TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

    Türkiye İş Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27819

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevli ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

    b) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

    c) Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

    ç) Hizmet Birimi: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan illeri,

    d) (Değişik bent: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./1. md.) Hizmet Bölgesi: Genel Yönetmeliğin eki (1) Sayılı Cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

    e) Hizmet Puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

    f) (Değişik bent: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./1. md.) İl Müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü,

    g) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

    ğ) Yer Değiştirme Kurulu: Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Kurum merkez teşkilatında oluşturulan kurulu,

    h) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Kurum taşra teşkilatında il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü kadrosunda görevli bulunan personelin, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine ve alanlarına Yönetmelikte belirlenen süreler dahilinde 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

    ı) (Ek bent: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./1. md.) Taşra teşkilatı: İllerde Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile bunlara bağlı kurulacak hizmet merkezlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar

    Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması ve atamaya tabi personel

    Madde 5 - (1) (Değişik fıkra: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./2. md.) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri Genel Yönetmeliğin eki (I) Sayılı Cetvelde gösterildiği şekilde olup hizmet merkezleri bağlı olduğu il için belirlenen hükümlere tabidir.

    (2) Taşra hizmet birimlerinde; il müdürü, il müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlarıyla görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

    Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik ve Genel Yönetmelikte yer alan özel hallere ilişkin istisnai hükümler ayrı olmak üzere; 5 inci maddede belirtilen personelin fiili hizmet süresi; (Değişik ibare: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./3. md.) birinci ve ikinci bölgede altışar yıl, üçüncü bölgede beş yıl, dördüncü bölgede dört yıl, beşinci ve altıncı bölgede üçer yıldır . Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması halinde Genel Müdür Onayı ile bu süreler uzatılabilir.

    (2) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen nedenle, ataması yapılmayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler birinci hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

    (3) Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Yer değiştirme suretiyle atanma dönemleri

    Madde 7 - (1) Yer değiştirme sureti ile atamalar, her yılın Temmuz - Ağustos döneminde yapılır. Atamalar Kurumun internet sayfasında değerlendirme formu ile birlikte duyurulur. Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir.

    Yer değiştirme sureti ile atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

    Madde 8 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar; personelin adil ve dengeli bir şekilde dağılım amacı ve Genel Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gözetilerek, bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Değerlendirme Formu ile boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki iş ve personel ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan bir plan dahilinde Yer Değiştirme Kurulunca yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yer Değiştirme Sureti ile Atanmaya İlişkin İşlemler

    Yer Değiştirme Kurulu

    Madde 9 - (1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, birisi (Değişik ibare: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./4. md.) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olmak üzere toplam dört kişiden oluşur. Aynı esaslar çerçevesinde üç yedek üye belirlenir.

    (2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine müracaat döneminin sona erdiği tarihi izleyen on gün içerisinde bütün üyelerinin katılımıyla toplanır ve beş iş günü içerisinde karar verir. Asil üyelerin yokluğunda Kurula yedekleri katılır. Duruma göre birden fazla toplantı da yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

    (3) Kurulun raportörlük görevi (Değişik ibare: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./4. md.) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

    Hizmet birimlerinin ilanı ve personelin başvuru şekilleri

    Madde 10 - (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak hizmet birimleri ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi ve başvuruların ne şekilde yapılacağı, her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar Kurumun internet sayfasında duyurulur.

    (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış veya o yılın Temmuz ayı sonuna kadar tamamlayacak olanlar atanma talebinde bulunabilirler.

    (3) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel; başvurularını her yılın 1-15 Mayıs tarihleri arasında Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2'deki formu doldurarak çalıştığı birime yapar. Bu formda atanmak istedikleri hizmet alanlarının belirtilmesi zorunludur. Birimler, başvuruları bu sürenin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde (Değişik ibare: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./4. md.) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığın a gönderirler. Yapılan müracaatlar Haziran ayında değerlendirilir.

    (4) Atama sonuçları, Kurumun internet sayfasında duyurulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, personelin halen görev yaptığı birimlerde zorunlu yer değiştirmeye tabi kadrolarda geçen hizmet süreleri, (Değişik ibare: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./5. md.) Genel Yönetmeliğin eki (I) Sayılı Cetvele göre, ait olduğu hizmet bölgeleri içerisinde geçirilmiş hizmet süresi olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmede personelin en son görev yaptığı unvan dikkate alınır.

    Yönetmelik hükümlerinin uygulanması

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 19/04/2012 - 28269 S.R.G. Yön./6. md.)

    (1) Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2013 tarihine kadar uygulanmaz.

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar