıp uygulanması sağlanıncaya kadar Yemek Servisi Yönetim Kuru

    luna ödenir.

    Yemek Servisi Yönetim Kurulu, Eğitim ve Sosyal işler Mü

    dürünün Başkanlığında, Birinci Başkan tarafından seçilecek iki-kişi olmak üzere üç kişiden oluşur.

    Yemek Servisi Yönetim Kurulu, yemek hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

    ELDEKİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARIN KULLANILMASI

    Geçici Madde 2- Ad ve sütunları bu yönetmelik hüküm

    lerine uydurulmak suretiyle eldeki defter ve basılı kâğıtlar bitin

    ceye kadar kullanılır.

    Geçici Madde 3- Yönetmeliğin 81. maddesinin 2, fıkrası hükmü, Yönetmeliğin yürürlüğünden önce seçilen Yargıtay Üye

    leri hakkında uygulanmaz.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 122- Bu iç Yönetmelik hükümleri, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar