TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türk Patent Enstitüsü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Türk Patent Enstitüsünden:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/01/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27816

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türk Patent Enstitüsü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Patent Enstitüsünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; Devlet Memurları Kanunu, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Birim: Enstitünün birimlerini,

    ç) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

    d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ğ) Hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    h) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilerek belirlenen süreleri,

    ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar hizmet gruplarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Müdür, Şube Müdürü.

    b) Hukuk hizmetleri grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

    1) Uzman.

    ç) Savunma hizmetleri grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı.

    d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    e) İdari hizmetleri grubu;

    1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Sekreter, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

    f) Yardımcı Hizmetleri Grubu;

    1) Dağıtıcı.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

    a) Avukat, Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Enstitüde en az iki yıl çalışmış olmak,

    c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Avukat, Sivil Savunma Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, APK Uzmanı, Uzman, Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Çözümleyici ve Programcı kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl; Şef ve Kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az beş yıl; Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Memur, Ambar Memuru, Sekreter ve Teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az on yıl hizmeti bulunmak.

    b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukat kadrosunda en az üç yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

    c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Avukat, Çözümleyici ve Programcı kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az iki yıl; Şef ve Kütüphaneci kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl; Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Memur, Ambar Memuru ve Teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az sekiz yıl çalışmış olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak.

    ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

    d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında en az bir işletim sisteminin uygulamasını bilmek ve bunu belgelendirmek,

    3) Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Teknisyen kadrolarında ayrı ayrı ya da birlikte en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak.

    e) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımış olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacakların unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

    2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

    b) Mühendis ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

    c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların, filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak.

    2) Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmak.

    ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

    2) En az iki programlama dilini bilmek.

    e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.

    f) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Duyuru, Başvuru ve Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Duyuru

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi sınav tarihlerinden en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce, Personel Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

    Başvuru ve başvuruların incelenmesi

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Duyurulan kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

    (2) Başvuruda bulunanların, duyuruda belirtilen kadro unvanlarından yalnızca birisi için görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına girmek istediklerini belirten form dilekçeleri, birimleri aracılığıyla yazı ekinde son başvuru tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları ilgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme sınavına girebilmesi için, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere, toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları zorunludur. Ancak ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkradaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere, duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (2) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı unvanlar için düzenlenecek görevde yükselme sınavına katılabilmek için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    (3) Görevde yükselme eğitimi programları, Enstitü tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlığın uygun bulacağı bir kamu kurum ve kuruluşu ile müştereken düzenlenebilir.

    (4) Görevde yükselme eğitiminde, Enstitü personelinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinden de eğitimci olarak yararlanılması mümkündür.

    (5) Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    (6) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimi ve sınavının konuları

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi ve sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak görev alanı ve görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programında ve sınavda, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Enstitü tarafından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınavın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir ve sınava ait giderler, Enstitü bütçesinden karşılanır.

    (2) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması eğitime tabi tutulmaksızın, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavı, Enstitünün görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır. Bu sınava katılacaklarda, Enstitüde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (3) Sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - (1) Sınav kurulu, Enstitü Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile başkan tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı usulde yeteri kadar yedek üye belirlenir.

    (2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

    (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

    (4) Sınav kurulunu oluşturan üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve kazandıkları unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacak personel için 14 üncü madde ile öngörülen, atama yapılacak görev alanı ve görevin niteliği ile ilgili konuları içeren notların hazırlanmasını, hazırlattırılmasını ve görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak.

    c) Sınavı yapacak kuruma bildirilmek üzere, atama yapılacak görev alanı ve görevin niteliği ile ilgili sorulara kaynak teşkil edecek notları hazırlamak.

    ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

    d) Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    (2) Personel Dairesi Başkanlığı, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

    (3) 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 19 - (1) Sınav kurulu, kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvuruları, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından sınav kuruluna iletilir.

    (2) İtirazlar, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları, en geç on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yazılı olarak ilgililerine bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

    (3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara karşılık olan puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde belirlenmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 21 - (1) Sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının belirlenmesi hallerinde ertelenebilir.

    (2) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya bu yönde girişimde bulunanlar, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

    (3) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, durum bir tutanakla belirlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve suç duyurusunda bulunulur.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 22 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarılı olanlar arasından, başarı sıralamasına göre, duyurulan boş kadro sayısı dikkate alınarak üç ay içinde atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; 14 üncü maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu nedenle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    nedenleriyle boş kalan veya boşalanlara görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    (4) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atama şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

    (5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanan adaylardan, atama aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 23 - (1) Sınavlarda başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Sağlık nedeniyle görev değişikliği

    Madde 24 - (1) Bulundukları kadro görevini yapamayacaklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirmiş olanların, durumlarına uygun aynı düzeydeki görevlere atanmalarında, 7 nci maddede öngörülen hizmet süresi şartı aranmaz.

    Hizmet grupları arasındaki geçişler

    Madde 25 - (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Enstitüde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atama şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olması ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla, uzman veya aynı düzey görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak doktora öğrenimini bitiren personel, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilir.

    d) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanma talebinde bulunanlar, bu Yönetmelikte belirtilen unvanları kazanmış olmaları kaydıyla, Enstitüdeki aynı unvanlı kadrolara veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilirler. Diğer personel kanunlarına tabi olanların Enstitüdeki bir göreve atanmalarında kazandıkları unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    (2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik görevlisi kadrolarındaki personelin Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmesi için;

    a) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerindeki koşullara sahip olması,

    b) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olması,

    c) Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olması veya diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olması,

    gerekir.

    (3) Duyuru üzerine Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuruda bulunanlar, boş kadro sayısından fazla ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    (2) 4046 sayılı Kanun uyarınca Enstitüye tahsis edilen Araştırmacı ve Şef kadrolarına sadece Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince yaptığı teklif üzerine atama yapılabilir.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    (2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği l8/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğretim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğretim görmüş kabul edilirler.

    Engellilerin eğitimi ve sınavı

    Madde 28 - (1) Enstitü, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - (1) 30/11/2005 tarihli ve 26009 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar