ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR YÖN

    Askeri Okullara Alınan Öğrenciler İle Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte Ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine Ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere Veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 03/09/1985

    Resmi Gazete Sayısı: 18857

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; askeri okullara alınan öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ayrılacak öğrencilere Devletçe yapılan harcamaların karşılığı olarak tesbit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri her derecedeki askeri okullarda ve Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler ile bu okullardan ayrılan öğrencileri, bunların kefillerini ve velilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-9/1/2011-27810)

    Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 17, 18, 20 ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci ve 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 45 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Yüklenme ve Kefalet Senetlerinin Düzenlenmesi

    Madde 4 - Askeri Okullara girme hakkını elde eden her öğrenci ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için ÖRNEK-1'deki yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar ÖRNEK-2'deki giderler dikkate alınarak tesbit edilir.

    Yüklenme ve kefalet senetleri her okul için ayrı ayrı ve söz konusu okulun azami öğrenim süresi belirlenerek düzenlenir.

    Yüklenme senetleri noterliklerce onaylanır.

    Orta dereceli askeri okul mezunlarının kefalet senetleri

    Madde 5 - Orta dereceli askeri okullardan mezun olup da harp okullarına, fakülte ve yüksek okullara ve astsubay sınıf okullarına kayıtları yapılan öğrenciler için yeniden düzenlenecek kefalet senetlerine yazılacak kefalet miktarı, bunlara mezun oldukları orta dereceli askeri okulda yapılmış olan toplam masraf da dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

    Kefalet senedindeki tazminat tutarının yürürlüğe konulması

    Madde 6 - Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca tesbit edilip her yıl ŞUBAT ayı içerisinde Genelkurmay Başkanlığınca Millî Savunma Bakanlığına intikal ettirilir. Kefalet senetlerinde yer alacak tutarlar Millî Savunma Bakanlığınca yürürlüğe konur.

    Ödettirilecek tazminat miktarı

    Madde 7 - Askeri Okullar ile fakülte ve yüksek okullardan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle çıkarılan öğrencilerin gördükleri öğrenim süresince Devletçe yapılan masraflar, ÖRNEK-2'deki giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, velilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.

    Tazminatın takibindeki usul

    Madde 8 - Öğrencinin bağlı olduğu okul komutanlığınca ÖRNEK-2'ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin okuldan ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir.

    Tazminatın ödenmesi işlemleri 5401 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılır.

    Tazminatın ödenmeyeceği haller

    Madde 9 - Askerî Okullar ile fakülte ve yüksek okullarda sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrencilere, kefil veya velilerine tazminat ödettirilmez.

    Sağlık giderlerinin tazminatın hesabında etkisi

    Madde 10 - Askerî Okullar ile fakülte ve yüksek okullardan yukarıda belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya belirli oranda ödeme yapacak kişilere, askeri okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak, ÖRNEK-2'deki

    ilaç ve tedavi giderleri

    bölümünde, anılan bu giderlerin ilgili yasalar gereğince zorunlu olarak ödenecek olan miktarları dikkate alınır ve tazminata dahil edilir.

    Yürürlükten kaldırma

    Madde 11 - 1 Ağustos 1974 gün ve 14963 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

    Silâhlı Kuvvetler Adına Öğrenim Yapan Askerî Öğrencilerden Alınan Yüklenme Senetlerinin Değiştirilmesi ve Harp Okulları Yönetmeliğine Yüklenme Senedi Örneği İlâvesi Hakkında Yönetmelik

    ile diğer yönetmeliklerin bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçiş hükümleri

    GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek:RG-9/1/2011-27810)

    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan yüklenme senetleri esas alınarak hesaplanacak tazminat miktarlarında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

    Yürürlük

    Madde 12 - Sayıştay'ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

    ÖRNEK :1

    ASKERÎ OKULLARA GİRME HAKKINI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ

    Silâhlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde Subay/Astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.

    (Değişik paragraf:RG-9/1/2011-27810) Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silâhlı Kuvvetler adına askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderleri, atış giderleri ve eğitim öğretim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.

    Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar için meydana çıkacak ihtilaflardan dolayı, ANKARA mahkemeleri ile icra dairelerinin selahiyetini kabul ve taahhüt ederim.

    Reşit ise Öğrencinin

    değil ise velisinin

    İmzası

    AÇIK ADRESİ :

    KEFALET SENEDİ :

    Askerî öğrenci olarak kayıt-kabul olunan .................. (Ek ibare:RG-14/02/2006-26080) oğlu/kızı ................................. tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ................. lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi, çıkacak ihtilaflardan dolayı Ankara Mahkemeleri ve İcra dairelerinin selahiyeti olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

    Müteselsil kefil ve

    borçlunun imzası

    AÇIK ADRESİ:

    (Değişik:RG-9/1/2011-27810)

    ÖRNEK : 2

    Askerî okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

    a) Yiyecek,

    b) Giyim-Kuşam,

    c) Öğrenci harçlıkları,

    ç) Kitap, kırtasiye (Devlet ortaöğretim/yükseköğretim kurumlarında Devlet tarafından karşılanan kitap ve kırtasiye giderleri hariç),

    d) Vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar,

    e) Öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri,

    f) İlaç ve tedavi,

    g) Barındırma,

    ğ) Atış,

    h) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri),

    giderlerinden oluşur.

    Mevzuat Kanunlar